Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.07.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 69/2017)


Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 107/12) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

1. U Odluci o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept („Službeni glasnik RS”, br. 86/15, 90/15 – ispravka, 12/16, 33/16, 48/16, 63/16, 84/16, 95/16, 2/17, 23/17, 46/17 i 53/17 – ispravka), u Spisku cena lekova:

– pod rednim brojem 205. u koloni 11. broj: „122,00*” zamenjuje se brojem: „193,00*”;

– pod rednim brojem 210. u koloni 11. broj: „1.089,60” zamenjuje se brojem: „1.181,70”;

– pod rednim brojem 472. u koloni 11. broj: „109,50*” zamenjuje se brojem: „125,00*”;

– pod rednim brojem 1196. u koloni 11. broj: „231,90” zamenjuje se brojem: „375,00”;

– pod rednim brojem 1197. u koloni 11. broj: „273,60” zamenjuje se brojem: „442,40”;

– pod rednim brojem 1365. u koloni 5. reči: „PHARMANOVA DOO” zamenjuju se rečima: „KRKA FARMA DOO BEOGRAD”;

– pod rednim brojem 1365. u koloni 8. reči: „tableta; 10 mg + 25 mg; ukupno 20 kom., blister, 2 x 10 kom.” zamenjuju se rečima: „tableta; 10 mg + 25 mg; ukupno 20 kom., blister deljiv na pojedinačne doze, 2 x (10 x 1) kom.”;

– pod rednim brojem 1365. u koloni 9. reči: „Pharmanova DOO u saradnji sa Krka, Tovarna Zdravil, DD, Slovenija” zamenjuju se rečima: „Krka DD Novo Mesto”;

– pod rednim brojem 1365. u koloni 10. reči: „Republika Srbija” zamenjuju se rečju: „Slovenija”;

– pod rednim brojem 1365. u koloni 11. broj: „193,00” zamenjuje se brojem: „187,20*”;

– pod rednim brojem 1367. u koloni 5. reči: „PHARMANOVA DOO” zamenjuju se rečima: „KRKA FARMA DOO BEOGRAD”;

– pod rednim brojem 1367. u koloni 8. reči: „tableta; 10 mg + 12.5 mg; ukupno 20 kom., blister, 2 x 10 kom.” zamenjuju se rečima: „tableta; 10 mg + 12.5 mg; ukupno 20 kom., blister deljiv na pojedinačne doze, 2 x (10 x 1) kom.”;

– pod rednim brojem 1367. u koloni 9. reči: „Pharmanova DOO u saradnji sa Krka, Tovarna Zdravil, DD, Slovenija” zamenjuju se rečima: „Krka DD, Novo Mesto”;

– pod rednim brojem 1367. u koloni 10. reči: „Republika Srbija” zamenjuju se rečju: „Slovenija”;

– pod rednim brojem 1367. u koloni 11. broj: „227,70” zamenjuje se brojem: „229,10*”;

– pod rednim brojem 1792. u koloni 11. broj: „289,90*” zamenjuje se brojem: „409,00*”;

– pod rednim brojem 1960. u koloni 11. broj: „881,70*” zamenjuje se brojem: „1.001,80*”;

– pod rednim brojem 2765. u koloni 11. broj: „1.272,30” zamenjuje se brojem: „7.489,80”;

– pod rednim brojem 3656. u koloni 4. broj: „8606106407143” zamenjuje se brojevima: „8606106407143; 8606106407143”;

– pod rednim brojem 3656. u koloni 8. reči: „film tabl. 1 x 150 mg” zamenjuju se rečima: „film tableta; 150 mg; ukupno 1 kom., blister, 1 x 1 kom.”;

– pod rednim brojem 3691. u koloni 4. broj: „8606105954648” zamenjuje se brojem: „8606007085990”;

– pod rednim brojem 3691. u koloni 5. reči: „GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „PHARMASWISS DOO BEOGRAD”;

– pod rednim brojem 3691. u koloni 11. broj: „20.837,70” zamenjuje se brojem: „19.176,80”;

– pod rednim brojem 4076. u koloni 7. reč: „Clozapine” zamenjuje se rečima: „Clozapine Remedica”;

– pod rednim brojem 4077. u koloni 7. reč: „Clozapine” zamenjuje se rečima: „Clozapine Remedica”;

