Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.12.2022.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)


Član 1.

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 i 118/21), član 28. menja se i glasi:

„Član 28.

Osnovica doprinosa za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu je oporezivi prihod od ugovorene naknade u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Izuzetno od stava 1. ovog člana:

1) osnovica doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za kvartal, za lica iz člana 57. stav 2. ovog zakona, koja saglasno odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana porez plaćaju samooporezivanjem na oporezivi prihod koji čini bruto prihod ostvaren u kvartalu umanjen za zbir normiranih troškova opredeljenih u dinarskom iznosu i 34% bruto prihoda ostvarenog u kvartalu, je najmanje trostruki iznos najniže mesečne osnovice doprinosa iz člana 36. ovog zakona;

2) osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za kvartal, za lica iz člana 57. stav 2. ovog zakona, koja saglasno odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana porez plaćaju samooporezivanjem na prihode ostvarene u kvartalu, je najmanje trostruki iznos osnovice iz člana 35b ovog zakona.

Ukoliko su osnovice doprinosa iz stava 2. ovog člana niže od oporezivog prihoda, osnovica doprinosa je oporezivi prihod.”.

Član 2.

U članu 36. stav 3. reči: „čl. 28. i 35b ovog zakona” zamenjuju se rečima: „člana 28. st. 1. i 2. tačka 2) i stav 3. i člana 35b ovog zakona”.

Član 3.

U članu 44. stav 1. tačka 1) procenat: „25%” zamenjuje se procentom: „24%”.

U stavu 2. tačka 1) procenat: „11%” zamenjuje se procentom: „10%”.

Član 4.

U članu 45. stav 1. reči: „2022. godine” zamenjuju se rečima: „2023. godine”.

Član 5.

U članu 45v stav 1. reči: „2022. godine” zamenjuju se rečima: „2023. godine”.

Član 6.

Odredbe ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2023. godine.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print