Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.04.2018.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sistemu upravljanja u društvu za osiguranje/reosiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 29/2018)


Na osnovu člana 150. stav 3. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 139/14) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o sistemu upravljanja u društvu za osiguranje/reosiguranje

1. U Odluci o sistemu upravljanja u društvu za osiguranje/reosiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 51/15), u tački 11. stav 2. odredba pod 4) menja se i glasi:

„4) pizik od pranja novca i finansiranja terorizma;”

2. Posle tačke 11. dodaje se tačka 11a. koja glasi:

„11a. Rizik od pranja novca i finansiranja terorizma je rizik mogućeg nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat, kapital ili reputaciju društva usled korišćenja društva (neposrednog ili posrednog korišćenja poslovnog odnosa, transakcije, usluge ili proizvoda društva) u svrhu pranja novca i/ili finansiranje terorizma.

Rizik od pranja novca i finansiranja terorizma nastaje naročito kao posledica propuštanja usklađivanja poslovanja društva sa zakonom, propisima i unutrašnjim aktima društva kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno kao posledica međusobne neusklađenosti njegovih unutrašnjih akata kojima se uređuje postupanje društva i njegovih zaposlenih u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma.”.

3. Posle tačke 15. dodaju se tačke 15a. i 15b, kao i naslovi iznad tih tačaka, koji glase:

„Način identifikovanja, procene i upravljanja rizikom
od pranja novca i finansiranja terorizma

15a. Društvo je dužno da uspostavljenim sistemom za upravljanje rizicima naročito obuhvati:

– uslove i proces imenovanja lica zaduženih za izvršavanje obaveza iz zakona i drugih propisa kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, a koji su odgovorni i za podnošenje izveštaja izvršnom odboru društva, kao i iniciranje i predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje sistema za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i/ili finansiranja terorizma;

– obavezu svih organizacionih jedinica u društvu da licima iz alineje prve ovog stava obezbede pomoć i podršku pri vršenju poslova iz te alineje;

– proces izrade analize rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, koja obuhvata i način na koji se ta analiza uzima u obzir pri odlučivanju o preuzimanju drugih rizika, odnosno o uvođenju novih proizvoda društva;

– postupke i mehanizme za otkrivanje sumnjivih transakcija i/ili klijenata i postupke za dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije nadležnom organu;

– vođenje evidencija o klijentima, poslovnim odnosima i transakcijama, zaštitu i čuvanje podataka iz tih evidencija;

– zaštitu od neovlašćenog odavanja podataka o licima iz alineje prve ovog stava i drugih postupaka koji mogu uticati na neometano vršenje njihovih dužnosti.

Društvo je dužno da, za potrebe identifikovanja, merenja i procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, izradi analizu rizika za svaku grupu ili vrstu klijenta, poslovnog odnosa, usluge koju pruža, odnosno transakcije.

Društvo je dužno da obezbedi da proces identifikovanja, merenja i procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma obuhvati najmanje sledeće aktivnosti:

1) utvrđivanje prihvatljivosti klijenta prema stepenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma pri uspostavljanju poslovnog odnosa i u toku njegovog trajanja;

2) utvrđivanje kategorije rizika klijenata, usluga, proizvoda i transakcija prema faktorima rizika u odnosu na rizik od pranja novca i finansiranja terorizma;

3) poznavanje klijenta i redovno praćenje njegovog poslovanja, uključujući proveru usklađenosti aktivnosti klijenta s prirodom poslovnog odnosa i uobičajenim obimom i vrstom njegovog poslovanja, kao i eventualnu promenu njegove kategorije rizika;

4) određivanje proizvoda ili usluga koje društvo neće pružati klijentima određene kategorije rizika.

Društvo je dužno da pri proceni izloženosti riziku od pranja novca i finansiranja terorizma naročito uzme u obzir složenost organizacione strukture društva, broj zaposlenih neposredno zaduženih za obavljanje poslova u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma u odnosu na ukupan broj zaposlenih, broj zaposlenih koji su u neposrednom kontaktu s klijentima, način organizacije poslova i odgovornosti, kao i dinamiku zapošljavanja novih kadrova i kvalitet obuke.

Upravljanje rizicima koji nastaju po osnovu uvođenja novih proizvoda

15b. Društvo je dužno da upravljanjem rizicima blagovremeno obuhvati i sve rizike koji nastaju po osnovu uvođenja novih proizvoda životnih osiguranja i aktivnosti u vezi s procesima i sistemima u društvu, uključujući i rizik od pranja novca i finansiranja terorizma.

Pod novim proizvodom podrazumevaju se i značajno izmenjeni proizvodi i aktivnosti iz stava 1. ove tačke.

Društvo odgovarajućim unutrašnjim aktima utvrđuje šta se smatra novim proizvodima (uključujući i značajno izmenjene proizvode) i uređuje proces donošenja odluke o uvođenju tih proizvoda.

Društvo je dužno da, pre uvođenja novog proizvoda, izvrši analizu:

– svih rizika koji mogu nastati kao posledica tog uvođenja;

– uticaja tog uvođenja na rizični profil društva;

– uticaja tog uvođenja na mogućnost adekvatnog upravljanja rizicima koji nastaju po tom osnovu.

Pri donošenju odluke iz stava 3. ove tačke, društvo uzima u obzir i rezultate analize iz stava 4. te tačke.”.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print