Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.08.2016.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnim školama u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2016)


Na osnovu člana 30. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13 i 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 68/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Član 1.

U Pravilniku o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 16/15), posle dela:

„Predmeti: Sirovine u mesarstvu

Obrada mesa

Objekti i oprema u mesarstvu

Prerada mesa

Tržište i promet mesa

Nastavna sredstva”,

dodaje se deo koji glasi: „NORMATIV O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNI PROFIL: VINOGRADAR – VINAR”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.

 

NORMATIV O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU
PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA
ZA OSTVARIVANjE PLANOVA I PROGRAMA
OBRAZOVANjA I VASPITANjA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNI PROFIL: VINOGRADAR – VINAR

  1. ŠKOLSKI PROSTOR

1.1. Školska ekonomija

Osnovni zahtev za ostvarivanje ciljeva i ishoda nastavnih planova i programa obrazovnog profila VINOGRADAR – VINAR je da škola poseduje:

– Obradivo zemljište (vinograd) u površini od 3 hektara sa prilagođenom organizacijom zemljišta prema zahtevima obrazovnog profila.

– Blok prostorija za praktičnu nastavu (radionica, garaža, nadstrešnice i skladišta)

– Poligon za obuku učenika u vožnji traktora i drugih samohodnih mašina veličine 200 m².

1.2. Školska zgrada

1.3. Blok prostorija za praktičnu nastavu (za obrazovni profil VINOGRADAR – VINAR):

1.3.1. Radionica.

Prostorije radionice su:

– Kabinet za nastavu;

– Magacin rezervnih delova, alata i opreme zaštite na radu;

– Garaža za dva traktora. Veličina prostorije 30 m²;

– Skladište za gorivo;

– Garaža – nadstrešnica za priključne mašine. Veličina prostorije 40 m².

U sastavu blok prostorija za praktičnu nastavu potrebno je da postoji garderoba za učenike i radnike i sanitarni čvor.

1.3.2. Skladišta

– Magacin za mineralna đubriva 20 m²

– Magacin za sredstva zaštite bilja 15 m²

1.3.3. Vinski podrum 50 m²

  1. ŠKOLSKA OPREMA

2.1.Nastavne prostorije

2.1.1. Radionica

Red.br. Vrsta i naziv nastavnog sredstva Jedinica mere Količina Napomena
Oprema
1. Školska tabla kom. 1  
2. Demonstracioni sto za nastavnika kom. 1
3. Stolica kom. 15
4. Bravarski sto sa tri radna mesta kom. 1
5. Kompresor kom. 1
6. Dizalica pokretna kom. 1
7. Orman za prvu pomoć kom. 1
8. Slike i uputstva za zaštitu na radu kom. 1
9. Ručna bušilica kom. 1
10. Merač pritiska vazduha kom. 1
11. Garnitura mehaničarskog alata kom. 3
12. Garnitura ručnog alata sa kutijom kom. 1
Pripremna prostorija za nastavnika
1. Radni sto za nastavnika kom. 1  
Stolica za nastavnika kom. 1
Orman za dokumentaciju i pribor kom. 1
Magacin rezervnih delova, alata i opreme
2. Stalaža kom. 2  
Dvokrilne merdevine kom. 1
Garaža
4. Mobilni uređaj za pranje mašina i uređaja kom. 1  
Ručna pumpa za podmazivanje kom. 1
Garderobni orman kom. 1

NORMATIV SPECIFIČNOG PROSTORA, OPREME
I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OBRAZOVNI PROFIL

VINOGRADAR – VINAR

U PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNjA
I PRERADA HRANE

  1. Stručni predmeti:

1) Organska hemija

2) Pedologija i agrohemija

3) Tehnike rada u laboratoriji

4) Zaštita bilja

5) Poljoprivredna tehnika

6) Analitička hemija

7) Tehnološke operacije

8) Vinogradarstvo

9) Tehnološka mikrobiologija

10) Osnovi prehrambene tehnologije

11) Vinarstvo

12) Proizvodi od grožđa

13) Preduzetništvo

14) Profesionalna praksa

  1. SPECIJALIZOVANE UČIONICE – KABINETI

U specijalizivanim učionicama ostvaruje se nastava jednog ili više stručnih predmeta.

Broj specijalizovanih učionica uslovljen je predviđenim brojem stručnih predmeta, koji se izvode u učionici, brojem učenika za ovaj obrazovni profil kao i prostornim mogućnostima škole.

