Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.03.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)


Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 107/12) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

UREDBU
o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

1. U Odluci o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept („Službeni glasnik RS”, br. 86/15, 90/15 – ispravka, 12/16, 33/16, 48/16, 63/16, 84/16, 95/16 i 2/17), u Spisku cena lekova:

– lekovi pod rednim brojem 230, 231, 232 i 233. brišu se;

– pod rednim brojem 305. u koloni 5. reči: „ZDRAVLJE AD” zamenjuju se rečima: „ACTAVIS DOO BEOGRAD”;

– pod rednim brojem 305. u koloni 11. broj: „90,90” zamenjuje se brojem: „92,30*”;

– pod rednim brojem 307. u koloni 5. reči: „ZDRAVLJE AD” zamenjuju se rečima: „ACTAVIS DOO BEOGRAD”;

– pod rednim brojem 307. u koloni 11. broj: „162,70” zamenjuje se brojem: „164,10*”;

– pod rednim brojem 666. u koloni 2. reč: „B03AC02” zamenjuje se rečju: „B03AC..”;

– pod rednim brojem 666. u koloni 5. reči: „PROTON MED DOO” zamenjuju se rečima: „PROTON MED DOO BEOGRAD – NOVI BEOGRAD”;

– pod rednim brojem 666. u koloni 8. reči: „koncentrat za rastvor za inj./inf.; 100 mg/5 ml; ampula, 5x5 ml” zamenjuju se rečima: „rastvor za injekciju/infuziju; 100 mg/5 mL; ukupno 5 kom, ampula, 5x5 mL”;

– lek pod rednim brojem 807. briše se;

– lek pod rednim brojem 836. briše se;

– lek pod rednim brojem 842. briše se;

– pod rednim brojem 889. u koloni 4. broj: „4046241001259” zamenjuje se brojem: „4046241090727”;

– pod rednim brojem 891. u koloni 4. broj: „4046241073652” zamenjuje se brojem: „4046241090703”;

– lekovi pod rednim brojem 892, 893, 894, 895, 896. i 897. brišu se;

– pod rednim brojem 926. u koloni 4. broj: „8600101515735” zamenjuje se brojem: „8606108319055”;

– pod rednim brojem 926. u koloni 5. reči: „IVANČIĆ I SINOVI DOO” zamenjuju se rečima: „SOPHARMA TRADING DOO BEOGRAD – NOVI BEOGRAD ”;

– pod rednim brojem 926. u koloni 9. reči: „Sopharma PLC” zamenjuju se rečima: „Sopharma AD”;

– pod rednim brojem 926. u koloni 11. broj: „195,00” zamenjuje se brojem: „205,70”;

– lek pod rednim brojem 1207. briše se;

– lek pod rednim brojem 2283. briše se;

– lek pod rednim brojem 2819. briše se;

– lek pod rednim brojem 2865. briše se;

– lekovi pod rednim brojem 3078. i 3079. brišu se;

– lekovi pod rednim brojem 3143. i 3144. brišu se;

– pod rednim brojem 3293. u koloni 9. reči: „Sword Laboratories T/A Lawrence Laboratories” zamenjuju se rečima: „Haupt Pharma Amareg GmbH; PharmaSwiss DOO, Ljubljana”;

– pod rednim brojem 3293. u koloni 10. reč: „Irska” zamenjuje se rečju: „Nemačka; Slovenija”;

– lekovi pod rednim brojem 3392. i 3393. brišu se;

– pod rednim brojem 3399. u koloni 7. reči: „ATG-Fresenius S” zamenjuju se rečju: „Grafalon”;

– pod rednim brojem 3400. u koloni 7. reči: „ATG-Fresenius S” zamenjuju se rečju: „Grafalon”;

– pod rednim brojem 3695. u koloni 11. broj: „2.557,90” zamenjuje se brojem: „2.852,90”;

– pod rednim brojem 4236. u koloni 7. reč: „Lorazepam” zamenjuje se rečima: „Lorazepam HF”;

– pod rednim brojem 4237. u koloni 7. reč: „Lorazepam” zamenjuje se rečima: „Lorazepam HF”;

