Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
13.10.2017.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE PREPORUKA IZ „BELE KNJIGE” SAVETA STRANIH INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)


Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje preporuka iz „Bele knjige” Saveta stranih investitora

1. U Odluci o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje preporuka iz „Bele knjige” Saveta stranih investitora („Službeni glasnik RS”, br. 8/17 i 80/17), u tački 3. stav 1. podtačka 8) menja se i glasi:

„8) Nenad Miščević, član Upravnog odbora FIC, komercijalni direktor PepsiCO West Balkans;”.

U stavu 2, podtač. 2) i 5) menjaju se i glase:

„2) Ingeborg Ofsthus, potpredsednik Upravnog odbora FIC, generalni direktor Telenor;

5) Kventin Roje, član upravnog odbora FIC, generalni direktor Delhaize Serbia;”.

Podtačka 6) briše se.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print