Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.12.2022.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)


Član 1.

U Zakonu o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 – ispravka, 95/18, 86/19, 90/19 – ispravka i 144/20), u članu 1a tačka 3) posle reči: „javnih ovlašćenjaˮ dodaju se zapeta i reči: „a koja se za vršenje javnih ovlašćenja finansiraju iz budžetskih sredstava”.

Član 2.

U članu 19. stav 1. tačka 5) posle reči: „događajaˮ dodaje se zapeta, a reči: „uključujući i spise i radnje u postupcima za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa propisima koji uređuju poljoprivreduˮ zamenjuju se rečima: „spise i radnje u postupcima za ostvarivanje prava na podsticaje koji se isplaćuju u funkciji ostvarivanja ciljeva poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, spise i radnje u postupcima za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje, spise i radnje u postupcima za sprovođenje pravila i mera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvodaˮ.

Član 3.

U Tarifi republičkih administrativnih taksi, Odeljak A – Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji, u Tarifnom broju 1. u Napomeni u tački 12) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Dodaju se tač. 13) i 14), koje glase:

„13) za zahtev za izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga elektronskim putem;

14) za izdavanje uverenja o državljanstvu Republike Srbije elektronskim putem.ˮ.

Član 4.

U Tarifnom broju 11. u Napomeni u tački 5) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Dodaje se tačka 6), koja glasi:

„6) izdavanje uverenja o državljanstvu Republike Srbije elektronskim putem, automatskim preuzimanjem podataka iz registra matičnih knjiga putem sredstava elektronske komunikacije.ˮ.

Član 5.

U Tarifnom broju 32. dodaje se tačka 17), koja glasi:

„17) potvrde o prijavi držanja oružja iz kategorije C usled oštećenja, gubitka ili krađe

330.ˮ.

U Napomeni stav 1. menja se i glasi:

„Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, delova za oružje za potrebe streljačke organizacije.ˮ.

Dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, delova za oružje za potrebe izvođenja obuke u rukovanju vatrenim oružjem.ˮ.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 6.

U Tarifnom broju 33. stav 3. dodaje se tačka 5), koja glasi:

„5) kolekcionarske dozvole usled oštećenja, gubitka ili krađe

940.ˮ.

U Napomeni, stav 1. menja se i glasi:

„Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za registraciju oružja, odnosno unos podataka o oružju za potrebe streljačke organizacije.ˮ.

Dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za zahtev za registraciju oružja, odnosno unos podataka o oružju za potrebe izvođenja obuke u rukovanju vatrenim oružjem.ˮ.

Dosadašnji st. 2–6. postaju st. 3–7.

Član 7.

U Tarifnom broju 39. stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

U Napomeni dodaje se stav 2, koji glasi:

„Za zahtev i rešenje za prijem u državljanstvo Republike Srbije stranca, čiji bi prijem u državljanstvo Republike Srbije predstavljao interes za Republiku Srbiju ne plaća se taksa.ˮ.

Član 8.

U Tarifnom broju 44. stav 1. iznos: „13.470ˮ zamenjuje se iznosom: „7.790ˮ.

Član 9.

U Tarifnom broju 48. reči: „Za potvrdu o podacima iz kaznene evidencije radi osiguranja prava u inostranstvuˮ zamenjuju se rečima: „Za uverenje o podacima iz kaznene evidencije radi ostvarivanja prava građanaˮ.

Član 10.

U Tarifnom broju 49. reči: „Za izvod iz kaznene evidencije” zamenjuju se rečima: „Za izvod sa podacima iz kaznene evidencije o fizičkom licu, a po zahtevu pravnog lica”.

Dodaje se Napomena, koja glasi:

„NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za svako pojedinačno fizičko lice za koje se izdaje izvod sa podacima iz kaznene evidencije.ˮ.

Član 11.

U Tarifnom broju 57. Napomena, menja se i glasi:

„Shodno članu 11. Priloga A. Konvencije o privremenom uvozu, plaća se taksa za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa) iz ovog tarifnog broja.

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se, shodno članu 11. Priloga A, Konvencije o privremenom uvozu, u slučaju kad ATA karnet nije propisno razdužen i kad se kao dokaz o izvozu robe prihvate podaci o uvozu ili ponovnom uvozu koje su carinski organi druge strane ugovornice unele u ATA karnet, ili potvrdu koju su izdali carinski organi na osnovu podataka iz kupona (vaučer) otkinutog sa karneta prilikom uvoza ili ponovnog uvoza na njihovu teritoriju, ili na osnovu drugog dokaza kojim se potvrđuje da se roba nalazi izvan zemlje uvoza (slučajevi iz člana 10. stav 2. Priloga A. Konvencije o privremenom uvozu).ˮ.

