Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.09.2016.

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 77/2016)


Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

UREDBU
o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini („Službeni glasnik RS”, broj 31/16), u Programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini, u glavi 1. PREDMET stav 2. menja se glasi:

„Neutrošena sredstva u iznosu od 60.774.554,13 dinara, koja su preneta Razvojnoj agenciji Srbije, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini („Službeni glasnik RS”, br. 80/15 i 113/15), koristiće se u 2016. godini za subvencionisanje nabavke opreme malim preduzećima u skladu sa ovim programom.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print