Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2016)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 68/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 5/15), u članu 3. tačka 6) posle naziva nastavnog predmeta: „Vinogradarstvo (Biljna proizvodnja 2 – Izborna tehnologija za obrazovni profil poljoprivredni tehničar)”, dodaju se nazivi nastavnih predmeta:

„Vinogradarstvo (za obrazovni profil vinogradar – vinar)

Profesionalna praksa (za obrazovni profil vinogradar – vinar)

Organska proizvodnja u vinogradarstvu”.

U tački 10) u nazivu predmeta: „Zaštita bilja”, posle naziva obrazovnog profila: „poljoprivredni tehničar”, dodaji se reči: „i vinogradar – vinar”.

U tački 18) u nazivu predmeta: „Poljoprivredna tehnika”, posle naziva obrazovnog profila: „poljoprivredni tehničar”, dodaju se reči: „i vinogradar – vinar”.

U tački 20) nazivu predmeta: „Obuka vožnje traktora”, posle naziva obrazovnog profila: „poljoprivredni tehničar (u drugom razredu)”, dodaje se zapeta i reči:

„vinogradar – vinar (u drugom razredu)”.

Tačka 30) „Pomoćni nastavnik za obrazovne profile”, menja se i glasi:

„30) Pomoćni nastavnik za obrazovne profile:

(1) poljoprivredni tehničar, uzgajivač stoke i poljoprivredni proizvođač:

– poljoprivredni tehničar,

(2) tehničar hortikulture:

– cvećar specijalista;
– organizator procesa ozelenjavanja – specijalista;
– tehničar za pejzažnu arhitekturu;
– tehničar hortikulture;
– poljoprivredni tehničar,

(3) cvećar – vrtlar:

– poljoprivredni tehničar;
– tehničar hortikulture;
– tehničar za pejzažnu arhitekturu,

(4) rukovalac – mehaničar poljoprivredne tehnike i tehničar poljoprivredne tehnike:

– tehničar poljoprivredne tehnike;
– poljoprivredni tehničar,

(5) veterinarski tehničar:

– veterinarski tehničar;
– poljoprivredni tehničar

(6) zootehničar:

– stočar – specijalista;
– ribar – specijalista;
– veterinarski tehničar – specijalista;
– poljoprivredni tehničar;
– veterinarski tehničar,

(7) uzgajivač sportskih konja:

– stočar – specijalista;
– veterinarski tehničar – specijalista;
– veterinarski tehničar;
– poljoprivredni tehničar,

(8) vinogradar – vinar:

– poljoprivredni tehničar
– tehničar za prehrambenu biotehnologiju;
– tehničar za preradu namirnica životinjskog porekla;
– tehničar za preradu namirnica biljnog porekla;
– prehrambeni tehničar;
– tehničar za biotehnologiju.”.

Član 2.

U članu 4. tačka 7) posle naziva nastavnog predmeta: „Mikrobiologija”, dodaje se naziv nastavnog predmeta:

„Tehnološka mikrobiologija”.

U tački 12) posle naziva nastavnog predmeta: „Hemija”, dodaje se naziv nastavnog predmeta:

„Organska hemija”.

Član 3.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil vinogradar – vinar („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 3/09 i 10/09).

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.

 ❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print