Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.03.2017.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2017)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 16/15 i 11/16), u članu 3. stav 1. tačka 6) posle podtačke (7) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (8) koja glasi:

„(8) diplomirani inženjer zaštite od erozije.”.

Član 2.

U članu 4. stav 1. tačka 4) posle podtačke (13) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačke (14) koja glasi:

„(14) master inženjer građevinarstva, prethodno završene osnovne studije na studijskom programu građevinarstvo.”.

U tački 13) posle podtačke (8) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se podtačke (9), (10) i (11) koje glase:

„(9) inženjer drvne industrije;

(10) inženjer šumarstva – za obradu drveta;

(11) inženjer tehnologije prerade i obrade drveta.”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print