Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.12.2016.

ODLUKA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2016)


Na osnovu člana 221. stav 1. tačka 3) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispr., 57/11, 110/12 – odluka US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – odluka US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),
Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 22. novembra 2016. godine, doneo je

ODLUKU
o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu

Član 1.

U Finansijskom planu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 104/15), član 2. menja se i glasi:

"Član 2.

Opšti deo Finansijskog plana čine prihodi i primanja, rashodi i izdaci, i to:

1. Prihodi i primanja

td>d>
Ekonomska klasifi-kacija PRIHODI I PRIMANjA Iznos
1 2 3
700000 TEKUĆI PRIHODI 221.698.930
720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 136.300.000
721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 136.300.000
721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 62.636.134
72120065.304.120
721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 8.236.330
721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 123.416
730000 DONACIJE I TRANSFERI 28.600.000
733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 28.600.000
733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 28.600.000
733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 28.600.000
733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 28.600.000
7331611 Transferi od budžeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 668.000
7331615 Transferi od budžeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 600.000
7331616 Transferi od budžeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće 1.780.000
7331617 Transferi od budžeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade 300.000
7331618 Transferi od budžeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje 20.852.000
7331619 Transferi od budžeta usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 4.400.000
740000 DRUGI PRIHODI 3.987.360
741000 PRIHODI OD IMOVINE 2.000
742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 2.358.350
742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 6.500
742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 6.500
742200 Takse i naknade 25.000
742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 2.326.850
742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 2.326.850
743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 1.010
745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 1.626.000
745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 1.626.000
745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.626.000
745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 176.000
745166 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 1.450.000
770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 748.100
771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 498.100
772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 250.000
780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 52.063.470
781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 52.063.470
781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 52.063.470
781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 52.063.470
781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 2.017.333
781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 43.805.000
781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.600.000
781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.575.000
781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 40.000
781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 964.637
781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 61.500
800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 570
810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 570
811000 Primanja od prodaje nepokretnosti 500
812000 Primanja od prodaje pokretne imovine 50
813000 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 20
900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500
920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500
921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 500
  UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 221.700.000

2. Rashodi i izdaci

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifikacija RASHODI I IZDACI Iznos
1 2 3
400000 TEKUĆI RASHODI 220.338.711
410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.264.238
411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 1.764.581
412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 318.457
413000 NAKNADE U NATURI 1.200
414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 70.000
415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 85.000
416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 25.000
420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.237.600
421000 STALNI TROŠKOVI 385.000
422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 5.000
423000 USLUGE PO UGOVORU 175.000
424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.000
425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 30.000
426000 MATERIJAL 1.641.600
440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 20.100
441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 100
444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 20.000
460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 15.000
465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 15.000
465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 15.000
465112 Ostale tekuće dotacije po zakonu 15.000
470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 215.623.707
471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 215.623.707
471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 11.334.270
471110 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad 10.239.270
4711111 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad (bez poreza i doprinosa) 4.842.656
4711122 Porez 895.088
4711123 Doprinos za PIO zaposlenih 2.089.387
4711123 Doprinos za PIO samostalnih delatnosti 1.435.715
4711124 Doprinos za zdravstveno osiguranje 964.637
4711125 Doprinos za NSZ 11.787
471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 1.095.000
471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 204.289.437
471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) 42.532.167
471212 Usluge dijalize (materijal za dijalizu) 4.274.577
471213 Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) 26.344.020
471214 Stomatološke usluge 4.755.853
471215 Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) 114.133.352
471216 Pomagala i naprave 3.265.475
471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 909.993
471219 Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji 450.000
471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 657.000
471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 22.000
471224 Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo 600.000
471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 3.440.000
471299 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) 2.905.000
480000 OSTALI RASHODI 178.066
482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 32.000
483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 133.066
485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 13.000
500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 161.289
510000 OSNOVNA SREDSTVA 161.289
511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15.000
512000 MAŠINE I OPREMA 120.000
515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 26.289
600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 1.200.000
620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 1.200.000
621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 1.200.000
  UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 221.700.000

(u 000 dinara)

- ukupni prihodi i primanja – klase 7, 8 i 9 - ukupni rashodi i izdaci – klase 4, 5 i 6
221.700.000 221.700.000

"

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

"Član 3.

