Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
12.12.2016.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2016)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o budžetskom sistemu

Proglašava se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Petoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2016. godini, 10. decembra 2016. godine.

ZAKON
o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

Član 1.

U Zakonu o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon i 103/15), u članu 2. posle tačke 31) dodaje se tačka 31a), koja glasi:

"31a) Kvota predstavlja ograničenje potrošnje aproprijacije za određeni period;".

U tački 37) posle reči: "korisnika budžetskih sredstava" dodaju se reči: "i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje".

Član 2.

U članu 17. stav 1. reči: "određenom subjektu" zamenjuju se rečima: "organu lokalne vlasti".

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, posebnim zakonom se može dati pravo korisniku javnih sredstava koji nije korisnik sredstava budžeta Republike Srbije da utvrdi visinu takse za javne usluge koje pruža.".

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: "nadležni subjekt iz stava 1. ovog člana" zamenjuju se rečima: "korisnik javnih sredstava".

Dosadašnji st. 3, 4. i 5. postaju st. 4, 5. i 6.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, reči: "iz stava 5." zamenjuju se rečima: "iz stava 6.".

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8, reči: "od stava 6." zamenjuju se rečima: "od stava 7.".

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 9, reči: "Ako visina takse nije utvrđena zakonom, na akt kojim se utvrđuje njihova visina subjekat iz stava 1. ovog člana mora pribaviti saglasnost" zamenjuju se rečima: "U slučaju iz stava 2. ovog člana, na akt kojim se utvrđuje visina taksi mora se pribaviti saglasnost:".

U dosadašnjem stavu 9, koji postaje stav 10, reči: "iz stava 8." zamenjuju se rečima: "iz stava 9.".

Dosadašnji stav 10. postaje stav 11.

U dosadašnjem stavu 11, koji postaje stav 12, reči: "iz stava 10." zamenjuju se rečima: "iz stava 11.".

U dosadašnjem stavu 12, koji postaje stav 13, reči: "stava 8." zamenjuju se rečima: "stava 9.".

Dosadašnji stav 13. postaje stav 14.

Član 3.

U članu 27e stav 34. broj: "2016." zamenjuje se brojem: "2017.".

Dodaju se st. 44, 45. i 46, koji glase:

"Izuzetno od st. 29–31. ovog člana, u 2017. godini penzije će se povećati za 1,5 %.

Izuzetno od st. 29–31. ovog člana, u 2017. godini mogu se povećati plate zaposlenih u:

– Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu odbrane, Bezbednosno-informativnoj agenciji, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija – samo za državne službenike i nameštenike u kazneno-popravnim ustanovama i pravosuđu (osim sudija i tužilaca, državnih službenika i nameštenika koji u skladu sa odredbama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela ("Službeni glasnik RS", br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04 – dr. zakon, 45/05, 61/05, 72/09, 72/11 – dr. zakon, 101/11 – dr. zakon i 32/13), kao i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine ("Službeni glasnik RS", br. 67/03, 135/04, 61/05, 107/07, 104/09, 101/11 – dr. zakon i 6/15) ostvaruju pravo na platu u duplom iznosu) za 5%;

– ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i učeničkog standarda za 6%;

– ustanovama visokog i višeg obrazovanja i studentskog standarda za 3%;

– naučno-istraživačkoj delatnosti – istraživačima (osim istraživačima koji imaju radni odnos zasnovan na fakultetu) i pomoćnom osoblju za 5%;

– ustanovama kulture za 5%;

– ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite za 5%;

– predškolskim ustanovama za 6%.

Povećanje penzija i plata iz st. 44. i 45. ovog člana vršiće se počev od penzije, odnosno plate za decembar 2016. godine."

Član 4.

U članu 27j dodaje se stav 5, koji glasi:

"Sadržaj predloga srednjoročnih prioriteta javnih investicija i uslove za njihovo uključivanje u predlog za prioritetne oblasti finansiranja propisuje ministar."

Član 5.

U članu 28. stav 1. reči: "opšteg dela i posebnog dela" zamenjuju se rečima: "opšteg dela, posebnog dela i obrazloženja".

U stavu 4. posle reči: "funkcionalnom" dodaju se zapeta i reč: "programskom".

Stav 5. menja se i glasi:

"Obrazloženje budžeta sadrži:

1) obrazloženje opšteg dela budžeta;

2) programske informacije."

