Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.03.2017.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2017)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Tekstilstvo i kožarstvo

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Tekstilstvo i kožarstvo („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 8/15 i 19/15) u članu 3. stav 1. tačka 5) posle podtačke (11) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (12) koja glasi:

„(12) diplomirani likovni umetnik – freskopisac.”

U tački 11) posle podtačke (19) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (20) koja glasi:

„(20) tekstilni inženjer, smer tekstilno-odevni sa prethodno završenim odgovarajućim srednjim obrazovanjem.”

U stavu 2. reči: „Lice iz podtač. (1)–(11) i podtačke (19)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtač. (1)–(11) i podtač. (19) i (20)”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print