Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
17.03.2017.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NOMENKLATURI LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)


Na osnovu člana 55. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),
Ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Član 1.

U Pravilniku o nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite („Službeni glasnik RS”, broj 59/12), u Nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, u tabeli A. ZAJEDNIČKE OPŠTE LABORATORIJSKE USLUGE posle rednog broja 5. dodaje se redni broj 6. koji glasi:

Red. br.

Naziv usluge

Sadržaj usluge

Nivo zdravstvene zaštite

6.

Uzorkovanje
kapilarne krvi
komercijalnom
karticom

Uzorkovanje kapilarne krvi
komercijalnom karticom
napravljenom od filter papira
(dobijanje osušene kapi kapilarne krvi) za ispitivanje urođenih
bolesti metabolizma novorođenčadi

sekundarni,
tercijarni

U tabeli I – NOMENKLATURA LABORATORIJSKIH USLUGA – BIOHEMIJSKE ANALIZE,

BIOHEMIJSKE ANALIZE U KRVI

posle rednog broja 81. reda dodaje se redni broj 82. koji glasi:

Red. br.

Naziv usluge

Sadržaj usluge

Nivo zdravstvene zaštite

82.

Aminokiseline, acilkarnitini i organske kiseline iz osušene kapi kapilarne krvi-LC-MS/MS

Određivanje aminokiselina, acilkarnitina i organskih kiselina iz osušene kapi kapitalne krvi metodom tečne hromatografije sa tandem masenim detektorom (LC-MS/MS) u cilju otkrivanja urođenih bolesti metabolizma novorođenčadi (fenilketonurija, bolest „javorovog sirupa”, deficit acil-koenzima A dehidroginaze masnih kiselina srednjeg dugog lanca, deficit-3 hidroksiacil-koenzim A dehidroginaze masnih kiselina dugog lanca, deficit acil-koenzim A dehidroginaze masnih kiselina veoma dugog lanca, deficit karnitin-palmitoil - transferaze - 1 i 2, deficit karnitin acil karnitin transferaze, glutarna acidurija, izovalerijanska acidurija)

tercijarni

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print