Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
17.03.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)


Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o Visokom savetu sudstva ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 101/08, 88/11 i 106/15) i člana 53. Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva ("Službeni glasnik RS", br. 29/13, 4/16 i 91/16),
Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 14. marta 2017. godine, doneo je

ODLUKU
o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva

Član 1.

U Poslovniku o radu Visokog saveta sudstva ("Službeni glasnik RS", br. 29/13, 4/16 i 91/16), član 42. menja se i glasi:

"Član 42.

Prijava na oglas sadrži naziv suda za koji kandidat konkuriše, jedinstveni matični broj građana (JMBG), adresu i potpis kandidata.

Kandidati iz reda sudija podnose prijavu na oglas i ličnu i radnu biografiju.

Kandidati iz reda sudijskih pomoćnika, ostali kandidati i kandidati koji su završili početnu obuku u Pravosudnoj akademiji su dužni da popune izjavu kojom se opredeljuju za mogućnost da Savet po službenoj dužnosti pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam.

Kandidati iz reda sudijskih pomoćnika podnose prijavu na oglas, ličnu i radnu biografiju, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci), uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci) i original ili overenu kopiju dokaza o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita.

Ostali kandidati podnose prijavu na oglas, ličnu i radnu biografiju, original ili overenu kopiju diplome o završenom pravnom fakultetu, original ili overenu kopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci), uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci) i original ili overenu kopiju dokaza o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita.

Kandidat koji je završio početnu obuku u Pravosudnoj akademiji, pored prijave na oglas, lične i radne biografije i dokumentacije iz stava 5. ovog člana dostavlja i overenu kopiju uverenja o završenoj početnoj obuci.

Kandidat koji je lice sa posebnim potrebama uz prijavu za oglas dostavlja i zahtev za korišćenje dodatnih pomagala i verodostojnu medicinsku dokumentaciju, u kopiji."

Član 2.

Član 44. menja se i glasi:

"Član 44.

U postupku izbora kandidata za sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, Savet obrazuje jednu ili više komisija koju čine tri člana iz reda sudija – izbornih članova Saveta.

Komisija iz stava 1. ovog člana vrši proveru podnetih prijava kandidata za sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i utvrđuje njihovu dozvoljenost, potpunost i blagovremenost, obavlja razgovor sa kandidatima i sačinjava prethodnu listu kandidata koju dostavlja Savetu.

U postupku izbora sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud, Savet obrazuje jednu ili više komisija koju čine tri člana iz reda sudija – izbornih članova Saveta.

Komisija iz stava 3. ovog člana vrši proveru podnetih prijava sudija na stalnoj sudijskoj funkciji koji su podneli prijavu za izbor u drugi ili više sud i utvrđuje njihovu dozvoljenost, potpunost i blagovremenost, pribavlja ocenu rada i sačinjava prethodnu listu kandidata koju dostavlja Savetu."

Član 3.

Član 45. menja se i glasi:

"Član 45.

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave komisije iz člana 44. st. 1. i 3. ovog poslovnika, odbacuju zaključkom, protiv kojeg se može izjaviti prigovor Savetu u roku od tri dana od dana dostavljanja zaključka.

O prigovoru odlučuje Savet u roku od tri dana od dana dostavljanja prigovora."

Član 4.

U članu 46. stav 1. menja se i glasi:

"Komisija iz člana 44. stav 1. ovog poslovnika određuje vreme i mesto održavanja razgovora sa kandidatima za sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i o tome ih obaveštava najmanje deset dana pre dana održavanja razgovora, na adresu koja je označena na prijavi."

Stav 2. briše se.

Član 5.

Posle člana 46. dodaje se član 46a i 46b koji glase:

"Član 46 a

Savet obrazuje Ispitnu komisiju i Komisiju za prigovor, koje sprovode ispit na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira.

Član 46b

Savet, prilikom utvrđivanja predloga kandidata za Narodnu skupštinu za sudiju koji se prvi put bira, pribavlja mišljenje od organa i organizacija u kojima je kandidat radio u pravnoj struci, a za kandidate koji dolaze iz suda obavezno se pribavlja mišljenje sednice svih sudija suda iz koga kandidat potiče, kao i mišljenje sednice svih sudija neposrednog višeg suda.

Savet, prilikom izbora sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud pribavlja mišljenje sednice svih sudija suda iz koga potiče, kao i mišljenje sednice svih sudija neposredno višeg suda."

Član 6.

Naziv dela IX. iznad člana 47. menja se i glasi:

"IX. POSTUPAK PREDLAGANjA KANDIDATA

ZA PREDSEDNIKA SUDA"

Član 7.

Član 50. menja se i glasi:

"Član 50.

Savet, prilikom utvrđivanja predloga kandidata za Narodnu skupštinu za predsednika suda, pribavlja mišljenje o prijavljenim kandidatima od sednice svih sudija suda za koji se predlaže izbor predsednika."

Član 8.

Član 51. menja se i glasi:

"Član 51.

Prijava na oglas podnosi se Savetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 9.

Član 52. menja se i glasi:

"Član 52.

U postupku predlaganja kandidata za predsednika suda, Savet obrazuje jednu ili više komisija koju čine tri člana iz reda sudija – izbornih članova Saveta.

Komisija iz stava 1. ovog člana vrši proveru podnetih prijava za izbor za predsednika suda i utvrđuje njihovu dozvoljenost, potpunost i blagovremenost, pribavlja ocenu rada, vrednuje program rada kandidata, obavlja razgovor sa kandidatima za predsednika suda i sačinjava prethodnu listu kandidata koju dostavlja Savetu."

Član 10.

Posle člana 52. dodaju se čl. 52a i 52b koji glase:

"Član 52a

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave komisija iz člana 52. ovog poslovnika, odbacuje zaključkom, protiv kojeg se može izjaviti prigovor Savetu u roku od tri dana od dana dostavljanja zaključka.

O prigovoru odlučuje Savet u roku od tri dana od dana dostavljanja prigovora."

Član 52b

Komisija iz člana 52. ovog poslovnika određuje vreme i mesto održavanja razgovora sa kandidatima za predsednika suda i o tome ih obaveštava najmanje deset dana pre dana održavanja razgovora, na adresu koja je označena na prijavi."

Član 11.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print