Član 12.

U Tarifnom broju 58a stav 3. briše se.

U stavu 4, koji postaje stav 3, iznos: „20.460ˮ zamenjuje se iznosom: „32.240ˮ.

U stavu 5, koji postaje stav 4, iznos: „10.230ˮ zamenjuje se iznosom: „20.230ˮ.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 5.

Član 13.

U Tarifnom broju 96. stav 1. reči: „mišljenje (sertifikaciju)ˮ zamenjuju se rečju: „sertifikovanjeˮ.

U st. 2. i 3. reč: „mišljenjeˮ zamenjuje se rečju: „sertifikatˮ.

Član 14.

U Tarifnom broju 107. posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Za zahtev za upis evropskog patenta u registar patenata

8.210.ˮ.

Dosadašnji st. 6–13. postaju st. 7–14.

U Napomeni, u stavu 3. posle reči: „malog patentaˮ dodaju se zapeta i reči: „odnosno međunarodne prijave patentaˮ.

U stavu 7. reči: „st. 8–10.ˮ zamenjuju se rečima: „st. 9–11.ˮ.

Član 15.

U Tarifnom broju 134b dodaje se stav 2, koji glasi:

„Za izradu patentnog spisa u elektronskoj formi

7.000.ˮ.

Član 16.

U Tarifnom broju 135. stav 3. tačka 3) menja se i glasi:

„3) za izdavanje odobrenja za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala/proširenje granica odobrenog eksploatacionog polja

130.590ˮ.

Tačka 3a) menja se i glasi:

„3a) za izdavanje odobrenja za eksploataciono polje/proširenje eksploatacionog polja

125.680ˮ.

Tačke ٣b) i ٣d) brišu se.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) za ručno ispiranje plemenitih metala i sakupljanje drugih minerala sa površine zemlje

8.610ˮ.

Tačka 4a) briše se.

Tačka 5) menja se i glasi:

„5) za izdavanje odobrenja za izvođenje rudarskih radova i/ili izgradnju rudarskih objekata

108.800ˮ.

Tačka 5b) menja se i glasi:

„5b) za produženje roka važenja odobrenja za izvođenje rudarskih radova i/ili izgradnju rudarskih objekata

82.430ˮ.

Tačke 5g), 5d), 5đ), 6), 9) i 13) brišu se.

Tačka 14) menja se i glasi:

„14) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja na osnovu kojih se vrši eksploatacija (odobrenje za eksploataciono polje, odobrenje za eksploataciju nemetaličnih sirovina za građevinske materijale, odobrenje za izvođenje rudarskih radova i izgradnju rudarskih objekata, odobrenje za upotrebu i korišćenje rudarskih objekata, odobrenje za upravljanje rudarskim otpadom)

57.290ˮ.

Tačka 15) menja se i glasi:

„15) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina

57.290ˮ.

Posle tačke 15) dodaje se tačka 15a), koja glasi:

„15a) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za istraživanje podzemnih voda i geotermalnih resursa

38.190ˮ.

U tački 16) iznos: „37.260ˮ zamenjuje se iznosom: „57.290ˮ.

Dodaje se tačka 17), koja glasi:

„17) za izdavanje odobrenja za prenos potvrde o rezervama mineralnih sirovina i resursa i/ili drugih geoloških resursa

57.290ˮ.

Napomena menja se i glasi:

„Ako se podnese zahtev za smanjenje eksploatacionog polja definisanog odobrenjem za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u stavu 3. tačka 3) ovog tarifnog broja, a u slučaju smanjenja eksploatacionog polja definisanog odobrenjem za eksploataciono polje plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u stavu 3. tačka 3a) ovog tarifnog broja.ˮ.

Član 17.

U Tarifnom broju 135a tačka 2) menja se i glasi:

„2) termomineralne vode”.

Član 18.

U Tarifnom broju 135b tačka 2) menja se i glasi:

„2) termomineralne vode”.

Član 19.

Posle Tarifnog broja 135d dodaje se Tarifni broj 135đ, koji glasi:

„Tarifni broj 135đ

Za zahtev za prenos odobrenja eksploatacionog prostora i količine rezervi i/ili resursa podzemnih voda i geotermalnih resursa

38.190.ˮ.

