Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.01.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)


Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 107/12) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

1. U Odluci o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept ("Službeni glasnik RS", br. 86/15, 90/15 - ispravka, 12/16, 33/16, 48/16, 63/16, 84/16 i 95/16), u Spisku cena lekova:

- pod rednim brojem 17. u koloni 7. reč: "Ulcodin" zamenjuje se rečima: "Ranitidin Alkaloid";
- pod rednim brojem 19. u koloni 7. reč: "Famotidin" zamenjuje se rečima: "Famotidin HF";
- pod rednim brojem 20. u koloni 7. reč: "Famotidin" zamenjuje se rečima: "Famotidin HF";
- lek pod rednim brojem 70. briše se;
- pod rednim brojem 146. u koloni 11. broj: "129,90" zamenjuje se brojem: "131,30*";
- pod rednim brojem 147. u koloni 11. broj: "649,50" zamenjuje se brojem: "650,90*";
- pod rednim brojem 148. u koloni 11. broj: "216,50" zamenjuje se brojem: "217,90*";
- pod rednim brojem 221. u koloni 7. reč: "Salofalk" zamenjuju se rečima: "Salofalk 500";
- pod rednim brojem 221. u koloni 8. reči: "gastrorezistentna tabl. 50x500mg" zamenjuju se rečima: "gastrorezistentna tableta; 500mg; ukupno 50 kom, blister, 5 x 10 kom";
- pod rednim brojem 222. u koloni 7. reč: "Salofalk" zamenjuju se rečima: "Salofalk 500";
- pod rednim brojem 222. u koloni 8. reči: "gastrorezistentna tabl. 100x500mg" zamenjuju se rečima: "gastrorezistentna tableta; 500mg; ukupno 100 kom, blister, 10 x 10 kom";
- pod rednim brojem 223. u koloni 8. reči: "supozitorije 10x500mg" zamenjuju se rečima: "supozitorija; 500mg; ukupno 10 kom, strip, 2 x 5 kom";
- pod rednim brojem 225. u koloni 8. reči: "klizme 7x4g/60ml" zamenjuju se rečima: "rektalna suspenzija; 4g/60mL; ukupno 7 kom, boca plastična, 7 x 60 mL";
- pod rednim brojem 332. u koloni 4. broj: "3582910024187" zamenjuje se brojevima: "3582910024187; 3582910024187";
- pod rednim brojem 332. u koloni 9. reči: "Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi-Aventis S.P.A." zamenjuju se rečima: "Sanofi Winthrop Industrie - Tours; Sanofi S.P.A.";
- pod rednim brojem 333. u koloni 4. broj: "3582910024156" zamenjuje se brojevima: "3582910024156; 3582910024156";
- pod rednim brojem 333. u koloni 9. reči: "Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi-Aventis S.P.A." zamenjuju se rečima: "Sanofi Winthrop Industrie - Tours; Sanofi S.P.A.";
- pod rednim brojem 334. u koloni 4. broj: "3582910024163" zamenjuje se brojevima: "3582910024163; 3582910024163";
- pod rednim brojem 334. u koloni 9. reči: "Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi-Aventis S.P.A." zamenjuju se rečima: "Sanofi Winthrop Industrie - Tours; Sanofi S.P.A.";
- pod rednim brojem 335. u koloni 4. broj: "3582910024170" zamenjuje se brojevima: "3582910024170; 3582910024170";
- pod rednim brojem 335. u koloni 9. reči: "Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi-Aventis S.P.A." zamenjuju se rečima: "Sanofi Winthrop Industrie - Tours; Sanofi S.P.A.";
- pod rednim brojem 472. u koloni 11. broj: "108,10" zamenjuje se brojem: "109,50*";
- pod rednim brojem 610. u koloni 9. reči: "Baxter S.A." zamenjuju se rečima: "Baxalta Belgium Manufacturing SA";
- pod rednim brojem 611. u koloni 9. reči: "Baxter S.A." zamenjuju se rečima: "Baxalta Belgium Manufacturing SA";
- pod rednim brojem 612. u koloni 9. reči: "Baxter S.A." zamenjuju se rečima: "Baxalta Belgium Manufacturing SA";
- pod rednim brojem 629. u koloni 6. reči: "koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof)" zamenjuju se rečima: "von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof), koagulacioni faktor VIII, humani";
- pod rednim brojem 629. u koloni 8. reči: "prašak i rastvarač za rastvor za inj./inf.; 250i.j./5ml+600i.j./5ml; liobočica sa rastvaračem, 1x5ml" zamenjuju se rečima: "prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 600i.j./5mL + 250i.j./5mL; ukupno 1 kom, bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 x 5 mL";
- pod rednim brojem 630. u koloni 6. reči: "koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof)" zamenjuju se rečima: "von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof), koagulacioni faktor VIII, humani";
