Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
16.12.2016.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o vodama

Proglašava se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Šestoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2016. godini, 16. decembra 2016. godine.

ZAKON
o izmenama i dopunama Zakona o vodama

Član 1.

U Zakonu o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12), u članu 2. stav 3. reči: „eksploataciju rečnih nanosa koji ne sadrže” zamenjuju se rečima: „rečni nanos koji ne sadrži”.

Član 2.

U članu 3. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) aglomeracija jeste područje na kome su stanovništvo i/ili proizvodne delatnosti dovoljno koncentrisani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ili do krajnje tačke ispuštanja;”.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

„2a) biota jeste sav živi svet nekog staništa;”.

Tačke 4) i 5) menjaju se i glase:

„4) voda za kupanje jeste voda koju ljudi koriste u sportske i rekreativne svrhe, a deo je vodnog tela površinske vode;

5) voda za piće jeste voda namenjena za ljudsku upotrebu i obuhvata:

(1) vodu bilo u njenom originalnom stanju ili posle tretmana, koja je namenjena za piće, kuvanje, pripremu hrane ili za druge potrebe domaćinstva, bez obzira na njeno poreklo i na to da li se dostavlja iz distributivne mreže, javnog izvora, javnog bunara, cisterne, kontejnera, boca ili tankova,

(2) vodu koja se koristi u preduzećima za proizvodnju hrane radi proizvodnje, obrade, čuvanja ili stavljanja na tržište proizvoda ili supstanci namenjenih za ljudsku upotrebu, ako su nadležni organi saglasni da kvalitet vode ne može da utiče na zdravstvenu ispravnost hrane u njenom konačnom obliku;”.

Tačka 7) briše se.

U tački 33) reči: „unutrašnje (branjene)” zamenjuju se rečju: „branjene”.

Tačka 35) menja se i glasi:

„35) javni vodovod jeste skup povezanih objekata koji su u funkciji zahvatanja vode iz uređenog i zaštićenog izvorišta, prečišćavanja, skladištenja i transporta vode za piće distributivnom vodovodnom mrežom do vodomera korisnika, koji korisnicima isporučuje više od 10 m3/dan vode za piće ili vodom za piće snabdeva više od 50 stanovnika;”.

Posle tačke 35) dodaje se tačka 35a), koja glasi:

„35a) javno vodosnabdevanje jeste snabdevanje vodom za piće iz javnog vodovoda;”.

Posle tačke 40) dodaju se tač. 40a), 40b) i 40v), koje glase:

„40a) ledene poplave su poplave od spoljnih voda usled nastanka ledenih barijera u rečnom koritu;

40b) magistralni cevovod je vodni objekat, sa opremom, za transport vode u sistemu vodosnabdevanja od vodozahvata do rezervoara ili mreže;

40v) matriks jeste poseban deo akvatične životne sredine i to: voda, sediment i biota;”.

Posle tačke 41) dodaje se tačka 41a), koja glasi:

„41a) mulj jesu obrađeni ili neobrađeni ostaci koji nastaju u procesu prečišćavanja komunalnih otpadnih voda;”.

Posle tačke 44) dodaje se tačka 44a), koja glasi:

„44a) poplava jeste privremena pokrivenost vodom zemljišta koje obično nije pokriveno vodom;”.

U tački 52) posle reči: „atmosferske vode” dodaju se reči: „i vode iz kanalske mreže za odvodnjavanje;”.

Tačka 54) menja se i glasi:

„54) rečni sliv jeste prostor sa koga se sav površinski oticaj sliva mrežom vodotoka, a moguće i jezerom, sa pripadajućim podzemnim vodama prema ušću, estuaru ili delti reke u more;”.

Tačka 55) menja se i glasi:

„55) podsliv jeste prostor sa koga se sav površinski oticaj sliva mrežom vodotoka, a moguće i jezerom, sa pripadajućim podzemnim vodama prema vodotoku u koji se uliva;”.

Posle tačke 55) dodaje se tačka 55a), koja glasi:

„55a) seoski vodovod jeste javni vodovod koji vodom za piće snabdeva seosko naselje, a sastoji se najmanje od uređenog i zaštićenog izvorišta i distributivne vodovodne mreže;”.

Posle tačke 56) dodaje se tačka 56a), koja glasi:

„56a) standard kvaliteta životne sredine jeste koncentracija pojedinačne zagađujuće supstance ili grupe zagađujućih supstanci u vodi, sedimentu ili bioti, koja ne može da bude prekoračena u cilju zaštite ljudskog zdravlja i životne sredine;”.

Posle tačke 60) dodaje se tačka 60a), koja glasi:

„60a) hidromeloracioni sistem čine vodotoci i vodni objekti kojima se reguliše vodni režim u cilju zaštite od štetnog dejstva unutrašnjih voda (odvodnjavanje) ili navodnjavanje zemljišta, i može biti za odvodnjavanje, navodnjavanje i dvonamenski;”.

U tački 62) reči: „60 gr” zamenjuju se rečima: „60 g”.

Član 3.

U članu 5. stav 1. menja se i glasi:

„Vode su prirodno bogatstvo i u svojini su Republike Srbije.”

U stavu 5. posle reči: „pravo korišćenja” dodaju se zapeta i reči: „a na vodnom zemljištu u javnoj svojini i pravo zakupa”.

Član 4.

U članu 9. stav 3. reči: „na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, a na teritoriji grada Beograda nadležni organ grada Beograda (u daljem tekstu: nadležni organ Grada)” zamenjuju se rečima: „a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine”.

Član 5.

Posle člana 9. dodaju se naziv člana i član 9a, koji glase:

„Upravljanje vodnim zemljištem u javnoj svojini

Član 9a

Pod upravljanjem vodnim zemljištem u javnoj svojini, u smislu ovog zakona, smatra se održavanje vodnog zemljišta potrebnog za redovnu upotrebu vodnih objekata u javnoj svojini, određivanje načina korišćenja vodnog zemljišta i korišćenje vodnog zemljišta.

Vodnim zemljištem upravlja javno vodoprivredno preduzeće osnovano za obavljanje vodne delatnosti na određenoj teritoriji (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće).”

Član 6.

Naziv člana i član 10. menjaju se i glase:

„Namena vodnog zemljišta

Član 10.

Vodno zemljište je namenjeno za održavanje i unapređenje vodnog režima u skladu sa ovim zakonom i aktima donetim na osnovu ovog zakona, a posebno za:

1) izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju vodnih objekata;

2) održavanje korita vodotoka i vodnih objekata;

3) sprovođenje mera koje se odnose na uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, uređenje i korišćenje voda i zaštitu voda.

Osim za namene iz stava 1. ovog člana, vodno zemljište može da se, u skladu sa ovim zakonom i aktima donetim na osnovu ovog zakona, koristi i za:

1) izgradnju i održavanje linijskih infrastrukturnih objekata;

2) izgradnju i održavanje objekata namenjenih odbrani države;

3) izgradnju i održavanje brodogradilišta, kao i luka, pristaništa, plovnog puta i drugih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje plovidba;

4) izgradnju i održavanje objekata za korišćenje prirodnih kupališta i za sprovođenje zaštitnih mera na prirodnim kupalištima;

5) izgradnju i održavanje objekata za proizvodnju električne energije korišćenjem vodnih snaga;

6) obavljanje privredne delatnosti, i to:

(1) formiranje privremenih deponija šljunka, peska i drugog materijala,

(2) izgradnju objekata za koje se izdaje privremena građevinska dozvola u smislu zakona kojim se uređuje izgradnja objekata,

(3) postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera za obavljanje delatnosti za koje se ne izdaje građevinska dozvola u smislu zakona kojim se uređuje izgradnja objekata;

7) postavljanje privezišta za čamce, kao i plutaćujeg objekta u smislu zakona kojim se uređuju plovidba i luke;

8) sport, rekreaciju i turizam;

9) obavljanje poljoprivredne delatnosti;

10) vršenje eksploatacije mineralnih sirovina u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

Ako je za obavljanje privredne delatnosti iz stava 2. tačka 6) podtačka (1) ovog člana, neophodno pristajanje brodova uz obalu, na formiranje privremenih deponija šljunka, peska i drugog materijala primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju plovidba i luke”.

Član 7.

Posle člana 10. dodaju se nazivi članova i čl. 10a, 10b, 10v, 10g, 10d i 10đ, koji glase:

„Davanje u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini

Član 10a

Vodno zemljište u javnoj svojini može se dati u zakup pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima za namene utvrđene članom 10. ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom i aktima donetim na osnovu ovog zakona.

Rešenje o davanju u zakup i ugovor o zakupu vodnog zemljišta u javnoj svojini donosi, odnosno zaključuje javno vodoprivredno preduzeće.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana o davanju u zakup vodnog zemljišta može se izjaviti žalba Ministarstvu i nadležnom organu autonomne pokrajine za zakup na teritoriji autonomne pokrajine, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Član 10b

Vodno zemljište u javnoj svojini može se dati u zakup u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja.

Vodno zemljište u javnoj svojini ne može se davati u podzakup.

Ugovor zaključen protivno odredbama ovog člana ništav je.

Član 10v

Postupak davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini sprovodi se u skladu sa propisima kojima je uređeno davanje u zakup stvari u javnoj svojini.

Početna visina zakupnine po kojoj se vodno zemljište u javnoj svojini može dati u zakup ne može biti ispod tržišne visine zakupnine na području na kojem se to zemljište nalazi.

Početnu visinu zakupnine iz stava 2. ovog člana utvrđuje veštak odgovarajuće struke.

Državnim organima, odnosno ustanovama, javnim agencijama i drugim organizacijama čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, kao i javnim preduzećima ili drugim privrednim društvima čiji je osnivač, odnosno većinski vlasnik Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, vodno zemljište se daje u zakup bez naknade.

Odredbe ovog zakona o davanju vodnog zemljišta u zakup ne isključuju davanje vodnog zemljišta na korišćenje po posebnim propisima o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama.

Prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta (osim za postavljanje plutajućih objekata) i prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata ostvareni na teritoriji Republike Srbije prihod su budžeta Republike Srbije i koriste se preko Budžetskog fonda za vode Republike Srbije.

Prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta (osim za postavljanje plutajućih objekata) i prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata ostvareni na teritoriji autonomne pokrajine prihod su budžeta autonomne pokrajine i koriste se preko Budžetskog fonda za vode autonomne pokrajine.

Izuzetno od stava 6. ovog člana, prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata ostvareni na teritoriji grada Beograda prihod su budžeta grada Beograda.

Član 10g

Rok na koji se vodno zemljište daje u zakup ne može biti duži od 15 godina, izuzev za izgradnju objekata u kom slučaju rok ne može biti duži od 50 godina.

Po prestanku važnosti ugovora o zakupu iz stava 1. ovog člana zakupac je dužan da ukloni objekat sa vodnog zemljišta o svom trošku, u roku od tri meseca.

Član 10d

U slučaju da više lica podnese prijavu, odnosno ponudu za isto vodno zemljište prioritet kod davanja u zakup (pravo prečeg zakupa) tog vodnog zemljišta u javnoj svojini ima pravno lice i preduzetnik koji na tom vodnom zemljištu obavlja privrednu delatnost, ukoliko prihvati najvišu ponuđenu visinu zakupnine.

Pravno lice i preduzetnik dostavljaju javnom vodoprivrednom preduzeću dokaz da na vodnom zemljištu obavljaju privrednu delatnost.

Ustanovljavanje prava stvarne službenosti na vodnom
zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini

Član 10đ

Na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini može se ustanoviti pravo stvarne službenosti za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata, postavljanje cevovoda, podzemnih i nadzemnih vodova, optičkih kablova i drugih instalacija, kolektora, vodozahvata/pregrade u koritu vodotoka, kao i pravo službenosti prolaza.

Ugovor kojim se ustanovljava pravo stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini zaključuje javno vodoprivredno preduzeće.

Ako se na vodnom zemljištu i vodnom objektu ustanovljava pravo stvarne službenosti na zahtev državnih organa, odnosno ustanova, javnih agencija i drugih organizacija čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina ili na zahtev javnih preduzeća, odnosno privrednih društava čiji je osnivač, odnosno većinski vlasnik Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, pravo stvarne službenosti se ustanovljava bez naknade.

Prihodi ostvareni od ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije autonomne pokrajine, su prihod budžeta Republike Srbije i koriste se preko Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, a na teritoriji autonomne pokrajine su prihod budžeta autonomne pokrajine i koriste se preko Budžetskog fonda za vode autonomne pokrajine za finansiranje poslova od opšteg interesa u oblasti upravljanja vodama.”