Član 20.

U Tarifnom broju 142. st. 1. i 2. brišu se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 1.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 2, reč: „ovlašćenogˮ briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 3.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 4, zapeta i reči: „odnosno produženjeˮ brišu se, kao i reč: „ovlašćenogˮ briše se.

Član 21.

U Tarifnom broju 146a stav 1. menja se i glasi:

„Za utvrđivanje pojedinačnog plana pojedinačnih dozvola, odnosno revizije pojedinačnog plana

1.150.ˮ.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

„Za utvrđivanje pojedinačnog plana vremenskih dozvola

500

Za utvrđivanje pojedinačnog plana CEMT dozvola

500.ˮ.

Dosadašnji st. 2–7. postaju st. 4–9.

Član 22.

U Tarifnom broju 164. uvodna rečenica menja se i glasi:

„Za potvrdu nadležnog organa o prijemu izjave o završetku izrade temelja i završetku objekta u konstruktivnom smislu, i to:”.

Član 23.

U Tarifnom broju 165. uvodna rečenica menja se i glasi:

„Za rešenje o građevinskoj dozvoli, rešenje o odobrenju za izvođenje radova, rešenje o privremenoj građevinskoj dozvoli, rešenje o građevinskoj dozvoli za pripremne radove, rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli i rešenje o izmeni rešenja o odobrenju za izvođenje radova, koja donosi nadležni organ, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, i to:”.

Član 24.

U Tarifnom broju 171a uvodna rečenica menja se i glasi:

„Za potvrdu o prijavi radova koju nadležni organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, izdaje u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom, rešenjem o odobrenju za izvođenje radova, rešenjem o privremenoj građevinskoj dozvoli, rešenjem o građevinskoj dozvoli za pripremne radove, rešenjem o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli i rešenjem o izmeni rešenja o odobrenju za izvođenje radova, i to:ˮ.

Član 25.

Posle Tarifnog broja 171v dodaje se Tarifni broj 171g, koji glasi:

„Tarifni broj 171g

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisom kojim se uređuju uslovi za stavljanje na tržište i činjenje dostupnim na tržištu građevinskih proizvoda i, između ostalog, sprovođenje ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskih proizvoda u skladu sa srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom, i to:

 

1) za zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi

3.120

2) za zahtev za imenovanje tela za tehničko ocenjivanje

3.120

3) za rešenje koje se donosi po zahtevu podnetom za imenovanje tela za tehničko ocenjivanje

131.100

4) za rešenje koje se donosi po zahtevu podnetom za imenovanje tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi

131.100

5) za zahtev za priznavanje važenja u Republici Srbiji dokumenta o ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi građevinskog proizvoda izdatog u inostranstvu

3.120

6) za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja u Republici Srbiji dokumenta o ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi građevinskog proizvoda izdatog u inostranstvu

59.600.ˮ.

Član 26.

Posle Tarifnog broja 186. dodaje se Tarifni broj 186a, koji glasi:

„Tarifni broj 186a

Za podnošenje zahteva za izdavanje uslova zaštite prirode

900

Za izdavanje stručne osnove za izradu Rešenja o uslovima zaštite prirode, i to:

 

1) za prostorno plansku dokumentaciju i urbanističko tehničke dokumente:

 

(1) za Plan detaljne regulacije

20.000

(2) za Urbanistički projekat

20.000

2) za projekte:

 

(1) za pejzažno arhitektonsko uređenje

10.000

(2) za istraživanja (odnosi se na sve resurse)

25.000

(3) za eksploataciju

25.000

(4) za rekultivaciju

30.000

3) za tehničku dokumentaciju, za izgradnju objekta, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i sanaciju:

 

(1) za hidroelektrane, po objektu:

 

– manje od 2 MW

20.000

– 2–10 MW

30.000

– više od 10 MW

40.000

(2) za vetrogeneratore, po stubu:

 

– do 5

30.000

– od 6 do 10

50.000

– preko 10

70.000

(3) za solarne elektrane, po površini (m2):

 

– do 5.000

20.000

– od 5.001 do 10.000

30.000

– preko 10.000

50.000

(4) za privredne/industrijske/komercijalne objekte, po objektu

25.000

(5) za stambene objekte, po objektu i površini (m2)

 