- pod rednim brojem 630. u koloni 8. reči: "prašak i rastvarač za rastvor za inj./inf.; 500i.j./10ml +1200i.j./10ml; liobočica sa rastvaračem, 1x10ml" zamenjuju se rečima: "prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 1200i.j./10mL + 500i.j./10mL; ukupno 1 kom, bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 x 10 mL";
- pod rednim brojem 631. u koloni 6. reči: "koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof)" zamenjuju se rečima: "von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof), koagulacioni faktor VIII, humani";
- pod rednim brojem 631. u koloni 8. reči: "prašak i rastvarač za rastvor za inj./inf.; 1000i.j./15ml +2400i.j./15ml; liobočica sa rastvaračem, 1x15ml" zamenjuju se rečima: "prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 2400i.j./15mL + 1000i.j./15mL; ukupno 1 kom, bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 x 15 mL";
- pod rednim brojem 970. u koloni 11. broj: "169,90" zamenjuje se brojem: "171,30*";
- pod rednim brojem 971. u koloni 11. broj: "188,00" zamenjuje se brojem: "189,40*";
- pod rednim brojem 1031. u koloni 9. reči: "Sanofi-Aventis Deutschland GmbH; Sanofi Winthrop Industrie" zamenjuju se rečima: "Sanofi-Aventis Deutschland GmbH; Delpharm Dijon";
- pod rednim brojem 1170. u koloni 11. broj: "154,60" zamenjuje se brojem: "156,00*";
- pod rednim brojem 1172. u koloni 11. broj: "182,40" zamenjuje se brojem: "183,80*";
- pod rednim brojem 1241. u koloni 7. reč: "Enalapril" zamenjuje se rečima: "Enalapril Remedica";
- pod rednim brojem 1243. u koloni 7. reč: "Enalapril" zamenjuje se rečima: "Enalapril Remedica";
- lek pod rednim brojem 1283. briše se;
- lekovi pod rednim brojem: 1531, 1534, 1537. i 1538. brišu se;
- pod rednim brojem 1581. u koloni 9. reči: "Alvogen Pharma DOO" zamenjuju se rečima: "Alvogen Pharma DOO; S.C. Labormed-Pharma S.A.";
- pod rednim brojem 1581. u koloni 10. reči: "Republika Srbija" zamenjuju se rečima: "Republika Srbija; Rumunija";
- pod rednim brojem 1583. u koloni 9. reči: "Alvogen Pharma DOO" zamenjuju se rečima: "Alvogen Pharma DOO; S.C. Labormed-Pharma S.A.";
- pod rednim brojem 1583. u koloni 10. reči: "Republika Srbija" zamenjuju se rečima: "Republika Srbija; Rumunija";
- pod rednim brojem 1585. u koloni 9. reči: "Alvogen Pharma DOO" zamenjuju se rečima: "Alvogen Pharma DOO; S.C. Labormed-Pharma S.A.";
- pod rednim brojem 1585. u koloni 10. reči: "Republika Srbija" zamenjuju se rečima: "Republika Srbija; Rumunija";
- pod rednim brojem 1757. u koloni 11. broj: "133,20" zamenjuje se brojem: "134,60*";
- pod rednim brojem 1758. u koloni 11. broj: "199,90" zamenjuje se brojem: "201,30*";
- pod rednim brojem 1763. u koloni 11. broj: "164,50" zamenjuje se brojem: "165,90*";
- pod rednim brojem 1765. u koloni 11. broj: "274,40" zamenjuje se brojem: "275,80*";
- pod rednim brojem 1791. u koloni 11. broj: "288,50" zamenjuje se brojem: "289,90*";
- pod rednim brojem 1807. u koloni 11. broj: "298,20" zamenjuje se brojem: "299,60*";
- pod rednim brojem 1808. u koloni 11. broj: "298,20" zamenjuje se brojem: "299,60*";
- pod rednim brojem 1809. u koloni 11. broj: "124,40" zamenjuje se brojem: "125,80*";
- pod rednim brojem 2194. u koloni 11. broj: "424,30" zamenjuje se brojem: "425,70*";
- pod rednim brojem 2261. u koloni 7. reč: "Amoxicillin" zamenjuje se rečima: "Amoxicillin Remedica";
- pod rednim brojem 2318. u koloni 7. reč: "Cefalexin" zamenjuje se rečima: "Cefalexin Remedica";
- lekovi pod rednim brojem 2478. i 2479. brišu se

- pod rednim brojem 2523. u koloni 11. broj: "492,10" zamenjuje se brojem: "493,50*";
- pod rednim brojem 2539. u koloni 7. reč: "Ciprofloxacin" zamenjuje se rečima: "Ciprofloxacin Remedica";
- pod rednim brojem 2540. u koloni 7. reč: "Ciprofloxacin" zamenjuje se rečima: "Ciprofloxacin Remedica";
- lekovi pod rednim brojem 2570, 2571, 2572. i 2573. brišu se;
- pod rednim brojem 2595. u koloni 11. broj: "263,10" zamenjuje se brojem: "264,50*";
- pod rednim brojem 2785. u koloni 9. reči: "Baxter S.A." zamenjuju se rečima: "Baxalta Belgium Manufacturing SA";
- pod rednim brojem 2786. u koloni 9. reči: "Baxter S.A." zamenjuju se rečima: "Baxalta Belgium Manufacturing SA";
- pod rednim brojem 2787. u koloni 9. reči: "Baxter S.A." zamenjuju se rečima: "Baxalta Belgium Manufacturing SA";
