Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.12.2022.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)


Član 1.

U Zakonu o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 i 118/21), u članu 5. reči: „po rešenju nadležnog poreskog organa” zamenjuju se rečju: „samooporezivanjem”.

Član 2.

U članu 12a stav 1. posle reči: „30) i 31),” dodaju se reči: „člana 12b st. 1. i 2,”.

Član 3.

U članu 12b stav 1. menja se i glasi:

„Normirani troškovi u dinarskom iznosu iz člana 56. stav 2. tačka 1) i člana 85. stav 5. tačka 2) podtačka (1) ovog zakona po osnovu prihoda koji fizičko lice ostvari u kvartalu, priznaju se u visini od 96.000 dinara.”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Normirani troškovi u dinarskom iznosu iz člana 56. stav 2. tačka 2) i člana 85. stav 5. tačka 2) podtačka (2) ovog zakona po osnovu prihoda koji fizičko lice ostvari u kvartalu, priznaju se u visini od 57.900 dinara.”.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: „stava 1.” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 2.”.

Član 4.

U članu 13. stav 3. posle reči: „zarada preduzetnika” dodaju se reči: „i preduzetnika poljoprivrednika”.

Član 5.

U članu 15a st. 2, 4. i 5. reči: „19.300 dinara” zamenjuju se rečima: „21.712 dinara”.

Član 6.

U članu 15v stav 4. tačka 1) tačka i zapeta na kraju zamenjuju se zapetom i dodaje se reč: „ili”.

Član 7.

U članu 21v stav 1. reči: „2022. godine” zamenjuju se rečima: „2023. godine”.

Član 8.

U članu 21d stav 1. reči: „2022. godine” zamenjuju se rečima: „2023. godine”.

Član 9.

U članu 33a stav 5. menja se i glasi:

„Izuzetno od stava 4. ovog člana, lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (u daljem tekstu: PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine.”.

Član 10.

U članu 42. stav 1. posle reči: „zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost” dodaju se reči: „a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Izuzetno od stava 2. ovog člana, lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine.”.

Član 11.

U članu 55. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava na koje se porez plaća samooporezivanjem, izuzev tih prihoda koje ostvaruje obveznik koji ima status samostalnog umetnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture, čini bruto prihod ostvaren u kvartalu umanjen za normirane troškove u dinarskom iznosu:

1) u visini iz člana 12b stav 1. ovog zakona, ili

2) u visini iz člana 12b stav 2. ovog zakona uvećane za 34% bruto prihoda ostvarenog u kvartalu.”.

Član 12.

U članu 56. stav 2. menja se i glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, za prihode od autorskih i srodnih prava na koje se porez plaća samooporezivanjem, izuzev tih prihoda koje ostvaruje obveznik koji ima status samostalnog umetnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture, priznaju se normirani troškovi u dinarskom iznosu:

1) iz člana 12b stav 1. ovog zakona, ili

2) iz člana 12b stav 2. ovog zakona uvećani za 34% bruto prihoda ostvarenog u kvartalu.”.

Član 13.

U članu 58. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, stopa poreza na prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava na koje se porez plaća samooporezivanjem, za koje se normirani troškovi priznaju u skladu sa članom 56. stav 2. tačka 2) ovog zakona, iznosi 10%.”.

Član 14.

U članu 85. stav 5. tačka 2) menja se i glasi:

„2) stava 1. tačka 18) ovog člana, koji fizičko lice ostvari po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad, na koji se porez plaća samooporezivanjem, čini bruto prihod ostvaren u kvartalu umanjen za normirane troškove u dinarskom iznosu:

(1) iz člana 12b stav 1. ovog zakona, ili

(2) iz člana 12b stav 2. ovog zakona uvećane za 34% bruto prihoda ostvarenog u kvartalu.”.

Član 15.

U članu 86. stav 2. menja se i glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, stopa poreza na prihode od:

1) osiguranja lica iz člana 84. ovog zakona iznosi 15%;

2) ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, za koje se normirani troškovi priznaju u skladu sa članom 85. stav 5. tačka 2) podtačka (2) ovog zakona iznosi 10%.”.

Član 16.

U članu 87. stav 1. reči: „Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica” zamenjuju se rečima: „Godišnjim porezom na dohodak građana oporezuje se dohodak fizičkih lica”.

U tački 1) reči: „rezidenti za” zamenjuju se rečju: „rezidenata -”.

U tački 2) reči: „nerezidenti za” zamenjuju se rečju: „nerezidenata -”.

U stavu 2. tačka 1) reči: „čl. 13. do 15v” zamenjuju se rečima: „čl. 15a do 15v”.