Član 8.

U članu 11. stav 1. menja se i glasi:

„Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, određuje granice vodnog zemljišta.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Granice vodnog zemljišta unose se i u prostorne (prostorni plan jedinice lokalne samouprave, prostorni plan područja posebne namene i regionalni prostorni plan) i urbanističke planove (plan generalne regulacije, generalni urbanistički plan i plan detaljne regulacije).”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 9.

U članu 12. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Autonomna pokrajina ima pravo preče kupovine vodnog zemljišta na veštačkim vodotocima (kanalima) na kojima ima pravo javne svojine.”

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. posle reči: „Republike Srbije” dodaju se zapeta i reči: „odnosno autonomne pokrajine.”

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „ stava 3.”.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „stava 3.”.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „stava 3.”.

Član 10.

U članu 17. tačka 1) reč: „melioracionog” zamenjuje se rečju: „hidromelioracionog”, posle reči: „i uređajima na njima” dodaju se reči: „u funkciji odvodnjavanja ili održavanja”, a reči: „mostovi i” brišu se.

U tački 2) reči: „sabirne kanale” zamenjuju se rečima: „osnovnu kanalsku mrežu”.

Član 11.

U članu 18. u tački 2) posle reči: „jezera” dodaju se reči: „podzemnih voda”, a posle reči: „mreža” dodaju se reči: „i objekti”.

Član 12.

Članovi 21. i 22. brišu se.

Član 13.

U članu 23. dodaje se novi stav 1, koji glasi:

„Pod upravljanjem vodnim objektima u javnoj svojini, u smislu ovog zakona, smatra se izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i održavanje (redovno i investiciono) vodnih objekata na vodnom zemljištu, vršenje prava investitora u ime Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine, unapređivanje, čuvanje i staranje o njihovom namenskom korišćenju.”

Dosadašnji stav 1. koji postaje stav 2. menja se i glasi:

„Javno vodoprivredno preduzeće upravlja vodnim objektima za uređenje vodotoka i za zaštitu od poplava na vodama I reda i vodnim objektima za odvodnjavanje, koji su u javnoj svojini.”

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. reči: „stava 1.” zamenjuju se rečima: „stava 2.”, posle reči: „branama sa akumulacijama” dodaju se reči: „vodnim objektima za zaštitu od erozija i bujica na slivovima akumulacija”, a posle reči: „sistemima za navodnjavanje” dodaju se reči: „koji su u javnoj svojini,”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Javno vodoprivredno preduzeće odgovara za upravljanje vodnim objektima iz st. 2. i 3. ovog člana do visine sredstava predviđenih godišnjim programom upravljanja iz člana 42. stav 1. ovog zakona.”

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 5. menja se i glasi:

„Vodnim objektima za uređenje vodotoka i zaštitu od poplava na vodama II reda i vodnim objektima za zaštitu od erozije i bujica, osim vodnih objekata za zaštitu od erozije i bujica iz stava 3. ovog člana, koji su u javnoj svojini, upravlja jedinica lokalne samouprave na čijoj se teritoriji objekti nalaze.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 6.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 7. reči: „st. 1, 2. i 3.” zamenjuju se rečima: „st. 2, 3. i 5.”.

Član 14.

Član 27. menja se i glasi:

„Član 27.

Vodna područja na teritoriji Republike Srbije su:

1) vodno područje Sava;

2) vodno područje Dunav;

3) vodno područje Morava;

4) vodno područje Ibar i Lepenac;

5) vodno područje Beli Drim.

Vodno područje Sava obuhvata deo podsliva Bosut, fruškogorskih vodotoka, deo podsliva Save, podsliv Kolubare i podsliv Drine.

Vodno područje Dunav obuhvata deo rečnog sliva reke Dunav, delove podslivova Tise, Tamiša i drugih banatskih vodotoka, podslivove Mlave, Peka i Porečke reke i deo podsliva reke Timok.

Vodno područje Morava obuhvata podsliv reke Velike Morave i delove podslivova Zapadne Morave i Južne Morave.

Vodnom području Morava priključuju se i podslivovi Pčinje i Dragovištice.

Vodno područje Ibar i Lepenac obuhvata podslivove Ibra i Lepenca.

Vodnom području Ibar i Lepenac priključuje se reka Lepenac (deo međunarodnog vodnog područja reke Vardar).

Vodno područje Beli Drim obuhvata podsliv Belog Drima.

Vodnom području Beli Drim se priključuje i podsliv Plavske reke.

Vodna područja iz stava 1. tač. 1) do 4) ovog člana deo su međunarodnog vodnog područja Dunav, izuzev Pčinje i Lepenca, koji su deo međunarodnog vodnog područja reke Vardar i Dragovištica, koja je deo međunarodnog vodnog područja reke Strume.

Vlada, na predlog Ministarstva, određuje granice vodnih područja iz stava 1. ovog člana.”

Član 15.

Posle člana 27. dodaju se naziv člana i član 27a, koji glase:

„Vodne jedinice

Član 27a

Vodna područja dele se na vodne jedinice, kao osnovne teritorijalne jedinice za obavljanje operativnih poslova u upravljanju vodama, na osnovu utvrđenih kriterijuma, i to: karakteristika vodnog područja sa aspekta korišćenja voda, zaštite voda i zaštite od štetnog dejstva voda, izgrađenosti vodnih objekata za zaštitu od poplava i hidromelioracionih sistema i granica jedinica lokalne samouprave.

Operativni poslovi iz stava 1. ovog člana naročito obuhvataju održavanje vodnih objekata i sprovođenje odbrane od poplava.

Predlog vodnih jedinica, uključujući i njihove granice, priprema javno vodoprivredno preduzeće.

Ministar određuje vodne jedinice i njihove granice.”

Član 16.

U članu 28. stav 1. reč: „melioracionim” zamenjuje se rečju: „hidromelioracionim”.

U stavu 3. posle reči: „Ministarstvo” zapeta i reči: „a na teritoriji autonomne pokrajine i grada Beograda nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno grada Beograda” brišu se.

Član 17.

Posle člana 31. dodaju se naziv člana i član 31a, koji glase:

„Akcioni plan

Član 31a

Strategija se realizuje akcionim planom koji, na predlog Ministarstva, donosi Vlada na period od pet godina.

Akcioni plan iz stava 1. ovog člana sadrži aktivnosti neophodne za realizaciju Strategije, rokove za realizaciju planiranih aktivnosti, kao i organe, organizacije i javna preduzeća nadležna za realizaciju tih aktivnosti.”

Član 18.

U članu 33. stav 2. tačka 3) menja se i glasi:

„3) karte ugroženih područja;”.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 4a), koja glasi:

„4a) monitoring nanosa;”.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 6a), koja glasi:

„6a) bilans nanosa;”.

U tački 7) reč: „identifikaciju” zamenjuje se rečju: „listu”.

U tački 8) reč: „identifikaciju” zamenjuje se rečju: „prikaz”.

Posle tačke 10) dodaju se tač. 10a, 10b i 10v, koje glase:

„10a) utvrđene granične vrednosti za podzemne vode u skladu sa propisom kojim se utvrđuju granične vrednosti zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje;

10b) rezime procene hemijskog statusa podzemne vode u skladu sa pravilnikom koji uređuje parametre ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametre hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda;

10v) rezime načina procene trenda na pojedinačnim tačkama monitoringa unutar tela ili grupe tela podzemnih voda, na osnovu koje je utvrđeno da su ta tela podložna značajnom i stalnom uzlaznom trendu koncentracije neke zagađujuće supstance ili preokretu tog trenda u skladu sa tačkom 4) ovog člana i rezime razloga na osnovu kojih su utvrđene početne tačke za preokret trenda;”.

U tački 18) posle reči: „ostvarivanja” dodaju se zapeta i reči: „kao i jedinstven plan upravljanja rečnim slivom kada se vodno područje prostire kroz više država;”.

Član 19.

Član 34. menja se i glasi:

„Član 34.

Plan upravljanja vodama za sliv reke Dunav priprema Ministarstvo.

Plan upravljanja vodama za vodna područja iz člana 27. stav 1. ovog zakona pripremaju javna vodoprivredna preduzeća, svako za teritoriju na kojoj obavlja vodnu delatnost.

Vlada, na predlog Ministarstva, donosi plan upravljanja vodama za sliv reke Dunav i za vodna područja iz člana 27. stav 1. ovog zakona.”

Član 20.

U članu 35. stav 2. tačka 1) posle reči: „životne sredine” dodaju se reči: „i promene u listama graničnih vrednosti zagađujućih materija u podzemnim vodama;”.

Posle tačke 4) dodaju se tač. 5) i 6), koje glase:

„5) prikaz granica kvantifikacije primenjenih metoda analiza i informacije o karakteristikama tih metoda u odnosu na minimalne kriterijume utvrđene propisom kojim se uređuju tehničke specifikacije za hemijske analize i analize potrebne za monitoring statusa voda;

6) rezultate i uticaje mera preduzetih radi sprečavanja hemijskog zagađenja površinskih voda.”

Član 21.

U članu 40. stav 1. reči: „tač. 1), 3) i 4)” brišu se.

Stavovi 2. i 3. brišu se.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 2. reči: „st. 1, 2. i 3.” zamenjuju se rečima: „stava 1.”.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 3. i 4.

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 5. u tački 2) posle reči: „životne sredine” dodaju se zapeta i reč: „prirode”.

U tački 3. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 3) dodaju se tač. 4) i 5), koje glase:

„4) koje se odnose na preokret trendova koncentracije zagađujućih supstanci, grupa zagađujućih supstanci ili indikatora zagađenja u telu ili grupi tela podzemne vode;

5) za sprečavanje unosa svih hazardnih supstanci u podzemne vode, mere neophodne za ograničenje unosa ostalih zagađujućih supstanci u podzemne vode tako da unosi ne uzrokuju pogoršanje kvaliteta ili značajne i stalne uzlazne trendove koncentracija zagađujućih materija u podzemnim vodama, osim kada je drugačije uređeno posebnim propisom.”

U dosadašnjem stavu 8. koji postaje stav 6. reči: „ stava 4.” „zamenjuju se rečima: „stava 2.”.

Posle stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:

„Za vodno telo podzemnih voda koje je klasifikovano kao telo dobrog hemijskog statusa u slučaju kada su prekoračene granične vrednosti zagađujućih supstanci na jednom ili više mernih mesta u skladu sa propisom kojim se utvrđuju parametri ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, program mera može da sadrži i druge mere, kojima se obezbeđuje zaštita ekvatičnih i kopnenih ekosistema i ljudske upotrebe podzemnih voda koji su zavisni od datog dela tela podzemne vode predstavljenog tim mernim mestima.”

U dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 8. reči: „Organi koji su doneli program mera vrše njegovo preispitivanje” zamenjuju se rečima: „Vlada vrši preispitivanje programa mera”.

Član 22.

U članu 41. stav 3. reči: „na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, a na teritoriji grada Beograda nadležni organ Grada” zamenjuju se rečima: „a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine”.

Član 23.

U članu 42. stav 3. reči: „na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, a na teritoriji grada Beograda nadležni organ Grada” zamenjuju se rečima: „a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine”.

Član 24.

U članu 45. stav 1. posle reči: „spoljnim i unutrašnjim vodama” dodaju se reči: „i od leda”, a posle reči: „(u daljem tekstu: zaštita od poplava)” reči: „i od leda” brišu se.

U stavu 3. posle reči: „vanredne odbrane od poplava” zapeta i reči: „sprovođenje odbrane od leda na vodotocima” brišu se.

Član 25.

U članu 48. stav 6. posle reči: „prostorni plan jedinice lokalne samouprave” dodaju se zapeta i reči: „prostorni plan područja posebne namene i regionalni prostorni plan”, a reči: „(generalni i regulacioni)” zamenjuju se rečima: „(plan generalne regulacije, generalni urbanistički plan i plan detaljne regulacije)”.

Član 26.

U članu 52. stav 1. menja se i glasi:

„Radi zaštite od poplava, obezbeđuje se planiranje, izgradnja, rekonstrukcija, sanacija, održavanje i upravljanje vodnim objektima za zaštitu od poplava i vodnim objektima za odvodnjavanje, uređenje vodotoka, zaštita i unapređenje prirodnih retenzionih prostora i izvođenje drugih preventivnih radova i mera, sprovođenje odbrane od poplava i izvođenje radova na otklanjanju posledica poplava, i to: hitnih interventnih radova na vodnim objektima i koritu za veliku vodu tokom i neposredno nakon sprovođenja odbrane od poplava.”