Stav 6. menja se i glasi:

"Programske informacije iz stava 5. tačka 2) ovog člana sadrže opise programa, programskih aktivnosti i projekata korisnika budžetskih sredstava, ciljeve koji se žele postići u srednjoročnom periodu sprovođenjem programa, programskih aktivnosti i projekata, kao i pokazatelje učinka za praćenje postizanja navedenih ciljeva. Neki od definisanih ciljeva, odnosno pokazatelja učinka programa, programske aktivnosti ili projekta predstavljaju rodno odgovorne ciljeve, odnosno rodne pokazatelje kojima se prikazuju i prate planirani doprinosi programa, programske aktivnosti ili projekta ostvarivanju rodne ravnopravnosti."

Član 6.

U članu 31. stav 1. tačka 1) podtačka (2) posle reči: "naredne dve fiskalne godine" dodaju se zapeta i reči: "kao i godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu".

U podtački (12) posle reči: "Ministarstvu" dodaju se zapeta i reči: "koji sadrži izveštaj o učinku programa za prvih šest meseci tekuće godine".

U tački 2) podtačka (2) posle reči: "naredne dve fiskalne godine" dodaju se zapeta i reči: "koji sadrži izveštaj o učinku programa za prvih šest meseci tekuće godine".

Član 7.

U članu 36a stav 2. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 4), koja glasi:

"4) uslove za uključivanje kapitalnih projekata u budžet lokalne vlasti."

U stavu 3. posle reči: "daju smernice za planiranje" dodaju se reči: "ukupnog obima prihoda,", a posle reči: "iz budžeta Republike Srbije," dodaju se reči: "odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica,".

Član 8.

U članu 37. stav 2. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju se tač. 4) i 5), koje glase:

"4) programske informacije;

5) pregled primanja za trogodišnji period na osnovu zaključenih sporazuma o zajmovima, kao i onih čije je zaključivanje izvesno u narednoj fiskalnoj godini, a koji predstavljaju direktnu obavezu budžeta Republike Srbije."

Dodaje se stav 5, koji glasi:

"Kao prilog predloga finansijskog plana direktni korisnici budžetskih sredstava dostavljaju izveštaj o učinku programa za prvih šest meseci tekuće godine."

Član 9.

U članu 40. stav 2. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 8), koja glasi:

"8) način na koji će se iskazati programske informacije."

Član 10.

U članu 41. stav 2. posle reči: "U pogledu sadržine" dodaju se reči: "i priloga".

Član 11.

U članu 45. dodaju se st. 3, 4. i 5, koji glase:

"Zakon o budžetu Republike Srbije sa obrazloženjem objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

Odluka o budžetu lokalne vlasti sa obrazloženjem objavljuje se na internet stranici nadležnog organa lokalne vlasti.

Odredbe st. 4. i 5. ovog člana odnose se i na rebalans budžeta, zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije, odnosno odluku o završnom računu budžeta lokalne vlasti."

Član 12.

U članu 50. stav 1. broj: "15" zamenjuje se brojem: "30".

Stav 2. briše se.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 2, reči: "st. 1. i 2. ovog člana" zamenjuju se rečima: "stava 1. ovog člana".

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 3. i 4.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 5, reči: "iz st. 4. i 5." zamenjuju se rečima: "iz st. 3. i 4.".

Član 13.

U članu 51. stav 1. reč: "direktni" briše se.

U stavu 2. reč: "direktnog" briše se.

Član 14.

U članu 53. stav 1. menja se i glasi:

"Korisnici budžetskih sredstava mogu da vrše plaćanja do visine rashoda i izdataka koji su utvrđeni kvotama za određeni period."

Član 15.

U članu 56. st. 5–11. brišu se.

Član 16.

Posle člana 56. dodaju se naziv člana 56a i član 56a, koji glase:

"Prinudna naplata

Član 56a

Izvršavanje naloga dostavljenih od strane Narodne banke Srbije – prinudnu naplatu, u okviru sistema konsolidovanog računa trezora, kada je dužnik korisnik javnih sredstava, sprovodi Uprava za trezor.

Prinudna naplata koja se odnosi na korisnika budžetskih sredstava, a u osnov za prinudnu naplatu je naveden račun izvršenja budžeta, može se sprovesti do iznosa 50% ukupnog obima sredstava opredeljenog tom budžetskom korisniku, odnosno toj vrsti indirektnih korisnika budžetskih sredstava, na teret njegovih aproprijacija, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda, čije će se izvršenje obavljati sukcesivno, prema dinamici izvršenja budžeta (kvote).

