Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA KULTURA, UMETNOST I JAVNO INFORMISANJE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2016)


Na osnovu člana 24. stav 1. Zakona o srednjoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96, 23/02, 25/02 – ispravka, 62/03 – dr. zakon, 64/03 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon i 55/13 – dr. zakon), a u vezi sa članom 101. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 55/13) i člana 17. stav 4. i člana 24. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 68/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada Kultura, umetnost i javno informisanje

Član 1.

U Pravilniku o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi u području rada Kultura, umetnost i javno informisanje („Prosvetni glasnik”, br. 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/02, 10/03, 7/05, 4/06, 4/07, 4/09, 8/09, 11/10, 10/13, 11/13 i 14/13), u poglavlju: „MUZIČKI UMETNICI, NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI ZA MUZIČKU ŠKOLU”, deo: „OBRAZOVANI PROFILI U ČETVOROGODIŠNjEM TRAJANjU”, menja se i glasi:

„OBRAZOVNI PROFILI U ČETVOROGODIŠNjEM TRAJANjU:

1. Muzički izvođač – klasična muzika
2. Muzički izvođač – džez muzika
3. Muzički saradnik – teoretičar
4. Muzički izvođač – tradicionalna muzika
5. Muzički izvođač – crkvena muzika
6. Muzički izvođač – rana muzika
7. Dizajner zvuka”.

U odeljku: „NASTAVNI PLANOVI”, pododeljak: „ODSEK VOKALNO-INSTRUMENTALNI”, naziv obrazovnog profila: „MUZIČKI IZVOĐAČ”, menja se i glasi: „MUZIČKI IZVOĐAČ – KLASIČNA MUZIKA”.

Naziv pododeljka: „ETNOMUZIKOLOŠKI ODSEK”, menja se i glasi: „ODSEK TRADICIONALNE MUZIKE”.

U dosadašnjem pododeljku: „ETNOMUZIKOLOŠKI ODSEK”, naziv obrazovnog profila: „MUZIČKI SARADNIK – ETNOMUZIKOLOG”, menja se i glasi: „MUZIČKI IZVOĐAČ – TRADICIONALNA MUZIKA”.

U pododeljku: „ODSEK ZA CRKVENU MUZIKU”, naziv obrazovnog profila: „MUZIČKI IZVOĐAČ CRKVENE MUZIKE”, menja se i glasi: „MUZIČKI IZVOĐAČ – CRKVENA MUZIKA”.

U odeljku: „2. ORGANIZACIJA RADA”, pododeljak: „ODSECI”, nazivi odseka: „TEORETSKI; ETNOMUZIKOLOŠKI; ODSEK MUZIČKA PRODUKCIJA I SNIMANjE ZVUKA”, menjaju se i glase: „TEORIJA MUZIKE; ODSEK TRADICIONALNE MUZIKE; MUZIČKA PRODUKCIJA I SNIMANjE ZVUKA”.

U odeljku: „NASTAVNI PLANOVI”, pododeljak: „B. STRUČNI PREDMETI”, nazivi odseka: „TEORETSKI; ETNOMUZIKOLOŠKI; ODSEK ZA DžEZ”, menjaju se i glase: „TEORIJA MUZIKE; ODSEK TRADICIONALNE MUZIKE; DžEZ ODSEK”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.

 ❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print