- pod rednim brojem 2959. u koloni 4. broj: "8606015340463" zamenjuje se brojem: "8606106446524";
- pod rednim brojem 2959. u koloni 5. reči: "GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED - PREDSTAVNIŠTVO" zamenjuju se rečima: "PREDSTAVNIŠTVO NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)";
- pod rednim brojem 2959. u koloni 11. broj: "236.445,50" zamenjuje se brojem: "212.809,90";
- pod rednim brojem 3172. u koloni 4. broj: "8606102233050" zamenjuje se brojevima: "8606102233487; 8606102233487";
- pod rednim brojem 3172. u koloni 9. reči: "Takeda Italia S.P.A." zamenjuju se rečima: "Takeda Italia S.P.A.; Takeda Austria GMBH";
- pod rednim brojem 3172. u koloni 10. reč: "Italija" zamenjuju se rečima: "Italija; Austrija";
- pod rednim brojem 3211. u koloni 4. broj: "8606015340326" zamenjuje se brojem: "8606106446616";
- pod rednim brojem 3211. u koloni 5. reči: "GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED - PREDSTAVNIŠTVO" zamenjuju se rečima: "PREDSTAVNIŠTVO NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)";
- pod rednim brojem 3211. u koloni 8. reči: "film tableta; 250mg; ukupno 70 kom, boca, 1 x 70 kom" zamenjuju se rečima: "film tableta; 250mg; ukupno 70 kom, boca, plastična, 1 x 70 kom";
- pod rednim brojem 3211. u koloni 11. broj: "139.026,70" zamenjuje se brojem: "134.125,20";
- pod rednim brojem 3254. u koloni 4. broj: "8606105954136" zamenjuje se brojem: "8606106446579";
- pod rednim brojem 3254. u koloni 5. reči: "GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED - PREDSTAVNIŠTVO" zamenjuju se rečima: "PREDSTAVNIŠTVO NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)";
- pod rednim brojem 3255. u koloni 4. broj: "8606105954143" zamenjuje se brojem: "8606106446586";
- pod rednim brojem 3255. u koloni 5. reči: "GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED - PREDSTAVNIŠTVO" zamenjuju se rečima: "PREDSTAVNIŠTVO NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)";
- pod rednim brojem 3256. u koloni 4. broj: "8606105954150" zamenjuje se brojem: "8606106446531";
- pod rednim brojem 3256. u koloni 5. reči: "GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED - PREDSTAVNIŠTVO" zamenjuju se rečima: "PREDSTAVNIŠTVO NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)";
- pod rednim brojem 3259. u koloni 4. broj: "8606105954181" zamenjuje se brojem: "8606106446562";
- pod rednim brojem 3259. u koloni 5. reči: "GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED - PREDSTAVNIŠTVO" zamenjuju se rečima: "PREDSTAVNIŠTVO NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)";
- pod rednim brojem 3551. u koloni 11. broj: "156,80" zamenjuje se brojem: "158,20*";
- pod rednim brojem 3569. u koloni 11. broj: "241,00" zamenjuje se brojem: "242,40*";
- pod rednim brojem 3693. u koloni 4. broj: "8606015340319" zamenjuje se brojem: "8606007085440";
- pod rednim brojem 3693. u koloni 5. reči: "GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED - PREDSTAVNIŠTVO" zamenjuju se rečima: "PHARMASWISS D.O.O. BEOGRAD";
- pod rednim brojem 3693. u koloni 11. broj: "35.407,90" zamenjuje se brojem: "32.490,90";
- pod rednim brojem 3775. u koloni 9. reči: "Sanofi-Aventis Deutschland GmbH" zamenjuju se rečima: "Sanofi-Aventis Deutschland GmbH; Delpharm Dijon";
- pod rednim brojem 3775. u koloni 10. reč: "Nemačka" zamenjuje se rečima: "Nemačka; Francuska";
- pod rednim brojem 3858. u koloni 7. reč: "Klonazepam" zamenjuje se rečima: "Klonazepam Remedica";
- pod rednim brojem 4091. u koloni 5. reči: "ZDRAVLJE AD" zamenjuju se rečima: "ACTAVIS DOO BEOGRAD";
- pod rednim brojem 4091. u koloni 11. broj: "1.395,50*" zamenjuje se brojem: "1.370,20*";
- pod rednim brojem 4092. u koloni 5. reči: "ZDRAVLJE AD" zamenjuju se rečima: "ACTAVIS DOO BEOGRAD";
- pod rednim brojem 4092. u koloni 11. broj: "2.728,70*" zamenjuje se brojem: "2.493,20*";
- pod rednim brojem 4123. u koloni 5. reči: "ZDRAVLJE A.D." zamenjuju se rečima: "ACTAVIS DOO BEOGRAD";
- pod rednim brojem 4123. u koloni 11. broj: "1.134,00" zamenjuje se brojem: "1.135,40*";
- pod rednim brojem 4124. u koloni 5. reči: "ZDRAVLJE AD" zamenjuju se rečima: "ACTAVIS DOO BEOGRAD";
- pod rednim brojem 4124. u koloni 11. broj: "1.648,00" zamenjuje se brojem: "1.649,40*";