Poseban deo ovog finansijskog plana čine:

1) Sredstva za zdravstvenu zaštitu, utvrđena u članu 2. ovog finansijskog plana, raspoređena po namenama za primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, ostale troškove zdravstvene zaštite i
2) Procenjeni ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci korisnika sredstava Republičkog fonda (zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno lokalna vlast).

Sredstva za zdravstvenu zaštitu iz stava 1. tačka 1) ovog člana, koja se raspoređuju u skladu sa opštim aktom, kojim se uređuje ugovaranje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, po pojedinim namenama su:

(u 000 dinara)

R. br.

Namene za zdravstvenu zaštitu

Vrsta zdravstvene zaštite

Ukupno

Primarna

Sekundarna i tercijarna

 

1

2

3

4=2+3

1.

Plate i naknade plate sa doprinosima na teret poslodavca

30.805.532

56.067.036

86.872.568

2.

Prevoz zaposlenih na posao i sa posla

1.026.324

2.117.952

3.144.276

3.

Troškovi energenata

2.994.497

5.010.895

8.005.392

4.

Lekovi i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama

2.949.913

36.318.928

39.268.841

4.1.

Lekovi za lečenje retkih bolesti

 

600.000

600.000

5.

Ishrana bolesnika

 

2.215.000

2.215.000

6.

Materijalni i ostali troškovi

4.229.486

11.286.650

15.516.136

6.1.

Otpremnine po Programu Vlade

1.520.000

2.703.000

4.223.000

6.2.

Sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

139.334

187.289

326.623

7.

Ustanove van Plana mreže

526.415

1.020.891

1.547.306

8.

Zavod za sudsku medicinu Niš i Institut za sudsku medicinu Novi Sad

 

96.000

96.000

I

RASHODI PRIMARNE, SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (1–8)

42.532.167

114.133.352

156.665.519

9.

Usluge dijalize (materijal za dijalizu)

 

 

4.274.577

10.

Lekovi izdati na recept

 

 

26.344.020

11.

Stomatološke usluge

 

 

4.755.853

11.1.

Otpremnine po Programu Vlade

 

 

177.000

11.2.

Sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

 

 

14.391

12.

Pomagala i naprave

 

 

3.265.475

13.

Ustanove socijalne zaštite

 

 

909.993

14.

Troškovi lečenja u inostranstvu

 

 

1.279.000

15.

Instituti, zavodi za javno zdravlje i Zavod za antirabičnu zaštitu

 

 

2.905.000

16.

Ustanove specijalizovane za rehabilitaciju

 

 

3.440.000

17.

Institut/zavodi za transfuziju krvi i Institut za virusologiju i imunologiju

 

 

450.000

II

OSTALI RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (9–17)

 

 

47.623.918

III

UKUPNI RASHODI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU (I + II)

204.289.437


Procenjeni ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci korisnika sredstava Republičkog fonda (zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno lokalna vlast) iz stava 1. tačka 2) ovog člana su:

PRIHODI I PRIMANjA PO IZVORIMA FINANSIRANjA

(u 000 dinara)

OP

Ek. klasifikacija

Opis

Ukupno

Iz budžeta

Od OOSO

Donacije

Iz ostalih izvora

1

2

3

4=5+6+7+8

5

6

7

8

5001

 

TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5002 + 5104)

264.417.710

46.951.227

189.736.921

1.475.654

26.253.908

5002

700000

TEKUĆI PRIHODI (5057 + 5067 + 5092 + 5097 + 5101)

256.164.151

46.950.677

189.736.921

1.475.654

18.000.899

5057

730000

DONACIJE I TRANSFERI (5058 + 5061 + 5064)

