Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
14.09.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2016)


Na osnovu člana 210. stav 1. i člana 230. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon i 9/16 – US),
Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

Član 1.

U Pravilniku o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače („Službeni glasnik RS”, broj 93/13, 116/13 108/14, 127/14 – ispravka, 36/15, 51/15, 86/15 i 104/15), u članu 3. stav 3. menja se i glasi:

„Prostor iz stava 1. ovog člana mora biti poslovni prostor koji je kao takav evidentiran.”

Član 2.

U članu 4. stav 4. menja se i glasi:

„Visina učionice mora biti najmanje 2,4 m na površini iz stava 1. ovog člana, a visina učionice na preostaloj površini mora biti najmanje 2,1 m.”

Član 3.

U članu 5. stav 3. broj: „2,4” zamenjuje se brojem: „2,1”.

Član 4.

U članu 7. stav 1. zapeta na kraju tačke 3) se zamenjuje tačkom, a tačka 4) briše se.

U stavu 3. posle reči: „obuku”, zapeta se zamenjuje rečju: „i”, a reči: „i računar za praktični ispit” brišu se.

U stavu 4. reči: „Izuzetno, internet veza računara za praktični ispit ne mora biti sa statičkom IP adresom.” brišu se.

Član 5.

U članu 9. stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 6.

U članu 10. stav 2. posle reči: „je proizvedeno” dodaju se reči: „ili kojom se teretno vozilo prepravlja u putničko vozilo”.

U stavu 5. reči: „najviše 1 %” zamenjuje se rečima: „najviše 5%”.

Stav 8. menja se i glasi:

„Smatra se da pravno lice ima propisan broj vozila ako vozilima nije istekla važnost registracione nalepnice ili potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila, duže od 30 dana, ako nisu data u zakup drugom licu, ako su tehnički ispravna, ako za njih postoji propisana dokumentacija kojom se dokazuje da su izvršena ispitivanja i izdata uverenja o ispitivanju vozila i potvrda o periodičnoj kontroli uređaja i opreme na gas.”

Član 7.

U članu 11. stav 4. tačka 2) menja se i glasi:

„2) ravan (bez bitnih oštećenja kolovoznog zastora) i bez nanosa materijala koji menjaju kvalitet podloge,”.

U stavu 6. broj: „2,50” zamenjuje se brojem: „2,00”.

Stav 9. briše se.

Dosadašnji stav 10. postaje stav 9.

Član 8.

U članu 12. stav 6. briše se.

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 6. reči: „Izuzetno, propisane radnje motornim vozilima kategorija AM, A1, A2 i A ne mogu se izvoditi na ovim kolovoznim, odnosno saobraćajnim trakama.” brišu se.

Dosadašnji stav 8. briše se.

Dosadašnji st. 9. i 10. postaju st. 7. i 8.

Član 9.

U članu 22. broj: „50” zamenjuje se brojem: „45”.

Član 10.

U članu 24. st. 2–4. menjaju se i glase:

„Pravno lice koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače, dužno je da ima najmanje tri instruktora vožnje sa punim radnim vremenom. Svaki sledeći instruktor, može biti zaposlen sa nepunim radnim vremenom.

Ukoliko pravno lice vrši osposobljavanje kandidata za vozače vozila kategorije B dužno je da ima najmanje tri instruktora vožnje za kategoriju B sa punim radnim vremenom. Svaki sledeći instruktor, može biti zaposlen sa nepunim radnim vremenom.

Ukoliko pravno lice vrši osposobljavanje kandidata za vozače vozila ostalih kategorija dužno je da ima najmanje jednog instruktora vožnje, za svaku od tih kategorija vozila sa punim radnim vremenom. Svaki sledeći instruktor, može biti zaposlen sa nepunim radnim vremenom.”

Član 11.

U članu 28. stav 1. broj: „10” zamenjuje se brojem: „5”.

Član 12.

U članu 32. stav 2. i članu 33. st. 1. i 2. broj: „2016” zamenjuje se brojem: „2018”.

Član 13.

Član 34. briše se.

Član 14.

Član 35. menja se i glasi:

„Član 35.

Pravno lice koje vrši osposobljavanja kandidata, do 25. oktobra 2018. godine, može:

1) radnje iz člana 14. stav 1, člana 15. stav 1, člana 16. stav 1, člana 17. stav 1, člana 18. stav 1, člana 19. stav 1, člana 20. stav 1. i člana 21. stav 1. ovog pravilnika izvoditi na prostoru koji može biti smanjen u odnosu na prostor prikazan na sl. 5−17, 20−22. i 24−28. Priloga 1, tako da širina saobraćajne trake, odnosno širina dve saobraćajne trake, bude najmanje 3,00 m, odnosno najmanje 6,00 m;

2) radnje iz člana 15. stav 1. tačka 3) i člana 16. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika izvoditi na prostoru koji može biti smanjen u odnosu na prostor prikazan na sl. 13. i 15. Priloga 1, tako da radijus krivine bude najmanje 5,00 m;

3) radnju iz člana 16. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika izvoditi na prostoru koji može biti smanjen, u odnosu na prostor prikazan na slici 15. Priloga 1, tako da dužina zaustavnog polja označenog kupama, bude najmanje 2,00 m veća od dužine motornog vozila koje se koristi za osposobljavanje;

4) radnju iz člana 18. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika izvoditi na prostoru koji može biti smanjen, u odnosu na prostor prikazan na slici 19. Priloga 1, tako da prostor gde se vozilo parkira omogućava parkiranje, na propisan način, vozila koje se koristi za osposobljavanje, a širina prostora namenjenog za manevrisanje prilikom ulaska i izlaska, smanjena u skladu sa manevarskim mogućnostima vozila i propisanim vršenjem radnje.”

Član 15.

U članu 38. reči: „se odredba” zamenjuje se rečju: „odredbe”, reči: „člana 3. stav 3. tačka 1) ovog pravilnika primenjuje po isteku tri godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, a odredbe člana 9. stav 4,” i reči: „i člana 11. stav 9. ovog pravilnika,” brišu se.

Član 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba člana 4. ovog pravilnika koje se primenjuju po isteku devet meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print