- pod rednim brojem 4126. u koloni 5. reči: "ZDRAVLJE AD" zamenjuju se rečima: "ACTAVIS DOO BEOGRAD";
- pod rednim brojem 4126. u koloni 11. broj: "2.825,20" zamenjuje se brojem: "2.826,60*";
- pod rednim brojem 4216. u koloni 9. reči: "Alvogen Pharma DOO" zamenjuju se rečima: "Alvogen Pharma DOO; S.C. Labormed-Pharma S.A.";
- pod rednim brojem 4216. u koloni 10. reči: "Republika Srbija" zamenjuju se rečima: "Republika Srbija; Rumunija";
- pod rednim brojem 4217. u koloni 9. reči: "Alvogen Pharma DOO" zamenjuju se rečima: "Alvogen Pharma DOO; S.C. Labormed-Pharma S.A.";
- pod rednim brojem 4217. u koloni 10. reči: "Republika Srbija" zamenjuju se rečima: "Republika Srbija; Rumunija";
- pod rednim brojem 4218. u koloni 9. reči: "Alvogen Pharma DOO" zamenjuju se rečima: "Alvogen Pharma DOO; S.C. Labormed-Pharma S.A.";
- pod rednim brojem 4218. u koloni 10. reči: "Republika Srbija" zamenjuju se rečima: "Republika Srbija; Rumunija";
- pod rednim brojem 4239. u koloni 7. reč: "Bromazepam" zamenjuje se rečima: "Bromazepam HF";
- pod rednim brojem 4240. u koloni 7. reč: "Bromazepam" zamenjuje se rečima: "Bromazepam HF";
- pod rednim brojem 4241. u koloni 7. reč: "Bromazepam" zamenjuje se rečima: "Bromazepam HF";
- pod rednim brojem 4523. u koloni 11. broj: "183,70*" zamenjuje se brojem: "207,50*";
- pod rednim brojem 4615. u koloni 11. broj: "223,90" zamenjuje se brojem: "225,30*";
- pod rednim brojem 4653. u koloni 11. broj: "203,90*" zamenjuje se brojem: "296,40*";
- pod rednim brojem 4654. u koloni 11. broj: "251,60*" zamenjuje se brojem: "364,40*";
- pod rednim brojem 5114. u koloni 7. reč: "Ulcodin" zamenjuje se rečima: "Ranitidin Alkaloid";
- pod rednim brojem 5115. u koloni 7. reč: "Ulcodin" zamenjuje se rečima: "Ranitidin Alkaloid";
- pod rednim brojem 5175. u koloni 11. broj: "261,40" zamenjuje se brojem: "262,80*";
- pod rednim brojem 5185. u koloni 11. broj: "238,20" zamenjuje se brojem: "239,60*";
- pod rednim brojem 5451. u koloni 8. reči: "tableta sa produženim oslobađanjem; 2mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom." zamenjuju se rečima: "tableta sa produženim oslobađanjem; 2mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom";
- pod rednim brojem 5451. u koloni 9. reči: "PharmaS d.o.o. Beograd" zamenjuju se rečima: "PharmaS d.o.o. Beograd; Pharmathen International SA";
- pod rednim brojem 5451. u koloni 10. reči: "Republika Srbija" zamenjuju se rečima: "Republika Srbija; Grčka";
- pod rednim brojem 5452. u koloni 8. reči: "tableta sa produženim oslobađanjem; 2mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom." zamenjuju se rečima: "tableta sa produženim oslobađanjem; 2mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom";
- pod rednim brojem 5452. u koloni 9. reči: "PharmaS d.o.o. Beograd" zamenjuju se rečima: "PharmaS d.o.o. Beograd; Pharmathen International SA";
- pod rednim brojem 5452. u koloni 10. reči: "Republika Srbija" zamenjuju se rečima: "Republika Srbija; Grčka";
- pod rednim brojem 5453. u koloni 8. reči: "tableta sa produženim oslobađanjem; 2mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom." zamenjuju se rečima: "tableta sa produženim oslobađanjem; 2mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom";
- pod rednim brojem 5453. u koloni 9. reči: "PharmaS d.o.o. Beograd" zamenjuju se rečima: "PharmaS d.o.o. Beograd; Pharmathen International SA";
- pod rednim brojem 5453. u koloni 10. reči: "Republika Srbija" zamenjuju se rečima: "Republika Srbija; Grčka";
- pod rednim brojem 5459. u koloni 9. reči: "Alvogen Pharma DOO" zamenjuju se rečima: "Alvogen Pharma DOO; S.C. Labormed-Pharma S.A.";
- pod rednim brojem 5459. u koloni 10. reči: "Republika Srbija" zamenjuju se rečima: "Republika Srbija; Rumunija";
- pod rednim brojem 5541. u koloni 9. reči: "Alvogen Pharma DOO" zamenjuju se rečima: "Alvogen Pharma DOO; S.C. Labormed-Pharma S.A.";
- pod rednim brojem 5541. u koloni 10. reči: "Republika Srbija" zamenjuju se rečima: "Republika Srbija; Rumunija";
- pod rednim brojem 5586. u koloni 9. reči: "Alvogen Pharma DOO" zamenjuju se rečima: "Alvogen Pharma DOO; Anfarm Hellas S.A.; Pharmathen S.A.; Pharmathen International SA";
- pod rednim brojem 5586. u koloni 10. reči: "Republika Srbija" zamenjuju se rečima: "Republika Srbija; Grčka; Grčka; Grčka".