6.139.713

5.049.650

 

986.515

103.548

5058

731000

DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA

315.338

20.300

 

295.038

 

5061

732000

DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

660.024

 

 

660.024

 

5064

733000

TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI

5.164.351

5.029.350

 

31.453

103.548

5067

740000

DRUGI PRIHODI (5068 + 5075 + 5080 + 5087 + 5090)

14.352.245

63.058

156.822

481.246

13.651.119

5068

741000

PRIHODI OD IMOVINE

292.693

1.126

125.402

 

166.165

5075

742000

PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA

12.815.739

28.982

 

250

12.786.507

5080

743000

NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST

48.303

 

 

4.300

44.003

5087

744000

DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA

518.448

30.335

 

473.563

14.550

5090

745000

MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI

677.062

2.615

31.420

3.133

639.894

5092

770000

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (5093 + 5095)

829.069

645.055

131.181

500

52.333

5093

771000

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA

592.130

561.257

 

 

30.873

5095

772000

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE

236.939

83.798

131.181

500

21.460

5097

780000

TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (5098)

192.563.993

28.134

188.348.918

 

4.186.941

5098

781000

TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU

192.563.993

28.134

188.348.918

 

4.186.941

5101

790000

PRIHODI IZ BUDžETA (5102)

41.179.131

41.164.780

 

7.393

6.958

5102

791000

PRIHODI IZ BUDžETA

41.179.131

41.164.780

 

7.393

6.958

5104

800000

PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5105 + 5112)

8.253.559

550

 

 

8.253.009

5105

810000

PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (5106 + 5108 + 5110)

29.745

550

 

 

29.195

5106

811000

PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI

16.898

160

 

 

16.738

5108

812000

PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE

5.473

390

 

 

5.083

5110

813000

PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA

7.374

 

 

 

7.374

5112

820000

PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (5115 + 5117)

8.223.814

 

 

 

8.223.814

5115

822000

PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE

558.520

 

 

 

558.520

5117

823000

PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU

7.665.294

 

 

 

7.665.294

5129

900000

PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (5130 + 5149)

183.658

 

 

 

183.658

5130

910000

PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (5131)

159.000

 

 

 

159.000

5131

911000

PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA

159.000

 

 

 

159.000

5149

920000

PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (5150)

24.658

 

 

 

24.658

5150

921000

PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE

24.658

 

 

 

24.658

5169

 

UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA (5001 + 5129)

264.601.368

46.951.227

189.736.921

1.475.654

26.437.566


RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANSIRANjA

(u 000 dinara)

OP

Ek. klasifikacija

Opis

Ukupno

Iz budžeta

Od OOSO

Donacije

Iz ostalih izvora

1

2

3

4=5+6+7+8

5

6

7

8

5170

 

TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKE IMOVINE (5171 + 5339)

264.064.764

46.775.212

189.736.921

1.651.595

25.901.036

5171

400000

TEKUĆI RASHODI (5172 + 5194 + 5254 + 5291 + 5322)

211.914.869

3.420.943

189.736.921

479.327

18.277.678

5172

410000

RASHODI ZA ZAPOSLENE (5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188)

119.093.626

2.088.110

108.164.746

279.877

8.560.893

5173

411000

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

91.034.644

1.183.522

83.436.499

12.526

6.402.096

5175

412000

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

16.760.759

210.450

15.076.044

265.150

1.209.114

5179

413000

NAKNADE U NATURI

517.062

3.110

423.996

100

89.856

5181

414000

SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA

6.033.803

671.234

5.121.109

 

241.461

5186

415000

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

3.489.153

13.697

3.101.830

 

373.625

5188

416000

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.258.206

6.097

1.005.268

2.100

244.740

5194

420000

KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 5229)