3.1. Školska oprema jedinstvena za sve specijalizovane
učionice

NORMATIV ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME NASTAVNIH SREDSTAVA ZA NASTAVU IZ PREDMETA KOJA SE IZVODI U SPECIJALIZOVANOJ UČIONICI (KABINETU)

Predmet: Pedologija i agrohemija

Nastavna sredstva

Red.br. Vrsta i naziv nastavnog sredstva Jedinica mere Količina Napomena
Slike i prospekti
1. Slika ili šema doba (perioda zemlje) kom. 1  
Slika ili šema hidrosfere kom. 1
Slika ili šema litosfere kom. 1
Šeme mehaničke analize zemljišta kom. 2
Šema hemijske analize zemljišta kom. 2
Slika ili šema tipova zemljišta kom. 10
Modeli
2. Zbirka važnih tipova zemljišta kom. 1  
Zbirka đubriva kom. 1
Oprema, instrumenti i pribor
3. Šajberov kalcimetar kom. 1  
Trokrake staklene cevi za spajanje kom. 10
Metalne morove stezaljke kom. 10
Salabahove pirete kom. 4
Klešta labaratorijska kom. 5
Pehametar terenski kom. 1
Pedološki nož kom. 1
Čelični metar kom. 1
Pedološko svrdlo kom. 1
Oprema za analizu zemljišta kom. 1
Udžbenici i priručnici
4. Udžbenik: Pedologija kom. 1  
Udžbenik: Agrohemija sa fiziologijom biljaka kom. 1

Predmet: Poljoprivredna tehnika

Nastavna sredstva

Red.br. Vrsta i naziv nastavnog sredstva Jedinica mere Količina Napomena
Slike i prospekti
1. Slike i prospekti mašina za obradu kom. 5  
Slike traktora u preseku kom. 2
Slike i prospekti traktora kom. 5
Slike uređaja za ubrizgavanje goriva kom. 2
Slike uređaja za hlađenje kom. 1
Slike uređaja za podmazivanje kom. 1
Slike i prospekti mašina za obradu kom. 5
Slike i prospekti mašina za đubrenje kom. 5
Slike i prospekti mašina za negu useva i zaštitu bilja kom. 5
Slike i prospekti mašina za vinogradarstvo kom. 10
Slike i prospekti uređaja za navodnjavanje kom. 5
Slike i prospekti transportnih sredstava kom. 5
Modeli
2. Zbirka sa pločicama metala:

– čelik,

– bronza i mesing,

– aluminijum,

– olovo
kom. 1  
Zbirka mašinskih elemenata:

– elementi za vezu,

– elementi za prenos snage i obrtnog kretanja,

– ležaji i ležišta,

– elementi za sprovođenje tečnosti, gasova i pare
kom. 1
Presek četvorotakrnog motora kom. 1
Presek menjača brzina kom. 1
Presek diferencijala kom. 1
Zbirka delova traktora

– klip, klipnjača i kolenasto vratilo,

– lamela spojnice,

– zupčanici menjača i diferencijala,

– hidraulična pumpa,

– električni uređaji (akumulator, generator, elektropokretač, regler, grejač motora)
kom. 1
Filmovi (CD, DVD)
3. Rukovanje traktorom kom. 2  
Rad uređaja traktora kom. 2
Transmisija traktora kom. 2
Motor SUS kom. 1
Rad mašina za obradu zemljišta kom. 1
Rad mašina za đubrenje kom. 1
Rad mašina za zaštitu bilja kom. 1
Primena uređaja za navodnjavanje kom. 1
Rad mašina za obradu u vinogradu kom. 1
Rad mašina za berbu grožđa kom. 1
Rad mašina za rezidbu vinove loze kom. 1
Rad mašina za sadnju vinove loze kom. 1
Udžbenici i priručnici
4. Udžbenik Poljoprivredna tehnika kom. 1  
Udžbenik Motori i traktori kom. 1
Katalog rezervnih delova motora i traktora kom. 2
Uputstvo za rukovanje i održavanje motora i traktora kom. 2
Nastavni materijal za opravku i održavanje mašina kom. 1
Nastavni materijal za automatizaciju mehanizacije kom. 1
Uputstvo za rukovanje i održavanje priključnih mašina kom. 5

