Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
13.04.2018.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 29/2018)


Na osnovu člana 123. Ustava Republike Srbije i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), a u vezi sa Zakonom o radu („Službeni glasnik PC”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US i 113/17), Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaju nezaposlenosti („Službeni glasnik PC”, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17) i Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik PC”, br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/16 – autentično tumačenje),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu

1. U nazivu i tekstu Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 9/15, 84/15, 109/15, 16/16, 82/16, 5/17 i 92/17 – u daljem tekstu: Odluka) i nazivu u tekstu Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016. i 2017. godinu (u daljem tekstu: Program), reči: „2015, 2016. i 2017. godinu” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „2015, 2016, 2017. i 2018. godinu” u odgovarajućem padežu.

2. U tekstu Odluke i Programa reči: „ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „ministarstvo nadležno za poslove rada i zapošljavanja” u odgovarajućem padežu.

3. U Glavi III. NAČIN REŠAVANjA VIŠKA ZAPOSLENIH stav 2. tačka 2. menja se i glasi:

2. „otpremninu u visini zbira jedne trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu, s tim da ukupna visina otpremnine ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu, na dan dostavljanja spiskova viška zaposlenih od strane poslodavca; ”.

4. U Glavi V. NAČIN ODOBRAVANjA SREDSTAVA u st. 4. i 5. posle reči „dostavljenih podataka”, dodaju se zapeta i reči: „overenu kod nadležnog organa”.

5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print