91.738.936

1.239.187

81.187.132

195.699

9.116.918

5195

421000

STALNI TROŠKOVI

12.386.232

116.941

10.632.396

1.059

1.635.836

5203

422000

TROŠKOVI PUTOVANjA

403.697

15.312

232.182

9.888

146.315

5209

423000

USLUGE PO UGOVORU

3.606.614

175.060

2.101.651

56.475

1.273.429

5218

424000

SPECIJALIZOVANE USLUGE

1.152.256

144.151

523.499

11.593

473.013

5226

425000

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE

4.359.311

442.373

3.185.845

71.607

659.486

5229

426000

MATERIJAL

69.830.825

345.348

64.511.560

45.078

4.928.839

5254

440000

OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (5255 + 5274)

103.338

9.528

 

149

93.660

5255

441000

OTPLATA DOMAĆIH KAMATA

43.101

8.412

 

 

34.689

5274

444000

PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA

60.237

1.116

 

149

58.971

5291

460000

DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (5304)

392.395

4.476

341.014

 

46.905

5304

465000

OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI

392.395

4.476

341.014

 

46.905

5322

480000

OSTALI RASHODI (5323 + 5326 + 5330 + 5332)

586.574

79.642

44.029

3.602

459.302

5323

481000

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

4.831

 

 

 

4.831

5326

482000

POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE

299.215

3.487

44.029

3.481

248.218

5330

483000

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA

280.975

76.155

 

121

204.699

5332

484000

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA

1.553

 

 

 

1.553

5339

500000

IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (5340 + 5362 + 5382)

52.149.895

43.354.269

 

1.172.268

7.623.358

5340

510000

OSNOVNA SREDSTVA (5341 + 5346 + 5356 + 5360)

45.491.087

43.308.254

 

622.268

1.560.565

5341

511000

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

17.083.867

16.478.372

 

144.507,99

460.986,42

5346

512000

MAŠINE I OPREMA

28.278.964

26.757.938

 

475.940

1.045.086

5356

513000

OSTALE NEKRETNINE I OPREMA

108.625

64.049

 

920

43.655

5360

515000

NEMATERIJALNA IMOVINA

19.632

7.895

 

900

10.837

5362

520000

ZALIHE (5365 + 5369)

6.108.808

46.015

 

 

6.062.793

5365

522000

ZALIHE PROIZVODNjE

258.727

 

 

 

258.727

5369

523000

ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU

5.850.081

46.015

 

 

5.804.066

5382

550000

NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (5383)

550.000

 

 

550.000

 

5383

551000

NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA

550.000

 

 

550.000

 

5385

600000

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (5386 + 5409)

168.876

600

 

 

168.276

5386

610000

OTPLATA GLAVNICE (5387 + 5407)

66.875

600

 

 

66.275

5387

611000

OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA

59.370

600

 

 

58.770

5407

614000

OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING

7.505

 

 

 

7.505

5409

620000

NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (5410)

102.001

 

 

 

102.001

5410

621000

NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE

102.001

 

 

 

102.001

5431

 

UKUPNI RASHODI I IZDACI (5170 + 5385)

264.233.640

46.775.812

189.736.921

1.651.595

26.069.312


U okviru procenjenih prihoda korisnika sredstava Republičkog fonda (zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno lokalna vlast) od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja (kolona 6) sadržani su procenjeni prihodi po osnovu participacije za pružene usluge, lekove na recept i medicinsko-tehnička pomagala izdata osiguranim licima Republičkog fonda u iznosu od 4.490 miliona dinara."

Član 3.

Član 4. menja se i glasi:

"Član 4.

U okviru prihoda i primanja i rashoda i izdataka iz člana 2. Finansijskog plana, Republički fond ostvaruje prihode i izvršava rashode po osnovu sprovođenja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, i to:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifikacija

Naziv

Iznos

1

2

3

7423615

Prihodi po osnovu premije osiguranja

14.550

421111

Troškovi platnog prometa

50

423000

Usluge po ugovoru

1.500

485000

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa (rashodi po osnovu naknada šteta)

13.000

"


Član 4.

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print