Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.03.2017.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA IZ OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA, STRUČNIH SARADNIKA I VASPITAČA U STRUČNIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2017)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 8/15, 11/16, 13/16 i 13/16 – ispravka) u članu 2. stav 1. tačka 15) posle podtačke (17) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (18) koja glasi:

„(18) master fizikohemičar.”.

U tački 17) posle podtačke (15) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (16) koja glasi:

„(16) diplomirani trubač.”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print