Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
16.06.2017.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2017)


Na osnovu člana 64. stav 2. Zakona o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05, 30/10 i 62/14) i člana 17. stav 4. i člana 24. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija donosi

PRAVILNIK
o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

Član 1.

U Pravilniku o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica („Službeni glasnik RS”, br. 91/16 i 29/17), u Planu izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica, u glavi I. PRIGODNE POŠTANSKE MARKE I VREDNOSNICE, u uvodnom delu, u tački 23), tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 23) dodaje se tačka 24), koja glasi:

„24) 90 godina srpske nacionalne avio-kompanije.”

Posle odeljka „23. Beogradski maraton”, dodaje se odeljak 24, koji glasi:

„24. 90 godina srpske nacionalne avio-kompanije

Izdavanjem ove serije prigodne poštanske marke obeležiće se 90 godina srpske nacionalne avio-kompanije. Prva srpska nacionalna avio-kompanija osnovana je 17. juna 1927. godine, pod nazivom Aeroput. Aeroput 1947. godine, menja naziv i postaje Jugoslovenski aerotransport (JAT), i to sve do 15. avgusta 2003. godine, kada postaje Jat Airwajz, a Jat Airwajz 2013. godine menja naziv i postaje AirSERBIA. AirSERBIA, kao pravni sledbenik prve srpske nacionalne avio-kompanije, spada u deset najstarijih avio-kompanija u Evropi, kao i u svetu.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print