U tački 2) reči: „člana 40.” zamenjuju se rečima: „člana 41.”.

U stavu 3. reči: „članom 40.” zamenjuju se rečima: „članom 41.”.

Član 17.

U članu 92. dodaju se st. 2, 3. i 4, koji glase:

„Na osnovu podataka iz službenih evidencija poreski organ unosi podatke u poresku prijavu iz stava 1. ovog člana i postavlja je na portal Poreske uprave najkasnije do 1. aprila godine koja sledi godini za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana.

Poreski obveznik je u obavezi da izvrši izmenu, odnosno dopunu poreske prijave iz stava 2. ovog člana, u delu u kome nisu iskazani tačni i odgovarajući podaci i nakon toga podnese poresku prijavu u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Ukoliko poreski obveznik u roku iz stava 1. ovog člana ne podnese poresku prijavu, Poreska uprava podnosi poresku prijavu za to lice.”.

Član 18.

U članu 94. stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Dosadašnji stav 5. briše se.

U dosadašnjem stavu 6, koji je postao stav 4, reči: „stava 4.” zamenjuju se rečima: „stava 3.”.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 5.

Dosadašnji stav 8. briše se.

Član 19.

U članu 95. st. 6. i 7. menjaju se i glase:

„Poreska prijava sa obračunatim porezom za koji je članom 100a stav 1. tačka 2) podtač. (2) i (3) i tačka 3) i stav 2. ovog zakona utvrđena obaveza samooporezivanja, podnosi se u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda.

Izuzetno od stava 6. ovog člana, poreska prijava za prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, u kojoj se iskazuju opredeljeni normirani troškovi saglasno članu 56. stav 2. i članu 85. stav 5. tačka 2) ovog zakona, podnosi se u roku od 30 dana od isteka kvartala u kome su ti prihodi ostvareni.”.

Član 20.

U članu 98. tačka 3) reči: „za godišnji porez na dohodak građana,” brišu se.

Član 21.

U članu 100. tačka 2a) tačka i zapeta na kraju zamenjuju se tačkom.

Tačka 3) briše se.

Član 22.

U članu 100a stav 1. menja se i glasi:

„Samooporezivanjem utvrđuju se i plaćaju porezi na:

1) prihode od samostalne delatnosti preduzetnika, preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugog lica koji vodi poslovne knjige u skladu sa članom 43. st. 2. i 3. ovog zakona;

2) prihode koje isplaćuje isplatilac koji nije pravno lice, preduzetnik ili preduzetnik paušalac, i to:

(1) prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad za koje se oporezivi prihod utvrđuje saglasno članu 55. stav 2. i članu 85. stav 5. tačka 2) ovog zakona;

(2) kamate;

(3) druge prihode iz člana 85. ovog zakona, izuzev prihoda iz podtačke (1) ove tačke;

3) prihode koje isplaćuje isplatilac koji nije pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik, po osnovu prihoda od izdavanja nepokretnosti i davanja u zakup pokretnih stvari;

4) dohodak koji se oporezuje godišnjim porezom na dohodak građana u skladu sa članom 87. ovog zakona.”.

Dodaju se st. 7. i 8, koji glase:

„Porez na prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, za koje je oporezivi prihod utvrđen saglasno članu 55. stav 2. i članu 85. stav 5. tačka 2) ovog zakona, plaća se na prihod koji je obveznik ostvario u kvartalu.

Po osnovu prihoda iz stava 1. tačka 2) podtačka (1) ovog člana ostvarenih u svakom posebnom kvartalu podnosi se poreska prijava u kojoj se obveznik opredeljuje za jednu poresku osnovicu, i to utvrđenu saglasno članu 55. stav 2. tačka 1) i članu 85. stav 5. tačka 2) podtačka (1) ili saglasno članu 55. stav 2. tačka 2) i članu 85. stav 5. tačka 2) podtačka (2) ovog zakona.”.

Član 23.

U članu 109. stav 13. briše se.

Član 24.

U članu 110. tačka 2) reči: „na godišnji porez na dohodak građana i” brišu se.

Član 25.

Prvo usklađivanje normiranih troškova u dinarskom iznosu od 57.900 dinara i 96.000 dinara iz člana 3. ovog zakona, godišnjim indeksom potrošačkih cena vrši se počev u 2024. godini.

Član 26.

Prvo usklađivanje neoporezivog iznosa zarade od 21.712 dinara iz člana 5. ovog zakona, godišnjim indeksom potrošačkih cena vrši se počev u 2024. godini.

Član 27.

Odredbe ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2023. godine.

Član 28.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print