Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.09.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, NAČINU VOĐENJA I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA IZ OBLASTI OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2016)


Na osnovu člana 211. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon i 9/16 – US),
Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače

Član 1.

U Pravilniku o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače („Službeni glasnik RS”, br. 93/13, 116/13, 108/14, 36/15 i 51/15) u članu 7. stav 1, posle reči: „sertifikatom” zapeta i reči: „nakon čega se vrši automatsko registrovanje datuma sprovođenja časa i podataka o predavaču” brišu se.

U članu 7. stav 2. reči: „Na kraju časa teorijske obuke predavač potvrđuje unete podatke o prisutnim kandidatima.” brišu se.

Član 2.

U članu 8. stav 2. menja se i glasi:

„Propisani podaci unose se u knjigu instruktora neposredno pre početka časa, osim podatka o kraju časa i stanja putomera na kraju časa, koji se unose neposredno po završenom času. Kandidat se u knjigu instruktora potpisuje na kraju ili na početku časa praktične obuke.”

Član 3.

U članu 10. stav 2. menja se i glasi:

„Da bi izvršio prepis lista knjige instruktora u centralnu bazu podataka ISO, instruktor vožnje se mora prijaviti na ISO putem elektronske lične karte ili drugim kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Navedeni prepis instruktor vožnje vrši u toku dana kada je čas, odnosno kada su časovi sprovedeni, a najkasnije pre unosa narednih podataka, odnosno do kraja narednog radnog dana. Unos podataka o održanom času, odnosno časovima praktične obuke u novi list knjige instruktora, u pisanom obliku, ne može se vršiti dok se u centralnu bazu ISO ne izvrši unos podataka o praktičnoj obuci sprovedenoj prethodnog dana.”

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Izuzetno od stava 2. ovog člana, u slučaju prekida veze sa ISO, instruktor vožnje može održati najviše 2 časa praktične obuke kandidata iako nije izvršen prepis časa, odnosno časova praktične obuke sprovedene prethodnog dana iz lista knjiga instruktora u pisanom obliku, pri čemu je dužan da nemogućnost povezivanja sa ISO dokumentuje najmanje slikom sa originalnim datumom i vremenom.”

Član 4.

U članu 11. stav 6. posle reči: „kandidat” dodaju se reči: „ili pravno lice”.

Član 5.

Član 15. menja se i glasi:

„Član 15.

O načinu sprovođenja teorijskog ispita pravno lice sačinjava audio-video zapis celog toka teorijskog ispita.”

Član 6.

U članu 16. stav 5. menja se i glasi:

„Sigurnosna kopija audio-video zapisa čuva se na medijumu nezavisnom od radne memorije uređaja za snimanje, za period od jedne godine od dana kada je audio-video zapis sačinjen. Sigurnosna kopija audio-video zapisa teorijskih ispita koji su sprovedeni u toku dana mora biti sačinjena najkasnije do kraja narednog dana.”

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba čl. 1. i 3. ovog pravilnika koje se primenjuju po isteku devet meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print