Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
15.06.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KONTROLI BANKARSKE GRUPE NA KONSOLIDOVANOJ OSNOVI ("Sl. glasnik RS", br. 58/2017)


Na osnovu člana 122. stav 4, člana 126. stav 5. i člana 127. stav 5. Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 91/10 i 14/15) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

1. U Odluci o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi („Službeni glasnik RS”, broj 45/11), u tački 3, reči: „Ako je više banaka sa sedištem u Republici Srbiji podređeno istom bankarskom holdingu ili pripada bankarskoj grupi” zamenjuju se rečima: „Ako više banaka sa sedištem u Republici Srbiji pripada bankarskoj grupi”.

2. U tački 8, stav 2. menja se i glasi:

„Ako više podređenih društava ispunjava uslov iz stava 1, alineja druga, ove tačke, najviše matično društvo dužno je da ih uključi u konsolidovani finansijski izveštaj ako, kada se uzmu u obzir njihove ukupne aktivnosti, ova društva ipak imaju uticaj na nesmetano vršenje kontrole na konsolidovanoj osnovi.”.

3. U tački 11, alineja druga, posle reči: „u skladu sa ovom odlukom” dodaju se zapeta i reči: „odlukom kojom se uređuje izveštavanje banaka”.

4. Posle tačke 11. dodaju se tačka 11a, kao i naslov iznad te tačke, koji glase:

„Upravljanje rizikom likvidnosti

na nivou bankarske grupe

11a. Najviše matično društvo je dužno da na nivou bankarske grupe uspostavi sistem upravljanja rizikom likvidnosti, da izračunava pokazatelj pokrića likvidnom aktivom i da shodno primenjuje odgovarajuća ograničenja koja se odnose na izloženost banke riziku likvidnosti u skladu sa odredbama odluke kojom se uređuje upravljanje rizikom likvidnosti banke.”.

5. Tačka 12. menja se i glasi:

„12. Najviše matično društvo je dužno da kapital bankarske grupe izračunava u skladu sa ovom odlukom i odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke.

Kapital bankarske grupe čini zbir osnovnog kapitala i dopunskog kapitala bankarske grupe, pri čemu osnovni kapital bankarske grupe čini zbir osnovnog akcijskog kapitala i dodatnog osnovnog kapitala bankarske grupe. Regulatorna prilagođavanja za koja se koriguje osnovni akcijski kapital, elementi i odbitne stavke od osnovnog akcijskog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala bankarske grupe utvrđuju se u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke.

Najviše matično društvo je dužno da na konsolidovanoj osnovi, u obimu i na način propisan tač. 5–8. ove odluke, ispuni zahteve koji se odnose na kapital bankarske grupe shodnom primenom odredaba odluke kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke.”.

6. Tačke 13. i 14. menjaju se i glase:

„13. Pokazatelj adekvatnosti kapitala bankarske grupe jeste odnos kapitala bankarske grupe i rizične aktive obračunate za bankarsku grupu u skladu sa ovom odlukom i odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke.

Pokazatelj adekvatnosti osnovnog akcijskog kapitala bankarske grupe jeste odnos osnovnog akcijskog kapitala bankarske grupe i rizične aktive obračunate u skladu sa odlukama iz stava 1. ove tačke.

Pokazatelj adekvatnosti osnovnog kapitala bankarske grupe jeste odnos osnovnog kapitala bankarske grupe i rizične aktive obračunate za bankarsku grupu u skladu sa odlukama iz stava 1. ove tačke.

14. Bankarska grupa je dužna da pokazatelje iz tačke 13. ove odluke održava na nivoima koji nisu niži od:

1) 4,5%, za pokazatelj adekvatnosti osnovnog akcijskog kapitala bankarske grupe;

2) 6%, za pokazatelj adekvatnosti osnovnog kapitala bankarske grupe;

3) 8%, za pokazatelj adekvatnosti kapitala bankarske grupe.

Na obračun pokazatelja adekvatnosti kapitala bankarske grupe shodno se primenjuju odredbe odluke kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke, osim ako ovom odlukom nije drukčije propisano.”.

7. Tačke 15. i 16. menjaju se i glase:

„15. Najviše matično društvo je dužno da za izračunavanje iznosa rizikom ponderisanih izloženosti za kreditni rizik, rizik druge ugovorne strane, rizik smanjenja vrednosti kupljenih potraživanja i rizik izmirenja/isporuke po osnovu slobodnih isporuka za bankarsku grupu koristi standardizovani pristup ili pristup zasnovan na internom rejtingu (IRB pristup), u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke.