Član 27.

U članu 53. stav 1. reči: „zagušenja ledom” zamenjuju se rečima: „nagomilavanja leda.”

U stavu 3. tačka 1) posle reči: „porast vodostaja” dodaju se reči: „kada su u zavisnosti od uslova stvaranja, pokretanja i nagomilavanja leda ispunjeni kriterijumi propisani operativnim planom,”.

Tačka 2) menja se i glasi:

„2) na području hidromelioracionog sistema kada su ispunjeni kriterijumi i uslovi utvrđeni operativnim planom.”

Tačka 3) briše se.

U stavu 4. reči: „i sprovodi” brišu se, a posle reči: „vodama II reda” dodaju se reči: „odbranu od poplava organizuje i sprovodi”.

Posle stava 4. dodaju se st. 5. i 6, koji glase:

„Odbranu od poplava na vodama I reda i na sistemima za odvodnjavanje u javnoj svojini sprovodi javno vodoprivredno preduzeće i pravno lice koje ima licencu za obavljanje poslova iz člana 112. stav 1. tač. 3) do 8) za određeno područje, odnosno vodnu jedinicu ili deo vodne jedinice (sektor, deonica, hidromelioracioni sistem).

Pravno lice koje sprovodi odbranu od poplava na određenom području vrši i održavanje i stara se o funkcionisanju zaštitnih i regulacionih vodnih objekata i hidromelioracionih sistema na tom području, prati stanje tih objekata i izvodi sanacione radove i hitne intervencije na tim objektima.”

Član 28.

U članu 54. stav 3. posle reči: „(spoljnih i unutrašnjih)” dodaju se reči: „i pojave leda na vodotoku;”, a reči: „leda i poplavnih unutrašnjih voda;” brišu se.

U stavu 4. reči: „ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove” zamenjuju se rečima: „organu državne uprave nadležnom za vanredne situacije”.

Član 29.

U članu 55. stav 2. tačka 1) posle reči: „zaštitni vodni objekti” dodaju se reči: „u javnoj svojini”.

U tački 2) posle reči: „sistemi zaštite od unutrašnjih voda” dodaju se reči: „u javnoj svojini”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Operativni plan iz stava 2. ovog člana sadrži podatke potrebne za operativno sprovođenje odbrane od poplava, a naročito:

1) za vode I reda: vodne jedinice, sektore i deonice vodotoka, pravno lice nadležno za organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava, imena rukovodilaca odbrane od poplava i drugih odgovornih lica, zaštitne vodne objekte na kojima se sprovodi odbrana od poplava, štićena poplavna područja i kriterijume za proglašenje redovne i vanredne odbrane od poplava od spoljnih voda i nagomilavanja leda, pregled hidroloških i meteoroloških stanica i punktova za osmatranje ledenih pojava;

2) za unutrašnje vode: vodne jedinice, hidromelioracione sisteme na kojima se sprovodi odbrana od poplava, pravno lice nadležno za organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava, imena rukovodilaca odbrane od poplava i drugih odgovornih lica i kriterijume i uslove za proglašenje redovne i vanredne odbrane od poplava od unutrašnjih voda.”

U stavu 6. reč: „efikasno” zamenjuje se rečju: „operativno”.

U stavu 9. reči: „ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove” zamenjuju se rečima: „organu državne uprave nadležnom za vanredne situacije”.

Član 30.

Član 61. menja se i glasi:

„Član 61.

Ministar, ministar nadležan za poslove poljoprivrede, ministar nadležan za poslove šuma, ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine i za prirodne resurse utvrđuju:

1) kriterijume za određivanje erozionog područja;

2) metodologiju za izradu karte erozije za teritoriju Republike Srbije.

Ministarstvo, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, ministarstvo nadležno za poslove šuma i ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine i prirodne resurse izrađuju kartu erozije za teritoriju Republike Srbije.

Vlada, na predlog Ministarstva, ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, ministarstva nadležnog za poslove šuma i ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine i prirodne resurse, određuje eroziono područje, njegove granice i uslove za korišćenje erozionog područja.

Granice erozionog područja unose se u plan upravljanja vodama, plan upravljanja rizicima od poplava, program razvoja šumarstva, plan razvoja šumskog područja, poljoprivredne osnove i u prostorne (prostorni plan jedinice lokalne samouprave, prostorni plan područja posebne namene i regionalni prostorni plan) i urbanističke planove (plan generalne regulacije, generalni urbanistički plan i plan detaljne regulacije).

Ministarstvo, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, ministarstvo nadležno za poslove šuma i ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine i prirodne resurse vrše preispitivanje karte erozije za teritoriju Republike Srbije po isteku šest godina od dana njene izrade, a noveliranje po isteku deset godina od dana njene izrade.”

Jedinica lokalne samouprave je dužna da, za potrebe noveliranja plana upravljanja vodama, evidentira sve pojave i radove koji mogu da utiču na promenu stanja erozije i bujica i da podatke o tome dostavlja javnom vodoprivrednom preduzeću jednom godišnje.”

Član 31.

U članu 62. stav 2. tačka 1) menja se i glasi:

„1) zabranjene radnje: pustošenje, krčenje i neplanska čista seča šuma; ogoljavanje površina; neplansko preoravanje livada, pašnjaka i neobrađenih površina; zatrpavanje izvora i nekontrolisano sakupljanje i odvođenje tih voda; izgradnja objekata bez odgovarajuće planske i projektne dokumentacije; vađenje rečnih nanosa sa dna ili padina, osim za potrebe obezbeđenja propusne sposobnosti korita vodotoka; izgradnja objekata koji bi mogli da ugroze stabilnost zemljišta; druge radnje kojima se pospešuje erozija i stvaranje bujica;”.

U stavu 3. reč: „uzgoj” zamenjuje se rečju: „gajenje”.

Stav 4. briše se.

Član 32.

Naziv člana i član 63. brišu se.

Član 33.

U članu 64. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

„Vlasnici i korisnici zemljišta na erozionom području dužni su da izvode radove i preduzimaju mere za zaštitu od erozije i bujica u skladu sa planom upravljanja vodama i uslovima za korišćenje erozionog područja.”

U dosadašnjem stavu 1. koji postaje stav 2. reči: „vodnim aktima” brišu se.

Član 34.

U članu 74. stav 1. tačka 1) posle reči: „količina vode” dodaju se reči: „i nivo podzemne vode”.

U tački 2) reči: „i održavanje higijene u objektu” brišu se.

U stavu 2. posle reči: „količina vode” dodaju se zapeta i reči: „nivo podzemne vode i ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatu”.

Član 35.

Naziv člana i član 75. menjaju se i glase:

„Zdravstvena ispravnost i kvalitet vode

Član 75.

Voda za piće mora ispunjavati uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti.

Voda za kupanje mora da ispunjava uslove u pogledu ispravnosti i kvaliteta.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti vode za piće i uslove u pogledu kvaliteta vode za kupanje.”

Član 36.

U članu 77. stav 1. reči: „i za sanitarno higijenske potrebe” brišu se.

U stavu 2. reči: „a održava na način kojim se ne ugrožava zdravstvena ispravnost vode na izvorištu” zamenjuju se rečima: „a koristi se i održava na način koji ne izaziva i ne može da izazove zagađivanje vode na izvorištu.”

U stavu 3. posle reči: „zona sanitarne zaštite” dodaju reči: „i sadržinu elaborata o zonama sanitarne zaštite.”

U stavu 6. reči: „a za teritoriju autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine” i zapeta brišu se.

Stav 7. briše se.

Dosadašnji stav 8. postaje stav 7.

U dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 8. posle reči: „prostorni plan jedinice lokalne samouprave” dodaju se zapeta i reči: „prostorni plan područja posebne namene i regionalni prostorni plan”, a reči: „(generalni i regulacioni)” zamenjuju se rečima: „(plan generalne regulacije, generalni urbanistički plan i plan detaljne regulacije)”.

Član 37.

Naziv člana 78. menja se i glasi:

„Merenje količine i ispitivanje kvaliteta vode na izvorištima”.

U članu 78. stav 3. menja se i glasi:

„Merenje iz stava 1. ovog člana vrši republička organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove, a ispitivanje organ uprave nadležan za sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta voda.”

U stavu 7. zapeta i reči: „Agenciji za zaštitu životne sredine” brišu se.

Član 38.

U članu 82. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

„Podzemne vode prve izdani mogu se koristiti za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da se tim korišćenjem ne uskraćuje pravo na korišćenje vode za prioritetne namene iz člana 71. stav 5 ovog zakona;

2) da ne postoji mogućnost zahvata iz površinskih voda i

3) da postoji dobra raspoloživost resursa podzemnih voda.”

Dosadašnji stav 1. postaje stav 2.

Član 39.

U članu 87. stav 3. menja se i glasi:

„Zabranjen je uzgoj riba radi komercijalnog izlovljavanja u akumulaciji koja služi za snabdevanje vodom, kao i kavezni uzgoj riba u hidromelioracionim sistemima za odvodnjavanje i navodnjavanje.”

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:

„Ribarsko područje se ne može ustanoviti na hidromelioracionim sistemima za odvodnjavanje i navodnjavanje.

Izuzetno od stava 4. ovog člana ribarsko područje se može ustanoviti na hidromelioracionim sistemima za odvodnjavanje i navodnjavanje uz saglasnost ministra nadležnog za poslove vodoprivrede.”

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 6. i 7.

Član 40.

U Glavi IV. INTEGRALNO UPRAVLJANjE VODAMA, odeljak 4. Vodna delatnost, pododeljak 4.2. Uređenje i korišćenje voda, tačka 4.2.3. reč: „Eksploatacija” zamenjuje se rečju: „Vađenje”.

Član 41.

Posle tačke 4.2.3. Vađenje rečnih nanosa dodaju se naziv člana i član 88a, koji glase:

„Plan vađenja rečnih nanosa

Član 88a

Vađenje rečnih nanosa vrši se sa vodnog zemljišta, na lokalitetima gde je to od interesa za očuvanje ili poboljšanje vodnog režima, u obimu koji neće narušiti vodni režim, postojeće korišćenje podzemnih voda, stabilnost obala i prirodnu ravnotežu akvatičnih i priobalnih ekosistema.

Ministarstvo donosi plan vađenja rečnih nanosa za period od dve godine.

Ako se vađenje rečnih nanosa planira na međudržavnim i međunarodnim vodnim putevima, ministarstvo je dužno da pre donošenja plana iz stava 2. ovog člana pribavi saglasnost ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja.

Plan vađenja rečnih nanosa sadrži naročito: planirane lokacije za vađenje rečnih nanosa i planirane količine rečnih nanosa za vađenje, lokacije na kojima nije dozvoljeno vađenje rečnih nanosa, kao i uslove za vađenje rečnih nanosa.

Plan vađenja rečnih nanosa pripremaju javna vodoprivredna preduzeća, svako za teritoriju na kojoj obavlja vodnu delatnost u saradnji sa organom zaduženim za tehničko održavanje vodnih puteva.

Za potrebe donošenja plana iz stava 2. ovog člana, nadležni organ za poslove održavanja državnih vodnih puteva, na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća, dužna je da ustupi bez naknade, u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, postojeće kopije morfoloških snimaka i detaljnih snimaka svih vodotokova, kao i podatke o potrebnim gabaritima vodnih puteva.”

Član 42.

U nazivu člana 89. reč: „eksploataciju” zamenjuje se rečju „vađenje”.

U članu 89. stav 1. briše se.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 1. reč: „eksploataciju” i reč: „eksploatacija” zamenjuje se rečju „vađenje”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Uz zahtev za izdavanje vodne saglasnosti podnosi se:

1) vodni uslovi;

2) projekat vađenja rečnih nanosa;

3) mišljenje organa nadležnog za tehničko održavanje vodnog puta na projekat iz tačke 2) ovog stava, kada se vađenje rečnih nanosa vrši na vodnom putu;

4) u slučaju vađenja rečnih nanosa sa poljoprivrednog zemljišta, saglasnost Ministarstva, a za teritoriju autonomne pokrajine saglasnost nadležnog organa autonomne pokrajine;

5) dokaz o pravu svojine, odnosno pravu korišćenja ili zakupa vodnog zemljišta, sa koga se vrši vađenje;

6) kopija plana parcele;

7) akt nadležnog organa o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, odnosno akt nadležnog organa kojim utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.”

Član 43.

U nazivu člana 90. reč: „eksploataciju” zamenjuje se rečju: „vađenje”.