– pod rednim brojem 4574. u koloni 5. reči: „ASTRAZENECA UK LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „ASTRAZENECA UK LIMITED BEOGRAD – PREDSTAVNIŠTVO”;

– pod rednim brojem 4620. u koloni 4. broj: „8606106407150” zamenjuje se brojevima: „8606106407150; 8606106407150”;

– pod rednim brojem 4620. u koloni 8. reči: „film tabl. 28x10 mg” zamenjuju se rečima: „film tableta; 10 mg; ukupno 28 kom, blister, 2x14 kom”;

– pod rednim brojem 4815. u koloni 8. reči: „kapi za oči, rastvor; 0.01%; bočica sa kapaljkom, 1x3 ml” zamenjuju se rečima: „kapi za oči, rastvor; 0.1 mg/mL; ukupno 1 kom, bočica sa kapaljkom, 1x3 mL”;

– lekovi pod rednim brojem 4956, 4957 i 4958. brišu se;

– pod rednim brojem 5407. u koloni 9. reči: „Takeda Italia S.P.A.” zamenjuju se rečima: „Takeda Italia S.P.A.; Takeda Austria GmbH”;

– pod rednim brojem 5407. u koloni 10. reč: „Italija ” zamenjuje se rečima: „Italija; Austrija”;

– pod rednim brojem 5855. u koloni 7. reči: „Sinkum 4” zamenjuju se rečima: „Acenokumarol Union”;

– pod rednim brojem 5855. u koloni 11. broj: „163,30*” zamenjuju se brojem: „186,80*”.

Posle rednog broja 5970. dodaje se sledeći tekst koji glasi:

Red. br.

ATC

JKL

EAN

Nosilac dozvole

Generičko ime leka (INN)

Zaštićeno ime leka

Oblik i doza leka

Proizvođač leka

Država proizvodnje leka

Cena na veliko u dinarima

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5971

A03BB01

hioscin butilbromid

5972

A03BB01

0123139

8606108319048

SOPHARMA TRADING DOO BEOGRAD – NOVI BEOGRAD

hioscin butilbromid

Buscolysin

rastvor za injekciju; 20 mg/ml; ukupno 10 kom, ampula, 10x1 ml

Sopharma AD

Bugarska

412,10

5973

A10AD06

insulin degludek, insulin aspart

5974

A10AD06

0041501

8600102099289

NOVO NORDISK PHARMA DOO

insulin degludek, insulin aspart

Ryzodeg FlexTouch

rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 100 j./ml; ukupno 5 kom, pen sa uloškom, 5x3 ml

Novo Nordisk A/S

Danska

10.737,10

5975

A16AA01

levokarnitin

5976

A16AA010059003

8607000112317

PROTON MED DOO BEOGRAD – STARI GRAD

levokarnitin

Frutenor

rastvor za injekciju/infuziju; 1g/5ml; ukupno 5 kom, ampula, 5x5 ml

Rafarm S.A.

Grčka

637,40

*

5977

A16AA010059004

8607000112324

PROTON MED DOO BEOGRAD – STARI GRAD

levokarnitin

Frutenor

rastvor za injekciju/infuziju; 2g/5 ml; ukupno 5 kom, ampula, 5x5ml

Rafarm S.A.

Grčka

1.059,20

*

5978

B01AB11

sulodeksid

5979

B01AB11

1062220

8606103594969

GOODWILL PHARMA DOO SUBOTICA

sulodeksid

Vessel

kapsula, meka; 250LSU; ukupno 50 kom, blister, 2x25 kom

Alfa Wassermann S.P.A.

Italija

2.396,40

5980

B01AB11

0062222

8606103594976

GOODWILL PHARMA DOO SUBOTICA

sulodeksid

Vessel

rastvor za injekciju; 600LSU/2mL; ukupno 10 kom, ampula, 10x2 mL

Alfa Wassermann S.P.A.

