Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
17.03.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)


Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

1. U Odluci o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge („Službeni glasnik RS”, br. 43/11, 85/11, 49/12, 57/12, 67/12, 98/12, 43/13, 80/13, 17/14, 27/14, 62/14, 125/14, 51/15, 61/15, 71/15, 78/15, 29/16, 54/16, 76/16 i 85/16), u Tarifi, u tarifnom broju 5: POSLOVI NADZORA NAD OBAVLJANjEM DELATNOSTI OSIGURANjA I POSLOVI NADZORA NAD DELATNOŠĆU DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA, tarifni stav 29. menja se i glasi:

„29.

Prijavljivanje polaganja stručnog ispita ili dodatnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika u osiguranju i izdavanje ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju

10.000 dinara

9-060018-MBR”.

Posle tarifnog stava 29. dodaju se tarifni st. 29a, 29b i 29v, koji glase:

„29a.

Prijavljivanje polaganja stručnog ispita ili dodatnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika u osiguranju i izdavanje ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

10.000 dinara

9-060063-MBR

29b.

Prijavljivanje ponovnog polaganja stručnog ili dodatnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika u osiguranju lica koje nije položilo ispit

5.000 dinara

9-060064-MBR

29v.

Prijavljivanje ponovnog polaganja stručnog ili dodatnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika u osiguranju lica koje nije položilo ispit

5.000 dinara

9-060065-MBR”.

Posle tarifnog stava 30. dodaje se tarifni stav 30a, koji glasi:

„30a.

Prijavljivanje ponovnog polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara lica koje nije položilo ispit

10.000 dinara

9-060066-MBR”.

U tekstu posle tarifnog stava 53, posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Lica koja plaćaju naknadu iz tarifnih st. 29b, 29v i 30a ovog tarifnog broja ne plaćaju ponovo naknadu za izdavanje ovlašćenja iz tarifnih st. 29, 29a i 30. tog tarifnog broja.”.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

2. U tarifnom broju 7: POSLOVI PLATNIH SISTEMA, posle tarifnog stava 48. dodaju se tarifni st. od 48a do 48d i naslov iznad tih tarifnih stavova, kao i tarifni st. od 48đ do 48p i naslov iznad tih tarifnih stavova, koji glase:

„Naknada za certifikaciju u DinaCard sistemu

48a.

Model B1 – izdavanje kartica

450.000 dinara

9-080050-MBR

48b.

Model B3 – prihvatanje DinaCard kartica – ugovaranje sa akceptantima

450.000 dinara

9-080051-MBR

48v.

Model P1 – izrada kartice

900.000 dinara

9-080052-MBR

48g.

Model P2 – procesiranje transakcija,

Model P3 – personalizacija kartica

450.000 dinara

9-080053-MBR

48d.

Model P2 – 5.1 – procesiranje internet transakcija preko certifikovanog procesora

225.000 dinara

9-080054-MBR

Druge naknade u DinaCard sistemu

48đ.

Naknada za godišnju članarinu u DinaCard sistemu koju plaćaju članovi tog sistema u toku svake kalendarske godine

450.000 dinara

9-080055-MBR

48e.

Godišnja naknada za učešće u DinaCard sistemu koju plaćaju učesnici – druga pravna lica u toku svake kalendarske godine

450.000 dinara

9-080056-MBR

48ž.

Godišnja naknada za učešće u DinaCard sistemu koju u toku svake kalendarske godine plaćaju učesnici – druga pravna lica koja obavljaju samo funkciju payment gateway-a preko certifikovanog procesora u DinaCard sistemu

225.000 dinara

9-080057-MBR

48z.

Naknada za dopunsko testiranje

5% godišnje članarine, odnosno godišnje naknade za učešće, po jednom danu za testiranje

9-080058-MBR

48i.

Naknada za usluge svičinga (switching) koju plaća prihvatilac DinaCard kartice posle obavljene finansijske transakcije

1,50 dinara po transakciji

9-080059-MBR

48j.

Naknada za usluge svičinga (switching) u STIP-u koju plaća izdavalac DinaCard kartice posle obavljene finansijske transakcije

1,50 dinara po transakciji

9-080060-MBR

48k.

Naknada za usluge svičinga (switching) koju plaća izdavalac DinaCard kartice posle obavljene finansijske transakcije

0,30 dinara po transakciji

9-080061-MBR

48l.

Naknada koju plaća banka za obračun (settlement) u DinaCard sistemu

8.000 dinara

9-080062-MBR

48lj.

Naknada za troškove arbitraže koju plaća onaj ko je izgubio spor, i to posle završene arbitraže

6.000 dinara

9-080063-MBR

48m.

Naknada koju plaća banka za obračun (settlement) neto obaveza u Republici Srbiji po karticama MasterCard i Visa

8.000 dinara

9-080064-MBR

48n.