U članu 90. stav 1. reč: „eksploataciju” zamenjuje se rečju: „vađenje”.

U stavu 2. tačka 1) reči: „o eksploataciji” zamenjuju se rečima: „o vađenju”, a reči: „načinu eksploatacije” zamenjuju se rečima: „načinu vađenja”.

U tački 2) tačka na kraju se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 3), koja glasi:

„3) vrši geodetsko snimanje lokacije pre i posle vađenja rečnih nanosa.”

Član 44.

U nazivu člana 91. reč: „eksploatacije” zamenjuje se rečju: „vađenja”.

U članu 91. stav 1. uvodna rečenica reč: „eksploataciju” zamenjuje se rečju: „vađenje”.

U tački 1) reč: „eksploatacijom” zamenjuje se rečju: „vađenjem”.

Član 45.

Pododeljak 4.3. Zaštita voda od zagađivanja, tačka 4.3.1. menja se i glasi:

„4.3.1. Pojam, granične vrednosti i standardi kvaliteta životne sredine”.

Član 46.

U članu 93. stav 1. uvodna rečenica menja se i glasi:

„Radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta vode i životne sredine, određuju se fizičko-hemijski parametri i granične vrednosti emisije zagađujućih materija, kao i načini i uslovi ispuštanja zagađujućih materija i primene graničnih vrednosti emisije, i to za:”

Stav 2. menja se i glasi:

„Vlada, na predlog ministra i ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine, utvrđuje fizičko-hemijske parametre i granične vrednosti emisije zagađujućih materija, načine i uslove ispuštanja zagađujućih materija, kao i načine i uslove primene graničnih vrednosti emisije iz stava 1. ovog člana i rokove za njihovo dostizanje.”

Član 47.

Posle člana 93. dodaju se naziv člana i član 93a, koji glase:

„Standardi kvaliteta životne sredine i granične
vrednosti zagađujućih materija

Član 93a

Radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta vode i životne sredine, i utvrđivanja ocene statusa površinskih i podzemnih voda utvrđuju se standardi kvaliteta životne sredine i granične vrednosti zagađujućih materija za površinske vode, podzemne vode i sediment.

Kriterijumi za ocenu kvaliteta sedimenta utvrđuju se kao granične vrednosti zagađujućih materija za ocenu statusa i trenda kvaliteta sedimenta kao i za ocenu kvaliteta sedimenta pri izmuljivanju.

Vlada, na predlog ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine utvrđuje:

1) standarde kvaliteta životne sredine, granične vrednosti i kriterijume iz st. 1. i 2. ovog člana, kao i načine i uslove njihove primene i rokove za njihovo dostizanje;

2) standarde kvaliteta životne sredine za prioritetne, hazardne i druge zagađujuće supstance u matriksima površinskih voda, način i uslove njihove primene i rokove za njihovo dostizanje, kao i procedure za analize dugoročnog trenda koncentracija ovih supstanci i listu supstanci za praćenje.”

Član 48.

U članu 94. stav 2. posle reči: „naročito sadrži:” dodaju se reči: „listu aglomeracija;”.

Član 49.

Član 96. menja se i glasi:

„Član 96.

Plan zaštite voda od zagađivanja i akcioni plan zaštite životne sredine koji donosi Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine, moraju da budu usklađeni.”

Član 50.

Posle člana 96. dodaju se nazivi članova i čl. 96a i 96b, koji glase:

„Ranjivo područje

Član 96a

Ranjivo područje je područje osetljivo na nitrate iz poljoprivrednih izvora na kojem je potrebno sprovesti pojačane mere zaštite voda od zagađivanja nitratima iz tih izvora.

Radi smanjenja zagađivanja voda nitratima iz poljoprivrednih izvora, odnosno sprečavanja daljeg zagađivanja Vlada, na predlog ministra i ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine:

1) utvrđuje kriterijume za određivanje ranjivih područja;

2) određuje ranjiva područja i njihove granice;

3) utvrđuje akcione programe za određena ranjiva područja sa obaveznim merama;

4) utvrđuje program monitoringa radi ocene efikasnosti akcionih programa iz tačke 3) ovog stava zakona;

5) utvrđuje program monitoringa koncentracija nitrata u vodama koje se koriste ili se planiraju za snabdevanje vodom za piće za potrebe preispitivanja akta o određivanju ranjivih područja.

Kriterijumi iz stava 2. tačka 1) ovog člana se donose na osnovu fizičkih karakteristika i karakteristika voda i zemljišta.

Akt o određivanju ranjivih područja iz stava 2. tačka 2) ovog člana se preispituje i po potrebi menja i/ili dopunjuje najmanje svake četvrte godine.

Akcioni programi iz stava 2. tačka 3) ovog člana se donose za period od četiri godine, preispituju najmanje svake četvrte godine i po potrebi menjaju i/ili dopunjuju.

Sadržaj akcionog programa kojim se propisuju obavezne i po potrebi dodatne mere donosi ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

U cilju obezbeđivanja opšteg nivoa zaštite voda od zagađivanja nitratima iz poljoprivrednih izvora, ministar nadležan za poslove poljoprivrede donosi:

1) pravilo dobre poljoprivredne prakse,

2) po potrebi program koji će promovisati pravila iz tačke 1) ovog člana.

Osetljivo područje

Član 96b

Osetljivo područje je područje osetljivo na nutrijente, uključujući i područje podložno eutrofikaciji, na kome je, radi dostizanja ciljeva kvaliteta voda, potrebno sprovesti strožije prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Vlada, na predlog ministra i ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine, utvrđuje kriterijume za određivanje osetljivih područja i određuje osetljivo područje i njegove granice.

Akt o određivanju osetljivih područja se preispituje i po potrebi menja i/ili dopunjuje najmanje svake četvrte godine.”

Član 51.

U članu 97. stav 1. tačka 1) reči: „i podzemne” brišu se.

Posle tačke 1) dodaju se tač. 1a) i 1b), koje glase:

„1a) unošenje svih hazardnih supstanci u podzemne vode;

1b) unošenje ostalih zagađujućih supstanci u podzemne vode u meri u kojoj uzrokuju pogoršanje ili značajne i stalne uzlazne trendove koncentracija zagađujućih supstanci u podzemnim vodama;”.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 4a), koja glasi:

„4a) odlaganje u vode mulja, obrađenog ili neobrađenog, iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda;”.

Član 52.

U članu 98. stav 1. posle reči: „zagaditi vodu” dodaju se zapeta i reči: „osim fizičkog lica koje koristi vodu za piće, sopstvene i sanitarne potrebe,”, a posle reči: „potpuno odstrani” dodaju se reči: „kao i da prečisti otpadne vode”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Prečišćavanje otpadnih voda iz stava 1. ovog člana vrši se do nivoa koji odgovara graničnim vrednostima emisije ili do nivoa kojim se ne narušavaju standardi kvaliteta životne sredine recipijenta, u skladu sa propisima kojima se uređuju granične vrednosti zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama, granične vrednosti prioritetnih, hazardnih i drugih zagađujućih supstanci i propisom kojim se uređuju granične vrednosti emisije zagađujućih materija u vode, uzimajući strožiji kriterijum od ova dva.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Izuzetno, strožije uslove ispuštanja otpadnih voda, odnosno strožije vrednosti od propisanih graničnih vrednosti emisije iz stava 2. ovog člana utvrđuju se vodnom i/ili integrisanom dozvolom u skladu sa propisom iz stava 2. ovog člana a na osnovu standarda kvaliteta životne sredine i graničnih vrednosti iz člana 93a ovog zakona i zakona kojim se uređuje integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine.”

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

„Radi obezbeđivanja prečišćavanja otpadnih voda, lice iz stava 1. ovog člana koje ispušta otpadnu vodu u recipijent ili javnu kanalizaciju dužno je da obezbedi sredstva i utvrdi rokove za izgradnju i pogon uređaja, odnosno postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u skladu sa akcionim planom za dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode, planom zaštite voda od zagađivanja i planom upravljanja vodama.”

Posle dosadašnjeg stava 4. koji postaje stav 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Mulj koji je nastao u procesu prečišćavanja komunalnih otpadnih voda obrađuje se, koristi ili odlaže na način kojim se ne ugrožava životna sredina i zdravlje ljudi, u skladu sa ovim zakonom, propisom kojim se uređuju granične vrednosti emisije zagađujućih materija u vode i posebnim zakonima kojima se uređuje poljoprivredno zemljište i upravljanje otpadom.”

Član 53.

Član 99. menja se i glasi:

„Član 99.

Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice iz člana 98. ovog zakona, dužno je da postavi uređaje za merenje i kontinuirano meri količine otpadnih voda, da ispituje parametre kvaliteta otpadnih voda i njihov uticaj na recipijent, da izveštaje o izvršenim merenjima čuva najmanje pet godina i da iste dostavlja javnom vodoprivrednom preduzeću, ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine i Agenciji za životnu sredinu jednom godišnje.

Lice iz stava 1. ovog člana koji ima uređaje, objekte, odnosno, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, dužno je da meri količine i ispituje kvalitet otpadnih voda pre i posle prečišćavanja, da obezbedi redovno funkcionisanje uređaja, objekata, odnosno, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i da vodi dnevnik njihovog rada.

Ako u procesu proizvodnje u određenom pogonu ili delu pogona nastaju otpadne vode koje sadrže opasne materije, lice iz stava 1. dužno je da obavlja merenje količina i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda pre njihovog spajanja sa ostalim tokovima otpadnih voda.

Ministar i ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine bliže propisuju:

1) način, uslove i mesto za postavljanje uređaja za merenje količina, uzimanje uzoraka i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i njihovog uticaja na recipijent;

2) sadržinu izveštaja o izvršenim merenjima količina i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i njihovog uticaja na recipijent i način i rokove njegovog dostavljanja.”

Član 54.

Pododeljak 4.3. Zaštita voda od zagađivanja, tačka 4.3.4. menja se i glasi:

„4.3.4. Pravna lica nadležna za vršenje ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, kvaliteta površinskih i podzemnih voda i za praćenje havarijskih zagađenja voda”.

U nazivu člana 105. posle reči: „otpadnih voda” dodaje se zapeta i reči: „površinskih i podzemnih voda”.

U članu 105. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda može da vrši pravno lice koje je ovlašćeno od strane Ministarstva za obavljanje tih poslova.”

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. reči: „stava 1.” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 2.”.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: „stava 1.” zamenjuju se rečima: „stava 3.”.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. reči: „stava 1.” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 2.”.

Član 55.

U članu 106. stav 1. reči: „republička organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove dužna” zamenjuju se rečima: „organ uprave nadležan za sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta voda dužan”, a reči: „Agenciju za zaštitu životne sredine” brišu se.

U stavu 2. reči: „republičku organizaciju nadležnu za hidrometeorološke poslove” zamenjuju se rečima: „organ uprave nadležan za sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta voda.”

U stavu 3. reči: „Republička organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove dužna” zamenjuju se rečima: „Organ uprave nadležan za sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta voda dužan.”

Član 56.

U članu 107. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine bliže propisuje tehničke zahteve sa specifikacijama za hemijske analize i analize potrebne za monitoring voda.”

Član 57.

U članu 109. stav 1. reči: „republička organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove” zamenjuju se rečima: „organ uprave nadležan za sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta voda u saradnji sa republičkom organizacijom nadležnom za hidrometeorološke poslove”.

Stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 3. reči: „stava 3.” zamenjuju se rečima: „stava 2.”.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 4. reči: „iz stava 3.” zamenjuju se rečima: „iz stava 2.”, a reči: „republičkoj organizaciji nadležnoj za hidrometeorološke poslove i Agenciji za životnu sredinu” zamenjuju se rečima: „organu uprave nadležnom za sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta voda”.

Stav 6. briše se.

Dosadašnji stav 7. koji postaje stav 6. menja se i glasi:

„Organi iz stava 1. ovog člana sačinjavaju godišnji izveštaj o stanju i promenama kvaliteta voda, koji dostavljaju Ministarstvu, ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i javnom vodoprivrednom preduzeću, najkasnije do 1. jula tekuće godine za prethodnu godinu.”

Posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

„Podaci iz stava 1. ovog člana su javni.”

Član 58.

U članu 110. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

„4) područja osetljiva na nitrate iz poljoprivrednih izvora iz člana 96a ovog zakona i područja osetljiva na nutrijente iz člana 96b ovog zakona, uključujući područja podložna eutrofikaciji;”.

U stavu 2. posle reči: „zaštićenih oblasti” dodaju se reči: „po vodnim područjima”.

