Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.10.2017.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)


Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 68/15 i 81/16 – US) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu

1. U Odluci o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 61/17 i 82/17) u tački 2. podtačka 1) u rednom broju 12.1. broj: „204” zamenjuje se brojem: „207”, a u rednom broju 12.2. broj: „285” zamenjuje se brojem: „282”.

2. U Tabelarnom prikazu broj 17, u tabelarnom redu pet broj: „49” zamenjuje se brojem: „50”, u tabelarnom redu osam broj: „312” zamenjuje se brojem: „313”, u tabelarnom redu šesnaest broj: „796” zamenjuje se brojem: „789”, u tabelarnom redu devetnaest broj: „29” zamenjuje se brojem: „30”, u tabelarnom redu trideset šest broj: „79” zamenjuje se brojem: „80”, a u tabelarnom redu četrdeset dva broj: „17” zamenjuje se brojem: „20”.

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print