Predmeti: Zaštita bilja
Vinogradarstvo
Profesionalna praksa

Nastavna sredstva

Red.br. Vrsta i naziv nastavnog sredstva Jedinica mere Količina Napomena
Slike i prospekti
1. Slike korovskih biljaka kom. 10  
Kolorisane slike bolesti i štetočina kom. 10
Modeli
2. Model cveta kom. 1  
Presek lista kom. 1
Modeli bolesti i štetočina kom. 10
Delovi obolelih biljaka i njihovih organa kom. 10
Uzorci parazitnih biljaka kom. 5
Herbarijum korova kom. 1
Filmovi ( CD, DVD)
3. Uzgojni oblici i načini rezidbe vinove loze. kom. 2  
Agrotehnika vinograda kom. 2
Proizvodnja sadnog materijala vinove loze kom. 2
Bolesti i štetočine kom. 6
Biološki razvoj štetočina kom. 6
Ubiranje, skladištenje i čuvanje vinogradarskih kultura kom. 2
Oprema, instrumenti i pribor
4. Traktor (snage 45 KW) kom. 1  
Raoni plug dve brazde kom. 2
Kultivator / rotofreza / tanjirača kom. 1
Rasipač mineralnog đubriva kom. 1
Rasturač stajnjaka kom. 1
Uređaj za navodnjavanje kom. 1
Traktorska prskalica kom. 1
Traktorski orošivač (atomizer) kom. 1
Traktorska kosačica kom. 1
Prikolica traktorska kom. 2
Vinogradarske makaze kom. 30
  Voćarske makazae kom. 5  
Testera voćarska kom. 10
Kalemarski nož kom. 15
Lupa kom. 4
Petri sudovi kom. 5
Tehnička vaga kom. 1
Udžbenici i priručnici
5. Ampelografski atlas kom. 1  
Udžbenik Poljoprivredna proizvodnja – biljna proizvodnja kom. 1
Udžbenik Vinogradarstvo kom. 1
Knjiga Organska poljoprivreda kom. 1

Predmeti: Oganska hemija
Analitička hemija
Tehnike rada u laboratoriji

Nastavna sredstva

Red.br. Vrsta i naziv nastavnog sredstva Jedinica mere Količina Napomena
Slike, prospekti i grafofolije
1. Mendeljev periodni sistem elemenata (zidna tablica) kom. 1  
Razne šeme iz organske, neorganske i analitičke hemije kom. 20
Modeli
2. Zbirka modela atoma Zbir 1  
Kristalna rešetka kom. 3
Modeli atomskih i molekulskih orbitala kom. 1
Modeli atoma za sastavljanje (neorganskih i organskih) molekula kom. 1
Modeli organskih makromolekula kom. 1
Udžbenici i priručnici
3. Udžbenik hemije kom. 2  
Udžbenik organske hemije kom. 2
Udžbenik analitičke hemije kom. 2
Praktikum za hemiju i praktičnu nastavu kom. 2
Oprema, aparati, instrumenti i pribor
4. Tehnička vaga kom. 2  
Analitička vaga kom. 2
Sušnica kom. 1
Peć za žarenje kom. 1
Aparat za destilaciju vode kom. 1
Vodeno kupatilo kom. 1
Viskozimetar kom. 1
Štoperica kom. 2
Laboratorijski termometar kom. 1
Areometar kom. 3
Metalni stativ kom. 5
Metalni prsten kom. 5
Klemena sa mufom sa birete kom. 5
Klemena sa mufom za hladnjak kom. 5
Metalni tronožac kom. 5
Azbestna mrežica kom. 5
Trougao za žarenje kom. 5
Gasni plamenik kom. 2
Mašice kom. 5
Pinceta kom. 5
Makaze kom. 2
Stalak za epruvete kom. 5
Porcelanska šolja kom. 10
Porcelanski avan sa tučkom kom. 2
Četkice za pranje epruveta kom. 10
Kašičica kom. 10
Zapušači raznih veličina kom. 20
Gumena creva m 10
  Sredstva za podmazivanje (razna) kompl. 2  
Sredstva za zaptivanje (razna) kompl. 1
Plastične špric boce kom. 5
Sanduče prve pomoći kom. 1
Zaštitne naočari kom. 1
Gumene rukavice par 10
Aparat za gašenje požara kom 1
Staklene cevi raznih prečnika kg 1
Stakleni štapići kg 1
Laboratorijske čaše kom. 20
Erlenmajer kom. 20
Balon za destilaciju kom. 5
Sahatno staklo kom. 10
Labigov hladnjak kom. 1
Šolja za kristalizaciju kom. 5
Stakleni levak kom. 5
Levak za odvajanje kom. 5
Epruveta kom. 50
Kivete kom. 10
Menzure kom. 10
Normalni sudovi kom. 15
Graduisana pipeta kom. 10
Kalibrisana pipeta kom. 10
Bireta kom. 10
Vegeglas kom. 3
  Vakum boca kom. 1  
Eksikator kom. 1
Bihnerov levak kom. 1
Piknometar kom. 3
Porcelanski lončić za žarenje kom. 5
Reagens boca kom. 5