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3–6, koji glase:

„Registri zaštićenih oblasti moraju se redovno dopunjavati.

Organi koji su proglasili zaštićene oblasti iz stava 1. ovog člana dužni su da akt kojim je oblast proglašena kao zaštićena dostave javnom vodoprivrednom preduzeću u roku od 30 dana od dana kada je akt kojim je ta oblast proglašena kao zaštićena stupio na snagu.

Ministar i ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine sporazumno utvrđuju kriterijume za određivanje zaštićenih oblasti iz stava 1. tač. 5) i 6) ovog člana.

Ministar, ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine i ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuju sadržinu i način vođenja registara zaštićenih oblasti iz stava 1. ovog člana.”

Dosadašnji st. 3. i 4. brišu se.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 7. reči: „tač. 4) do 6)” zamenjuju se rečima: „tač. 5) i 6)”.

Član 59.

U članu 112. stav 1. tačka 6) reč: „melioracionih” zamenjuje se rečju: „hidromelioracionih”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Za poslove iz stava 1. tač. 3) do 8) ovog člana licenca se izdaje za određeno područje, odnosno vodnu jedinicu ili deo vodne jedinice (sektor, deonica i hidromelioracioni sistem) utvrđene aktom ministra iz člana 27a stav 4. ovog zakona.”

Posle dosadašnjeg stava 4. koji postaje stav 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Pre izdavanja licence za obavljanje poslova iz stava 1. tač. 3) do 8) ovog člana podnosilac zahteva je dužan da pribavi mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća.”

Dosadašnji st. 5. do 9. postaju st. 7. do 11.

Dosadašnji stav 10. koji postaje stav 12. menja se i glasi:

„Ministar bliže propisuje uslove iz stava 3. ovog člana, sadržinu obrasca zahteva za izdavanje licenci, način vođenja evidencije izdatih i oduzetih licenci, kao i sadržinu mišljenja iz stava 6. ovog člana.”

Posle stava 12. dodaju se stav 13, koji glasi:

„U obrazac zahteva za izdavanje licenci iz stava 12. ovog člana unose se sledeći podaci o ličnosti: podaci o identitetu zakonskog zastupnika podnosioca zahteva i podaci o identitetu kontakt lica podnosioca zahteva (ime i prezime, funkcija koju lice obavlja, a za kontakt lice i broj fiksnog telefona i adresa elektronske pošte).”

Član 60.

Članovi 113. i 114. menjaju se i glase:

„Član 113.

Radi obezbeđenja jedinstvenog vodnog režima i ostvarivanja upravljanja vodama, u skladu sa Strategijom, planom upravljanja vodama i odgovarajućom tehničkom dokumentacijom, izdaju se vodna akta.

Vodna akta su:

1) vodni uslovi;

2) vodna saglasnost;

3) vodna dozvola.

Vodna akta iz stava 2. tač. 2) i 3) ovog člana su upravna akta, koja se donose u skladu sa propisom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Član 114.

Vodna akta donosi Ministarstvo, na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, na teritoriji jedinice lokalne samouprave nadležni organ jedinice lokalne samouprave i javno vodoprivredno preduzeće.

Protiv vodnog akta iz člana 113. stav 2. tač. 2) i 3) ovog zakona donetog od strane nadležnog organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave i javnog vodoprivrednog preduzeća može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana dostavljanja tog vodnog akta.

Vodni akt iz člana 113. stav 2. tač. 2) i 3) ovog zakona donet od strane ministra je konačan u upravnom postupku i protiv tog akta može se pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje sadržinu i obrazac zahteva za izdavanje vodnih akata iz člana 113. stav 2. ovog zakona.

U obrazac zahteva za izdavanje vodnih akata iz stava 4. ovog člana unose se sledeći podaci o ličnosti, i to: podaci o identitetu zakonskog zastupnika pravnog lica i podaci o identitetu kontakt lica u pravnom licu (ime i prezime, funkcija koju lice obavlja, a za kontakt lice i broj fiksnog telefona i adresa elektronske pošte), podaci o identitetu preduzetnika (ime i prezime i jedinstveni matični broj građana), odnosno podaci o identitetu kontakt lica preduzetnika (ime i prezime, broj fiksnog telefona i adresa elektronske pošte), a za fizičko lice podaci o identitetu (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa, broj fiksnog telefona i adresa elektronske pošte).”

Član 61.

U članu 115. stav 1. menja se i glasi:

„Vodni uslovi izdaju se u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i dogradnju i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promene u vodnom režimu, odnosno ugroziti ciljeve životne sredine, kao i za izradu planskih dokumenata za uređenje prostora, upravljanje ribarskim i zaštićenim područjima i gazdovanje šumama.”

U stavu 2. posle reči: „pri izgradnju” dodaje se zapeta i reč: „dogradnji”.

Stav 3. briše se.

Član 62.

Naziv člana i član 116. menjaju se i glase:

„Važenje vodnih uslova koji se izdaju van objedinjene
procedure

Član 116.

Vodni uslovi koji se izdaju van objedinjene procedure prestaju da važe po isteku godinu dana od dana njihovog izdavanja, ako u tom roku nije podnet zahtev za izdavanje vodne saglasnosti.”

Član 63.

Članovi 117. i 118. menjaju se i glase:

„Član 117.

Vodni uslovi se izdaju za izgradnju, dogradnju, odnosno rekonstrukciju objekata, izvođenje radova, izradu planskih dokumenata, i to za:

1) branu sa akumulacijom;

2) vodne objekte iz člana 18. stav 1. tačka 1) ovog zakona u sastavu javnog vodovoda za naselja veća od 20.000 stanovnika;

3) višenamenski hidrosistem;

4) hidroelektranu snage preko 10 MW, termoelektranu, nuklearni objekat;

5) industrijski i proizvodni objekat za koji se zahvata i dovodi voda iz površinskih ili podzemnih voda i čije se otpadne vode ispuštaju u površinske vode ili javnu kanalizaciju, za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo ili organ autonomne pokrajine nadležan za poslove građevinarstva;

6) vodne objekte u sastavu javne kanalizacije iz člana 19. ovog zakona (glavni kolektor, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i objekat za odvođenje i ispuštanje prečišćenih otpadnih voda);

7) državni put I i II reda, kategorije železnice i mostove na njima, metro, aerodrom;

8) prevodnicu, vodni put, luku, marinu i pristanište;

9) industrijsku i komunalnu deponiju;

10) magistralni naftovod, gasovod i dalekovod i trafostanica kada je to predviđeno planskim dokumentom ili separatom;

11) hidromelioracioni sistem za odvodnjavanje preko 100 ha;

12) hidromelioracioni sistem za navodnjavanje preko 50 ha;

13) sistem za odvođenje atmosferskih voda naselja većih od 20.000 stanovnika;

14) podzemno i nadzemno skladište za naftu i njene derivate i druge hazardne i prioritetne supstance kapaciteta preko 500 tona;

15) rudarske radove i objekte;

16) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodnih objekata na vodama I reda;

17) izradu prostornih (prostorni plan jedinice lokalne samouprave, prostorni plan područja posebne namene i regionalni prostorni plan) planova;

18) planove gazdovanja šumama na vodnom području;

19) planove i programe upravljanja zaštićenim odnosno ribarskim područjima;

20) izradu urbanističkih (plan generalne regulacije i generalni urbanistički plan) planova;

21) hidroelektranu snage do 10 MW;

22) proizvodni i drugi objekat, za koji se zahvata i dovodi voda iz površinskih ili podzemnih voda i čije se otpadne vode ispuštaju u površinske vode, ili javnu kanalizaciju, za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave;

23) ispuštanje voda za potrebe čišćenja i čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionog jezera;

24) vađenje i deponovanje na vodnom zemljištu: rečnih nanosa, kamena i drugog materijala iz korita vodotoka, sprudova, rečnih aluviona i sa obala prirodnih vodotoka, prirodnih i veštačkih akumulacija; treseta za hortikulturu; rekultivaciju eksploatacionog polja i neposredne okoline, po završenom vađenju;

25) ribnjak;

26) izgradnju ili zatrpavanje bušenih bunara i objekata sa horizontalnim vodozahvatnim građevinama ispod nivoa tla;

27) javna skijališta;

28) objekte javnog vodovoda i kanalizacije, izuzev vodnih objekata javnog vodovoda za naselja veća od 20.000 stanovnika i vodnih objekata u sastavu javne kanalizacije i za sistem za odvođenje atmosferskih voda naselja manjih od 20.000 stanovnika;

29) podzemno i nadzemno skladište za naftu i njene derivate i druge hazardne i prioritetne supstance, kapaciteta manjeg od 500 tona;

30) opštinski put i mostove na njemu kada se nalazi u zoni vodotoka;

31) produktovod, TT, optički kabl i kablovski vod za prenos električne energije, kao i drugi cevovod, odnosno kablovski vod kada se postavlja ispod korita reke ili ukršta sa rekom;

32) hidromelioracioni sistem za odvodnjavanje do 100 ha;

33) hidromelioracioni sistem za navodnjavanje do 50 ha;

34) sađenje drveća i žbunastog bilja i njihova seča u koritu za veliku vodu i na obali na vodama I reda;

35) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodnih objekata na vodama II reda;

36) javni vodovod u seoskom naselju;

37) sađenje drveća i žbunastog bilja i njihova seča u koritu za veliku vodu i na obali na vodama II reda;

38) plutajuće objekte;

39) druge objekte i radove, koji mogu privremeno, povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može uticati vodni režim.

Vodni uslovi za objekte i radove iz stava 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 16), 21), 22), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 35), 36) i 39) ovog člana izdaju se u postupku objedinjene procedure koju sprovodi nadležni organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja i sastavni su deo lokacijskih uslova kao javne isprave.

Vodni uslovi za objekte, radove i planska dokumenta iz stava 1. tač. 15), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 34), 37) i 38) ovog člana izdaju se van postupka objedinjene procedure.

Izuzetno od stava 1. ovog člana vodni uslovi se ne izdaju u slučaju:

1) izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije i priključenja na javni vodovod i kanalizaciju objekata koji vodu koriste samo za piće i sanitarne potrebe;

2) izgradnje bunara za snabdevanje vodom za piće i sanitarne potrebe jednog domaćinstva;

3) izgradnje hidroelioracionog sistema površine do 1 ha, odnosno sa potrošnjom vode za navodnjavanje do 2500 m3 u vegetacionom periodu;

4) korišćenja vode za gašenje požara i odbranu zemlje;

5) korišćenja poplavnog i inundacionog područja za pašnjake i livade.

Član 118.

Vodne uslove za objekte i radove iz člana 117. tač. 1) do 19) ovog zakona izdaje Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine.

Vodne uslove iz člana 117. tač. 20) do 35) i 39) ovog zakona izdaje javno vodoprivredno preduzeće.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, vodne uslove za deponovanje rečnih nanosa, kamena i drugog materijala iz korita vodotoka, sprudova i rečnih aluviona, na vodnom zemljištu na teritoriji grada Beograda izdaje nadležni organ grada Beograda.

Vodne uslove iz člana 117. tač. 36) do 38) ovog zakona izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Izuzetno od stava 1. ovog člana Ministarstvo izdaje vodne uslove za objekte i radove iz člana 117. tač. 1) do 16) ovog zakona od međudržavnog značaja i za objekte i radove koji se nalaze, odnosno izvode na teritoriji autonomne pokrajine i delimično prelaze granice teritorije autonomne pokrajine, a mogu imati uticaj na režim voda, kao i za planska dokumenta koja se izrađuju za veće prostorne celine funkcionalnog ili geografskog karaktera koje prelaze granice teritorije autonomne pokrajine, a mogu imati uticaj na vodni režim.

U postupku izdavanja vodnih uslova, u okviru postupka sprovođenja objedinjene procedure u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, u okviru roka za dostavljanje uslova za projektovanje predviđenog zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, za objekte i radove iz stava 1. ovog člana Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, po službenoj dužnosti pribavlja mišljenje republičke organizacije nadležne za hidrometeorološke poslove, organa uprave nadležnog za sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta voda i javnog vodoprivrednog preduzeća, a po potrebi po službenoj dužnosti pribavlja i mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine i/ili specijalizovane stručne – naučne institucije (zavodi, instituti i drugo).

