Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.04.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU, NAČINU VREDNOVANJA I KVANTITATIVNOM ISKAZIVANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA ISTRAŽIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)


Na osnovu člana 70. st. 7. i 8. i člana 86. stav 2. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka, 18/10 i 112/15),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača

Član 1.

U Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Službeni glasnik RS”, br. 24/16 i 21/17), Prilog 3. menja se i glasi:

„Prilog 3.

VRSTA I KVANTIFIKACIJA INDIVIDUALNIH NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA

Napomena: oblasti nauke su razvrstane na sledeći način:

1 – prirodno-matematičke i medicinske

2 – tehničko-tehnološke i biotehničke

3 – društvene

4 – humanističke

Naziv grupe rezultata

Oznaka grupe rezultata

Vrsta
rezultata

K – Vrednost rezultata

1

2

3

4

Monografije, monografske studije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske publikacije međunarodnog značaja

M10

Istaknuta monografija međunarodnog značaja

M11

14

14

14

14

Monografija međunarodnog značaja

M12

10

10

10

10

Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značaja

M13

7

7

7

7

Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja

M14

4

4

5

5

Leksikografska jedinica ili karta u naučnoj publikaciji vodećeg međunarodnog značaja

M15

3

3

3

3

Leksikografska jedinica ili karta u publikaciji međunarodnog značaja

M16

2

2

2

2

Uređivanje tematskog zbornika leksikografske ili kartografske publikacije vodećeg međunarodnog značaja

M17

3

3

3

3

Uređivanje tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske publikacije međunarodnog značaja

M18

2

2

2

2

Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja; naučna kritika; uređivanje časopisa

M20

Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti

M21a

10

10

10

10

Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

M21

8

8

8

8

Rad u istaknutom međunarodnom časopisu

M22

5

5

5

5

Rad u međunarodnom časopisu

M23

3

3

4

4

Rad u nacionalnom časopisu međunarodnog značaja

M24

2

3

4

4

Naučna kritika i polemika u istaknutom međunarodnom časopisu

M25

1,5

1,5

1,5

1,5

Naučna kritika i polemika u međunarodnom časopisu

M26

1

1

1

1

Naučna kritika i polemika u časopisa ranga M24

M27

0,5

0,5

0,5

1

Na godišnjem nivou

a) Glavni odgovorni urednik istaknutog međunarodnog naučnog časopisa ili publikacije sa monografskim delima kategorije M13

M28a

3,5

3,5

3,5

3,5

b) Uređivanje istaknutog međunarodnog naučnog časopisa (gost urednik) ili publikacije sa monografskim delima kategorije M14

M28b

2,5

2,5

2,5

2,5

Na godišnjem nivou

a) Uređivanje međunarodnog naučnog časopisa; Uređivanje tematskih monografija

M29a

1,5

1,5

1,5

1,5

b) Glavni i odgovorni urednik nacionalnog časopisa

M29b

1,5

1,5

1,5

1,5

v) Uređivanje nacionalnog naučnog časopisa; Uređivanje tematskih monografija

M29v

1

1

1

1

Zbornici međunarodnih naučnih skupova

M30

Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini (neophodno pozivno pismo)

M31

3,5

3,5

3,5

3,5

Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvodu

M32

1,5

1,5

1,5

1.5

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

M33

1

1

1

1

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu

M34

0,5

0,5

0,5

0,5

Autorizovana diskusija sa međunarodnog skupa

M35

0,3

0,3

0,3

0,3

Uređivanje zbornika saopštenja međunarodnog naučnog skupa

M36

1,5

1,5

1,5

1,5

Monografije nacionalnog značaja

M40

Istaknuta monografija nacionalnog značaja

M41

7

7

9

9

Monografija nacionalnog značaja.

