Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.12.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)


Na osnovu člana 210. stav 1. i člana 230. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon i 9/16 – US),

Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

Član 1.

U Pravilniku o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače („Službeni glasnik RS”, br. 93/13, 116/13 108/14, 127/14 – ispravka, 36/15, 51/15, 86/15, 104/15, 77/16 i 63/17), u članu 7. stav 1. tačka na kraju tačke 3) zamenjuje se zapetom i dodaje se tačka 4) koja glasi: „jedan računar za određivanje ispitnog zadatka i evidentiranje podataka o sprovedenom praktičnom ispitu (računar za praktični ispit).”

U stavu 3. posle reči: „obuku” reč: „i” zamenjuje se zapetom, a posle reči: „administrativni računar” dodaju se reči: „i računar za praktični ispit”.

Stav 4. menja se i glasi:

„Računari iz st. 1. i 2. ovog člana moraju biti sa stalnom internet vezom sa statičkom IP adresom i pravno lice mora posedovati dokument sa podacima o statičkoj IP adresi. Izuzetno, internet veza računara za praktični ispit ne mora biti sa statičkom IP adresom.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print