Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
17.02.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DRUŠTVENOM STANDARDU KORISNIKA PENZIJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)


Na osnovu člana 160. i člana 171. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84-04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14),
Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na sednici održanoj 17. februara 2017. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Član 1.

U Pravilniku o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 33/16 i 39/16 – ispravka), u članu 2. stav 2. reč: „deteta” briše se.

Član 2.

U članu 5. st. 2. i 3. posle reči: „pratioca” dodaju se reči: „slepog lica i pratioca”.

Član 3.

Posle člana 6. dodaju se dva nova čl. 6a i 6b koji glase:

„Član 6a

Korisnik penzije upućuje se na rehabilitaciju prema iskazanoj želji, u skladu sa smeštajnim kapacitetima ustanove, koja nije kontraindikovana njegovoj medicinskoj dokumentaciji.

Korisnik penzije opredeljuje se za dve ustanove sa područja filijale Fonda na kojoj ima prebivalište i treću ustanovu iz člana 6. ovog pravilnika, u kojima želi da ostvari pravo na rehabilitaciju.

Izbor ustanove korisnik penzije vrši prema Spisku ustanova koji je sastavni deo ovog pravilnika.

Član 6b

Korisnik penzije ovlašćuje Fond da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će da koristi pravo na rehabilitaciju.”

Član 4.

U članu 7. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Direktor Fonda je dužan da od ustanova iz člana 6. ovog pravilnika pribavi podatke o raspoloživim smeštajnim kapacitetima do 30. novembra tekuće godine, po ceni koju je utvrdio Upravni odbor Fonda, spisak oblasti iz kojih pružaju usluge rehabilitacije, kao i potvrdu da su u mogućnosti da pruže usluge rehabilitacije po specifikaciji usluga (prilikom prijema lekarski pregled sa formiranjem istorije bolesti, EKG, osnovne i ciljane laboratorijske analize, redovne lekarske vizite svakog radnog dana, prisustvo dežurnog lekara posle podne, noću i neradnim danima, sve terapijske procedure iz oblasti iz kojih pružaju usluge – najmanje tri vrste terapija i izdavanje otpusne liste.)”

Član 5.

U članu 8. stav 3. menja se i glasi:

„Uz prijavu podnosi poslednji ček od penzije, dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo) i medicinsku dokumentaciju.

Sastavni deo prijave je izjava korisnika:

– da osim penzije nema drugih ličnih primanja;

– da u prethodnih pet godina nije koristio pravo na rehabilitaciju u Fondu;

– o ustanovama u kojima želi da koristi rehabilitaciju;

– ovlašćenje Fondu da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju.”

Član 6.

U članu 14. stav 2. menja se i glasi:

„Komisija iz stava 1. ovog člana na osnovu iskazane želje korisnika penzije, smeštajnih kapaciteta ustanove i medicinske dokumentacije upućuje korisnika penzije u odgovarajuću ustanovu u kojoj će se sprovesti rehabilitacija.”

Posle stava 2. dodaje se nov stav 3. koji glasi:

„U slučaju da se korisnik penzija ne može uputiti na rehabilitaciju u smislu stava 2. ovog člana, Komisija je dužna da pozove korisnika da se izjasni o korišćenju rehabilitacije u ustanovi koja ima raspoložive kapacitete i nije kontraindikovana medicinskoj dokumentaciji.”

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 7.

U članu 15. stav 2. posle reči: „pravilnika” dodaju se reči: „i ovlašćenja korisnika penzije iz člana 6b ovog pravilnika.”

Član 8.

U članu 16. stav 8. briše se.

Član 9.

U članu 17. stav 1. reči: „postupka rehabilitacije korisnika penzija” zamenjuju se rečima: „društvenog standarda utvrđenog ovim pravilnikom.”

Član 10.

Izmenjen obrazac Prijava sastavni je deo ovog pravilnika.

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

08/2 broj 022.2-11/1

U Beogradu, 17. februara 2017. godine

Upravni odbor Republičkog fonda
za penzijsko i invalidsko osiguranje

Predsednik,

Branislav Mitrović, s.r.Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".

SPISAK USTANOVA
U KOJIMA KORISNIK PENZIJE MOŽE DA KORISTI PRAVO NA REHABILITACIJU PREMA FILIJALAMA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO
I INVALIDSKO OSIGURANjE NA ČIJEM PODRUČJU KORISNIK IMA PREBIVALIŠTE

I

FILIJALA VRANjE:

1.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska Banja” Vranje;

2.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bujanovac” Bujanovačka Banja;

3.

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš.

4.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer”, Sijarinska Banja, Medveđa;

5.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja”, Prolom Banja;

II

FILIJALA LESKOVAC:

1.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer”, Sijarinska Banja, Medveđa;

2.

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš;

3.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja”, Prolom Banja;

4.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska Banja”, Vranje.

5.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bujanovac” Bujanovačka Banja;

III

FILIJALA PROKUPLJE:

1.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja”, Prolom Banja;

2.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja”, PC Lukovska Banja.