M42

5

5

7

7

Monografska bibliografska publikacija

ili monografska studija

M43

3

3

3

5

Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značaja

M44

2

2

3

3

Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja

M45

1,5

1,5

1,5

1,5

Leksikografska jedinica u naučnoj publikaciji vodećeg nacionalnog značaja, karta u naučnoj publikaciji nacionalnog značaja, kritičko izdanje građe u naučnoj publikaciji

M46

1

1

1

1

Leksikografska jedinica u naučnoj publikaciji nacionalnog značaja

M47

0,5

0,5

0,5

0,5

Uređivanje tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske publikacije vodećeg nacionalnog značaja

M48

2

2

2

2

Uređivanje tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske publikacije nacionalnog značaja

M49

1

1

1

1

Radovi u časopisima nacionalnog značaja

M50

Rad u vrhunskom časopisu nacionalnog značaja

M51

2

2

3

3

Rad u istaknutom nacionalnom časopisu

M52

1,5

1,5

1,5

1,5

Rad u nacionalnom časopisu

M53

1

1

1

1

Domaći novopokrenuti naučni časopis (na godišnjem nivou)

M54

0,2

0,2

0,2

0,2

Uređivanje naučnog časopisa nacionalnog značaja (na godišnjem nivou)

M55

1

1

1

1

Naučna kritika u časopisu ranga M51

M56

0,3

0,3

0,3

0,5

Naučna kritika u časopisu ranga M52

M57

0,2

0,2

0,2

0,3

Predavanja po pozivu na skupovima nacionalnog značaja

M60

Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini

M61

1,5

1,5

1,5

1,5

Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu

M62

1

1

1

1

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini

M63

1

0,5

0,5

1

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu

M64

0,2

0,2

0,2

0,5

Autorizovana diskusija sa nacionalnog skupa

M65

0,2

Uređivanje zbornika saopštenja skupa nacionalnog značaja

M66

1

1

1

1

Monografsko izdanje građe, prevod izvornog teksta u obliku monografije (samo za stare jezike)

M67

5

Prevod izvornog teksta u obliku studije, poglavlja ili članka, prevod ili stručna redakcija prevoda naučne monografske knjige (samo za stare jezike)

M68

2

Kritičko izdanje dela/autora

M69

6

Odbranjena doktorska disertacija

M70

6

6

6

6

Napomena: 1. Tehnička rešenja i patenti u okviru prirodnih nauka i medicine se vrednuju po tabeli koja sledi posebnim odlukama nadležnih matičnih odbora.

2. Sorta se računa kao rezultat samo jedan put bez obzira na broj komercijalnih primena.

Tehnička rešenja

M80

Novo tehničko rešenje primenjeno na međunarodnom nivou

M81

8

Novo tehničko rešenje (metoda) primenjeno na nacionalnom nivou

M82

6

Bitno poboljšano tehničko rešenje na međunarodnom nivou

M83

4

Bitno poboljšano tehničko rešenje na nacionalnom nivou

M84

3

Novo tehničko rešenje (nije komercijalizovano)

M85

2

Prijava međunarodnog patenta

M86

1

Prijava domaćeg patenta

M87

0,5

Patenti

M90

Registrovan patent na međunarodnom nivou

M91

16

Registrovan patent na nacionalnom nivou

M92

12

Objavljen patent na međunarodnom nivou

M93

9

Objavljen patent na nacionalnom nivou

M94

7

Realizovana, sorta, rasa ili soj na međunarodnom nivou

M95

12

Realizovana, sorta, rasa ili soj na nacionalnom nivou

M96

8

Priznata sorta, rasa ili soj na međunarodnom nivou

M97

5

Priznata sorta, rasa ili soj na nacionalnom nivou

M98

3

Autorska izložba sa katalogom

uz naučnu recenziju

M99

2

Izvedena dela, nagrade, studije, izložbe, itd.