U postupku izdavanja vodnih uslova, u okviru postupka sprovođenja objedinjene procedure u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, u okviru roka za dostavljanje uslova za projektovanje predviđenog zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, za objekte i radove iz stava 2. ovog člana javno vodoprivredno preduzeće po službenoj dužnosti pribavlja mišljenje republičke organizacije nadležne za hidrometeorološke poslove i organa uprave nadležnog za sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta voda, a u slučaju vađenja rečnih nanosa na vodnom putu i mišljenje organa nadležnog za tehničko održavanje vodnog puta.

U postupku izdavanja vodnih uslova, u okviru postupka sprovođenja objedinjene procedure u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, u okviru roka za dostavljanje uslova za projektovanje predviđenog zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, za objekte i radove iz stava 4. ovog člana, nadležni organ jedinice lokalne samouprave po službenoj dužnosti pribavlja mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća.

U postupku izdavanja vodnih uslova, u okviru postupka sprovođenja objedinjene procedure koju sprovodi nadležni organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, organ, posebna organizacija i javno vodoprivredno preduzeće iz st. 6, 7. i 8. ovog člana su dužni da postupe po zahtevu za davanje mišljenja i da traženo mišljenje izdaju u roku od 10 dana od dana prijema zahteva za izdavanje mišljenja.

Ako organ, posebna organizacija i javno vodoprivredno preduzeće iz st. 6, 7. i 8. ovog člana ne postupi u roku iz stava 9. ovog člana organ i javno vodoprivredno preduzeće nadležno za izdavanje vodnih uslova će o tome obavestiti organ nadležan za sprovođenje postupka objedinjene procedure i podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa članom 212a ovog zakona.

Ministar bliže propisuje sadržinu mišljenja iz stava 6. ovog člana.”

Član 64.

Posle člana 118. dodaju se naziv člana i član 118a, koji glase:

„Obaveza nadležnog organa da dostavi građevinsku dozvolu i projekat za građevinsku dozvolu

Član 118a

Nadležni organ po izdavanju građevinske dozvole, radi informisanja, dostavlja elektronskim putem organu, odnosno javnom vodoprivrednom preduzeću iz člana 118. st. 1. do 3. ovog zakona nadležnim za izdavanje vodnih uslova građevinsku dozvolu i projekat za građevinsku dozvolu.

Organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće iz člana 118. st. 1. do 3. ovog zakona, ukoliko utvrde neusklađenosti sa izdatim vodnim uslovima, su dužni da nadležni organ koji sprovodi objedinjenu proceduru i inspekcijske organe koji vrše nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja, u roku od 10 dana računajući od dana prijema građevinske dozvole i projekta za građevinsku dozvolu, obaveste u pisanom obliku da li je projekat za građevinsku dozvolu urađen u skladu sa vodnim uslovima izdatim u postupku sprovođenja objedinjene procedure.”

Član 65.

Članovi 119. i 120. menjaju se i glase:

„Član 119.

Vodna saglasnost pribavlja se za objekte i radove i planska dokumenta iz člana 117. tač. 15), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 34) i 37) ovog zakona, kao i za objekte i radove iz člana 117. ovog zakona za koje građevinsku dozvolu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, van objedinjene procedure.

Vodnom saglasnošću iz stava 1. ovog člana utvrđuje se da je tehnička dokumentacija za objekte, radove i planska dokumenta iz stava 1. ovog člana urađena u skladu sa izdatim vodnim uslovima.

Vodna saglasnost iz stava 1. ovog člana nije uslov za izdavanje građevinske dozvole i upotrebne dozvole.

Vodnu saglasnost izdaje organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće, koji je izdao vodne uslove.

Član 120.

Vodna saglasnost za vađenje rečnih nanosa izdaje se na određeno vreme, a najduže za period od jedne godine pravnim licima, odnosno preduzetnicima koji su dobili licencu za obavljanje delatnosti vađenja rečnih nanosa, nakon utvrđivanja da ispunjavaju uslove u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske osposobljenosti za obavljanje te delatnosti.

Licenca za obavljanje delatnosti vađenja rečnog nanosa iz vodnog puta izdaje se na zahtev lica iz stava 1. ovog člana, rešenjem ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, a za obavljanje delatnosti vađenja rečnog nanosa iz vodotoka na kojima nema plovnog puta i sa vodnog zemljišta, radi uređenja režima voda, rešenjem ministarstva, na period od pet godina.

Troškove izdavanja licence snosi lice iz stava 1. ovog člana, u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

Licenca se oduzima ako:

1) lice iz stava 1. ovog člana prestane da ispunjava uslove za izdavanje licence;

2) se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih i neistinitih podataka.

Rešenje o izdavanju licence i oduzimanju licence je konačno u upravnom postupku i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja i ministar vode evidenciju o izdatim i oduzetim licencama iz stava 2. ovog člana.

Kada se vađenje rečnih nanosa vrši na vodnom putu javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodnu saglasnost iz stava 1. ovog člana je dužno da istu dostavi organu nadležnom za tehničko održavanje vodnog puta.

Pravo stečeno na osnovu vodne saglasnosti ne može se, bez saglasnosti nadležnog organa, odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća, koji je izdao vodnu saglasnost preneti na drugo lice.

Rešenje o prenosu prava iz stava 8. ovog člana donosi nadležni organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće, u roku od dva meseca od dana podnošenja zahteva.

Protiv rešenja iz stava 9. ovog člana donetog od strane nadležnog organa autonomne pokrajine, nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje iz stava 8. ovog člana doneto od strane Ministarstva je konačno u upravnom postupku i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja, uz saglasnost ministra, bliže propisuje uslove iz stava 1. ovog člana i način vođenja evidencije izdatih i oduzetih licenci.”

Član 66.

U članu 121. stav 1. menja se i glasi:

„Vodna saglasnost prestaje da važi ako se u roku od dve godine od dana prijema vodne saglasnosti ne otpočne sa izgradnjom, rekonstrukcijom ili dogradnjom objekta, izvođenjem radova, odnosno izradom planskih dokumenata, a u slučaju rudarskih objekata ako se ne podnese zahtev za izdavanje dozvole za izgradnju rudnika.”

U stavu 2. posle reči: „organ” dodaje se zapeta i reči: „odnosno javno vodoprivredno preduzeće,”.

U stavu 3. reči: „nadležnog organa Grada, odnosno” brišu se, a posle reči: „jedinice lokalne samouprave” dodaju se reči: „i javnog vodoprivrednog preduzeća”.

Član 67.

Član 122. st. 3. i 4. menjaju se i glase:

„Vodnu dozvolu izdaje organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće, nadležno za izdavanje vodnih uslova.

Pre izdavanja vodne dozvole za objekte i radove za koje vodnu dozvolu izdaje Ministarstvo i nadležni organ autonomne pokrajine podnosilac zahteva je dužan da pribavi izveštaj javnog vodoprivrednog preduzeća o ispunjenosti uslova iz vodnih uslova, vodne saglasnosti ili vodne dozvole.”

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Ministar bliže propisuje slučajeve u kojima je potrebno pribaviti vodnu dozvolu kao i sadržinu izveštaja iz stava 4. ovog člana.”

Dosadašnji stav 6. briše se.

Član 68.

U članu 125. stav 1. posle reči: „organa” dodaju se reči: „i javnog vodoprivrednog preduzeća”.

U stavu 2. reči: „nadležnog organa Grada,” brišu se, a posle reči: „jedinice lokalne samouprave” dodaju se reči: „i javnog vodoprivrednog preduzeća”.

Član 69.

U članu 126. stav 1. tač. 1) i 2) brišu se.

U stavu 2. posle reči: „organ” dodaju se reči: „i javnog vodoprivrednog preduzeća”.

U stavu 3. reči: „nadležnog organa Grada” brišu se, a posle reči: „jedinice lokalne samouprave” dodaju se reči: „i javnog vodoprivrednog preduzeća”.

Član 70.

Član 127. menja se i glasi:

„Član 127.

Vodna dozvola nije uslov za izdavanje upotrebne dozvole.

Vodnu dozvolu, u skladu sa odredbama ovog zakona, pribavlja investitor kada je u vodnim uslovima naznačena obaveza njenog pribavljanja.

Izdavanje vodne dozvole se obavlja van postupka objedinjene procedure.”

Član 71.

U Glavi V. VODNA AKTA I VODNA DOKUMENTACIJA, odeljak 1. Vodna akta, pododeljak 1.4. Vodni nalog i član 128. brišu se.

Član 72.

U članu 129. tačka 2) reč: „katastar” zamenjuje se rečju: „registar”.

Član 73.

U članu 130. stav 2. menja se i glasi:

„Organ koji izdaje vodna akta dužan je da sva izdata vodna akta vodi u vodnoj knjizi.”

U stavu 3. reči: „i potvrda” i reči: „upisnik vodnih naloga” brišu se.

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:

„Svrha obrade podataka o ličnosti u upisnicima iz stava 3. ovog člana je praćenje i evidentiranje izdatih vodnih akata.

U upisnike iz stava 3. ovog člana unose se sledeći podaci o ličnosti: podaci o identitetu podnosioca zahteva (ime i prezime i jedinstveni matični broj građana).”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 6.

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 7. menja se i glasi:

„Nadležni organ autonomne pokrajine, nadležni organ jedinice lokalne samouprave i javno vodoprivredno preduzeće dužni su da Ministarstvu dostavljaju podatke iz vodne knjige.”

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 8. i 9.

Član 74.

U nazivu člana 131. reč: „katastar” zamenjuje se rečju: „registar”.

U članu 131. stav 1. reč: „katastri” zamenjuje se rečju: „registri”.

U stavu 2. reč: „katastri” zamenjuje se rečju: „registri”, a reč: „katastar” zamenjuje se rečju: „registar”.

U stavu 3. reč: „katastri” zamenjuje se rečju: „registri”.

Član 75.

U nazivu člana 132. reč: „katastra” zamenjuje se rečju: „registra”.

U članu 132. stav 1. reč: „Katastar” zamenjuje se rečju: „Registar”, reč: „registar” zamenjuje se rečima: „obrasce registra”, a reči: „eksploataciji rečnih nanosa” zamenjuju se rečima: „rečnim nanosima”.

U st. 2, 3. i 4. reč: „Katastar” zamenjuje se rečju: „Registar”, a reč: „registar” zamenjuje se rečima: „obrasce registra”.

U stavu 5. reč: „katastre” zamenjuje se rečju: „registre”.

U stavu 6. reči: „vodnih katastara” brišu se.

U stavu 7. reč: „katastra” zamenjuje se rečju: „registra”.

U stavu 8. reč: „katastar” zamenjuje se rečju: „registar”.

U stavu 9. reč: „katastara” zamenjuje se rečju: „registara”.

Posle stava 9. dodaje se novi stav 10. koji glasi:

„U vodne registre unose se sledeći podaci o ličnosti, i to: podaci o identitetu zakonskog zastupnika pravnog lica i podaci o identitetu kontakt lica u pravnom licu (ime i prezime, funkcija koju lice obavlja, a za kontakt lice i broj fiksnog telefona i adresa elektronske pošte), podaci o identitetu preduzetnika (ime i prezime i jedinstveni matični broj građana), odnosno podaci o identitetu kontakt lica preduzetnika (ime i prezime, broj fiksnog telefona i adresa elektronske pošte), a za fizičko lice podaci o identitetu (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa, broj fiksnog telefona i adresa elektronske pošte).”

U dosadašnjem stavu 10. koji postaje stav 11. reč: „katastre” zamenjuje se rečju: „registre”.

Član 76.

U članu 133. stav 1. tačka 2. podtačka 4) menja se i glasi:

„4) vađenje rečnog nanosa suprotno izdatoj vodnoj saglasnosti ili bez vodne saglasnosti;”.

Podtačka 6) menja se i glasi:

„6) vršiti druge radnje, osim u slučaju:

(1) sprovođenja mera očuvanja, unapređenja i prezentacije prirodnih vrednosti,

(2) preduzimanja radnji radi zaštite ljudi, životinja i imovine;”.

Tačka 4. menja se i glasi:

„4. saditi drveće na odbrambenom nasipu, u inundacijskom pojasu širine najmanje 10 m od nebranjene nožice nasipa prema vodotoku, a u branjenoj zoni suprotno izdatoj vodnoj saglasnosti;”.

Član 77.

U članu 134. stav 1. tačka 1) posle reči: „izgradnje” dodaje se reč: „sanaciji”.

Tačka 6) menja se i glasi:

„6) dopusti na svom zemljištu vađenje, privremeno deponovanje i transportovanje rečnog nanosa i mulja iz vodotoka i inundacionih područja radi obezbeđenja propusne sposobnosti, regulacionih i zaštitnih objekata, kao i vodnih objekata osnovne i detaljne kanalske mreže za odvodnjavanje, koje vrši javno vodoprivredno preduzeće, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave;”.