Italija

1.730,70

5981

turoktokog alfa

5982

0069001

8600102099067

NOVO NORDISK PHARMA DOO

turoktokog alfa

NovoEight

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 250 i.j.; ukupno 1 kom, bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1x4 ml

Novo Nordisk A/S

Danska

20.005,00

5983

0069002

8600102099074

NOVO NORDISK PHARMA DOO

turoktokog alfa

NovoEight

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500 i.j.; ukupno 1 kom, bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1x4 ml

Novo Nordisk A/S

Danska

40.010,00

5984

0069003

8600102099081

NOVO NORDISK PHARMA DOO

turoktokog alfa

NovoEight

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 1000 i.j.; ukupno 1 kom, bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1x4 ml

Novo Nordisk A/S

Danska

80.020,00

5985

0069004

8600102099098

NOVO NORDISK PHARMA DOO

turoktokog alfa

NovoEight

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 1500 i.j.; ukupno 1 kom, bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1x4 ml

Novo Nordisk A/S

Danska

120.030,00

5986

0069005

8600102099104

NOVO NORDISK PHARMA DOO

turoktokog alfa

NovoEight

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 2000 i.j.; ukupno 1 kom, bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1x4 ml

Novo Nordisk A/S

Danska

160.040,00

5987

B05BB01

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina

5988

B05BB01

0175313

4030539169035, 4030539169035

B.BRAUN ADRIA RSRB DOO BEOGRAD

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina

Sterofundin ISO

rastvor za infuziju; 6.8 g/L + 0.3 g/L + 0.2 g/L + 0.37g/L + 3.27 g/L + 0.67 g/L; ukupno 10 kom, boca plastična, 10x500 mL

B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA

Nemačka; Španija

1.615,50

5989

B05BB01

0175314

4030539169059, 4030539169059

B. BRAUN ADRIA RSRB DOO BEOGRAD

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina

Sterofundin ISO

rastvor za infuziju; 6.8 g/L + 0.3 g/L + 0.2 g/L + 0.37 g/L + 3.27 g/L + 0.67 g/L; ukupno 10 kom, boca plastična, 10x1000 mL

