Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.04.2018.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 29/2018)


Na osnovu člana 80. st. 3. i 10, člana 81. stav 5, člana 82. stav 5, člana 104. stav 5, člana 119. stav 2, člana 127. stav 7. i člana 135. stav 6. Zakona o platnim uslugama („Službeni glasnik RS”, broj 139/14) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije

1. U Odluci o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 55/15 i 82/15 – u daljem tekstu: Odluka), u naslovu glave I, reči: „UVODNA ODREDBA” zamenjuju se rečima: „UVODNE ODREDBE”.

2. Posle tačke 1. dodaje se tačka 1a, koja glasi:

„1a. Pri oceni zahteva, odnosno ispunjenosti uslova iz ove odluke, Narodna banka Srbije naročito ceni da li postoje indicije da se platna institucija, odnosno institucija elektronskog novca osniva, odnosno da se u njima učešće stiče radi pranja novca ili finansiranja terorizma, pri čemu se naročito sagledava da li se može utvrditi izvor kapitala podnosioca zahteva, odnosno izvor sredstava za sticanje kvalifikovanog učešća, kao i da li su se – prema informacijama koje joj je dostavio organ nadležan za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i drugim informacijama kojima raspolaže – ova lica ili lica koja su s njima povezana dovodila u vezu s pranjem novca ili finansiranjem terorizma.

Na postojanje indicije iz stava 1. ove tačke naročito mogu ukazati sledeće okolnosti:

– lice koje će imati kvalifikovano učešće, odnosno lice za čiji se račun to učešće stiče ima prebivalište ili boravište, odnosno sedište ili obavlja poslovne aktivnosti u stranoj državi koja ima strateške nedostatke u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno sredstva za realizaciju transakcije potiču iz te države;

– lice koje će imati kvalifikovano učešće, odnosno lice za čiji se račun to učešće stiče je of-šor pravno lice u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma ili je lice koje ima učešće u of-šor pravnom licu;

– lice koje će imati kvalifikovano učešće, odnosno lice za čiji se račun to učešće stiče ima poslovni odnos ili obavlja transakcije preko kvazibanke u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, ili preko druge slične institucije za koju se osnovano može pretpostaviti da bi mogla dozvoliti korišćenje svojih računa kvazibanci;

– to da li je lice koje će imati kvalifikovano učešće, odnosno lice za čiji se račun to učešće stiče dužno da, prema propisima države prebivališta ili boravišta, odnosno sedišta ili države u kojoj obavlja poslovne aktivnosti, ima interne akte, vodi evidencije i primenjuje postupke unutrašnjih kontrola koji se odnose na otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma ili su u vezi s tim i da li je pod nadzorom nadležnog organa u zemlji ili inostranstvu.

Narodna banka Srbije posebno ceni okolnost da li je lice koje će imati kvalifikovano učešće funkcioner, član uže porodice funkcionera i bliži saradnik funkcionera u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.”.

3. U tački 2. stav 2, tačka na kraju stava zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „kao i dokumentaciju i dokaze kojima u skladu s tačkom 22. st. 2. do 4. te odluke dokazuje da ima dobru poslovnu reputaciju.”.

4. U tački 17. stav 1, tačka na kraju stava zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „kao i dokumentaciju i dokaze kojima u skladu s tačkom 22. st. 2. do 4. ove odluke dokazuje da ima dobru poslovnu reputaciju.”.

5. U tački 18. stav 2, posle odredbe pod 3) dodaje se odredba pod 3a), koja glasi:

„3a) spisak saradnika imenovanog lica, s dokazima o njihovoj neosuđivanosti;”.

6. Tačka 19. menja se i glasi:

„19. Narodna banka Srbije ceni da li imenovano lice ima dobru poslovnu reputaciju na osnovu dokumentacije i dokaza iz tačke 18. stav 2. ove odluke, kao i drugih podataka kojima raspolaže, a može od platne institucije iz stava 1. te tačke zatražiti da dostavi i drugu dokumentaciju za koju zaključi da joj je potrebna (preporuku lica s kojima je imenovano lice sarađivalo, dokaz o urednom ispunjavanju poreskih i drugih obaveza privrednog društva kojim je ovo lice ranije upravljalo i dr.).

Dobru poslovnu reputaciju ima lice koje je u svom dosadašnjem radu pokazalo da poseduje lični, moralni i profesionalni integritet i sposobnost da upravlja poslovima i poslovnim rizicima, te ostvarilo uspešne rezultate i steklo ugled u oblastima u kojima je radilo.

Smatra se da imenovano lice nema dobru poslovnu reputaciju u sledećim slučajevima:

– ako je pravnosnažno osuđeno za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države;

‒ ako je saradnik tog lica pravnosnažno osuđen za krivična dela iz alineje prve ovog stava;

– ako je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Ako se iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti dokazi o neosuđivanosti iz tačke 18. stav 2. odredba pod 3a) ove odluke, imenovano lice može dostaviti i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da njegovi saradnici nisu osuđivani. Narodna banka Srbije može u bilo kom trenutku zatražiti od imenovanog lica da joj dostavi dokaze o neosuđivanosti njegovih saradnika ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze.

Saradnikom iz ove odluke smatra se:

1) svako fizičko lice koje je član organa upravljanja ili drugo odgovorno lice u pravnom licu u kome je imenovano lice na rukovodećem položaju ili je stvarni vlasnik tog lica;

2) svako fizičko lice koje je stvarni vlasnik pravnog lica u kome je imenovano lice na rukovodećem položaju;

3) svako fizičko lice koje sa imenovanim licem ima stvarno vlasništvo nad istim pravnim licem.”.

7. U tački 21. stav 3. odredba pod 5), reči: „odredbe pod 3) i 4)” zamenjuju se rečima: „odredbe pod 3), 3a) i 4)”.

U stavu 4, posle odredbe pod 8) dodaje se odredba pod 8a), koja glasi:

„8a) dokazi o neosuđivanosti pravnog lica;”.

8. U tački 22, posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Smatra se da pravno lice nema dobru poslovnu reputaciju u sledećim slučajevima:

‒ ako je pravnosnažno osuđeno za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu sa propisima strane države;

– ako je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.”.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

9. U tački 25. stav 3. odredba pod 3), reči: „tač. 3) do 5)” zamenjuju se rečima: „odredbe 3) do 5)”.

10. Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove odluke, okončaće se u skladu s Odlukom.

11. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu 1. juna 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print