Posle rednog broja 5870. dodaje se sledeći tekst koji glasi:

Red. br. ATC JKL EAN Nosilac dozvole Generičko ime leka (INN) Zaštićeno ime leka Oblik i doza leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena na veliko u dinarima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5871 A10AE04 insulin glargin
5872 A10AE04 0041667 8606106511253 PREDSTAVNIŠTVO ELI LILLY (SUSSE) SA BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) insulin glargin Abasaglar rastvor za injekciju u ulošku; 100j./mL; ukupno 5 kom, uložak, 5 x 3 mL Lilly France Francuska 4.076,80
5873 A16AB12 elosulfaze alfa
5874 A16AB12 0055012 5391524460391 EVROPA LEK PHARMA D.O.O. BEOGRAD elosulfaze alfa Vimizim koncentrat za rastvor za infuziju; 1mg/mL; ukupno 1 kom, bočica staklena, 1 x 5 mL Biomarin International Limited Irska 93.063,20
5875 C01DA02 gliceril trinitrat
5876 C01DA02 1102102 8606106915594 UNION-MEDIC D.O.O. NOVI SAD gliceril trinitrat Nitroglicerin Union sublingvalna tableta; 0.5mg; ukupno 40 kom, bočica staklena, 1 x 40 kom Union-Medic D.O.O. Novi Sad Republika Srbija 141,80 *
5877 C02KX01 bosentan
5878 C02KX01 1103377 5690528510010 ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD bosentan Cardisteps film tableta; 62.5mg; ukupno 56 kom; blister, 4 x 14 kom Balkan Pharma-Dupnitsa AD Bugarska 150.935,50 *
5879 C02KX01 1103376 5690528510027 ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD bosentan Cardisteps film tableta; 62.5mg; ukupno 60 kom; blister, 6 x 10 kom Balkan Pharma-Dupnitsa AD Bugarska 161.716,50 *
5880 C02KX01 1103375 5690528510034 ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD bosentan Cardisteps film tableta; 125mg; ukupno 56 kom; blister, 4 x 14 kom Balkan Pharma-Dupnitsa AD Bugarska 153.755,60 *
5881 C02KX01 1103374 5690528510041 ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD bosentan Cardisteps film tableta; 125mg; ukupno 60 kom; blister, 6 x 10 kom Balkan Pharma-Dupnitsa AD Bugarska 164.738,10 *
5882 C02KX01 1103379 8600097427524 HEMOFARM AD VRŠAC bosentan Cascata film tableta; 62.5mg; ukupno 56 kom; blister, 4 x 14 kom Hemofarm AD Vršac Republika Srbija 133.787,20 *
5883 C02KX01 1103378 8600097427517 HEMOFARM AD VRŠAC bosentan Cascata film tableta; 125mg; ukupno 56 kom; blister, 4 x 14 kom Hemofarm AD Vršac Republika Srbija 146.259,20 *
5884 C08CA01 amlodipin
5885 C08CA01 1402139 8608808109837 GALENIKA AD BEOGRAD amlodipin Amlogal tableta; 5mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Galenika AD Beograd Republika Srbija 233,30 *
5886 C08CA01 1402142 8608808109844 GALENIKA AD BEOGRAD amlodipin Amlogal tableta; 10mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Galenika AD Beograd Republika Srbija 275,00 *
5887 C09DB01 valsartan, amlodipin
5888 C09DB01 1103804 3838989586171; 3838989586171; 3838989586171 KRKA FARMA D.O.O. BEOGRAD valsartan, amlodipin Valodip film tableta; 80mg + 5mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom Krka D.D., Novo Mesto; Tad Pharna GMBH; Krka Farma D.O.O. Slovenija; Nemačka; Hrvatska 967,70
5889 C09DB01 1103805 3838989586218; 3838989586218; 3838989586218 KRKA FARMA D.O.O. BEOGRAD valsartan, amlodipin Valodip film tableta; 160mg + 5mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom Krka D.D., Novo Mesto; Tad Pharna GMBH; Krka Farma D.O.O. Slovenija; Nemačka; Hrvatska 1.099,70
5890 C09DB01 1103806 3838989586300; 3838989586300; 3838989586300 KRKA FARMA D.O.O. BEOGRAD valsartan, amlodipin Valodip film tableta; 160mg + 10mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom Krka D.D., Novo Mesto; Tad Pharna GMBH; Krka Farma D.O.O. Slovenija; Nemačka; Hrvatska 1.022,00
5891 C09DB01 1103808 3838989586270; 3838989586270; 3838989586270 KRKA FARMA D.O.O. BEOGRAD valsartan, amlodipin Valodip film tableta; 320mg + 5mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 5 kom Krka D.D., Novo Mesto; Tad Pharna GMBH; Krka Farma D.O.O. Slovenija; Nemačka; Hrvatska 1.983,00
5892 C09DB01 1103807 3838989586348; 3838989586348; 3838989586348 KRKA FARMA D.O.O. BEOGRAD valsartan, amlodipin Valodip film tableta; 320mg + 10mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom Krka D.D., Novo Mesto; Tad Pharna GMBH; Krka Farma D.O.O. Slovenija; Nemačka; Hrvatska 2.199,40
5893 C10AA05 atorvastatin
5894 C10AA05 1104787 8600097427616 HEMOFARM AD VRŠAC atorvastatin Hypolip film tableta; 10mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Hemofarm A.D. Vršac Republika Srbija 256,50 *
5895 C10AA05 1104788 8600097427623 HEMOFARM AD VRŠAC atorvastatin Hypolip film tableta; 20mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Hemofarm A.D. Vršac Republika Srbija 462,00 *
