Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.08.2016.

ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2016)


Na osnovu člana 28. stav 7. i člana 31. stav 3. Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 91/10 i 14/15) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/2015 – odluka US),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmeni i dopunama Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

1. U Odluci o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke („Službeni glasnik RS”, br. 94/11, 57/12, 123/12, 43/13, 113/13, 135/14, 25/15, 38/15 i 61/16), u tački 34, posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1, alineja druga, ove tačke – banka može pri obračunu rezerve za procenjene gubitke u zbir iz tog stava uključiti 0% potraživanja klasifikovanih u kategoriju B po osnovu ugovora zaključenih nakon 30. septembra 2016. godine, pod uslovom da nije reč o plasmanima namenjenim refinansiranju ili restrukturiranju potraživanja.”.

Dosadašnji st. od 2. do 4. postaju st. od 3. do 5.

Posle dosadašnjeg stava 4, koji postaje stav 5, dodaju se st. od 6. do 8, koji glase:

„Izuzetno od stava 4. ove tačke, ako su ispunjeni uslovi iz tačke 34a. ove odluke, banka može iznos potrebne rezerve za procenjene gubitke koji primenjuje kao odbitnu stavku od kapitala obračunavati na načine propisane tom tačkom.

Ako iznos potrebne rezerve za procenjene gubitke obračunava u skladu sa tačkom 34a. ove odluke, banka je dužna da ovaj iznos koristi i pri izračunavanju aktive ponderisane kreditnim rizikom, kao i izloženosti prema jednom licu ili grupi povezanih lica u skladu sa odlukom kojom se uređuje upravljanje rizicima banke.

Od trenutka kada iznos potrebne rezerve za procenjene gubitke počne da obračunava na način iz tačke 34a. stav 2. ove odluke, banka je dužna da ovaj iznos nastavi da obračunava na ovaj način ako je ispunjen uslov iz tog stava.”.

2. Posle tačke 34. dodaju se tač. od 34a. do 34v, kao i naslov iznad tih tačaka, koji glase:

„Umanjenje iznosa potrebne rezerve
za procenjene gubitke

34a. Ako, prema podacima iz izveštaja o strukturi problematičnih kredita banke propisanih odlukom kojom se uređuje izveštavanje banaka, učešće problematičnih kredita odobrenih dužnicima iz nefinansijskog i nedržavnog sektora u ukupnim kreditima odobrenim dužnicima iz tih sektora na dan 30. juna 2016. godine iznosi 10% ili manje i ako to učešće na izveštajni datum iznosi 10% ili manje – banka može da obračuna potrebnu rezervu za procenjene gubitke u iznosu koji je jednak nuli.

Ako, prema podacima iz izveštaja o strukturi problematičnih kredita banke propisanih odlukom iz stava 1. ove tačke, učešće problematičnih kredita odobrenih dužnicima iz nefinansijskog i nedržavnog sektora u ukupnim kreditima odobrenim dužnicima iz tih sektora na dan 30. juna 2016. godine iznosi više od 10% i ako je to učešće na izveštajni datum smanjeno u odnosu na stanje tog učešća na dan 30. juna 2016. godine – banka može iznos potrebne rezerve za procenjene gubitke obračunavati u skladu sa sledećom formulom:

gde je:

1) K – koeficijent na osnovu kojeg se koriguje iznos potrebne rezerve za procenjene gubitke obračunate u skladu s tač. 32. i 33. i tačkom 34. st. od 1. do 5. ove odluke;
2) NPLto – učešće problematičnih kredita odobrenih dužnicima iz nefinansijskog i nedržavnog sektora u ukupnim kreditima odobrenim dužnicima iz tih sektora sa stanjem na dan 30. juna 2016. godine;
3) NPLtn – učešće problematičnih kredita odobrenih dužnicima iz nefinansijskog i nedržavnog sektora u ukupnim kreditima odobrenim dužnicima iz tih sektora na izveštajni datum;
4) PR* – iznos potrebne rezerve za procenjene gubitke iz tačke 34. st. 6. i 7. ove odluke;
5) PR – iznos potrebne rezerve za procenjene gubitke obračunate u skladu sa tač. 32. i 33. i tačkom 34. st. od 1. do 5. ove odluke.

