Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
13.04.2017.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI NASELJENO MESTO U KOJEM SE OBAVLJA POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA KANDIDATA ZA VOZAČE I VOĐENJU EVIDENCIJA O MESTIMA KOJA ISPUNJAVAJU PROPISANE USLOVE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)


Na osnovu člana 240. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US i 55/14),
Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima koje mora ispunjavati naseljeno mesto u kojem se obavlja polaganje praktičnog ispita kandidata za vozače i vođenju evidencija o mestima koja ispunjavaju propisane uslove

Član 1.

U Pravilniku o uslovima koje mora ispunjavati naseljeno mesto u kojem se obavlja polaganje praktičnog ispita kandidata za vozače i vođenju evidencija o mestima koja ispunjavaju propisane uslove („Službeni glasnik RS”, br. 55/13, 65/14 i 50/15) u članu 2. stav 1. tačka 1) briše se.

U tački 2) posle reči: „saobraćajnim projektom” dodaju se zapeta i reči: „ako isti postoji”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print