– do 100

10.000

– preko 100

18.000

(6) za kuće za odmor (vikend objekti), po objektu i površini (m2):

 

– do 50

15.000

– od 50 do 100

20.000

– preko 100

25.000

(7) za posebnu vrstu objekata (RBS, solarni i dr.), po objektu

20.000

(8) za druge objekte, zgrade (pomoćne, ekonomske), po objektu

10.000

(9) za turističke, uslužne objekte, hotele, po objektu

25.000

4) za infrastrukturne objekte, izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i održavanje:

 

(1) za linijske infrastrukturne objekte i komunalnu infrastrukturu

30.000

(2) za studiju procene uticaja na životnu sredinu

35.000

(3) za ocenu prihvatljivosti

35.000

5) za ostalo (za privredne i kulturne manifestacije, moto trke i dr.)

10.000

   

NAPOMENA:

 

Iznosi taksi iz stava 2. ovog tarifnog broja, umanjuju se za 50% za izdavanje stručne osnove fizičkom licu za izradu Rešenja o uslovima zaštite prirode, i to:

1) kada obavljaju dozvoljene aktivnosti, odnosno delatnosti u zaštićenim prirodnim područjima na tradicionalan način,

2) za vodosnabdevanje i unapređenje infrastrukture u seoskim domaćinstvima,

3) za izgradnju stambenih, pomoćnih i nekomercijalnih objekata u seoskim domaćinstvima.

Iznosi taksi iz stava 2. ovog tarifnog broja, umanjuju se za 50% za izdavanje stručne osnove pravnom licu za izradu Rešenja o uslovima zaštite prirode za potrebe vodosnabdevanja stanovništva pijaćom vodom i javnu kanalizaciju.

 

Takse iz stava 2. ovog tarifnog broja ne plaćaju se za izdavanje stručne osnove za izradu Rešenja o uslovima zaštite prirode za izradu:

1) Prostornog plana Republike Srbije,

2) regionalnih prostornih planova,

3) prostornih planova jedinica lokalne samouprave,

4) prostornih planova područja posebne namene,

5) generalnih urbanističkih planova,

6) planova generalne regulacije i

7) šumskih, ribolovnih, lovnih i vodoprivrednih osnova.

 

Taksu za izdavanje stručne osnove za izradu Rešenja o uslovima zaštite prirode iz stava 2. ovog tarifnog broja ne plaćaju:

1) upravljači prirodnih dobara, za aktivnosti u prirodnom dobru,

2) republički, pokrajinski i organi lokalne samouprave,

3) ustanove (delatnost obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, učeničkog i studentskog standarda, zdravstvene i socijalne zaštite, društvene brige o deci, socijalnog osiguranja i zdravstvene zaštite životinja),

4) Crveni krst, Crveni polumesec i njihove podružnice, udruženja koja vode brigu o osobama sa posebnim potrebama i slično,

5) crkve i verske zajednice – osim za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju komercijalnih objekata,

6) fizička lica u zaštićenim prirodnim područjima za radove/aktivnosti kojima se unapređuje prirodno dobro,

7) fizička lica za izgradnju solarnih panela na porodičnim i vikend objektima i

8) fizička lica u zaštićenim prirodnim područjima za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju stambenih, pomoćnih i nekomercijalnih objekata u okviru domaćinstva sa prebivalištem na teritoriji zaštićenog područja.ˮ.

 

Član 27.

Posle Tarifnog broja 204a dodaje se Tarifni broj 204b, koji glasi:

„Tarifni broj 204b

Za donošenje odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda, i to:

 

1) za formalnu procenu dokumentacije koja se dostavlja uz zahtev za donošenje odobrenja

315.890

2) za procenu biocidnog proizvoda na osnovu dostavljene dokumentacije

991.750

Za donošenje odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda, i to:

 

1) za formalnu procenu dokumentacije koja se dostavlja uz zahtev za donošenje odobrenja

631.790

2) za procenu biocidnih proizvoda na osnovu dostavljene dokumentacije

1.983.510

Za pojednostavljeni postupak za donošenje odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda, i to:

 

1) za formalnu procenu dokumentacije koja se dostavlja uz zahtev za donošenje odobrenja

31.590

2) za procenu biocidnih proizvoda na osnovu dostavljene dokumentacije u pojednostavljenom postupku

99.170

Za pojednostavljeni postupak za donošenje odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda, i to:

 

1) za formalnu procenu dokumentacije koja se dostavlja uz zahtev za donošenje odobrenja