– pod rednim brojem 4618. u koloni 4. broj: „8606106407358” zamenjuje se brojevima: „8606106407358; 8606106407358”;

– pod rednim brojem 4618. u koloni 8. reči: „tabl. za žvakanje 28 x 4 mg” zamenjuju se rečima: „tableta za žvakanje; 4 mg; ukupno 28 kom., blister, 2 x 14 kom.”;

– pod rednim brojem 4619. u koloni 4. broj: „8606106407365” zamenjuje se brojevima: „8606106407365; 8606106407365”;

– pod rednim brojem 4619. u koloni 8. reči: „tabl. za žvakanje 28 x 5 mg” zamenjuju se rečima: „tableta za žvakanje; 5 mg; ukupno 28 kom., blister, 2 x 14 kom.”;

– pod rednim brojem 5182. u koloni 11. broj: „157,30*” zamenjuje se brojem: „193,30*”;

– lek pod rednim brojem 5901. briše se.

Posle rednog broja 6120. dodaje se sledeći tekst koji glasi:

Red. br.

ATC

JKL

EAN

Nosilac dozvole

Generičko ime leka (INN)

Zaštićeno ime leka

Oblik i doza leka

Proizvođač leka

Država proizvodnje leka

Cena na veliko u dinarima

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

6121

A10AE56

 

 

 

insulin degludek, liraglutid

 

 

 

 

 

 

6122

A10AE56

0041410

8600102099296

NOVO NORDISK PHARMA DOO BEOGRAD

inslulin degludek, liraglutid

Xultophy

rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 100j./ml + 3,6mg/ml; ukupno 5 kom., pen sa uloškom,
5 x 3 ml

Novo Nordisk A/S

Danska

24.990,10

 

6123

A10BB09

 

 

 

gliklazid

 

 

 

 

 

 

6124

A10BB09

1042028

3838989653187; 3838989653187

KRKA FARMA DOO BEOGRAD

gliklazid

Gliclada SR

tableta sa produženim oslobađanjem; 90mg; ukupno 30 kom., blister deljiv na pojedinačne doze, 3 x (10 x 1) kom.

Krka d.d., Novo Mesto; Tad Pharna GMBH;

Slovenija; Nemačka

366,80

*

6125

A10BB09

1042029

3838989653194; 3838989653194

KRKA FARMA DOO BEOGRAD

gliklazid

Gliclada SR

tableta sa produženim oslobađanjem; 90 mg; ukupno 60 kom., blister deljiv na pojedinačne doze, 6 x (10 x 1) kom.

Krka d.d., Novo Mesto; Tad Pharna GMBH;

Slovenija; Nemačka

732,10

*

6126

C01DA02

 

 

 

gliceril trinitrat

 

 

 

 

 

 

6127

C01DA02

0102183

8059617890032

LICENTIS DOO

gliceril trinitrat

Nitroglicerina Bioindustria L.I.M.

koncentrat za rastvor za infuziju 5 mg/1,5 ml; ukupno 10 kom., ampula, 10 x 1,5 ml

Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.P.A.

Italija

1.307,60

*

6128

G03BA03

 

 

 

testosteron

 

 

 

 

 

 

6129

G03BA03

0048234

8606007911053

BAYER DOO

testosteron

Nebido

rastvor za injekciju; 1000 mg/4 ml; ukupno 1 kom., bočica staklena,
1 x 4 ml

Bayer Pharma AG

Nemačka

10.813,50

 

6130

G04CB02

 

 

 

dutasterid

 

 

 

 

 

 

6131

G04CB02

1113413

8600097405454

HEMOFARM AD VRŠAC

dutasterid

Datust

kapsula, meka;
0.5 mg; ukupno
30 kom., blister,
3 x 10 kom.

Hemofarm AD Vršac

Republika Srbija

1.060,60

 

6132

J01CR02

 

 

 

amoksicilin, klavulanska kiselina

 

 

 

 

 

 

6133

J01CR02

1021633

8606015340746

PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

amoksicilin, klavulanska kiselina

Augmentin SR

tableta sa produženim oslobađanjem; 1000 mg + 62.5 mg; ukupno 28 kom., blister, 7 x 4 kom.