Kod direktnog korisnika budžetskih sredstava, kod koga je iskorišćena ukupna godišnja aproprijacija za izvršenje prinudne naplate, Uprava za trezor vrši preusmeravanje sredstava umanjenjem druge odgovarajuće aproprijacije za iznos koji treba izvršiti prinudnim putem.

Na način iz stava 3. ovog člana Uprava za trezor postupa i u slučaju kada je ukupna godišnja aproprijacija za izvršenje prinudne naplate opredeljena ministarstvu nadležnom za poslove odbrane iskorišćena, a to ministarstvo dostavi Upravi za trezor predlog iznosa štete koji je potrebno platiti po osnovu zaključenog vansudskog poravnanja ili izvršnog rešenja.

Kod indirektnog korisnika budžetskih sredstava koji plaćanje vrši preko sistema izvršenja budžeta Republike Srbije, kod koga je iskorišćena ukupna godišnja aproprijacija za izvršenje prinudne naplate, direktni korisnik koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za tog indirektnog korisnika budžetskih sredstava umanjuje aproprijaciju namenjenu za ovu vrstu rashoda u okviru glave u budžetu Republike Srbije koja se odnosi na tu vrstu indirektnih korisnika budžetskih sredstava, a povećava aproprijaciju namenjenu za ovu vrstu rashoda konkretnog indirektnog korisnika budžetskih sredstava na čiji teret se izvršava prinudna naplata.

Kod korisnika javnih sredstava koji plaćanje ne vrše preko sistema izvršenja budžeta, prinudna naplata se izvršava na teret podračuna ako nisu izuzeti od blokade.

Ukoliko je kao dužnik naveden račun izvršenja budžeta lokalne vlasti, rok za početak izvršenja takvih rešenja je pet dana od dana unosa rešenja.

Prinudnom naplatom ne mogu se teretiti aproprijacije namenjene za finansiranje plata i penzija, za otplatu duga i datih garancija i izvršavanje rashoda i izdataka iz sredstava donacija, za finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije, kao ni aproprijacije koje se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije kada su ista data na upravljanje Republici Srbiji."

Član 17.

U članu 59. stav 2. menja se i glasi:

"Ako se sredstva vrate u istoj fiskalnoj godini u kojoj je plaćanje izvršeno, za iznos vraćenih sredstava umanjuje se izvršeni rashod ili izdatak odgovarajuće aproprijacije korisnika budžetskih sredstava kome je izvršen povraćaj, a ako se sredstva vrate u narednoj fiskalnoj godini uvećava se opšti prihod budžeta."

Član 18.

U nazivu člana 60. reč: "budžetskih" zamenjuje se rečju: "javnih".

Član 19.

U članu 68b stav 1. reči: "kao i" brišu se, a posle reči: "službama Evropske komisije" dodaju se zapeta i reči: "kao i administrativne provere prijavljenih nepravilnosti u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije".

Član 20.

U članu 69. stav 3. reči: "do 2,5%" zamenjuju se rečima: "do 4%".

Član 21.

U članu 78. stav 1. tačka 2) podtačka (2) posle reči: "pripremaju godišnji izveštaj" dodaju se reči: "koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu", a posle reči: "sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta" dodaju se reči: "koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu".

U podtački (3) posle reči: "završnom računu budžeta lokalne vlasti" dodaju se reči: "sa obrazloženjem koje sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu".

U podtački (4) posle reči: "završnom računu budžeta lokalne vlasti" dodaju se reči: "sa obrazloženjem koje sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu".

Član 22.

Član 79. menja se i glasi:

"Član 79.

Završni račun budžeta sadrži:

1) godišnji finansijski izveštaj o izvršenju budžeta, koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa, uključujući i učinak na unapređenju rodne ravnopravnosti, sa dodatnim napomenama, objašnjenjima i obrazloženjima;

2) izveštaj eksterne revizije.

Završni račun organizacija za obavezno socijalno osiguranje sadrži:

1) godišnji finansijski izveštaj o izvršenju plana organizacija za obavezno socijalno osiguranje, kao i godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, sa dodatnim napomenama, objašnjenjima i obrazloženjima;

2) izveštaj eksterne revizije.

Godišnji finansijski izveštaji iz st. 1. i 2. ovog člana, moraju biti u skladu sa budžetskom klasifikacijom, s tim da se finansijski rezultat u tim izveštajima utvrđuje saglasno Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor – gotovinska osnova.

Formu i sadržaj godišnjih finansijskih izveštaja, dodatnih napomena, objašnjenja i obrazloženja iz st. 1. i 2. ovog člana uređuje ministar."