47.380

2) za procenu grupe biocidnih proizvoda na osnovu dostavljene dokumentacije u pojednostavljenom postupku

148.760

Za procenu dokumentacije radi donošenja rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu

60.840

Za procenu dokumentacije dostavljene uz zahtev za donošenje rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda donetog u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

218.490

Za procenu dokumentacije dostavljene uz zahtev za donošenje rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda donetog u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

436.980

Za procenu dokumentacije dostavljene uz zahtev za donošenje rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda donetog u pojednostavljenom postupku u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

21.840

Za procenu dokumentacije dostavljene uz zahtev za donošenje rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda donetog u pojednostavljenom postupku u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

32.770

Za procenu novih podataka koji se odnose na neželjene efekte aktivne supstance ili biocidnog proizvoda na ljude, naročito na osetljive grupe, na životinje ili na životnu sredinu, na mogućnost razvoja rezistencije na aktivnu supstancu, kao i na nedovoljnu efikasnost biocidnog proizvoda

213.970

Za procenu podataka o novom biocidnom proizvodu u grupi biocidnih proizvoda za koju je doneto odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje

39.230

Za procenu podataka o novom biocidnom proizvodu u grupi biocidnih proizvoda za koju je doneto odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje u pojednostavljenom postupku

3.920

Za procenu podataka o novom biocidnom proizvodu u grupi biocidnih proizvoda za koju je doneto rešenje kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje donetog u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

6.550

Za procenu podataka o novom biocidnom proizvodu u grupi biocidnih proizvoda za koju je doneto rešenje kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje donetog u pojednostavljenom postupku u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

650

Za procenu novih podataka u postupku produženja važenja odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda

653.820

Za procenu novih podataka u postupku produženja važenja odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda

1.307.650

Za procenu novih podataka u postupku produženja važenja odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda donetog u pojednostavljenom postupku

65.380

Za procenu novih podataka u postupku produženja važenja odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda donetog u pojednostavljenom postupku

98.070

Za procenu novih podataka u postupku produženja važenja rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda donetog u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

109.240

Za procenu novih podataka u postupku produženja važenja rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda donetog u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

218.490

Za procenu novih podataka u postupku produženja važenja rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda donetog u pojednostavljenom postupku u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

10.920

Za procenu novih podataka u postupku produženja važenja rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda donetog u skladu sa propisom EU u pojednostavljenom postupku od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

16.380

Za procenu dokumentacije za odobrenje izmene podataka dostavljenih u postupku donošenja odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda

45.760

Za procenu dokumentacije za odobrenje izmene podataka dostavljenih u postupku donošenja odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda

91.530

Za procenu dokumentacije za odobrenje izmene podataka dostavljenih u pojednostavljenom postupku donošenja odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda

4.570

Za procenu dokumentacije za odobrenje izmene podataka dostavljenih u pojednostavljenom postupku donošenja odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda

9.150

Za procenu dokumentacije za odobrenje izmene podataka dostavljenih u postupku donošenja rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu

7.170

Za procenu dokumentacije za odobrenje izmene podataka dostavljenih u postupku donošenja rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda donetog u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

7.640

Za procenu dokumentacije za odobrenje izmene podataka dostavljenih u postupku donošenja rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda donetog u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

15.290

Za procenu dokumentacije za odobrenje izmene podataka dostavljenih u postupku donošenja rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda donetog u pojednostavljenom postupku u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

760

Za procenu dokumentacije za odobrenje izmene podataka dostavljenih u postupku donošenja rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda donetog u pojednostavljenom postupku u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

1.520

Za procenu podataka koji se dostavljaju uz zahtev za donošenje privremene dozvole za činjenje dostupnim na tržištu ili korišćenje biocidnog proizvoda

238.670

Za procenu podataka koji se dostavljaju uz zahtev za donošenje dozvole za eksperiment ili ispitivanje za svrhe naučnog istraživanja i razvoja ili proizvod i proces – orijentisanog istraživanja i razvoja

13.070.ˮ.

Član 28.

U Tarifnom broju 212. st. 1. i 2. brišu se.

Član 29.

U Tarifnom broju 214. tačka 1) iznos: „246.750ˮ zamenjuje se iznosom: „31.660ˮ.

Član 30.

U Tarifnom broju 215a u stavu 2. dodaje se tačka 9), koja glasi:

„9) za 12 meseci korišćenja servisa za izdavanje koordinata tačaka geodetske osnove

37.200.ˮ.

