Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
16.06.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SPORTSKIM GRANAMA I OBLASTIMA SPORTA U REPUBLICI SRBIJI I SPORTSKIM DISCIPLINAMA U OKVIRU SPORTSKIH GRANA I OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2017)


Na osnovu člana 120. stav 2. tačka 2) Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Ministar omladine i sporta donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta

Član 1.

U Pravilniku o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta („Službeni glasnik RS”, br. 51/16 i 95/16), u članu 2. stav 1. tačka 1) podtačka (33) menja se i glasi:

„(33) Tekvondo, koji obuhvata sledeće sportske discipline:

– olimpijska disciplina „Borbe” (muškarci i žene u svim kategorijama, u skladu sa sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza),

– neolimpijska disciplina „Forme”.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print