Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.02.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura ("Sl. glasnik RS", br. 12/2018)


Na osnovu člana 16. stav 3, člana 17. stav 3, člana 19. stav 7. i člana 37a stav 4. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni glasnik RS”, br. 36/11 i 15/16),

Ministar privrede donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura

Član 1.

U Pravilniku o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura („Službeni glasnik RS”, broj 106/13), u članu 1. posle reči: „zastupnika” dodaje se zapeta i reči: „kao i metode ispitivanja.”.

Član 2.

U članu 10. stav 3. menja se i glasi:

„Kvantitativna hemijska analiza kojom se utvrđuje finoća uzorka predmeta primenjuje se i za serije predmeta od zlata I i II stepena finoće, za serije predmeta od zlata i srebra izrađene kovanjem, za referentne probne igle, kao i za serije predmeta finoće 999 hiljaditih delova.”

Član 3.

U članu 12. stav 1. posle reči: „državnim žigom” dodaju se reči: „i, ukoliko postoji zahtev, međunarodnim žigom, u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom čiji je potpisnik Republika Srbija”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Kada se utvrdi da predmet nije u saglasnosti sa utisnutom oznakom finoće, kao i da ne ispunjava druge propisane zahteve, potrebno ga je učiniti nepodobnim za stavljanje na tržište na jedan od sledećih načina:

1) deformacijom ili sečenjem predmeta, ukoliko on ne ispunjava tehničke zahteve, kako u pogledu najnižeg stepena finoće za određeni dragoceni metal, tako i u pogledu ostalih tehničkih zahteva propisanih zakonom kojim se uređuje kontrola predmeta od dragocenih metala;

2) utiskivanjem oznake „X” preko oznake finoće kojom je predmet označen, ukoliko stepen finoće predmeta nije u saglasnosti sa utisnutom oznakom finoće, ali nije niži od najnižeg zakonom propisanog stepena finoće za određeni dragoceni metal.”

Član 4.

Naziv člana 13. menja se i glasi: „Mesto utiskivanja žiga”.

Član 5.

U članu 13. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Međunarodni žig se utiskuje pored državnog žiga ili što bliže njemu.”

Član 6.

U prilogu 2. odeljak 2. u podtački 2.2.2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Kvantitativnom hemijskom analizom može se utvrđivati i finoća legura od platine i paladijuma, i to međunarodno preporučenim metodama”.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print