Stav 4. menja se i glasi:

„Za 12 meseci korišćenja softvera za transformaciju koordinata etrf 2.000-gk i računanje undulacije geoida iz geoidnog modela (sqm 2.011)

16.700.ˮ.

U Napomeni dodaje se stav 7, koji glasi:

„Usluga iz stava 2. tačka 9) ovog tarifnog broja će se primenjivati od 1. maja 2023. godine.ˮ.

Član 31.

U Tarifnom broju 215b stav 2. tač. 3) i 4) menjaju se i glase:

„3) katastarski plan u vektorskom obliku, po parceli:

 

(1) za jednu katastarsku parcelu

1.000

(2) za svaku sledeću do 100 katastarskih parcela

700

(3) za svaku sledeću preko 100 katastarskih parcela

400

4) alfanumeričke podatke iz baze podataka katastra nepokretnosti u digitalnom obliku, na osnovu spiska nepokretnosti, po nepokretnosti

20ˮ.

Dodaje se tačka 5), koja glasi:

„5) alfanumeričke podatke iz baze podataka katastra nepokretnosti u digitalnom obliku, po specifičnom zahtevu, po nepokretnosti

50ˮ.

U stavu 3. tačka 4) menja se i glasi:

„4) za uverenje o promenama na nepokretnosti:

 

(1) za prvobitno stanje i do pet promena

5.010

(2) za prvobitno stanje i preko pet promena

8.030ˮ.

U stavu 5. tačka 4) menja se i glasi:

„4) za promenu nastalu izgradnjom garaže površine do 30 m2, pomoćnog objekta površine do 50 m2, sa upisom imaoca prava

2.700ˮ.

U Napomeni dodaju se novi st. 1. i 2, koji glase:

„Podaci iz stava 2. tačka 1) ovog tarifnog broja izdaju se samo u slučaju kada za nepokretnost iz zahteva ne postoji katastarski plan u rasterskom (georeferenciranom) obliku ili u vektorskom obliku.

Podaci iz stava ٢. tačka ٢) ovog tarifnog broja izdaju se samo u slučaju kada za nepokretnost iz zahteva ne postoji katastarski plan u vektorskom obliku.ˮ.

Dosadašnji st. ١–17. postaju st. 3–19.

Član 32.

U Tarifnom broju 215v stav 1. tač. 3)–6) brišu se.

U Napomeni stav 2. briše se.

Član 33.

U Tarifnom broju 215đ stav 2. tačka 7) menja se i glasi:

„7) za overenu kopiju ortofotoa – štampani oblik, kolor, papir do A3 formata

2.010.ˮ.

U stavu 4. u uvodnoj rečenici posle reči: „modela (OTM)ˮ dodaju se reči: „u digitalnom obliku – rasterˮ.

U tač. 1)–3) reči: „(analogni oblik)ˮ brišu se.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 6a), koja glasi:

„6a) dodatak za štampani – kolor oblik osnovne državne karte razmere 1:5.000 ili 1:10.000, topografsku kartu razmere 1:20.000 ili 1:250.000

1.000ˮ.

Stav 5. briše se.

U Napomeni stav 2. briše se.

Član 34.

Tarifni broj 215i menja se i glasi:

„Tarifni broj 215i

Za pristup podacima katastra nepokretnosti putem interneta – uvid u bazu podataka katastra nepokretnosti (pretplatnički servis), i to:

 

1) od 0 do 20 upita mesečno

2.260

2) za svaki naredni upit, po upitu

110

Za pristup setovima prostornih podataka putem servisa Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (u daljem tekstu: NIGP) prema vrsti servisa, i to:

 

1) za 12 meseci korišćenja WMS standard servisa NIGP-a za teritoriju Republike ili 200.000 upita godišnje

20.000

2) za 12 meseci korišćenja WMS standard servisa NIGP-a za teritoriju Republike ili 500.000 upita godišnje

40.000

3) za 12 meseci korišćenja WMS prilagođenog korisničkog servisa NIGP-a ili 500.000 upita godišnje

80.000

4) za 12 meseci korišćenja WMTS standard servisa NIGP-a za teritoriju Republike ili 200.000 upita godišnje

20.000

5) za 12 meseci korišćenja WMTS standard servisa NIGP-a za teritoriju Republike ili 500.000 upita godišnje