5896 C10AA05 1104789 8600097427630 HEMOFARM AD VRŠAC atorvastatin Hypolip film tableta; 40mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Hemofarm A.D. Vršac Republika Srbija 623,00 *
5897 G02CB04 kvinagolid
5898 G02CB04 1149082 8606007080803 FERRING PHARMACEUTICALS SA PREDSTAVNIŠTVO kvinagolid Norprolac tableta; 150mcg; blister, 3x10 kom Ferring GmbH Nemačka 4.408,00
5899 G03GA02 menotrofin
5900 G03GA02 0044087 8606007084498 FERRING PHARMACEUTICALS SA PREDSTAVNIŠTVO menotrofin Menopur prašak i rastvaraš za rastvor za injekciju; 600i.j.; ukupno 1 kom, bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 x 1 mL Ferring-Lečiva, A.S. Češka 16.172,50
5901 G03GA02 0044088 8606007084504 FERRING PHARMACEUTICALS SA PREDSTAVNIŠTVO menotrofin Menopur prašak i rastvaraš za rastvor za injekciju; 1200i.j.; ukupno 1 kom, bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 2 x 1 mL Ferring-Lečiva, A.S. Češka 32.345,80
5902 G04CA02 tamsulosin
5903 G04CA02 1134667 8606010894619; 8606010894619; 8606010894619; 8606010894619; 8606010894619 PREDSTAVNIŠTVO SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. BEOGRAD tamsulosin Tamprost tableta sa produženim oslobađanjem; 0.4 mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Salutas Pharma GmbH; Lek Pharmaceuticals D.D.; Lek S.A.; Salutas Pharma GmbH; Lek Farmacevtska Družba D.D. Nemačka; Slovenija; Poljska; Nemačka; Slovenija 512,90
5904 G04CB02 dutasterid
5905 G04CB02 1134307 8606016860397 ADOC D.O.O. BEOGRAD dutasterid Dutasterid Adoc kapsula, meka; 0.5mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Laboratorios Leon Farma, S.A. Španija 1.062,00 *
5906 H01CB05 pasireotid
5907 H01CB05 0049237 8606106446708 PREDSTAVNIŠTVO NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) pasireotid Signifor prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju; 20mg; ukupno 1 kom, bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 x 2mL Novartis Pharma Stein AG Švajcarska 276.355,50
5908 H01CB05 0049238 8606106446715 PREDSTAVNIŠTVO NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) pasireotid Signifor prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju; 40mg; ukupno 1 kom, bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 x 2mL Novartis Pharma Stein AG Švajcarska 335.039,60
5909 H01CB05 0049239 8606106446722 PREDSTAVNIŠTVO NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) pasireotid Signifor prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju; 60mg; ukupno 1 kom, bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 x 2mL Novartis Pharma Stein AG Švajcarska 335.039,60
5910 J01DC02 cefuroksim
5911 J01DC02 1321956 8606015340630 PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) cefuroksim Zinnat film tableta; 500mg; ukupno 14 kom, blister, 2 x 7 kom Glaxo Operations UK LTD Velika Britanija 732,50
5912 J01DC02 3321956 8606015340647 PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) cefuroksim Zinnat granule za oralnu suspenziju; 125mg/5ml; ukupno 1 kom, boca staklena, 1x70ml Glaxo Operations UK LTD Velika Britanija 688,10
5913 J01DC02 3321957 8606015340654 PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) cefuroksim Zinnat granule za oralnu suspenziju; 250mg/5ml; ukupno 1 kom, boca staklena, 1x70ml Glaxo Operations UK LTD Velika Britanija 1.467,70
5914 J011308 linezolid
5915 J011308 0029062 8606015930312 ALVOGEN PHARMA D.O.O. linezolid Pneumolid rastvor za infuziju; 2mg/mL; ukupno 1 kom, kesa, 1 x 300mL Alvogen Pharma D.O.O.; Synthon BV; Synthon Hispania, S.L. Republika Srbija; Holandija; Španija 3.180,30
5916 J05AR03 tenofovir, emtricitabin
5917 J05AR03 1328502 5690528503012 ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD tenofovir, emtricitabin Gilestra Duo film tableta; 245mg + 200mg; ukupno 30 kom, boca plastična, 1 x 30 kom Remedica LTD Kipar 36.513,70 *
5918 J05AR13 lamivudin, abakavir, dolutegravir
5919 J05AR13 1328666 8606015340715 PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) lamivudin, abakavir, dolutegravir Triumeq film tableta; 300mg + 600mg + 50mg; ukupno 30 kom, boca plastična, 1 x 30 kom Glaxo Wellcome S.A. Španija 90.173,00
5920 J05AF07 tenofovir
5921 J05AF07 1328501 5690528498011 ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD tenofovir Gilestra film tableta; 245mg; ukupno 30 kom, boca plastična, 1 x 30 kom Remedica LTD Kipar 19.751,30 *
5922 J05AX65 sofosbuvir, ledipasvir
5923 J05AX66 1328630 8606105763066 MEDICOPHARMACIA D.O.O. BEOGRAD sofosbuvir, ledipasvir Harvoni film tableta; 400mg + 90mg; ukupno 28 kom, boca plastična, 1 x 28 kom Gilead Sciences Ireland UC Irska 1.846.147,50
5924 L01AA09 bendamustin