16. Najviše matično društvo je dužno da ukupan iznos izloženosti iz tačke 15. i izloženosti riziku izmirenja/isporuke (osim po osnovu slobodnih isporuka) izračunava za svakog pojedinačnog člana bankarske grupe, u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke, kao i zbirno za bankarsku grupu u skladu sa ovom odlukom.”.

8. U tački 18, stav 2. menja se i glasi:

„Izuzetno od stava 1. ove tačke, za članove bankarske grupe koji ispunjavaju uslove za izračunavanje kapitalnog zahteva za cenovni rizik u skladu sa odredbama odluke iz tog stava koje se odnose na izračunavanje rizikom ponderisanih izloženosti za kreditni rizik – najviše matično društvo može izračunavati kapitalne zahteve za cenovni rizik u skladu s tim odredbama.”.

9. U tački 21. stav 1, posle reči: „standardizovanog pristupa” dodaju se zapeta i reči: „odnosno alternativnog standardizovanog pristupa”.

U stavu 3, posle reči: „standardizovani pristup” dodaju se zapeta i reči: „odnosno alternativni standardizovani pristup”.

10. Posle tačke 21. dodaju se tačka 21a, kao i naslov iznad te tačke, koji glase:

„Kapitalni zahtev za ostale rizike

21a. Najviše matično društvo je dužno da kapitalni zahtev za ostale rizike bankarske grupe izračunava kao zbir pojedinačnih kapitalnih zahteva za rizike iz st. 2. i 3. ove tačke svih članova bankarske grupe.

Najviše matično društvo je dužno da kapitalni zahtev za rizik prilagođavanja kreditne izloženosti (CVA rizik) za svakog člana bankarske grupe izračunava u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke.

Najviše matično društvo je dužno da kapitalni zahtev za velike izloženosti za svakog člana bankarske grupe izračunava u skladu sa odlukom kojom se uređuje upravljanje rizicima banke.”.

11. U tački 22, stav 1. menja se i glasi:

„Narodna banka Srbije daje saglasnost bankarskoj grupi za primenu:

– IRB pristupa za izračunavanje kreditnim rizikom ponderisanih izloženosti (uključujući i sopstvene procene LGD parametara i faktora konverzije i primenu pristupa internih modela za izračunavanje izloženosti banke po osnovu vlasničkih ulaganja);

– sopstvene procene faktora volatilnosti za složeni metod za finansijska sredstva obezbeđenja;

– metoda internih modela za standardizovane sporazume o netiranju;

– naprednog pristupa za izračunavanje kapitalnog zahteva za operativni rizik;

– metoda internog modela za izračunavanje kapitalnog zahteva za rizik druge ugovorne strane;

– pristupa internih modela za izračunavanje kapitalnog zahteva za cenovni, devizni ili robni rizik;

– internih modela za vrednovanje opcija (interni model za izračunavanje delta, gama i vega koeficijenata);

– modela osetljivosti za izračunavanje pozicija u finansijskim instrumentima;

– pristupa interne procene za obračun iznosa rizikom ponderisanih izloženosti za sekjuritizovane izloženosti primenom IRB pristupa.”.

Stav 4. briše se.

12. U tački 28. stav 1, reči: „Banka je dužna” zamenjuju se rečima: „Najviše matično društvo je dužno”.

13. Tačka 29. menja se i glasi:

„29. Najviše matično društvo je dužno da za bankarsku grupu dostavlja Narodnoj banci Srbije:

– izveštaje sastavljene na konsolidovanom nivou u skladu sa odlukom kojom se uređuje izveštavanje banaka;

– izveštaje sastavljene na konsolidovanom nivou propisane odlukom kojom se uređuje izveštavanje o adekvatnosti kapitala banke;

– konsolidovane godišnje finansijske izveštaje;

– konsolidovane revidirane godišnje finansijske izveštaje;

– mišljenje spoljnog revizora o konsolidovanim godišnjim finansijskim izveštajima;

– ostale podatke na zahtev Narodne banke Srbije.”.

14. U tački 31. stav 1, posle reči: „konsolidovane” dodaje se reč: „godišnje”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Najviše matično društvo je dužno da izveštaje iz tačke 29, alineja prva, ove odluke dostavlja na način i u rokovima koji su propisani odlukom iz te alineje.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: „podatke iz tačke 29. stav 1, alineja druga, ove odluke” zamenjuju se rečima: „izveštaje iz tačke 29, alineja druga, ove odluke”.

15. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 30. juna 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print