Glaxo Wellcome Production

Francuska

1.392,90

 

6134

J02AC03

 

 

 

vorikonazol

 

 

 

 

 

 

6135

J02AC03

0327511

8606010305061; 8606010305061; 8606010305061

PHARMAS DOO BEOGRAD

vorikonazol

Vorikonazol PharmaS

prašak za rastvor za infuziju; 200 mg; ukupno 1 kom., bočica staklena,
1 x 200 mg

Anfarm Hellas S.A.; Pharmathen S.A.; Pharmathen International S.A.

Grčka; Grčka; Grčka

8.773,70

 

6136

J07CA09

 

 

 

vakcina protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja (acelularna, komponentna), hepatitisa B (rekombinantna), dečje paralize (inaktivisana) i vakcina protiv Haemophilus influenzae tip b (konjugovana, adsorbovana)

 

 

 

 

 

 

6137

J07CA09

0011200

3660053352739; 3660053352739

SANOFI-AVENTIS DOO BEOGRAD

vakcina protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja (acelularna, komponentna), hepatitisa B (rekombinantna), dečje paralize (inaktivisana) i vakcina protiv Haemophilus influenzae tip b (konjugovana, adsorbovana)

Hexaxim

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 20 i.j./0.5 mL+40
i.j./0.5 mL+25 mcg/0.5 mL+25
mcg/0.5 mL+40 D.j./0.5 mL+8 D.j./0.5 mL+32 D.j./0.5mL+10 mcg/0.5 mL+12 mcg/0.5 mL; ukupno 1 kom.; napunjen injekcioni špric sa dodatkom dve igle, 1×0.5 mL

Sanofi Pasteur S.A.; Sanofi Pasteur S.A.

Francuska; Francuska

8.220,20

 

6138

L01AA03

 

 

 

melfalan

 

 

 

 

 

 

6139

L01AA03

0031171

7798113530011

INNVENTA PHARM DOO VRŠAC

melfalan

Melphalan INNventa

prašak i rastvarač za injekciju/infuziju; 50 mg; ukupno 1 kom., bočica sa praškom i bočica sa rasvaračem,
1 x 10 ml

Eriochem S.A.

Argentina

32.753,00

 

6140

N05AH04

 

 

 

kvetiapin

 

 

 

 

 

 

6141

N05AH04

1070331

3838989651459; 3838989651459

KRKA FARMA DOO BEOGRAD

kvetiapin

Kventiax SR

tableta sa produženim oslobađanjem; 50 mg; ukupno
60 kom., blister,
6 x 10 kom.

Krka d.d. Novo Mesto; Tad Pharma GMBH

Slovenija; Nemačka

1.232,60

*

6142

N05AH04

1070332

3838989651466; 3838989651466

KRKA FARMA DOO BEOGRAD

kvetiapin

Kventiax SR

tableta sa produženim oslobađanjem; 150 mg; ukupno
60 kom., blister,
6 x 10 kom.

Krka d.d. Novo Mesto; Tad Pharma GMBH

Slovenija; Nemačka

2.601,10

*

6143

N05AH04

1070330

3838989651473; 3838989651473

KRKA FARMA DOO BEOGRAD

kvetiapin

Kventiax SR

tableta sa produženim oslobađanjem; 200 mg; ukupno
60 kom., blister,
6 x 10 kom.

Krka d.d. Novo Mesto; Tad Pharma GMBH

Slovenija; Nemačka

3.145,20

*

6144

N05AH04

1070333

3838989651480; 3838989651480

KRKA FARMA DOO BEOGRAD

kvetiapin

Kventiax SR

tableta sa produženim oslobađanjem; 300 mg; ukupno
60 kom., blister,
6 x 10 kom.

Krka d.d. Novo Mesto; Tad Pharma GMBH

Slovenija; Nemačka

4.194,00

*

6145

S01BC11

 

 

 

bromfenak

 

 

 

 

 

 

6146

S01BC11

7099165

8606007085006

PHARMASWISS DOO BEOGRAD

bromfenak

Yellox

kapi za oči, rastvor; 0,9 mg/ml; ukupno 1 kom., bočica sa kapaljkom, 1 x 5 ml

Dr.Gerhard Mann,Chem.-Pharm. Fabrik GmbH

Nemačka

850,90

 

* Cena na veliko sadrži i iznos za pokriće cene kontrolne markice.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print