Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.08.2016.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE ("Sl. glasnik RS -Prosvetni glasnik", br. 10/2016)


Na osnovu člana 79. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13 i 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 68/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Član 1.

U Pravilniku o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane („Prosvetni glasnik”, br. 6/12 i 2/13 i „Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 3/14 i 5/14), u članu 1. stav 1. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči:

„vinogradar – vinar.”.

U stavu 2. istog člana Pravilnika, posle reči „prehrambeni tehničar”, dodaje se zapeta i reči:

„vinogradar – vinar”.

U nastavnom planu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, posle nastavnog plana i programa za obrazovni profil prehrambeni tehničar, dodaje se nastavni plan i program stručnih predmeta za obrazovni profil vinogradar – vinar, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil vinogradar – vinar („Prosvetni glasnik”, br. 3/09, 10/09 i 2/12).

Član 3.

Učenici upisani u srednju školu zaključno sa školskom 2015/2016. godinom u obrazovni profil vinogradar – vinar – ogled u četvorogodišnjem trajanju stiču obrazovanje po nastavnom planu i programu koji je bio na snazi do stupanja na snagu ovog pravilnika – do kraja školske 2019/2020. godine.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print