Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.03.2017.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2017)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 5/15, 16/15, 19/15 i 11/16) u članu 3. stav 1. tačka 6) posle podtačke (18) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se podtač. (19) i (20) koje glase:

„(19) diplomirani inženjer hemijske tehnologije;

(20) diplomirani inženjer tehnologije ishrane.”

Član 2.

U članu 4. stav 1. tačka 15) posle podtačke (12) dodaje se podtačka (13) koja glasi:

„(13) diplomirani inženjer prehrambene tehnologije.”

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print