Naziv grupe rezultata

Oznaka grupe rezultata

Vrsta
rezultata

1

2

3

4

Izvedena dela, nagrade, studije, izložbe, žiriranja i kustoski rad od

međunarodnog značaja

M100

Izvedeno (autorsko) delo

M101

8

Nagrada na konkursu

M102

5

Studija, ekspertiza

M103

3

Nagrada na izložbi

M104

2

Učešće na izložbi

M105

1

Žiriranje

M106

0,5

Kustoski rad

M107

0,5

Izvedena dela, nagrade, studije, izložbe od nacionalnog značaja

M100

Izvedeno (autorsko) delo sa publikacijom u nacionalnom časopisu

M108

4

Nagrada na konkursu u Republici

M109

2,5

Studija ekspertiza, u Republici, regionima,...

M110

1,5

Nagrada na nacionalnoj izložbi

M111

1

Učešće na nacionalnoj izložbi

M112

0,5

Društvene nauke: kreiranja i analiza efekata javnih politika

Naziv grupe rezultata

Oznaka grupe rezultata

Vrsta rezultata

1

2

3

4

Dokumenti pripremljeni u vezi sa kreiranjem i analizom javnih politika

M120

Strateški dokument nacionalnog ili supra-nacionalnog nivoa naručen od odgovarajućeg organa javne vlasti koji je prihvaćen na odgovarajućem naučnom/nastavno-naučnom veću

M121

3

3

3

3

Strateški dokument regionalnog nivoa naručen od odgovarajućeg organa javne vlasti ili organa teritorijalne autonomije koji je prihvaćen na odgovarajućem naučnom/nastavno-naučnom veću

M122

2

2

2

2

Studija i analiza javne politike koja je prihvaćena na odgovarajućem naučnom/nastavno-naučnom veću

M123

1

1

1

1

Analiza uticaja efekata, prihvaćena na naučnom/nastavno-naučnom veću

M124

1

1

1

1

Član 2.

Prilog 4. menja se i glasi:

„Prilog 4.

MINIMALNI KVANTITATIVNI ZAHTEVI ZA STICANjE POJEDINAČNIH NAUČNIH ZVANjA,
ODNOSNO ZA REIZBOR U NAUČNO ZVANjE

Bodovi iz kategorije M70 se uzimaju u obzir samo za izbor u naučno zvanje naučni saradnik.

„Za prirodno-matematičke i medicinske nauke

Diferencijalni uslov – od prvog izbora u prethodno zvanje do izbora u zvanje

Potrebno je da kandidat ima najmanje 13 poena, koji treba da pripadaju sledećim kategorijama:

Neophodno 13=

Naučni saradnik

Ukupno

16

Obavezni (1)

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42

10

Obavezni (2)

M11+M12+M21+M22+M23

6

Viši naučni saradnik

Ukupno

50

Obavezni (1)

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M90

40

Obavezni (2)

M11+M12+M21+M22+ M23

30

Naučni savetnik

Ukupno

70

Obavezni (1)

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M90

50

Obavezni (2)

M11+M12+M21+M22+M23

35

Za tehničko-tehnološke i biotehničke nauke nauke

Diferencijalni uslov – od prvog izbora u prethodno zvanje do izbora u zvanje

Potrebno je da kandidat ima najmanje 13 poena, koji treba da pripadaju sledećim kategorijama:

Neophodno 13=

Naučni saradnik

Ukupno

16

Obavezni (1)

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51+M80+M90+M100

9

Obavezni (2)

M21+M22+M23

5

Viši naučni saradnik

Ukupno

50

Obavezni (1)

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51+M80+M90+M100

40

Obavezni (2)*

M21+M22+M23+M81-85+M90-96+M101-103+M108

22

Naučni savetnik

Ukupno

70

Obavezni (1)

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51+M80+M90+M100

54

Obavezni (2)*

M21+M22+M23+M81-85+M90-96+M101-103+M108

30

*Napomena:

Za izbor u naučno zvanje viši naučni saradnik, u grupaciji „Obavezni (2)”, kandidat mora da ostvari najmanje 11 poena u kategorijama M21+M22+M23 i najmanje pet poena u kategorijama M81-85+M90-96+M101-103+M108.