U stavu 3. reči: „tač. 1), 2), 3) i 6)” zamenjuju se rečima: „tač. 1), 2), 3), 6) i 7)”.

U stavu 4. reči: „tač. 1), 2), 3) i 6)” zamenjuju se rečima: „tač. 1), 2), 3), 6) i 7)”.

Član 78.

U članu 139. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

„Ako su na vodnom objektu u javnoj svojini pričinjene štete radnjama pravnog ili fizičkog lica, troškovi otklanjanja pričinjene štete na vodnom objektu padaju na teret tog lica.”

Dosadašnji stav 1. postaje stav 2.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. reči: „stava 1.” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 2.”.

Član 79.

Član 150. menja se i glasi:

„Član 150.

Poslovi od opšteg interesa koji se finansiraju u skladu sa ovim zakonom, jesu:

1) Poslovi uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda, i to:

(1) izgradnja, rekonstrukcija, sanacija, održavanje i upravljanje regulacionim i zaštitnim vodnim objektima u javnoj svojini i održavanje vodotoka;

(2) izgradnja, rekonstrukcija, sanacija, održavanje i upravljanje vodnim objektima za odvodnjavanje u javnoj svojini;

(3) izgradnja, rekonstrukcija, sanacija, održavanje i upravljanje vodnim objektima za zaštitu od erozija i bujica u javnoj svojini i izvođenje radova i mera za zaštitu od erozije i bujica, u skladu sa članom 62. ovog zakona;

(4) sprovođenje odbrane od poplave,

2) Poslovi uređenja i korišćenja voda, i to:

(1) izrada bilansa voda, kontrola stanja zaliha vodnih resursa i mere za obezbeđenje njihovog racionalnog korišćenja i zaštite;

(2) izrada bilansa podzemnih voda za pojedinačni resurs, uključujući i raspoloživi resurs, način i dinamika obnavljanja resursa i mere za obezbeđenje racionalnog korišćenja i zaštitu resursa;

(3) ispitivanje kvaliteta vode na izvorištu i istražni radovi na izvorištu;

(4) zaštita izvorišta za snabdevanje vodom;

(5) izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata iz člana 18. stav 1. tačka 1) ovog zakona, u javnoj svojini;

(6) održavanje i upravljanje vodnim objektima za navodnjavanje u javnoj svojini,

3) Poslovi zaštite voda od zagađivanja, i to:

(1) izrada programa i sistematsko praćenje kvaliteta voda - monitoring;

(2) praćenje havarijskih zagađenja, organizacija i kontrola njihovog sprovođenja;

(3) sprovođenje dugoročnih i kratkoročnih mera za sprečavanje, ublažavanje i kontrolu zagađivanja voda;

(4) uređenje vodnog režima zaštićenih oblasti iz člana 110. ovog zakona i drugih područja koja na njih imaju uticaja;

(5) izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda (glavni kolektori, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, postrojenja za preradu otpadnih muljeva i ispustu iz postrojenja u prijemnik) u javnoj svojini,

4) Poslovi koji se odnose na sisteme za odvodnjavanje i navodnjavanje, i to: održavanje i upravljanje vodnim objektima i sistemima za odvodnjavanje i navodnjavanje u javnoj svojini,

5) Poslovi koji se odnose na regionalne i višenamenske hidrosisteme, i to: izgradnja, rekonstrukcija, sanacija, održavanje i upravljanje regionalnim i višenamenskim hidrosistemima u javnoj svojini,

6) Ostali poslovi od opšteg interesa, i to:

(1) izrada i sprovođenje planskih dokumenata, programa i normativnih akata;

(2) izrada studija i izvođenje istražnih radova za potrebe integralnog upravljanja vodama, izrada tehničke dokumentacije iz oblasti uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda, uređenja i korišćenja voda i zaštite voda od zagađivanja;

(3) poslovi međunarodne saradnje u oblasti voda;

(4) uspostavljanje i vođenje vodne dokumentacije i vodnog informacionog sistema;

(5) vršenje poverenih poslova od strane javnih vodoprivrednih preduzeća (priprema predloga vodnih jedinica i njihovih granica, plana upravljanja vodama za vodna područja, posebnog plana upravljanja vodama za pojedina pitanja upravljanja vodama, plana upravljanja rizicima od poplava za vodna područja, operativnog plana za odbranu od poplava, izrada karte ugroženosti i karte rizika od poplava, izrada mišljenja na operativne planove za odbranu od poplava za vode II reda, identifikacija vodnih tela površinskih i podzemnih voda koja se koriste ili mogu da se koriste za ljudsku potrošnju u budućnosti, vođenje registara zaštićenih oblasti na vodnom području, vršenje poslova investitora u ime Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine, sprovođenje postupaka davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini, izdavanje vodnih akata, vršenje obračuna i zaduženja obveznika plaćanja naknada za vode).”

Član 80.

U članu 153. tačka 1) reči: „vodnog dobra” zamenjuju se rečju: „voda”.

U tački 5) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 5) dodaje se tačka 6) koja glasi:

„6) naknada za izvađeni rečni nanos.”

Član 81.

U Glavi IX. FINANSIRANjE UPRAVLJANjA VODAMA, odeljak 2. Izvori sredstava, pododeljak 2.2. Naknade za vode, naziv tačke 2.2.1. Naknada za korišćenje vodnog dobra i član 154. menjaju se i glase:

„2.2.1. Naknada za korišćenje voda

Osnov plaćanja

Član 154.

Naknada za korišćenje voda plaća se za zahvatanje površinskih i podzemnih voda, uključujući termalne i mineralne vode, u skladu sa članom 2. ovog zakona.”

Član 82.

U članu 155. stav 1. reči: „vodnog dobra” zamenjuju se rečju: „voda”.

U tački 7) tačka i zapeta na kraju zamenjuju se tačkom.

Tač. 8) do 12) brišu se.

Član 83.

U članu 156. stav 1. reči: „vodnog dobra” zamenjuju se rečju: „voda”.

U tački 7) tačka i zapeta na kraju zamenjuju se tačkom.

Tač. 8) do 12) brišu se.

Član 84.

U članu 158. stav 1. reči: „vodnog dobra” zamenjuju se rečju: „voda”.

Stav 2. briše se.

Član 85.

Član 159. menja se i glasi:

„Član 159.

Naknada za korišćenje voda ne plaća se za opšte korišćenje voda.”

Član 86.

Posle člana 177. dodaju se naziv tačke 2.2.5a, nazivi članova i čl. 177a, 177b, 177v, 177g, 177d i 177đ, koji glase:

„2.2.5a Naknada za izvađeni rečni nanos

Osnov plaćanja

Član 177a

Naknada za izvađeni rečni nanos plaća se za rečni nanos izvađen iz ležišta na vodnom zemljištu i na područjima ugroženim erozijom.

Obveznik plaćanja

Član 177b

Obveznik plaćanja naknade za izvađeni rečni nanos je pravno lice, odnosno preduzetnik koje vrši vađenje rečnog nanosa iz ležišta na vodnom zemljištu i na područjima ugroženim erozijom.

Plaćanje naknade

Član 177v

Naknada za izvađeni rečni nanos plaća se za pozajmište rečnih nanosa – prema vrsti pozajmišta (rečno korito, sprud u rečnom koritu, inundacija, starača, područje ugroženo erozijom i drugo) i količini (m3) izvađenog rečnog nanosa, bez obzira na kvalitet tog nanosa.

Namena

Član 177g

Sredstva ostvarena od naknade za izvađeni rečni nanos koriste se na području na kome su ostvarena za finansiranje poslova iz člana 150. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Izuzeci od plaćanja

Član 177d

Naknada za izvađeni rečni nanos ne plaća se za količine izvađenog rečnog nanosa koji se koristi za izgradnju i održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, a koje vrši javno vodoprivredno preduzeće, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Primena drugih propisa

Član 177đ

Postupak utvrđivanja obaveza plaćanja naknade za izvađeni rečni nanos se sprovodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.”

Član 87.

U članu 186. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

„2a) od zakupa vodnog zemljišta u javnoj svojini i ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini ostvareni na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije autonomne pokrajine i teritorije grada Beograda za postavljanje plutajućih objekata;”

Član 88.

U članu 189. tačka 2) reči: „tač. 1), 2), 4) i 5)” zamenjuju se rečima: „tač. 1), 2), 4), 5) i 6)”.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

„2a) od zakupa vodnog zemljišta u javnoj svojini i ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini, ostvareni na teritoriji autonomne pokrajine;”

Član 89.

U članu 191. reči: „tač. 1) do 5)” zamenjuju se rečima: „tač. 1) do 6)”.

Član 90.

Član 192. menja se i glasi:

„Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine za teritoriju autonomne pokrajine, vrši obračun i zaduženje obveznika plaćanja naknade za korišćenje voda, naknade za ispuštenu vodu i naknade za izvađeni rečni nanos.

Obračun i zaduženje obveznika plaćanja naknade za zagađivanje voda vrši ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine.

Javnom vodoprivrednom preduzeću poveravaju se poslovi obračuna i zaduženja obveznika plaćanja naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema, kao i poslovi obračuna i zaduženja obveznika plaćanja naknade za odvodnjavanje.

Rešenje o utvrđivanju iznosa naknade iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.”

Član 91.

U članu 193. stav 1. reči: „ministarstvu nadležnom za poslove finansija – Poreskoj upravi i” brišu se, a reč: „njihov” zamenjuje se rečju: „njegov”.

U stavu 2. reči: „ministarstvu nadležnom za poslove finansija – Poreskoj upravi i” brišu se, a reč: „njihov” zamenjuje se rečju: „njegov”.

Član 92.

U članu 195. stav 1. reči: „tač. 1) do 5)” zamenjuju se rečima: „tač. 1) do 6)”.

U stavu 2. reči: „zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija” zamenjuju se rečima: „zakona kojim se uređuje izvršni postupak”.

Član 93.

U članu 196. stav 3. reči: „za piće, sanitarno-higijenske potrebe i kupanje” zamenjuju se rečima: „za piće i na kvalitet vode za kupanje”.

U stavu 6. reči: „st. 1, 2. 3. i 4.” zamenjuju se rečima: „st. 1, 2. i 4.”.

Član 94.

U članu 198. stav 3. reči: „obrazac i sadržinu službene legitimacije” i zapeta brišu se.

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„U obrazac službene legitimacije vodnog inspektora čiji je izgled propisan Pravilnikom o izgledu obrasca službene legitimacije inspektora („Službeni glasnik RS”, broj 81/15) unose se sledeći podaci o ličnosti: podaci o identitetu vodnog inspektora (ime i prezime).”

Član 95.

U članu 200. stav 1. menja se i glasi:

U vršenju inspekcijskog nadzora sanitarni inspektor ima pravo i dužnost da:

1) kontroliše da li se vrši ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće i kvaliteta vode za kupanje;

2) kontroliše zdravstvenu ispravnost vode za piće i kvalitet vode za kupanje;

3) organizuje uzimanje uzoraka vode za piće i vode za kupanje, kada postoji sumnja u zdravstvenu ispravnost vode za piće, odnosno kvalitet vode za kupanje;

4) kontroliše način korišćenja i način održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta, u cilju zaštite od namernog ili slučajnog zagađenja vode na izvorištu;

5) kontroliše da li jedinica lokalne samouprave poseduje rešenje o određivanju zona sanitarne zaštite za izvorišta vode za piće koja su formirana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.”

Član 96.

U članu 201. stav 1. tačka 2) reči: „tač. 1), 2) 4) i 6)” zamenjuju se rečima: „tač. 1), 1a), 1b), 2), 4) i 6)”.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

„2a) da li pravna lica, preduzetnici i fizička lica ispunjavaju svoje obaveze iz člana 98. ovog zakona;”.

Član 97.

U članu 202. stav 1. tačka 2) reč: „eksploataciju” zamenjuje se rečju: „vađenje”, a reči: „u slučajevima utvrđenim ovim zakonom” zamenjuju se rečima: „ako se korišćenje voda, ispuštanje voda, vađenje rečnih nanosa, odnosno korišćenje objekata i postrojenja vrši suprotno odredbama ovog zakona;”.

U stavu 2. reči: „tač. 1) do 7)” zamenjuje se rečima: „tač. 1) do 6)”.

Član 98.

