Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
17.03.2017.

REŠENJE O IZMENAMA DOPUNSKOG REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, RASPISANIM ZA 2. APRIL 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)


Na osnovu člana 8. Zakona o izboru predsednika Republike („Službeni glasnik RS”, br. 111/07 i 104/09 – dr. zakon), a shodno članu 34. stav 1. tačka 7. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS”, br. 35/00, 57/03 – odluka US, 72/03 – dr. zakon, 18/04, 85/05 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon, 28/11 – odluka US i 36/11),
Republička izborna komisija, na sednici održanoj 16. marta 2017. godine, donela je

REŠENJE
o izmenama Dopunskog rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za predsednika Republike, raspisanim za 2. april 2017. godine

1. Dopunsko rešenje o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za predsednika Republike, raspisanim za 2. april 2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 22/17), menja se u sledećem delu:

1) U DELU POD 5. KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG, 15. KOSOVSKA KAMENICA:

– na biračkom mestu broj 2. u području koje obuhvata biračko mesto brišu se reči: „Berivojce”.

– na biračkom mestu broj 4. menjaju se naziv biračkog mesta, tako da umesto: „DOM KULTURE ’RADOMIR POPOVIĆ’” treba da stoji: „OŠ ’DESANKA MAKSIMOVIĆ’”, adresa biračkog mesta, tako da umesto: „RANILUG” treba da stoji: „AJNOVCE” i području koje obuhvata biračko mesto tako da umesto: „Pančelo, Tomance, Domorovce, Odanovce–Kršljanci” treba da stoji: „Berivojce”,

– na biračkom mestu broj 5. u području koje obuhvata biračko mesto, posle reči: „Ranilug – Glogovce” dodaje se zapeta i reči: „Pančelo, Domorovce”.

– na biračkom mestu broj 6. u području koje obuhvata biračko mesto, ispred reči: „Donje Korminjane” dodaju se reči: „Odanovce–Kršljanci”.

– na biračkom mestu broj 7. u području koje obuhvata biračko mesto, posle reči: „Odevce” dodaju se zapeta i reč: „Tomance,”.

2. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print