Za izbor u naučno zvanje naučni savetnik, u grupaciji „Obavezni (2)”, kandidat mora da ostvari najmanje 15 poena u kategorijama M21+M22+M23 i najmanje pet poena u kategorijama M81-85+M90-96+M101-103+M108.

U oblasti arhitekture prostornog planiranja i urbanizma u grupaciji „Obavezni (2)” se vrednuju kategorije M21+M22+M23+M24.

Za društvene i humanističke nauke

Diferencijalni uslov – od prvog izbora u prethodno zvanje do izbora u zvanje

Potrebno je da kandidat ima najmanje 13 poena, koji treba da pripadaju sledećim kategorijama:

Neophodno 13=

Naučni saradnik

Ukupno

16

Obavezni (1)

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M43+M44+M45+M51+M52

10

Obavezni (2)

M11+M12+M13+M14+M21+M22+M23+M24+M31+M41+M42+M51

7

Viši naučni saradnik

Ukupno

50

Obavezni (1)

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M43+M44+M45+M51+M52 +M53+M54+M61

40

Obavezni (2)*

M11+M12+M13+M14+M21+M22+M23+M24+M31+M41+M42

30

Naučni savetnik

Ukupno

70

Obavezni (1)

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M43+M44+M45+M51+M52+M53+M54+M61

54

Obavezni (2)*

M11+M12+M13+M14+M21+M22+M23+M24+M31+M41+M42

40

*Napomena:

Za izbor u naučno zvanje viši naučni saradnik i naučni savetnik, u grupaciji „Obavezni 2” kandidat mora da ostvari zahtevani broj poena iz najmanje tri grupe rezultata.

Bodovi iz kategorija M15, M16, M46 i M47, koje su implicitno prisutne tamo gde se navode M10 i M40, mogu činiti maksimalno 50% odgovarajućeg bodovnog uslova i to samo u slučaju istraživača na naučno-leksikografskim i naučno-lingvogeografskim projektima.”

Član 3.

Prilog 5. menja se i glasi:

„Prilog 5.

Naziv instituta – fakulteta koji podnosi zahtev:

REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU ZA STICANjE
NAUČNOG ZVANjA

I. Opšti podaci o kandidatu

Ime i prezime:

Godina rođenja:

JMBG:

Naziv institucije u kojoj je kandidat stalno zaposlen:

Diplomirao-la: godina: fakultet:

Magistrirao-la: godina: fakultet:

Doktorirao-la: godina: fakultet:

Postojeće naučno zvanje:

Naučno zvanje koje se traži:

Oblast nauke u kojoj se traži zvanje:

Grana nauke u kojoj se traži zvanje:

Naučna disciplina u kojoj se traži zvanje:

Naziv naučnog matičnog odbora kojem se zahtev upućuje:

II. Datum izbora – reizbora u naučno zvanje:

Naučni saradnik:

Viši naučni saradnik:

III. Naučnoistraživački rezultati (Prilog 1. i 2. pravilnika):

1. Monografije, monografske studije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske publikacije međunarodnog značaja (uz donošenje na uvid) (M10):

broj vrednost ukupno

M11 =

M12 =

M13 =

M14 =

M15 =

M16 =

M17 =

M18 =

2. Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja, naučna kritika; uređivanje časopisa (M20):

