Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.12.2019.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI
("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)


Član 1.

U Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti („Službeni glasnik RS”, br. 43/11 i 123/14), u članu 2. alineja peta menja se i glasi:

„– „izborna kampanja” predstavlja skup aktivnosti političkih subjekata koje počinju od dana raspisivanja izbora i okončavaju se danom proglašenja konačnih izbornih rezultata, u svrhu javnog predstavljanja učesnika u izborima i njihovih izbornih programa i pozivanja birača da za njih glasaju, odnosno da ne glasaju za druge učesnike na izborima i koje obuhvataju: rad sa biračima i članstvom; organizovanje i održavanje skupova; promociju, izradu i podelu reklamnog materijala, brošura, lifleta i publikacija; političko oglašavanje; istraživanje javnog mnjenja, medijske, marketinške, PR i konsultantske usluge; sprovođenje obuka za stranačke aktivnosti, kao i druge slične aktivnosti; ostale aktivnosti čiji su troškovi nedvosmisleno povezani sa izbornom kampanjom;”.

Član 2.

U članu 23. stav 1. menja se i glasi:

„Troškovi izborne kampanje su troškovi svih aktivnosti koje se smatraju izbornom kampanjom u smislu člana 2. alineja peta ovog zakona.”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2‒4. koji glase:

„Za sprovođenje aktivnosti u okviru izborne kampanje, političkim subjektima je zabranjeno da koriste sredstva budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta jedinice lokalne samouprave, kojima kandidati na izborima i izbornim listama, kao javni funkcioneri, državni službenici, službenici u autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave ili neposredno izabrana lica, raspolažu za potrebe obavljanja svojih službenih dužnosti.

Političkim subjektima je zabranjeno da u toku izborne kampanje, izuzev javnih usluga i dobara dodeljenih u skladu sa članom 6. stav 2. ovog zakona, koriste druge javne resurse, uključujući službene prostorije, vozila, vebsajtove i inventar državnih, pokrajinskih i lokalnih organa, javnih ustanova i javnih preduzeća, osim onim javnim funkcionerima koji koriste javne resurse radi zaštite lične bezbednosti, ukoliko je takva upotreba javnih resursa uređena propisima iz te oblasti ili odlukom službi koje se staraju o bezbednosti funkcionera.

Politički subjekt može da koristi za izbornu kampanju prostorije i usluge organa i organizacija iz člana 6. stav 1. ovog zakona ukoliko su te prostorije i usluge dostupne pod jednakim uslovima svim političkim subjektima, na osnovu javno dostupne odluke tih organa i organizacija i pod uslovom da oni mogu da obezbede korišćenje prostorija i usluga tokom izborne kampanje svakom političkom subjektu koji je za to pravovremeno iskazao interesovanje.”.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 5. i 6.

Član 3.

U članu 32. stav 4. posle reči: „Agencije” dodaju se reči: „i u roku koji odredi Agencija, a koji u toku izborne kampanje ne može biti duži od tri dana”.

Član 4.

U članu 35. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Postupak u kome se odlučuje da li postoji povreda ovog zakona u izbornoj kampanji može se pokrenuti i na osnovu prijave političke stranke, koalicije političkih stranaka ili grupe građana koja je podnosilac proglašene izborne liste, odnosno predlagač kandidata na izborima.”.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. posle reči: „subjekta” dodaju se reči: „protiv kojeg je postupak pokrenut u roku od 24 časa od prijema prijave”.

Posle dosadašnjeg stava 4. koji postaje stav 5. dodaju se st. 6. i 7. koji glase:

„Agencija je dužna da po prijavi koja se odnosi na povredu ovog zakona u izbornoj kampanji, u roku od pet dana od dana prijema potvrde da je politički subjekt obavešten o prijavi iz stava 3. ovog člana i, ako su traženi, nakon isteka roka za dostavu podataka iz člana 32. st. 3. i 4. ovog zakona, donese rešenje kojim se utvrđuje da je ili da nije došlo do povrede ovog zakona u izbornoj kampanji.

Agencija je dužna da rešenje iz stava 6. ovog člana objavi na svom vebsajtu u roku od 24 časa od donošenja.”.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o finansiranju političkih aktivnosti


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print