B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA

Nemačka; Španija

1.988,30

5990

B05XA03

natrijum hlorid

5991

B05BB01

0175322

4030539173544; 4030539173544; 4030539173544

B.BRAUN ADRIA RSRB DOO BEOGRAD

natrijum-hlorid

Natrijum hlorid 0.9% B.Braun

rastvor za infuziju; 9 g/L; ukupno 20 kom, boca plastična, 20x50 mL

B. Braun Melsungen AG; S.C. B. Braun Pharmaceuticals S.A.; B. Braun Medical SA;

Nemačka; Rumunija; Španija

1.839,10

5992

C09AA06

kvinapril hlorid

5993

C09AA06

1103733

8600097425049

HEMOFARM AD VRŠAC

kvinapril hlorid

Hemoquin

film tableta; 5 mg; ukupno 30 kom, blister, 3x10 kom

Hemofarm AD Vršac

Republika Srbija

255,60

*

5994

C09AA06

1103734

8600097425056

HEMOFARM AD VRŠAC

kvinapril hlorid

Hemoquin

film tableta; 10 mg; ukupno 30 kom, blister, 3x10 kom

Hemofarm AD Vršac

Republika Srbija

269,90

*

5995

C09AA06

1103735

8600097424486

HEMOFARM AD VRŠAC

kvinapril hlorid

Hemoquin

film tableta; 20 mg; ukupno 30 kom, blister, 3x10 kom

Hemofarm AD Vršac

Republika Srbija

524,30

*

5996

C09AA06

1103736

8600097425087

HEMOFARM AD VRŠAC

kvinapril hlorid

Hemoquin

film tableta; 40 mg; ukupno 30 kom, blister, 3x10 kom

Hemofarm AD Vršac

Republika Srbija

727,80

*

5997

C09BA06

kvinapril, hidrohlorotiazid

5998

C09BA06

1103737

8600097426916

HEMOFARM AD VRŠAC

kvinapril, hidrohlorotiazid

Hemoquin plus

film tableta; 20 mg + 12,5 mg; ukupno 30 kom, blister, 3x10 kom

Hemofarm AD Vršac

Republika Srbija

499,20

*

5999

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

6000

C09DA03

1403111

5690528179088; 5690528179088

ACTAVIS DOO BEOGRAD

valsartan, hidrohlortiazid

Solvitenz Plus

film tableta; 80 mg + 12,5 mg; ukupno 30 kom, blister, 3x10 kom

BalkanPharma–Dupnitsa AD; Actavis LTD

Bugarska; Malta

476,80

*

6001

C09DA03

1403112

5690528179163; 5690528179163

ACTAVIS DOO BEOGRAD

valsartan, hidrohlortiazid

Solvitenz Plus

film tableta; 160 mg + 12,5 mg; ukupno 30 kom, blister, 3x10 kom

BalkanPharma–Dupnitsa AD; Actavis LTD

Bugarska; Malta

681,60

*

6002

C09DA03

1403113

5690528179248; 5690528179248

ACTAVIS DOO BEOGRAD

valsartan, hidrohlortiazid

Solvitenz Plus

film tableta; 80 mg + 25 mg; ukupno 30 kom, blister, 3x10 kom

BalkanPharma – Dupnitsa AD; Actavis LTD

Bugarska; Malta

700,90

*

6003

C10AX09

ezetimib

6004

C10AX09

1104477

8606017120858

TEVA SERBIA DOO BEOGRAD

ezetimib

Ezact

tableta; 10 mg; ukupno 30 kom, blister, 3x10 kom

Pliva Hrvatska DOO.

Hrvatska

2.558,50

6005

C10AX13

evolokumab

6006

C10AX13

0104000

8606007085266; 8606007085266

PHARMASWISS DOO, BEOGRAD

evolokumab

Repatha

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 140 mg; ukupno 1 kom, napunjen injekcioni špric, 1x1 mL

A mgen Technology Ireland; A mgen Europe B.V.

Irska; Holandija

25.479,90

6007

C10AX13

0104001

8606007085273; 8606007085273

PHARMASWISS DOO, BEOGRAD

evolokumab

Repatha

rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 140 mg; ukupno 2 kom, pen sa uloškom, 2x1 mL

A mgen Technology Ireland; A mgen Europe B.V.

Irska; Holandija

50.959,80

6008

C10BX11

atorvastatin, amlodipin, perindopril

6009

C10BX11

1104660

5995327164144; 5906740202740; 5391189410014

PREDSTAVNIŠTVO LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

atorvastatin, amlodipin, perindopril

Lipertance

film tableta; 10 mg + 5 mg + 5 mg; ukupno 30 kom, kontejner za tablete, 1x30 kom

Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries LTD

Mađarska; Poljska; Irska

1.465,30

6010

C10BX11

1104604

5995327164151; 5906740202757; 5391189420013

PREDSTAVNIŠTVO LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

atorvastatin, amlodipin, perindopril

Lipertance

film tableta; 20 mg + 5 mg + 5 mg; ukupno 30 kom, kontejner za tablete, 1x30 kom

Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries LTD

Mađarska; Poljska; Irska

1.224,10

6011

C10BX11

1104603

5995327164168; 5906740202764; 5391189430012

PREDSTAVNIŠTVO LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

atorvastatin, amlodipin, perindopril

Lipertance

film tableta; 20 mg + 5 mg + 10 mg; ukupno 30 kom, kontejner za tablete, 1x30 kom

Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries LTD

Mađarska; Poljska; Irska

1.479,20

6012

C10BX11

1104609

5995327164175; 5906740202771; 5391189440011

PREDSTAVNIŠTVO LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

atorvastatin, amlodipin, perindopril

Lipertance

film tableta; 20 mg + 10 mg + 10 mg; ukupno 30 kom, kontejner za tablete, 1x30 kom

Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries LTD

Mađarska; Poljska; Irska

1.511,20

6013

C10BX11

1104608

5995327164182; 5906740202788; 5391189450027

PREDSTAVNIŠTVO LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

atorvastatin, amlodipin, perindopril

Lipertance

film tableta; 40 mg + 10 mg + 10 mg; ukupno 30 kom, kontejner za tablete, 1x30 kom

Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries LTD

Mađarska; Poljska; Irska

1.824,30

6014

G03GA05

folitropin alfa

6015

G03GA05

0044000

7640165220467

PHARMAS DOO BEOGRAD

folitropin alfa

Bemfola

rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 75 i.j./0.125 mL; ukupno 1 kom, pen sa uloškom, 1x0.125 mL