broj vrednost ukupno

M21a =

M21 =

M22 =

M23 =

M24 =

M25 =

M26 =

M27 =

M28a =

M28b =

M29a =

M29b =

M29v =

3. Zbornici sa međunarodnih naučnih skupova (M30):

broj vrednost ukupno

M31 =

M32 =

M33 =

M34 =

M35 =

M36 =

4. Monografije nacionalnog značaja (M40):

broj vrednost ukupno

M41 =

M42 =

M43 =

M44 =

M45 =

M46 =

M47 =

M48 =

M49 =

5. Radovi u časopisima nacionalnog značaja (M50):

broj vrednost ukupno

M51 =

M52 =

M53 =

M54 =

M55 =

M56 =

M57 =

6. Predavanja po pozivu na skupovima nacionalnog značaja (M60):

broj vrednost ukupno

M61 =

M62 =

M63 =

M64 =

M65 =

M66 =

M67 =

M68 =

M69 =

7. Odbranjena doktorska disertacija (M70):

broj vrednost ukupno

M70 =

8. Tehnička rešenja (M80)

broj vrednost ukupno

M81 =

M82 =

M83 =

M84 =

M85 =

M86 =

M87 =

9. Patenti (M90):

broj vrednost ukupno

M91 =

M92 =

M93 =

M94 =

M95 =

M96 =

M97 =

M98 =

M99 =

10. Izvedena dela, nagrade, studije, izložbe, žiriranja i kustoski rad od međunarodnog značaja (M100):

broj vrednost ukupno

M101 =

M102=

M103=

M104 =

M105 =

M106 =

M107 =

11. Izvedena dela, nagrade, studije, izložbe od nacionalnog značaja (M100):

broj vrednost ukupno

M108 =

M109 =

M110 =

M111 =

M112 =

12. Dokumenti pripremljeni u vezi sa kreiranjem i analizom javnih politika (M120):

broj vrednost ukupno

M121 =

M122 =

M123 =

M124 =

IV. Kvalitativna ocena naučnog doprinosa (Prilog 1.
pravilnika):

1. Pokazatelji uspeha u naučnom radu:

(Nagrade i priznanja za naučni rad dodeljene od strane relevantnih naučnih institucija i društava; uvodna predavanja na naučnim konferencijama i druga predavanja po pozivu; članstva u odborima međunarodnih naučnih konferencija; članstva u odborima naučnih društava; članstva u uređivačkim odborima časopisa, uređivanje monografija, recenzije naučnih radova i projekata).

2. Angažovanost u razvoju uslova za naučni rad, obrazovanju i formiranju naučnih kadrova:

(Doprinos razvoju nauke u zemlji; mentorstvo pri izradi master, magistarskih i doktorskih radova, rukovođenje specijalističkim radovima; pedagoški rad; međunarodna saradnja; organizacija naučnih skupova).

3. Organizacija naučnog rada:

(Rukovođenje projektima, potprojektima i zadacima; tehnološki projekti, patenti, inovacije i rezultati primenjeni u praksi; rukovođenje naučnim i stručnim društvima; značajne aktivnosti u komisijama i telima ministarstva nadležnog za poslove nauke i tehnološkog razvoja i drugim telima vezanih za naučnu delatnost; rukovođenje naučnim institucijama).

4. Kvalitet naučnih rezultata:

(Uticajnost; parametri kvaliteta časopisa i pozitivna citiranost kandidatovih radova; efektivni broj radova i broj radova normiran na osnovu broja koautora; stepen samostalnosti i stepen učešća u realizaciji radova u naučnim centrima u zemlji i inostranstvu; doprinos kandidata realizaciji koautorskih radova; značaj radova).

V. Ocena Komisije o naučnom doprinosu kandidata, sa obrazloženjem:

PREDSEDNIK KOMISIJE

__________________________

Ime, prezime i naučno/nastavno zvanje

MINIMALNI KVANTITATIVNI ZAHTEVI ZA STICANjE POJEDINAČNIH NAUČNIH ZVANjA

Za prirodno-matematičke i medicinske nauke

Diferencijalni uslov – od prvog izbora u prethodno zvanje do izbora u zvanje

Potrebno je da kandidat ima najmanje 13 poena, koji treba da pripadaju sledećim kategorijama:

Neophodno 13=

Ostvareno

Naučni saradnik

Ukupno

16

Obavezni (1)

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42

10

Obavezni (2)

M11+M12+M21+M22+M23

6

Viši naučni saradnik

Ukupno

50

Obavezni (1)