5925 L01AA09 0031100 5690528487046 ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD bendamustin Aubedix prašak za koncentrat za rastvor za infuziju; 25mg; ukupno 1 kom, bočica staklena, 1 x 25mg S.C. Sindan - Pharma S.R.L. Rumunija 5.050,50 *
5926 L01AA09 0031101 5690528494013 ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD bendamustin Aubedix prašak za koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg; ukupno 1 kom, bočica staklena, 1 x 100mg S.C. Sindan - Pharma S.R.L. Rumunija 19.962,50 *
5927 L011332 bortezomib
5928 L011332 0039110 8606017120544; 8606017120544 TEVA SERBIA D.O.O. BEOGRAD bortezomib Bortezomib Pliva prašak za rastvor za injekciju; 1mg; ukupno 1 kom, bočica staklena, 1x1mg Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company; Pliva Hrvatska D.O.O. Mađarska; Hrvatska 17.430,90
5929 L011332 0039111 8606017120551; 8606017120551 TEVA SERBIA D.O.O. BEOGRAD bortezomib Bortezomib Pliva prašak za rastvor za injekciju; 3.5mg; ukupno 1 kom, bočica staklena, 1x3.5mg Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company; Pliva Hrvatska D.O.O. Mađarska; Hrvatska 74.149,60
5930 L03AB07 interferon beta 1a - humani rekombinantni
5931 L03AB07 0328651 3831061005515 MEDIS PHARMA D.O.O. BEOGRAD interferon beta-1a Avonex rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 30mcg/0.5mL; ukupno 4 kom, pen sa uloškom, 4 x 0.5 mL Biogen (Denmark) Manufacturing APS Danska 80.927,90
5932 N02AA55 oksikodon, nalokson
5933 N02AA55 1087660 3831061005447; 3831061005447 MEDIS PHARMA D.O.O. BEOGRAD oksikodon, nalokson Targinact tableta sa produženim oslobađanjem; 5mg + 2.5mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Mundipharma GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited Nemačka; Velika Britanija 1.503,30
5934 N02AA55 1087662 3831061005454; 3831061005454 MEDIS PHARMA D.O.O. BEOGRAD oksikodon, nalokson Targinact tableta sa produženim oslobađanjem; 10mg + 5mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Mundipharma GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited Nemačka; Velika Britanija 2.159,10
5935 N02AA55 1087664 3831061005461; 3831061005461 MEDIS PHARMA D.O.O. BEOGRAD oksikodon, nalokson Targinact tableta sa produženim oslobađanjem; 20mg + 10mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Mundipharma GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited Nemačka; Velika Britanija 3.756,80
5936 N02AA55 1087666 3831061005478; 3831061005478 MEDIS PHARMA D.O.O. BEOGRAD oksikodon, nalokson Targinact tableta sa produženim oslobađanjem; 40mg + 20mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Mundipharma GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited Nemačka; Velika Britanija 6.594,30
5937 N02BB02 metamizol natrijum
5938 N02BB02 1086667 8606106915518 UNION-MEDIC D.O.O. NOVI SAD metamizol natrijum Analgin Union tabletea; 500mg; ukupno 10 kom, blister, 1 x 10 kom Union-Medic d.o.o. Novi Sad Republika Srbija 70,30 *
5939 N04BA03 levodopa, karbidopa, entakapon
5940 N04BA03 1085000 8600064204608 ZDRAVLJE AD LESKOVAC levodopa, karbidopa, entakapon Carboma film tableta; 100mg + 25mg + 200mg; ukupno 100 kom, boca plastična, 1 x 100 kom Zdravlje AD Leskovac Republika Srbija 5.450,20 *
5941 N04BA03 1085002 8600064204660 ZDRAVLJE AD LESKOVAC levodopa, karbidopa, entakapon Carboma film tableta; 200mg + 50mg + 200mg; ukupno 100 kom, boca plastična, 1 x 100 kom Zdravlje AD Leskovac Republika Srbija 5.871,10 *
5942 N04BA03 1085009 8600064204646 ZDRAVLJE AD LESKOVAC levodopa, karbidopa, entakapon Carboma film tableta; 150mg + 37,5mg + 200mg; ukupno 100 kom, boca plastična, 1 x 100 kom Zdravlje AD Leskovac Republika Srbija 5.722,20 *
5943 N04BC04 ropinirol
5944 N04BC04 1085666 8606017120063 TEVA SERBIA D.O.O. BEOGRAD ropinirol Lirona XL tableta sa produženim oslobađanjem; 2mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom Pliva Hrvatska D.O.O. Hrvatska 819,00
5945 N04BC04 1085666 8606017120032 TEVA SERBIA D.O.O. BEOGRAD ropinirol Lirona XL tableta sa produženim oslobađanjem; 2mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom Pliva Hrvatska D.O.O. Hrvatska 819,00
5946 N04BC04 1085668 8606017120070 TEVA SERBIA D.O.O. BEOGRAD ropinirol Lirona XL tableta sa produženim oslobađanjem; 4mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom Pliva Hrvatska D.O.O. Hrvatska 1.597,60
5947 N04BC04 1085668 8606017120049 TEVA SERBIA D.O.O. BEOGRAD ropinirol Lirona XL tableta sa produženim oslobađanjem; 4mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom Pliva Hrvatska D.O.O. Hrvatska 1.597,60