40.000

6) za 12 meseci korišćenja WMTS prilagođenog korisničkog servisa NIGP-a ili 500.000 upita godišnje

80.000

7) za 12 meseci korišćenja WFS standard servisa NIGP-a za teritoriju Republike ili 200.000 upita godišnje

200.000

8) za 12 meseci korišćenja WFS standard servisa NIGP-a za teritoriju Republike ili 400.000 upita godišnje

400.000

9) za 12 meseci korišćenja REST standard servisa NIGP-a za teritoriju Republike ili 200.000 upita godišnje

200.000

10) za 12 meseci korišćenja REST standard servisa NIGP-a za teritoriju Republike ili 500.000 upita godišnje

400.000

11) za 12 meseci korišćenja REST prilagođenog korisničkog servisa NIGP-a ili 500.000 upita godišnje

800.000

12) za 12 meseci korišćenja DOWNLOAD vektor servisa NIGP-a za teritoriju Republike ili 10.000 upita godišnje

20.000

Za pristup podacima putem WEB servisa, za alfanumeričke podatke katastra nepokretnosti (katastarski operat) – mesec dana pristupa, pretplata za jednu opštinu (gradsku opštinu)

10.780

   

NAPOMENA:

 

Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja ne plaća se za javni uvid u podatke katastra nepokretnosti i katastra zemljišta.

 

Ne plaća se taksa za DOWNLOAD vektor servis NIGP-a za:

 

1) Adresni registar za teritoriju Republike Srbije (Izvod iz distribucione baze ulica i kućnih brojeva sa geometrijom mesečne ažurnosti).

 

2) Registar prostornih jedinica (Izvod iz distribucione baze teritorijalne podele Republike Srbije sa geometrijom mesečne ažurnosti).

 

3) Registar geografskih imena (Izvod iz distribucione baze registra geografskih imena mesečne ažurnosti).

 

4) Registar investicionih lokacija (Izvod iz distribucione baze registra investicionih lokacija sa geometrijom mesečne ažurnosti).

 

5) Nomenklatura statističkih jedinica (Izvod iz distribucione baze nomenklature statističkih jedinica sa geometrijom mesečne ažurnosti).

 

Ne plaća se taksa za korišćenje NIGP servisa za transformaciju podataka – GIS Transformacija.ˮ.

 

Član 35.

Tarifni broj 215j menja se i glasi:

„Tarifni broj 215j

Za izdavanje podataka arhiva – kopija planova karata, i to:

 

1) za kopiju katastarskog plana arhivskog originala i ostalih geodetskih planova u digitalnom obliku – raster:

 

(1) za format A4

1.200

(2) za format A3

2.400

(3) veći od A3 formata, po dm2

250

2) za kopiju katastarskog plana arhivskog originala i ostalih geodetskih planova, dodatak za štampane primerke:

 

(1) kolor primerak formata A4

60

(2) kolor primerak formata A3

120

3) za kopiju ostalih karata (agrarne, pedološke, pregledne karte atara, hidrogeološke, hidrološke, tematske) u digitalnom obliku – rasteru:

 

(1) za razmeru 1:20.000 i 1:25.000, po listu karte

2.000

(2) za razmere sitnije od 1:25.000 do razmere krupnije od 1:400.000, po listu karte

4.000

(3) razmere od 1:400.000 do 1:1.000.000, po listu karte

5.100

4) za kopiju ostalih karata (agrarne, pedološke, pregledne karte atara, hidrogeološke, hidrološke, tematske) dodatak za štampanje:

 

(1) za razmeru 1:20.000 i 1:25.000, po listu karte štampanje crno-belo

800

(2) za razmeru 1:20.000 i 1:25.000, po listu karte štampanje u koloru

1.200

(3) za razmere sitnije od 1:25.000 do razmere krupnije od 1:400.000, po listu karte štampanje crno belo

1.600

(4) za razmere sitnije od 1:25.000 do razmere krupnije od 1:400.000, po listu karte štampanje u koloru

2.400

(5) razmere od 1:400.000 do 1:1.000.000, po listu karte štampanje crno belo

1.800

(6) razmere od 1:400.000 do 1:1.000.000, po listu karte štampanje u koloru

2.650

Za izdavanje dokumenata, i to:

 

1) u digitalnom obliku – rasteru iz arhive po listu

100

2) dodatak za štampani oblik dokumenata iz arhive:

 