Ukupnim kreditima iz st. 1. i 2. ove tačke smatraju se krediti, dospela potraživanja po osnovu kredita, kao i kamate i naknade po osnovu kredita, koji su iskazani u bilansu stanja.

Pod problematičnim kreditima iz st. 1. i 2. ove tačke podrazumeva se stanje ukupnog preostalog duga pojedinačnog kredita (uključujući i iznos docnje):
– po osnovu koga je dužnik u docnji, u skladu sa odredbama ove odluke, duže od 90 dana, ili po osnovu plaćanja kamate ili glavnice;
– po kome je kamata u visini tromesečnog iznosa (i viša) pripisana dugu, kapitalizovana, refinansirana ili je njeno plaćanje odloženo;
– po osnovu kog dužnik kasni manje od 90 dana ali je banka procenila da je sposobnost dužnika da otplati dug pogoršana i da je otplata duga u punom iznosu dovedena u pitanje.

Nefinansijski i nedržavni sektor iz st. 1. i 2. ove tačke obuhvataju sektor javnih preduzeća, sektor privrednih društava, sektor preduzetnika, sektor stanovništva, sektor stranih lica (osim stranih banaka i eksteritorijalnih organizacija i tela), privatna domaćinstva sa zaposlenim licima i registrovane poljoprivredne proizvođače, sektor drugih komitenata i delatnost holding kompanija u skladu sa odlukom kojom se uređuju prikupljanje, obrada i dostavljanje podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira.

34b. Ako iznos potrebne rezerve za procenjene gubitke obračunava u skladu sa tačkom 34a. ove odluke, banka je dužna da Narodnoj banci Srbije dostavi unutrašnji akt na osnovu kojeg vrši procenu iz tačke 34a. stav 4, alineja treća, ove odluke i utvrđuje obuhvat ukupnih kredita iz stava 3. te tačke u smislu trocifrenih računa propisanih odlukom kojom se utvrđuju Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru za banke i, ako je primenljivo, u smislu šifara propisanih odlukom kojom se uređuju prikupljanje, obrada i dostavljanje podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira.

Banka je dužna da bez odlaganja Narodnoj banci Srbije dostavi sve izmene i/ili dopune akta iz stava 1. ove tačke, kao i procenu efekata tih izmena i/ili dopuna na visinu učešća problematičnih kredita u ukupnim kreditima.

34v. Ako iznos potrebne rezerve za procenjene gubitke obračunava u skladu sa tačkom 34a. ove odluke, banka je dužna da taj obračun vrši pri redovnom obračunu potrebne rezerve za procenjene gubitke u skladu s tač. 32. i 33. i tačkom 34. st. od 1. do 5. ove odluke.”.

3. Tačka 35. menja se i glasi:

„35. Banka je dužna da Narodnoj banci Srbije tromesečno dostavlja izveštaje o iznosu i klasifikaciji svoje bilansne aktive i vanbilansnih stavki, kao i o iznosu rezerve za procenjene gubitke obračunate u skladu s tač. od 32. do 34a. ove odluke – i to na obrascima propisanim odlukom kojom se uređuje izveštavanje banaka i odlukom kojom se uređuje izveštavanje o adekvatnosti kapitala banke.

Ako iznos potrebne rezerve za procenjene gubitke obračunava u skladu sa tačkom 34a. ove odluke, banka je dužna da na obrascima propisanim odlukom kojom se uređuje izveštavanje o adekvatnosti kapitala banke, kao i na obrascima propisanim odlukom kojom se uređuje izveštavanje banaka na kojima se dostavljaju izveštaji o velikim izloženostima, prikazuje podatak o iznosu potrebne rezerve za procenjene gubitke obračunate u skladu s tom tačkom.”.

4. Banka je dužna da Narodnoj banci Srbije dostavi unutrašnji akt iz tačke 34b. stav 1. ove odluke koji je primenjivala na dan 30. juna 2016. godine, sve izmene i/ili dopune tog akta, kao i procenu efekata tih izmena i/ili dopuna na visinu učešća problematičnih kredita u ukupnim kreditima, u roku od 20 dana od dana kada je iznos potrebne rezerve za procenjene gubitke počela da obračunava u skladu sa tačkom 34a. ove odluke.

5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 30. septembra 2016. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print