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M90

40

Obavezni (2)

M11+M12+M21+M22+M23

30

Naučni savetnik

Ukupno

70

Obavezni (1)

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M90

50

Obavezni (2)

M11+M12+M21+M22+M23

35

Za tehničko-tehnološke i biotehničke nauke

Diferencijalni uslov – od prvog izbora u prethodno zvanje do izbora u zvanje

Potrebno je da kandidat ima najmanje 13 poena, koji treba da pripadaju sledećim kategorijama:

Neophodno 13=

Ostvareno

Naučni saradnik

Ukupno

16

Obavezni (1)

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51+M80+M90+M100

9

Obavezni (2)

M21+M22+M23

5

Viši naučni saradnik

Ukupno

50

Obavezni (1)

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51+M80+M90+M100

40

Obavezni (2)*

M21+M22+M23+M81-85+M90-96+M101-103+M108

22

Naučni savetnik

Ukupno

70

Obavezni (1)

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51+M80+M90+M100

54

Obavezni (2)*

M21+M22+M23+M81-85+M90-96+M101-103+M108

30

*Napomena:

Za izbor u naučno zvanje viši naučni saradnik, u grupaciji „Obavezni 2”, kandidat mora da ostvari najmanje 11 poena u kategorijama M21+M22+M23 i najmanje pet poena u kategorijama M81-85+M90-96+M101-103+M108.

Za izbor u naučno zvanje naučni savetnik, u grupaciji „Obavezni 2”, kandidat mora da ostvari najmanje 15 poena u kategorijama M21+M22+M23 i najmanje pet poena u kategorijama M81-85+M90-96+M101-103+M108.

U oblasti arhitekture prostornog planiranja i urbanizma u grupaciji „(Obavezni (2)” se vrednuju kategorije M21+M22+M23+M24.

Za društvene i humanističke nauke

Diferencijalni uslov - od prvog izbora u prethodno zvanje do izbora u zvanje

Potrebno je da kandidat ima najmanje 13 poena, koji treba da pripadaju sledećim kategorijama:

Neophodno 13=

Ostvareno

Naučni saradnik

Ukupno

16

Obavezni (1)

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M43+M44+M45+M51+M52

10

Obavezni (2)

M11+M12+M13+M14+M21+M22+M23+M24+M31+M41+M42+M51

7

Viši naučni saradnik

Ukupno

50

Obavezni (1)

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M43+M44+M45+M51+M52 +M53+M54+M61

40

Obavezni (2)*

M11+M12+M13+M14+M21+M22+M23+M24+M31+M41+M42

30

Naučni savetnik

Ukupno

70

Obavezni (1)

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M43+M44+M45+M51+M52 +M53+M54+M61

54

Obavezni (2)*

M11+M12+M13+M14+M21+M22+M23+M24+M31+M41+M42

40

*Napomena:

Za izbor u naučno zvanje viši naučni saradnik i naučni savetnik, u grupaciji „Obavezni 2” kandidat mora da ostvari zahtevani broj poena iz najmanje tri grupe rezultata.

Bodovi iz kategorija M15, M16, M46 i M47, koje su implicitno prisutne tamo gde se navode M10 i M40, mogu činiti maksimalno 50% odgovarajućeg bodovnog uslova i to samo u slučaju istraživača na naučno-leksikografskim i naučno-lingvogeografskim projektima.”

Član 4.

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na utvrđivanje uslova za sticanje naučnih i istraživačkih zvanja, odnosno za reizbor u zvanje, u postupcima pokrenutim nakon stupanja na snagu ovog pravilnika.

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se i na utvrđivanje uslova za sticanje naučnih i istraživačkih zvanja, odnosno reizbor u zvanje, u postupcima pokrenutim po odredbama Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Službeni glasnik RS”, broj 24/16) i Pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Službeni glasnik RS”, broj 21/17) u kojima do dana stupanja sa snagu ovog pravilnika nije doneta konačna odluka.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print