Godišnja naknada za prihvatanje DinaCard kartica na prodajnim mestima, koju plaća član DinaCard sistema kod kojeg DinaCard kartice čine 15,00–20,00% kartičnog portfolija

450.000 dinara

9-080065-MBR

48nj.

Godišnja naknada za prihvatanje DinaCard kartica na prodajnim mestima, koju plaća član DinaCard sistema kod kojeg DinaCard kartice čine 10,00–14,99% kartičnog portfolija

900.000 dinara

9-080066-MBR

48o.

Godišnja naknada za prihvatanje DinaCard kartica na prodajnim mestima, koju plaća član DinaCard sistema kod kojeg DinaCard kartice čine 5,00–9,99% kartičnog portfolija

1.800.000 dinara

9-080067-MBR

48p.

Godišnja naknada za prihvatanje DinaCard kartica na prodajnim mestima, koju plaća član DinaCard sistema kod kojeg DinaCard kartice čine manje od 5,00% kartičnog portfolija

3.600.000 dinara

9-080068-MBR”.

U tekstu posle tarifnog stava 49, posle stava 6. dodaju se novi stav 7. i st. od 8. do 14, koji glase:

„Kod naknada po tarifnim st. 48a, 48b, 48v, 48g, 48d i 48z ovog tarifnog broja, korisnicima se dostavlja obaveštenje u skladu s tačkom 5. ove odluke.

Za naknadu za godišnju članarinu po tarifnom stavu 48đ ovog tarifnog broja i godišnju naknadu za učešće u DinaCard sistemu po tarifnim st. 48e i 48ž ovog tarifnog broja izrađuje se račun – u roku od četiri dana od dana potpisivanja ugovora o obavljanju poslova u DinaCard sistemu, s rokom plaćanja deset dana od dana ispostavljanja računa. Nadalje, tj. za sve vreme trajanja ugovora, za naknade iz ovog stava račun se izrađuje do 10. januara, s rokom plaćanja do 20. januara – za tekuću godinu.

Naknada po tarifnim st. 48i, 48j i 48k ovog tarifnog broja obračunava se tromesečno, o čemu se korisnicima ispostavljaju računi, i to u roku od četiri dana od isteka poslednjeg dana u mesecu.

Ako korisnik u roku od pet dana od dana ispostavljanja računa – Narodnoj banci Srbije – Sektoru za platni sistem dostavi reklamaciju sa osnovanim primedbama na obračunatu naknadu po tarifnim st. 48i, 48j i 48k ovog tarifnog broja, sastavlja se novi obračun, na osnovu kog se ispostavlja novi račun, i to u roku od pet dana od dana prijema reklamacije. Direkcija za računovodstvo i finansije nalog za naplatu računa ispostavlja šestog dana od dana ispostavljanja novog računa.

Za naknadu po tarifnim st. 48l i 48m ovog tarifnog broja račun se izrađuje mesečno, s rokom plaćanja pet dana od poslednjeg dana u mesecu.

Članovi DinaCard sistema do 15. jula tekuće godine dostavljaju Narodnoj banci Srbije podatke o ukupnom broju uručenih kartica i broju uručenih DinaCard kartica na dan 30. juna te godine. Na osnovu ovih podataka utvrđuje se visina naknade za tekuću godinu po tarifnim st. od 48n do 48p ovog tarifnog broja. Za naknadu se izrađuje račun članovima koji su ispunili uslov za obavljanje poslova iz modela B3 – prihvatanje DinaCard kartica – ugovaranje sa akceptantima. Računi se ispostavljaju do 1. avgusta, s rokom plaćanja do 10. avgusta. Naknade po tarifnim st. od 48n do 48p ovog tarifnog broja ne naplaćuju se članovima kod kojih, na osnovu dostavljenih podataka, DinaCard kartice čine više od 20% kartičnog portfolija, odnosno članovima kod kojih DinaCard kartice čine najmanje 2,5% ukupnog broja izdatih DinaCard kartica u Republici Srbiji. Članovima DinaCard sistema koji ispune uslov za obavljanje poslova iz modela B3 – prihvatanje DinaCard kartica – ugovaranje sa akceptantima, naknada po tarifnim st. od 48n do 48p ovog tarifnog broja naplaćuje se počev od godine koja sledi godinu u kojoj je taj uslov ispunjen. Visina naknade i rokovi za izdavanje računa određuju se na način utvrđen u ovom stavu.

Ako član ne uplati naknadu po tarifnom stavu 48đ i tarifnim st. od 48i do 48p ovog tarifnog broja do roka navedenog na računu, Direkcija za računovodstvo i finansije ispostavlja nalog za naplatu tog računa na teret računa banke ili aktivira sredstvo obezbeđenja plaćanja pružaoca platnih usluga.

Na naknadu po tarifnim st. od 48a do 48p ovog tarifnog broja obračunava se porez na dodatu vrednost po opštoj stopi od 20% i naknada se uvećava za iznos tog poreza.”.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 15.

3. Tarifni broj 8: POSLOVI NACIONALNOG CENTRA ZA PLATNE KARTICE – briše se.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print