Finox Biotech AG

Lihtenštajn

2.266,80

6016

G03GA05

0044001

7640165220474

PHARMAS DOO BEOGRAD

folitropin alfa

Bemfola

rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 150 i.j./0.25 mL; ukupno 1 kom, pen sa uloškom, 1x0.25 mL

Finox Biotech AG

Lihtenštajn

4.619,60

6017

G03GA05

0044002

7640165220481

PHARMAS DOO BEOGRAD

folitropin alfa

Bemfola

rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 225 i.j./0.375 mL; ukupno 1 kom, pen sa uloškom, 1x0.375 mL

Finox Biotech AG

Lihtenštajn

6.878,20

6018

G03GA05

0044003

7640165220498

PHARMAS DOO BEOGRAD

folitropin alfa

Bemfola

rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 300 i.j./0.5 mL; ukupno 1 kom, pen sa uloškom, 1x0.5 mL

Finox Biotech AG

Lihtenštajn

9.310,70

6019

G03GA05

0044004

7640165220504

PHARMAS DOO BEOGRAD

folitropin alfa

Bemfola

rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 450 i.j./0.75 mL; ukupno 1 kom, pen sa uloškom, 1x0.75 mL

Finox Biotech AG

Lihtenštajn

13.870,00

6020

G04BD12

mirabegron

6021

G04BD12

1139050

8606107272245

PREDSTAVNIŠTVO ASTELLAS PHARMA BEOGRAD

mirabegron

Betmiga

tableta sa produženim oslobađanjem; 25 mg; ukupno 30 kom, blister, 3x10 kom

Astellas Pharma Europe B.V.

Holandija

4.006,30

6022

G04BD12

1139051

8606107272252

PREDSTAVNIŠTVO ASTELLAS PHARMA BEOGRAD

mirabegron

Betmiga

tableta sa produženim oslobađanjem; 50 mg; ukupno 30 kom, blister, 3x10 kom

Astellas Pharma Europe B.V.

Holandija

4.006,30

6023

H05BX02

1050014

8607000084461; 8607000084461

PROTON MED DOO BEOGRAD – STARI GRAD

parikalcitol

Rextol

kapsula, meka; 1 mcg; ukupno 28 kom, blister, 4x7 kom

Rafarm S.A.; Gap SA

Grčka

5.390,00

*

6024

H05BX02

1050017

8607000084492; 8607000084492

PROTON MED DOO BEOGRAD – STARI GRAD

parikalcitol

Rextol

kapsula, meka; 2 mcg; ukupno 28 kom, blister, 4x7 kom

Rafarm S.A.; Gap SA

Grčka

10.780,00

*

6025

J01MA14

moksifloksacin

6026

J01MA14

0329006

3838989653552; 3838989653552

KRKA FARMA DOO BEOGRAD

moksifloksacin

Moloxin

rastvor za infuziju; 400 mg/250 mL; ukupno 1 kom, boca staklena, 1x250 mL

Krka D.D., Novo Mesto; Tad Pharma GmbH

Slovenija; Nemačka

2.151,40

6027

J01MA14

0329007

3838989653569; 3838989653569

KRKA FARMA DOO BEOGRAD

moksifloksacin

Moloxin

rastvor za infuziju; 400 mg/250 mL; ukupno 5 kom, boca staklena, 5x250 mL

Krka D.D., Novo Mesto; Tad Pharma GmbH

Slovenija; Nemačka

11.067,50

6028

J01XB01

kolistimetat-natrijum

6029

J01XB01

7029769

5690528484038; 5690528484038

ACTAVIS DOO BEOGRAD

kolistimetat-natrijum

Colobreathe

prašak za inhalaciju, tvrda kapsula; 1662500 i.j.; ukupno 56 kom, blister deljiv na pojedinačne doze, 7x(8x1) kom

Forest–Tosara LTD; Penn Pharmaceutical Services Limited

Irska; Velika Britanija

102.261,10

*

6030

J02AC03

vorikonazol

6031

J02AC03

0327353

5690528525014; 5690528525014

ACTAVIS DOO BEOGRAD

vorikonazol

Vanzimec

prašak za rastvor za infuziju; 200 mg; ukupno 1 kom, bočica staklena, 1x200 mg

Actavis Italy S.P.A.; S.C. Sindan–Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

8.775,10

*

6032

L01XA03

oksaliplatin

6033

L01XA03

0031370

7798113530073

INNVENTA PHARM DOO VRŠAC

oksaliplatin

Goxyral

prašak za rastvor za infuziju; 50 mg; ukupno 1 kom, bočica staklena, 1x50 mg

Eriochem S.A.