Predmet: Tehnološka mikrobiologija

Nastavna sredstva

Red.br. Vrsta i naziv nastavnog sredstva Jedinica mere Količina Napomena
Slike, prospekti i grafofolije
1. Šema osnovnih grupa mikroorganizama kom. 1  
Šema faktora rasta mikroorganizama kom. 1
Šema dejstva mikroorganizama za hranljive materije kom. 1
Šema pasterizatora kom. 1
Šema sterilizatora kom. 1
Šema termostata sa vodenim omotačem kom. 1
Slika sastava i delova ćelije kom. 1
Šema načina zasejavanja hranljivih podloga kom. 1
Udžbenici i priručnici
2. Udžbenik mikrobiologije kom. 1  
Oprema, aparati, instrumenti i pribor
3. Autoklav kom. 1  
Kohov lonac kom. 1
Suvi sterilizator kom. 1
Termostat sa vodenim omotačom kom. 1
Aparat za brojenje kolonija kom. 2
Centrifuga ručna kom. 1
Mikroskop kom. 2
Pehametar kom. 1
Vodeno kupatilo kom. 1
Gorionik kom. 5
Električni rešo kom. 1
Frižider kom. 1
Stalak za epruvete kom. 10
Žičane korpe za sterilizaciju kom. 10
Kutije za sterilizaciju pipeta kom. 5
Kutija za sterilizaciju petri-šolja kom. 5
Mašice kom. 4
Stativ metalni kom. 4
Makaze kom. 4
Skalpel kom. 4
Staklene kade za bojenje kom. 3
Lupa kom. 4
Pinceta kom. 5
Pinceta savijena kom. 5
Erlenmajeri razne veličine kom. 15
Reagens boce raznih veličina kom. 20
Špric boca kom. 10
Levak stakleni razne veličine kom. 10
Menzure razne veličine kom. 10
Pipete razne veličine kom. 20
Lonci emajlirani razne veličine kom. 3
Epruvete kom. 50
Durhamove cevčice kom. 30
Birete kom. 20
Termometri kom. 10
Sahatno staklo kom. 15
Bakteriološke eze kom. 15
Bakteriološke igle kom. 15
Četke za pranje posuđa kom. 5
  Tronožac kom. 5  
Azbestne mrežice kom. 5
Butan boca kom. 1
Aparat za filtraciju kom. 1
Fiksirani preparati mikroorganizama kom. 3
Stalak za sušenje pipeta kom. 2
Staklene čaše razne veličine kom. 20
Predmetna stakla kom. 20
Predmetna stakla za viseću kapu kom. 10
Pokrivena stakla kom. 10
Čepovi različitih veličina kom. 20
Petri ploče kom. 20

Predmeti: Tehnološke operacije

Nastavna sredstva

Red.br. Vrsta i naziv nastavnog sredstva Jedinica mere Količina Napomena
Slike grafofolije i prospekti
1. Šema sušnice kom. 1  
Šema kondicionera kom. 1
Šema apsorbera i atsorbera kom. 1
Šema kristalizatora kom. 1
Šema dijagrama rastvorljivosti kom. 1
Šema ekstraktora kom. 1
Šema uređaja za hlađenje kom. 1
Šema automatskog regulacionog kola kom. 1
Šema mernih elemenata kom. 1
Šema izvršnih elemenata kom. 1
Šema regulatora kom. 1
Šema parnog kotla kom. 1
Šema aparature za određivanje koeficijenta prenošenja toplote kom. 1
Šema aparata za određivanje vlažnosti kom. 1
Dijagram vlažnosti vazduha kom. 1
Šema kalorimetra kom. 1
Šema demonstracione table automatske regulacije kom. 1
Šema automatskog kola za regulaciju temperature kom. 1
Šema preseka transmitera kom. 1
Šema automatskog kola za regulaciju pritiska kom. 1
Šema automatskog kola za regulaciju protoka kom. 1
Šema automatskog kola za regulaciju nivoa kom. 1
Šema osnovnih i izvedenih jedinica SI sistema kom. 1
Udžbenici i priručnici
2. Udžbenik mašine i aparati      
Oprema, aparati, instrumenti i pribor
3.        
Laboratorijska vaga kom. 1
Instrumenti za brzo određivanje vlage kom. 1
Laboratorijska sušnica kom. 1
Kristalizator kom. 1
Instrument za određivanje vlažnosti vazduha kom. 1
Refraktometar kom. 1
Polarimetar kom. 1
Burdonov manometar kom. 1
Barometar kom. 1
U manometar kom. 1
Pijezometarske cevi kom. 2
Hronometar kom. 1
  Rotametar kom. 1  
Gasni sat kom. 1
Aparatura režima strujanja fluida kom. 1
Crpke (centrifugalna, rotaciona, klipna) kom. 1
Termometri kom. 3
Kotao za proizvodnju pare kom. 1
Kristalizator kom. 1
Balon kom. 1
Ventilator kom. 1
Kompresor kom. 1
Cevovodi i armature kom. 1
Sito kom. 1
Mešalica kom. 1
Filtri kom. 1
Aparat za određivanje režima kretanja kom. 1
Ukuvač, izmenjivač toplote kom. 1
Industrijska sušnica* kom. 1 *Kod socijalnog partnera
Uređaj za destilaciju* kom. 1
Uređaj za rektifikaciju* kom. 1
Uređaj za apsorpciju i adsorpciju* kom. 1
Uređaj za ekstrakciju* kom. 1
Automatsko kolo za regulaciju temperature, vlage, nivoa i protoka* kom. 1
Instrument za merenje pritiska* kom. 1
Instrument za merenje temperature* kom. 1
Instrument za merenje protoka* kom. 1
  Instrument za merenje nivoa tečnosti* kom. 1