(1) do formata A4, po listu crno belo

20

(2) do formata A4, po listu u koloru

60

(3) od formata A4 do formata A3, po listu crno belo

40

(4) od formata A4 do formata A3, po listu u koloru

120

(5) od formata A3 do formata A2, po listu crno belo

80

(6) od formata A3 do formata A2, po listu u koloru

300

(7) od formata A2 do formata A0, po listu crno belo

250

(8) od formata A2 do formata A0, po listu u koloru

1.000

Za skeniranje i georeferenciranje, i to:

 

1) za skeniranje dokumentacije u rezoluciji 300 dpi, formatu TIFF G4 i JPEG, pun kolor (RGB):

 

(1) do formata manjeg od A4, po listu plana/karte

10

(2) od formata A4 do formata manjeg od A3, po listu plana/karte

10

(3) od formata A3 do formata manjeg od A2, po listu plana/karte

20

(4) od formata A2 do formata manjeg od A1, po listu plana/karte

350

(5) od formata A1 do formata manjeg od A0, po listu plana/karte

700

(6) od formata A0 do formata 1.600 x 1.000 mm, po listu plana/karte

1.400

2) za georeferenciranje geodetskih planova ili karata, po listu plana/karte

1.000

3) za pripremu rasterskih podloga, isecanje prema traženom obuhvatu, po listu plana ili karte, po listu plana/karte

600

Napomena:

 

Taksa iz stava 3. tačka 1) ovog tarifnog broja uvećava se za:

1) isporuku u komprimovanom DjVu formatu za 10% propisane takse;

 

2) uvećanje rezolucije skeniranja za svakih 100 dpi za 50% propisane takse;

 

3) skeniranje ukoričene dokumentacije za 30% propisane takse;

 

4) unos atributa rasterskih fajlova (metapodataka) u bazu podataka 10 dinara po jednom meta podatku.

 

Taksa iz stava 3. tačka 1) ovog tarifnog broja umanjuje se za:

 

1) skeniranje u „grejskelu” (Grayscale) ili 8-bitnom koloru za 50% propisane takse;

 

2) skeniranje crno-belo (B&W) za 70% propisane takse;

 

3) umanjenje rezolucije skeniranja za svakih 100 dpi za 30% propisane takse.

 

Ako obveznik takse iz stava 3. ovog tarifnog broja, po jednom zahtevu skenira više od 50 dokumenata, odnosno georeferencira ili transformiše više od 50 planova i karata, ukupna taksa za skeniranje, georeferenciranje ili transformaciju umanjuje se, i to:

 

1) od 50 do 100 komada za 20% propisane takse;

 

2) od 100 do 1.000 komada za 30% propisane takse;

 

3) preko 1.000 komada za 50% propisane takse.ˮ.

 

Član 36.

U Tarifnom broju 215lj dodaje se stav 2, koji glasi:

„Za izdavanje podataka i izveštaja, i to:

 

1) za izveštaje i za uverenja o podacima poslednjeg stanja registra geodetskih organizacija

690

2) za uverenje o vrsti geodetskih radova za koje geodetska organizacija ima izdatu licencu za rad od strane Republičkog geodetskog zavoda

690

3) za izdavanje dokumenata iz arhive, to jest distribuciju dokumenata u elektronskom formatu

690ˮ.

Član 37.

Posle Tarifnog broja 215n dodaje se Tarifni broj 215nj, koji glasi:

„Tarifni broj 215nj

Za rešenje kojim se odbija zahtev za ispravku greške u katastru

5.050.ˮ.

Član 38.

U Tarifnom broju 220. u Napomeni dodaje se stav 2, koji glasi:

„Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za uverenja iz matičnih knjiga u elektronskom obliku.ˮ.

Član 39.

U Tarifnom broju 221. u uvodnoj rečenici posle reči: „knjigaˮ dodaju se reči: „u štampanom oblikuˮ.

U Napomeni dodaje se stav 2, koji glasi:

„Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za izvode iz matičnih knjiga u elektronskom obliku.ˮ.

Član 40.

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze.

Član 41.

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2023. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2023. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 42.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1) Uredba o visini taksi, obveznicima plaćanja, kao i načinu plaćanja taksi za procenu i proveru podataka o biocidnim proizvodima („Službeni glasnik RSˮ, broj 90/15);

2) Pravilnik o visini i načinu obračuna i naplate takse za izdvanje akata o uslovima zaštite prirode („Službeni glasnik RSˮ, br. 73/11 i 106/13).

Član 43.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print