Argentina

11.669,00

6034

L01XA03

0031371

7798113530080

INNVENTA PHARM DOO VRŠAC

oksaliplatin

Goxyral

prašak za rastvor za infuziju; 100 mg; ukupno 1 kom, bočica staklena, 1x100 mg

Eriochem S.A.

Argentina

23.033,00

6035

L01XE35

osimertinib

6036

L01XE35

1039670

8606103714633

PREDSTAVNIŠTVO ASTRAZENECA UK LIMITED BEOGRAD

osimertinib

Tagrisso

film tableta; 40 mg; ukupno 30 kom, blister deljiv na pojedinačne doze, 3x(10x1) kom

AstraZeneca AB

Švedska

832.820,40

6037

L01XE35

1039671

8606103714640

PREDSTAVNIŠTVO ASTRAZENECA UK LIMITED BEOGRAD

osimertinib

Tagrisso

film tableta; 80 mg; ukupno 30 kom, blister deljiv na pojedinačne doze, 3x(10x1) kom

AstraZeneca AB

Švedska

832.820,40

6038

N05AX12

aripiprazol

6039

N05AX12

1070050

5690528497021

ACTAVIS DOO BEOGRAD

aripiprazol

Bipodis ODT

oralna disperzibilna tableta; 10 mg; ukupno 30 kom, blister, 3x10 kom

Actavis LTD

Malta

2.849,00

*

6040

N05AX12

1070051

5690528497014

ACTAVIS DOO BEOGRAD

aripiprazol

Bipodis ODT

oralna disperzibilna tableta; 15 mg; ukupno 30 kom, blister, 3x10 kom

Actavis LTD

Malta

4.067,20

*

6041

N05AX12

1070168

8607000112348

PROTON MED DOO BEOGRAD – NOVI BEOGRAD

aripiprazol

Rapiproz

tableta; 10 mg; ukupno 28 kom, blister, 2x14 kom

Atlantic Pharma – Producoes Farmaceuticas, S.A.

Portugalija

2.659,20

*

6042

N05AX12

1070169

8607000112355

PROTON MED DOO BEOGRAD – NOVI BEOGRAD

aripiprazol

Rapiproz

tableta; 15 mg; ukupno 28 kom, blister, 2x14 kom

Atlantic Pharma – Producoes Farmaceuticas, S.A.

Portugalija

3.600,20

*

6043

R03AK08

formoterol, beklometazon

6044

R03AK08

7114248

9005639008695

PROVIDENS DOO, BEOGRAD

formoterol, beklometazon

Foster NEXThaler

prašak za inhalaciju; 6mcg/doza + 100 mcg/doza; ukupno 1 kom, inhalator, 1x120 doza

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Austrija

3.992,50

6045

R03AL06

olodaterol, tiotropijum-bromid

6046

R03AL06

7114247

8606103075871

BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA DOO BEOGRAD

olodaterol, tiotropijum-bromid

Spiolto Respimat

rastvor za inhalaciju; 2.5mcg/potisak + 2.5 mcg/potisak; ukupno 4 mL; uložak i inhaler, 1x60 potisaka (30 doza)

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG

Nemačka

5.068,20

6047

S01CA01

7090802

8607000112331

PROTON MED DOO BEOGRAD – STARI GRAD

deksametazon, tobramicin

Todeks

kapi za oči, suspenzija; 1 mg/ml + 3 mg/ml; ukupno 1 kom, boca sa kapaljkom, 1x5 ml

Rafarm S.A.

Grčka

349,40

*

6048

V03AB37

idarucizumab

6049

V03AB37

0189009

8606103075888

BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA DOO BEOGRAD

idarucizumab

Praxbind

rastvor za injekciju/infuziju; 2.5g/50 mL; ukupno 2 kom, bočica staklena, 2x50 mL

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG

Nemačka

309.990,60


* Cena na veliko sadrži i iznos za pokriće cene kontrolne markice

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print