Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.09.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT ("Sl. glasnik RS", br. 77/2016)


Na osnovu člana 232. stav 7. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon i 9/16 – US),
Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit

Član 1.

U Pravilniku o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit („Službeni glasnik RS”, br. 93/13, 116/13, 108/14, 36/15, 51/15, 86/15 i 104/15) u članu 5. stav 4. reč: „sedam” zamenjuje se rečju: „pet” i reč: „pet” zamenjuje se rečju: „četiri”.

Član 2.

U članu 5a stav 1. reč: „sedam” zamenjuje se u rečju: „pet”.

Stav 5. menja se i glasi:

„Ako nadležni organ otkaže zakazani datum polaganja teorijskog ispita, odnosno praktičnog ispita, pravnom licu će biti dodeljen novi datum polaganja ispita za spisak kandidata koji je otkazan, pri čemu novi datum polaganja, po pravilu, ne može biti u periodu koji je duži od sedam dana, o čemu pravno lice mora biti obavešteno četiri dana pre zakazanog ispita.”

Član 3.

U članu 5b stav 1. posle reči: „organu” dodaju se zapeta i reči: „putem ISO,”.

U stavu 3. reč: „pet” zamenjuje se rečju: „četiri”.

Član 4.

U članu 6. stav 2. reč: „vozačkog” zamenjuje se rečju: „teorijskog”, a posle reči: „sprovedenom” dodaju se reči: „teorijskom i praktičnom”.

Član 5.

U članu 9. stav 7. broj: „60” zamenjuje se brojem: „45”.

Član 6.

U članu 11. stav 9. menja se i glasi:

„Ako su zbog prestanka komunikacije jednog ili više računara za teorijski ispit sa ISO, nastali prekidi teorijskog ispita koji nisu duži od 15 minuta, kandidatima koji teorijski ispit polažu na računarima kod kojih je nastao prekid komunikacije, automatski se produžava trajanje ispita za period nedostupnosti ISO. Za kandidate koji ispit polažu na računarima kod kojih je nastao prekid komunikacije, teorijski ispit se završava kada ti prekidi traju duže od 15 minuta.”

Dodaje se stav 10. koji glasi:

„Ukoliko kandidat nije mogao sprovesti teorijski ispit zbog prekida komunikacije sa ISO izmireni troškovi polaganja ispita biće priznati za naredno polaganje teorijskog ispita.”

Član 7.

U članu 12. stav 6. reč: „bitno” briše se.

Član 8.

U članu 14. stav 1. menja se i glasi:

„Pre početka polaganja praktičnog ispita, kandidat vrši izbor ispitnog zadatka slučajnim izborom ispitnog zadatka, koji su kovertirani. Slučajni izbor ispitnog zadatka vrši se tako što svaki kandidat sa spiska kandidata za jedan datum polaganja praktičnog ispita, slučajni izbor vrši iz fonda koji ne sadrži ispitne zadatke koje su slučajno izabrali prethodni kandidati sa tog spiska. Ukoliko je broj kandidata veći od broja ispitnih zadataka, nakon raspodele svakog pojedinačnog zadatka iz fonda, naredni slučajni izbor započinje ukupnim fondom ispitnih zadataka.”

Član 9.

U članu 15. stav 2. tačka 4) posle reči: „brzine od” dodaje se reč: „najmanje”.

Član 10.

U članu 16. stav 2. tačka 2) posle reči: „parking mesta” dodaju se tačka i reči: „Prilikom izvođenja ove radnje kandidat može prednjim točkom preći razdelnu liniju, a u slučaju drugog pokušaja radnju može započeti iz položaja ,2’”.

Član 11.

U članu 26. stav 3. posle reči: „mesta” dodaju se zapeta i reči: „ako postoji mogućnost”.

Član 12.

U članu 30. stav 5. reči: „pet negativnih bodova” zamenjuju se rečima: „tri negativna boda”.

U stavu 6. reči: „pet negativnih bodova” zamenjuju se rečima: „tri negativna boda”, a posle reči: „bezbedno izvesti i” dodaju se reči: „pet negativnih bodova”.

Član 13.

U članu 31. stav 2. tačka 4) broj: „8” zamenjuje se brojem: „9”.

Član 14.

U članu 42. i članu 44. st. 1. i 2. broj: „2016” zamenjuje se brojem: „2018”.

Član 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba čl. 1–5. i čl. 7, 11. i 12. ovog pravilnika koje se primenjuju po isteku devet meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print