Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
15.05.2017.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o sudijama

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi

Proglašava se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2017. godini, 15. maja 2017. godine.

ZAKON
o izmenama i dopunama Zakona o sudijama

Član 1.

U Zakonu o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09 – US, 104/09, 101/10, 8/12 – US, 121/12, 124/12 – US, 101/13, 108/13 – dr. zakon, 111/14 – US, 117/14, 40/15, 63/15 – US, 106/15 i 63/16 – US), u članu 72. stav 1. menja se i glasi:

„Predsednik suda bira se na četiri godine i može biti još jednom izabran za predsednika istog suda.”.

Član 2.

U članu 74. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Predsedniku suda, koji u toku mandata navrši radni vek, sudijska funkcija i funkcija predsednika suda prestaju istekom mandata predsednika suda.”.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 3.

Predsednik suda, koji je izabran na mandat od pet godina u skladu sa Zakonom o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09 – US, 104/09, 101/10, 8/12 – US, 121/12, 124/12 – US, 101/13, 108/13 – dr. zakon, 111/14 – US, 117/14, 40/15, 63/15 – US, 106/15 i 63/16 – US), nastavlja sa radom do isteka mandata i može biti izabran za predsednika istog suda još jednom na mandat od četiri godine.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print