3.

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš;

4.

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja” , Sokobanja.

5.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica”, Sokobanja.

IV

FILIJALA NIŠ:

1.

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš;

2.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja”, Prolom Banja;

3.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja”, PC Lukovska Banja.

4.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer”, Sijarinska Banja, Medveđa;

5.

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja” , Sokobanja;

V

FILIJALA PIROT:

1.

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš;

2.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja”, Prolom Banja;

3.

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja” , Sokobanja;

4.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica”, Sokobanja;

5.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad”, Gamzigradska banja, Zaječar.

VI

FILIJALA KRUŠEVAC:

1.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja”, Ribarska Banja;

2.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur”, Vrnjačka Banja;

3.

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja” , Sokobanja;

4.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica”, Sokobanja;

5.

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš.

VII

FILIJALA ĆUPRIJA:

1.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica”, Sokobanja;

2.

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš;

3.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad”, Gamzigradska banja, Zaječar;

4.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja”, Ribarska Banja;

5.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur”, Vrnjačka Banja.

VIII

FILIJALA ZAJEČAR:

1.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad”, Gamzigradska banja, Zaječar;

2.

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja” , Sokobanja;

3.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja”, Ribarska Banja;

4.

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš.

5.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur”, Vrnjačka Banja.

IX

FILIJALA BOR:

1.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad”, Gamzigradska banja, Zaječar;

2.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica”, Sokobanja;

3.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja”, Ribarska Banja;

4.

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš.

5.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur”, Vrnjačka Banja.

X

FILIJALA KRAGUJEVAC:

1.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja”, Aranđelovac;

2.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur”, Vrnjačka Banja;

3.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gornja Trepča”, Gornja Trepča;

4.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;

5.

Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens”, Mataruška Banja.

XI

FILIJALA KRALJEVO:

1.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur”, Vrnjačka Banja;

2.

Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens”, Mataruška Banja.

3.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gornja Trepča”, Gornja Trepča;

4.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica.

5.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja”, Ribarska Banja;

XI

FILIJALA ČAČAK:

1.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;

2.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gornja Trepča”, Gornja Trepča;

3.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur”, Vrnjačka Banja;

4.

Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens”, Mataruška Banja.

5.

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor”, Čajetina.

XII

FILIJALA UŽICE:

1.

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor”, Čajetina;

2.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;

3.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gornja Trepča”, Gornja Trepča;

4.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;

5.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur”, Vrnjačka Banja.

XIII

FILIJALA VALJEVO:

1.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;

2.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gornja Trepča”, Gornja Trepča;

3.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;

4.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur”, Vrnjačka Banja.

5.

Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens”, Mataruška Banja.

XIV

FILIJALA ŠABAC:

1.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;

2.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Termal”, Vrdnik;

3.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur”, Vrnjačka Banja;

4.

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor”, Čajetina.

5.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;

XV

SLUŽBA FILIJALE LOZNICA:

1.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;

2.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Termal”, Vrdnik;

3.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur”, Vrnjačka Banja;

4.

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor”, Čajetina.

5.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;

XVI

FILIJALA SMEDEREVO:

1.

Institut za rehabilitaciju Beograd „Selters”, Mladenovac;

2.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja”, Aranđelovac;

3.

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja” , Sokobanja;

4.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur”, Vrnjačka Banja;

5.

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš.

XVII

FILIJALA POŽAREVAC:

1.

Institut za rehabilitaciju Beograd „Selters”, Mladenovac;

2.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja”, Aranđelovac;

3.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica”, Sokobanja;

4.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur”, Vrnjačka Banja;

5.

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš.

XVIII

FILIJALA NOVI PAZAR:

1.

Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti, Novi Pazar;

2.

Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens”, Mataruška Banja;

3.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;

4.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gornja Trepča”, Gornja Trepča;

5.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur”, Vrnjačka Banja.

XIX

FILIJALA BEOGRAD:

1.

Institut za rehabilitaciju Beograd „Selters”, Mladenovac;

2.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur”, Vrnjačka Banja;

3.

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš;

4.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;

5.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja”, Prolom Banja;

6.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja”, PC Lukovska Banja.

7.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja”, Aranđelovac;

8.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja”, Ribarska Banja;

9.

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja” , Sokobanja;

10.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica”, Sokobanja;

11.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Termal”, Vrdnik;

12.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Junaković”, Apatin;

13.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža”, Kanjiža;

14.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda”, Melenci.

17

FILIJALE NA TERITORIJI AP VOJVODINE:

1.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Junaković”, Apatin;

2.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža”, Kanjiža;

3.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Termal”, Vrdnik;

4.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda”, Melenci;

5.

Specijalna bolnica za neurološka i posttraumatska stanja „Dr Borivoje Gnjatić”, Stari Slankamen.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print