Predmeti: Osnovi prehrambene tehnologije
Vinarstvo
Proizvodi od grožđa

Nastavna sredstva

Red.br. Vrsta i naziv nastavnog sredstva Jedinica mere Količina Napomena
Slike i prospekti
1. Tehnološke šeme za procese proizvodnje kod vinarska tehnologije kom. 15  
Šeme pojedinih uređaja koji se koriste u tehnološkim procesima kom. 15
Modeli
  Uzorci ambalaže komplet 2  
Uzorci gotovih proizvoda komplet 2
Udžbenici i priručnici
4. Udžbenici prehrambene tehnologije i ispitivanje namirnica kom. 2  
Pravilnici o kvalitetu proizvoda kom. 2
Oprema, aparati, instrumenti i pribor
5. Mikroskop kom. 1  
Polarimetar kom. 1
Analitička vaga kom. 1
Tehnička vaga kom. 1
Sušnica kom. 1
Vodeno kupatilo kom. 1
Refraktometar kom. 1
Alkoholimetar kom. 1
Garnitura areometara kom. 1
Ebulioskop kom. 1
Vazdušni hladnjaci kom. 2
Libigovi hladnjaci kom. 2
Levak za kvantitavno odvajanje kom. 3
Erenmajeri sa brušenim zapušačem kom. 10
Porcelanske šolje kom. 5
Nuč kom. 2
  Guč kom. 5  
Univerzalni gvozdeni stativi kom. 5
Gvozdeni tronošci kom. 5
Špric boce kom. 5
Vakum pumpa kom. 1
Termometri kom. 5
Posudice za merenje kom. 10
Pipete raznih zapremina kom. 10
Piknometar kom. 5
Normalni sudovi različitih zapremina kom. 10
Erlenmajeri različitih veličina kom. 10
Eksikator kom. 1
Sahatna stakla različitog prečnika kom. 10
Petrijeva šolja kom. 5
Birete kom. 5
Boca za vakum filtriranje kom. 1
Porcelanske šolje za uparavanje kom. 5
Kotao za proizvodnju vodene pare kom. 1
Oprema kod socijalnih partnera
6. Oprema za ličnu i kolektivnu zaštitu na radu kom. 15  
Oprema za skladištenje sirovina i gotovih proizvoda kom. 1
Uređaj za automatsko pranje ambalaže kom. 1
Tehnološka linija za punjenje ambalaže* kom. 1
Tehnološke linije za proizvodnju bezalkoholnih pića* kom. 1
Tehnološka linija za proizvodnju organskih kiselina kom. 1
Tehnološka linija za proizvodnju vina kom. 1

Predmet: Preduzetništvo

Nastavna sredstva

Red.br. Vrsta i naziv nastavnog sredstva Jedinica mere Količina Napomena
1. Školska tabla kom. 1  
2. Radni sto za nastavnika kom. 1
3 Stolice za nastavnika kom. 1
4. Stolovi za učenike kom. 15
5. Stolice za učenike kom. 30
6. Orman za instrumente i opremu kom. 1
7. PS računar kom. 1
8. Projektor kom. 1
9. Korpa za otpatke kom. 1

 ❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print