Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2016)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13 i 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/12, 15/13 i 2/16), u članu 2. stav 1. tačka 2) briše se.

U stavu 2. tač. 6)–8) brišu se.
U stavu 3. reči: „tač. 2), 4), 5), 8), 9), 12), 15), 16) i 19)” zamenjuju se rečima: „tač. 2), 4), 5), 6), 9), 12), 13) i 16)”.
U stavu 6. reči: „nastavnik odgovarajućeg stranog jezika” i reči: „nastavnik razredne nastave” brišu se.
U stavu 7. tačka 20) briše se.
U stavu 8. reči: „Lica iz stava 8. tač. 19), 20), 23) i 24)” zamenjuju se rečima: „Lica iz stava 7. tač. 19), 22) i 23)”.
U stavu 9. reči: „Lica iz stava 8. tač. 3)–24)” zamenjuju se rečima: „Lica iz stava 7. tač. 3)–23)”.

Član 2.

U članu 3. stav 1. tačka 4. alineja dvadeseta briše se.

U tački 5. alineja deveta briše se.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.

 ❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print