Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
17.03.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O VISINI STIPENDIJE PROFESIONALNOM PRIPADNIKU VOJSKE SRBIJE ZA VREME ŠKOLOVANJA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)


Na osnovu člana 95. stav 3, a u vezi sa članom 134. tačka 8) Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. zakon, 10/15 i 88/15 – US),
Ministar odbrane donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o visini stipendije profesionalnom pripadniku Vojske Srbije za vreme školovanja u inostranstvu

Član 1.

U Pravilniku o visini stipendije profesionalnom pripadniku Vojske Srbije za vreme školovanja u inostranstvu („Službeni glasnik RS”, br. 101/09, 47/11, 61/11 i 102/13) član 4. menja se i glasi:

„Član 4.

Za vreme školovanja koje traje duže od pet dana, stipendisti pripada stipendija od prvog dana polaska na školovanje, bez obzira na to da li je školovanje u jednom mestu ili više mesta, odnosno u jednoj zemlji ili više zemalja, do dana povratka sa školovanja.

Za vreme školovanja koje traje do pet dana, stipendisti pripada naknada troškova za službeno putovanje po propisima o naknadi putnih i drugih troškova za putovanje u inostranstvo vojnih lica i civilnih lica na službi u Vojsci Srbije (u daljem tekstu: propisi o naknadi troškova).”

Član 2.

Član 5. menja se i glasi:

„Član 5.

Za vreme školovanja u inostranstvu stipendisti pripada, na ime stipendije, dnevni iznos u visini od:

1) 5 evra – ako je obezbeđena besplatna ishrana;

2) 15 evra – ako nije obezbeđena besplatna ishrana;

3) 12 evra – ako je obezbeđen besplatan doručak ili večera;

4) 9 evra – ako je obezbeđen besplatan ručak;

5) 7 evra – ako su obezbeđena dva besplatna obroka.

Stipendisti se stipendija uvećava za iznos stvarno nastalih troškova za smeštaj (uključujući i doručak, ako se obavezno naplaćuje uz smeštaj), izuzev za smeštaj u hotelu prve kategorije (pet zvezdica). Kada je stipendisti obezbeđen besplatan smeštaj, stipendija se ne uvećava.

Ukoliko stipendisti nije obezbeđen besplatan prevoz za odlazak i povratak sa školovanja, stipendija se uvećava do visine stvarno nastalih troškova odlaska i povratka sa školovanja, u skladu sa vrstom prevoza određenim u aktu o upućivanju na školovanje.

Ukoliko je programom školovanja u inostranstvu predviđena promocija Republike Srbije, stipendisti se može uvećati stipendija do visine stvarno nastalih troškova organizacije promocije koji ne mogu biti viši od iznosa od pet dnevnica za službeno putovanje u zemlji, odnosno u mestu školovanja.”

Član 3.

U članu 7. stav 4. menja se i glasi:

„Ako je u dokumentu o nastanku troškova koji se prilaže iskazan iznos u nacionalnoj valuti, za obračun i priznavanje izdataka prilaže se uz dokument i pismeni dokaz o kursu nacionalne valute u odnosu na evro. Ako se pismeni dokaz o kursu nacionalne valute ne priloži uz dokument o obračunu putnih troškova, izdaci po tom dokumentu se ne priznaju.”

Član 4.

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print