Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
17.06.2021.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)


Član 1.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – US i 86/19, u daljem tekstu: Zakon), u članu 14. posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

„Izuzetno od člana 10. stav 2. ovog zakona, svojstvo osiguranika poljoprivrednika ne prestaje u slučaju obavljanja poslova iz člana 12. stav 1. tač. 3) i 3a) ovog zakona.ˮ.

Član 2.

U članu 28. stav 4. reči: „i obaveze izdržavanja iz st. 1–3.ˮ zamenjuju se rečima: „iz stava 1.ˮ.

Član 3.

U članu 50. stav 1. reči: „tačka 3)ˮ zamenjuju se rečima: „tač. 3) i 3a)ˮ.

Član 4.

Posle člana 70g dodaje se član 70 d koji glasi:

„Član 70d

Izuzetno od člana 70a visina prevremene starosne penzije određuje se na isti način kao i visina starosne penzije osiguranicima koji su pre početka primene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RSˮ, broj 75/14), u skladu sa Odlukom Vlade o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju („Službeni glasnik RSˮ, br. 64/05, 89/06, 85/08, 90/08 – ispravka, 15/09, 21/10, 46/10, 9/11, 6/12, 63/13, 21/14 i 129/14), bili korisnici prava na posebnu novčanu naknadu (Opcija 5), odnosno korisnici novčane naknade (Opcija 3).ˮ

Član 5.

U članu 71. stav 1. posle reči: „starosneˮ zapeta i reči: „prevremene starosne penzijeˮ brišu se.

Stav 2. menja se i glasi:

„Porodična penzija iz člana 30a ovog zakona određuje se u iznosu od 100% penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti.ˮ

Član 6.

U članu 77. reči: „inostrani deo penzije prema međunarodnom ugovoruˮ zamenjuju se rečima: „inostranu penzijuˮ.

Član 7.

U članu 79. stav 1. posle reči: „usloveˮ dodaju se reči: „u pogledu penzijskog stažaˮ.

Član 8.

U članu 109. posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

„Odredbe st. 4. i 5. ovog člana primenjuju se i na poverioca kome su, nakon smrti korisnika, uplaćena sredstva po osnovu realizacije obustave od penzije, odnosno novčane naknade.ˮ

Član 9.

Član 124b menja se i glasi:

„Član 124b

Fond će licu koje je snosilo troškove sahrane korisnika penzije, isplatiti naknadu pogrebnih troškova u visini iznosa te naknade na dan smrti korisnika.

Lice koje je snosilo troškove sahrane dužno je da Fondu dostavi i broj računa, radi isplate naknade pogrebnih troškova.

Visina naknade pogrebnih troškova, utvrđena na dan stupanja na snagu ovog zakona, nadalje se usklađuje na isti način kao i penzija.ˮ.

Član 10.

U članu 129. stav 2. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „koji se za osiguranike iz člana 42. ovog zakona zamenjuje odgovarajućom šifrom.ˮ.

Član 11.

U članu 132. tačka 2) zapeta i reči: „kategoriji osiguranikaˮ brišu se.

Član 12.

U članu 137. stav 4. posle reči: „osiguranikaˮ dodaju se reči: „i po pravnosnažnosti rešenja unosi prijavu na osiguranje u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranjaˮ.

U stavu 5. reč: „podatakaˮ zamenjuje se rečima: „prijave na osiguranjeˮ, a reči: „i matičnu evidenciju o osiguranicimaˮ brišu se.

Stavovi 6. i 7. brišu se a stav 8. koji postaje stav 6. menja se i glasi:

„Odredbe st. 1. do 5. ovog člana primenjuju se i u slučaju odjave osiguranja.ˮ.

Član 13.

U članu 143. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Pod promenom podataka u smislu st. 1. i 2. ovog člana smatra se i njihovo brisanje iz matične evidencije.ˮ.

Član 14.

U članu 149. stav 3. posle reči: „penzijeˮ zapeta i reči: „u skladu sa ugovorom o poslovnoj saradnjiˮ brišu se.

Član 15.

U članu 208. stav 3. posle reči: „telesno oštećenjeˮ dodaju se zapeta i reči: „potrebu za pomoći i negom drugog licaˮ.

Član 16.

Fond će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, po službenoj dužnosti odnosno u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva korisnika prevremene starosne penzije, doneti rešenje u skladu sa odredbom člana 70d ovog zakona, na osnovu odgovarajuće isprave o datumu prihvatanja socijalnog programa.

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print