Član 203. menja se i glasi:

„U vršenju poslova iz člana 200. ovog zakona sanitarni inspektor je ovlašćen da:

1) zabrani isporuku vode za piće, odnosno korišćenje vode za kupanje, ako ne postoji dokaz ili ne postoji dokaz u propisanom obimu ovlašćene zdravstvene ustanove o izvršenim laboratorijskim analizama na zdravstvenu ispravnost vode za piće, odnosno kvalitet vode za kupanje;

2) zabrani isporuku vode za piće ako je ovlašćena zdravstvena ustanova, na osnovu izvršenih laboratorijskih analiza, utvrdila da je voda za piće zdravstveno neispravna, a može da dozvoli isporuku vode koja se upotrebljava za sanitarno-higijenske potrebe;

3) zabrani korišćenje vode za kupanje, ako je ovlašćena zdravstvena ustanova, na osnovu izvršenih laboratorijskih analiza, utvrdila da kvalitet vode za kupanje ne zadovoljava;

4) zabrani upotrebu vode za piće, ako je ovlašćena zdravstvena ustanova, na osnovu izvršenih laboratorijskih analiza, utvrdila da je voda za piće zdravstveno neispravna;

5) zabrani korišćenje objekta, odnosno obavljanje delatnosti u zoni sanitarne zaštite na način koji izaziva ili može da izazove zagađivanje vode izvorišta, dok se ne otklone uočeni nedostaci;

6) obavesti nadležni organ o bespravno izgrađenim objektima i o obavljanju nedozvoljenih delatnosti u zonama sanitarne zaštite izvorišta;

7) naredi pribavljanje rešenja o određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta za snabdevanje vodom za piće;

8) podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i prijavu za privredni prestup, u skladu sa ovim zakonom;

9) preduzima druge mere i radnje za koje je ovlašćen ovim zakonom i drugim propisom.

Mere iz stava 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 7) i 9) ovog člana nalažu se rešenjem sanitarnog inspektora.”

Član 99.

U članu 204. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

„3) naloži licu koje ispušta otpadne vode da postavi uređaje za merenje i kontinuirano meri količine otpadnih voda, kao i da ispituje parametre kvaliteta otpadnih voda i da izveštaj o izvršenim merenjima dostavi javnom vodoprivrednom preduzeću, ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine i organu uprave nadležnog za sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta vode;”.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

„3a) naloži privremeni prestanak rada i obavljanje delatnosti licima iz člana 99. st. 1. i 2. ovog zakona;”.

Član 100.

U članu 208. stav 1. posle reči: „pravno” dodaju se reči: „lice, preduzetnik”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Po potrebi, sanitarni inspektor može organizovati uzimanje uzoraka vode za piće i vode za kupanje, radi analize i provere zdravstvene ispravnosti vode za piće, odnosno analize i provere kvaliteta vode za kupanje, pri čemu troškove analize snosi pravno ili fizičko lice koje isporučuje zdravstveno neispravnu vodu za piće, odnosno omogućava korišćenje vode za kupanje nezadovoljavajućeg kvaliteta.”

U stavu 3. posle reči: „ministarstvo nadležno za poslove zdravlja” dodaju se zapeta i reči: „a ako se uzimanje uzoraka vode i otpadnih voda, odnosno vode za piće i vode za kupanje vrši u okviru poverenih poslova iz člana 196. ovog zakona troškove snosi organ koji vrši poverene poslove”.

Član 101.

U članu 211. tačka 2) briše se.

Posle tačke 3) dodaju se tač. 3a) i 3b), koje glase:

„3a) ne poseduje dokaz ili ne poseduje dokaz u propisanom obimu o izvršenim laboratorijskim analizama na zdravstvenu ispravnost vode za piće, odnosno kvalitet vode za kupanje (član 75);

3b) isporuči vodu za piće, odnosno omogući korišćenje vode za kupanje, za koje je ovlašćena zdravstvena ustanova na osnovu izvršenih laboratorijskih analiza utvrdila da je voda za piće zdravstveno neispravna, odnosno da kvalitet vode za kupanje ne zadovoljava (član 75);”.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) upotrebljava vodu za piće za koju je ovlašćena zdravstvena ustanova na osnovu izvršenih laboratorijskih analiza utvrdila da je voda zdravstveno neispravna (član 75);”.

Tačka 5) briše se.

Tač. 6) i 7) menjaju se i glase:

„6) koristi objekat, odnosno obavlja delatnost na način koji izaziva ili može da izazove zagađivanje vode na izvorištu (član 77. stav 2);

7) ne pribavi rešenje o određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta za snabdevanje vodom (član 77. stav 7);”.

Posle tačke 11) dodaje se tačka 11a), koja glasi:

„11a) vrši neku radnju bez važeće vodne dozvole ili suprotno izdatoj vodnoj dozvoli (član 122)”.

U stavu 4. reči: „tač. 1), 4) i 11)” zamenjuju se rečima: „tač. 1), 4), 11) i 11a)”.

Član 102.

U članu 212. tačka 1) menja se i glasi:

„1) brane sa akumulacionim i retenzionim bazenima ne održava i ne koristi na način kojim se obezbeđuje prihvatanje poplavnih talasa (član 56. stav 1. ovog zakona);”.

Tačka 12) briše se.

U tački 15) reči: „tačka 2)” zamenjuju se rečima: „tač. 2) i 3)”.

Posle tačke 22) dodaje se tačka 22a), koja glasi:

„22a) vrši vađenje rečnih nanosa suprotno izdatoj vodnoj saglasnosti ili bez vodne saglasnosti iz člana 119. ovog zakona;”.

Tačke 23) i 24) brišu se.

U stavu 5. reči: „republičkoj organizaciji nadležnoj za hidrometeorološke poslove” zamenjuju se rečima: „organu uprave nadležnom za sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta voda”.

Posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

„Za prekršaj iz stava 1. tačka 22a) ovog člana pored propisane kazne pravnom licu će se obavezno izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvršenje prekršaja.”

Član 103.

Posle člana 212. dodaju se naziv člana i član 212a, koji glase:

„Prekršaj odgovornog lica

Član 212a

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu, posebnoj organizaciji, odnosno javnom vodoprivrednom preduzeću iz člana 118. st. 5, 6. i 7. ovog zakona ako tokom sprovođenja postupka objedinjene procedure ne postupi na način i u rokovima propisanim ovim zakonom (član 118. stav 8).

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka iz stava 1. ovog člana podnosi organ nadležan za izdavanje vodnih uslova iz člana 118. st. 1, 2. i 3. ovog zakona.”

Član 104.

U članu 213. stav 1. reči: „tač. 12) i 13)” zamenjuju se rečima: „tač. 1), 3), 4), 6), 8), 9), 10), 11), 11a), 12) i 13)”.

U stavu 2. reči: „ tač. 1), 5), 6), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31) i 32)” zamenjuju se rečima: „tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 22a), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31) i 32)”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Za prekršaj iz člana 212. stav 1. tačka 22a) pored propisane kazne preduzetniku će se obavezno izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvršenje prekršaja.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 105.

U članu 214. stav 1. reči: „tač. 12) i 13)” zamenjuju se rečima: „tač. 1), 3), 4), 6), 8), 9), 11), 12) i 13)”.

U stavu 2. reči: „tač. 3), 6), 14), 16), 21), 25), 26), 27), 28), 29) i 30)” zamenjuju se rečima: „tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 13), 14), 16), 17), 18), 19), 21), 22), 22a), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31) i 32)”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Za prekršaj iz člana 212. stav 1. tačka 22a) pored propisane kazne fizičkom licu će se obavezno izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvršenje prekršaja.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 106.

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”, Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” i Javno vodoprivredno preduzeće „Beogradvode”, dužni su da svoje poslovanje i opšta akta usklade sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode” i Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” dužna su da u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona uspostave vodni informacioni sistem i vodne registre.

Član 107.

Za obavljanje poslova iz člana 112. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) pravno lice je dužno da pribavi licencu u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu propisa kojim se bliže propisuju uslovi za izdavanje licenci.

Licence izdate u skladu sa Zakonom o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) važe do isteka perioda na koji su izdate.

Član 108.

Pravno lice koje je u javnim knjigama o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima upisano kao nosilac prava korišćenja na vodnim objektima u javnoj svojini Republike Srbije iz člana 23. st. 2. i 3. ovog zakona i na vodnom zemljištu u javnoj svojini Republike Srbije dužno je da te vodne objekte i vodno zemljište, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, prenese pravnim poslom u javnu svojinu Republike Srbije, nakon čega će, upravljanje na istim preuzeti Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode” ako se ti vodni objekti i vodno zemljište nalaze na teritoriji Republike Srbije van teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, odnosno Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” ako se vodni objekti i vodno zemljište nalaze na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Član 109.

Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, odrediće granice vodnog zemljišta do 31. decembra 2017. godine.

Član 110.

Rešavanje po zahtevima za izdavanje vodnih saglasnosti i vodnih dozvola u kojima je doneto prvostepeno rešenje nastaviće se po propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Rešavanje po zahtevima za izdavanje vodnih saglasnosti i vodnih dozvola u kojima nije doneto prvostepeno rešenje nastaviće se po odredbama ovog zakona.

Član 111.

Akti koje donosi Vlada na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona doneće se u roku od šest meseci, a najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Akti koje donosi ministar na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona doneće se u roku od šest meseci, a najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonska akta, doneta na osnovu Zakona o vodama („Službeni glasnik RS, br. 30/10 i 93/12), uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 112.

Odredba člana 29. stav 3. i člana 59. stav 4. ovog zakona, u delu koji glasi: „vodne jedinice”, primenjivaće se od dana stupanja na snagu akta koji donosi ministar, a kojim se određuju vodne jedinice i njihove granice.

Član 113.

Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaje da važi odredba člana 8. stav 2. tačka 1) Zakona o glavnom gradu („Službeni glasnik RS, broj 129/07) u delu koji glasi: uređuje i obezbeđuje, u skladu sa načelima integralnog upravljanja vodama, zaštitu voda, zaštitu od štetnog dejstva voda i korišćenje voda, kao dobra od opšteg interesa, uključujući i organizovanje i finansiranje vodoprivredne delatnosti na vodnom području koje je u nadležnosti grada Beograda, osniva javno preduzeće za obavljanje vodoprivredne delatnosti i upravljanje vodoprivrednim objektima koji su u nadležnosti grada Beograda.

Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaje da važi odredba člana 20. tačka 20) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon) u delu koji glasi: određuje erozivna područja.

Član 114.

Javno vodoprivredno preduzeće „Beogradvode”, koje na dan stupanja na snagu ovog zakona na teritoriji grada Beograda upravlja vodnim objektima iz člana 23. st. 2. i 3. ovog zakona, dužno je da, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, prenese na upravljanje te vodne objekte i vodno zemljište na kome je u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti upisano kao korisnik na Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”.

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode” dužno je da preuzme na upravljanje vodne objekte i vodno zemljište iz stava 1. ovog člana.

Za obaveze nastale u vezi sa izgradnjom, rekonstrukcijom, sanacijom i održavanjem vodnih objekata iz stava 1. ovog člana, do dana prenosa odgovara Javno vodoprivredno preduzeće „Beogradvode”.

Javnim vodoprivrednim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno grad Beograd, koja su u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima upisana kao nosioci prava korišćenja na vodnim objektima iz člana 23. st. 2. i 3. ovog zakona i vodnom zemljištu u državnoj svojini, danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaje pravo korišćenja na tim vodnim objektima i vodnom zemljištu i upisuje se javna svojina Republike Srbije.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje pravo javne svojine grada Beograda na vodnim objektima iz člana 23. st. 2. i 3. ovog zakona i vodnom zemljištu na teritoriji grada Beograda i prelazi u pravo javne svojine Republike Srbije.

Brisanje prava korišćenja javnih vodoprivrednih preduzeća iz stava 4. ovog člana, odnosno upis prava javne svojine Republike Srbije iz st. 4. i 5. ovog člana izvršiće po službenoj dužnosti organ nadležan za poslove vođenja evidencije nepokretnosti i pravima na njima. 

Član 115.

Lica koja na dan stupanja na snagu ovog zakona koriste vodno zemljište u javnoj svojini Republike Srbije na osnovu ugovora zaključenih sa javnim vodoprivrednim preduzećima koja upravljaju tim vodnim zemljištem nastavljaju da koriste to zemljište do isteka roka na koji su ugovori zaključeni, a najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

Do isteka roka iz stava 1. ovog člana visina zakupnine za tekuću kalendarsku godinu povećava se za inflaciju u prethodnoj kalendarskoj godini.

Član 116.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba člana 18. i čl. 79. do 86. ovog zakona koje stupaju na snagu 1. januara 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print