5948 N04BC04 1085670 8606017120087 TEVA SERBIA D.O.O. BEOGRAD ropinirol Lirona XL tableta sa produženim oslobađanjem; 6mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom Pliva Hrvatska D.O.O. Hrvatska 2.738,80
5949 N04BC04 1085670 8606017120056 TEVA SERBIA D.O.O. BEOGRAD ropinirol Lirona XL tableta sa produženim oslobađanjem; 6mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom Pliva Hrvatska D.O.O. Hrvatska 2.738,80
5950 N05AX12 aripiprazol
5951 N05AX12 1070130 3838989636074; 3838989636074 KRKA FARMA D.O.O. BEOGRAD aripiprazol Zylaxera tableta; 5mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Krka d.d. Novo Mesto; Tad Pharma GMBH Slovenija; Nemačka 1.560,80
5952 N05AX12 1070131 3838989636654; 3838989636654 KRKA FARMA D.O.O. BEOGRAD aripiprazol Zylaxera tableta; 5mg; ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom Krka d.d. Novo Mesto; Tad Pharma GMBH Slovenija; Nemačka 3.121,60
5953 N05AX12 1070132 3838989636081; 3838989636081 KRKA FARMA D.O.O. BEOGRAD aripiprazol Zylaxera tableta; 10mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Krka d.d. Novo Mesto; Tad Pharma GMBH Slovenija; Nemačka 2.847,60
5954 N05AX12 1070133 3838989636661; 3838989636661 KRKA FARMA D.O.O. BEOGRAD aripiprazol Zylaxera tableta; 10mg; ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom Krka d.d. Novo Mesto; Tad Pharma GMBH Slovenija; Nemačka 5.695,20
5955 N05AX12 1070134 3838989636098; 3838989636098 KRKA FARMA D.O.O. BEOGRAD aripiprazol Zylaxera tableta; 15mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Krka d.d. Novo Mesto; Tad Pharma GMBH Slovenija; Nemačka 4.065,80
5956 N05AX12 1070135 3838989636678; 3838989636678 KRKA FARMA D.O.O. BEOGRAD aripiprazol Zylaxera tableta; 15mg; ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom Krka d.d. Novo Mesto; Tad Pharma GMBH Slovenija; Nemačka 8.131,60
5957 N05AX12 1070136 3838989636104; 3838989636104 KRKA FARMA D.O.O. BEOGRAD aripiprazol Zylaxera tableta; 30mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Krka d.d. Novo Mesto; Tad Pharma GMBH Slovenija; Nemačka 6.173,30
5958 N05AX12 1070137 3838989636685; 3838989636685 KRKA FARMA D.O.O. BEOGRAD aripiprazol Zylaxera tableta; 30mg; ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom Krka d.d. Novo Mesto; Tad Pharma GMBH Slovenija; Nemačka 12.346,60
5959 N06AB05 paroksetin
5960 N06AB05 1072917 8600097428750 HEMOFARM AD VRŠAC paroksetin Horizont film tableta; 20mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Hemofarm AD Vršac Republika Srbija 307,20 *
5961 N071309 dimetilfumarat
5962 N071309 1079020 3831061004587 MEDIS PHARMA D.O.O. BEOGRAD dimetilfumarat Tecfidera gastrorezistentna kapsula, tvrda; 120mg; ukupno 14 kom, blister, 1 x 14 kom Biogen Idec (Denmark) Manufacturing APS Danska 14.973,90
5963 N071309 1079021 3831061004617 MEDIS PHARMA D.O.O. BEOGRAD dimetilfumarat Tecfidera gastrorezistentna kapsula, tvrda; 240mg; ukupno 56 kom, blister, 4 x 14 kom Biogen Idec (Denmark) Manufacturing APS Danska 110.020,10
5964 R03AL05 formoterol aklidinijum-bromid
5965 R03AL05 7114007 4013054025406 PREDSTAVNIŠTVO BERLIN-CHEMIE AG BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) formoterol aklidinijum-bromid Brimica Genuair prašak za inhalaciju; 12mcg/doza + 340mcg/doza; ukupno 3 kom, inhaler, 3 x 60 doza Industrias Farmaceuticas Almirall S.A. Španija 15.181,90
5966 R03AL05 7114008 4013054025390 PREDSTAVNIŠTVO BERLIN-CHEMIE AG BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) formoterol aklidinijum-bromid Brimica Genuair prašak za inhalaciju; 12mcg/doza + 340mcg/doza; ukupno 1 kom, inhaler, 1 x 60 doza Industrias Farmaceuticas Almirall S.A. Španija 5.060,00
5967 V07AB.. voda za injekcije
5968 V07AB.. 0176000 4030539166188; 4030539166188 B.BRAUN ADRIA RSRB D.O.O. BEOGRAD voda za injekcije Voda za injekcije B.Braun rastvarač za parenteralnu upotrebu; 100mL; ukupno 20 kom, boca plastična, 20 x 100mL B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medicals SA Nemačka; Španija 1.707,80
5969 V07AB.. 0176001 4030539168908; 4030539168908 B.BRAUN ADRIA RSRB D.O.O. BEOGRAD voda za injekcije Voda za injekcije B.Braun rastvarač za parenteralnu upotrebu; 250mL; ukupno 10 kom, boca plastična, 10 x 250mL B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medicals SA Nemačka; Španija 1.002,40
5970 V07AB.. 0176002 4030539168885; 4030539168885 B.BRAUN ADRIA RSRB D.O.O. BEOGRAD voda za injekcije Voda za injekcije B.Braun rastvarač za parenteralnu upotrebu; 500mL; ukupno 10 kom, boca plastična, 10 x 500mL B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medicals SA Nemačka; Španija 1.030,00

* Cena na veliko sadrži i iznos za pokriće cene kontrolne markice

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print