Član 23.

U članu 84. u uvodnoj rečenici reči: "sa ciljem vršenja inspekcije" zamenjuju se rečima: "sa ciljem vršenja inspekcijske kontrole".

Član 24.

U članu 85. stav 1. u uvodnoj rečenici reči: "sa ciljem vršenja inspekcije" zamenjuju se rečima: "sa ciljem vršenja inspekcijske kontrole".

U stavu 3. reč: "inspekcije" zamenjuje se rečima: "inspekcijske kontrole".

Član 25.

U članu 86. posle reči: "lokalne samouprave je" dodaje se reč: "inspekcijska".

Član 26.

Član 87. menja se i glasi:

"Član 87.

Budžetska inspekcija, odnosno služba za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine, odnosno služba za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave nakon sprovedene inspekcijske kontrole sastavlja zapisnik o kontroli i predlaže mere za otklanjanje konstatovanih nezakonitosti i nepravilnosti u radu kontrolisanog subjekta saglasno zakonu i podzakonskim aktima donetim u skladu sa zakonom.

Budžetska inspekcija, služba za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine i služba za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave dostavljaju zapisnik o kontroli korisnicima budžetskih sredstava, organizacijama, preduzećima, pravnim licima i drugim subjektima iz čl. 84. i 85. ovog zakona, kod kojih je izvršena inspekcijska kontrola.

U slučaju da kontrolisani subjekt ne postupi po predloženim merama iz stava 1. ovog člana, budžetska inspekcija, odnosno služba za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine, odnosno služba za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave rešenjem nalaže mere za njihovo otklanjanje i preduzima druge zakonom utvrđene radnje.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Tužba kojom je pokrenut upravni spor ne zadržava izvršenje rešenja iz stava 3. ovog člana."

Član 27.

U članu 88. posle reči: "u visini nenamenski" dodaju se reči: "i nezakonito".

Dodaje se stav 2, koji glasi:

"Ukoliko korisnici budžetskih sredstava iz člana 85. stav 1. tač. 1), 2) i 3) i stav 3. tač. 1) i 2) ovog zakona ne postupe po konačnom rešenju službe za budžetsku inspekciju, nadležni izvršni organ lokalne vlasti može izdati nalog da im se obustavi prenos sredstava budžeta u tekućem periodu, osim sredstava za plate, u visini nenamenski i nezakonito utrošenih sredstava koja su im po konačnom rešenju službe za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine, odnosno službe za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave naložena da vrate."

Član 28.

U članu 90. stav 2. reči: "i plan" brišu se.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Program iz stava 2. ovog člana sačinjava se prvenstveno na osnovu prijava, predstavki, prigovora i zahteva za vršenje kontrole pristiglih od organa, organizacija, pravnih i fizičkih lica."

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, reči: "st. 1 i 2." zamenjuju se rečima: "st. 1, 2. i 3.".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 6, reči: "iz stava 4." zamenjuju se rečima: "iz stava 5.", a reči: "postupka inspekcije" zamenjuju se rečima: "postupka inspekcijske kontrole".

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, reči: "iz stava 5." zamenjuju se rečima: "iz stava 6."

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8, reči: "vrši inspekcija" zamenjuju se rečima: "vrši inspekcijska kontrola".

Dosadašnji st. 8. i 9. postaju st. 9. i 10.

Član 29.

U članu 91. stav 1. reč: "inspekciji" zamenjuje se rečima: "inspekcijskoj kontroli".

Stav 2. briše se.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 2, reči: "sprovedenoj inspekciji" zamenjuju se rečima: "sprovedenoj inspekcijskoj kontroli".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 30.

U članu 92k stav 1. posle reči: "specijalnim savetnicima" dodaju se reči: "i fiskalnim analitičarima".

Član 31.

U članu 92l stav 1. posle reči: "specijalnim savetnicima" dodaju se reči: "i fiskalnim analitičarima", a reči: "vrhovni specijalni savetnik" zamenjuju se rečima: "glavni ekonomista".

Stav 2. menja se i glasi:

"Za glavnog ekonomistu može biti imenovano lice koje je državljanin Republike Srbije, koje ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, koje poseduje fakultetsku diplomu iz oblasti ekonomije, finansija, računovodstva ili neke druge relevantne oblasti, najmanje devet godina radnog iskustva u oblasti makroekonomije, fiskalne politike, javnih finansija, računovodstva i objavljene naučne radove iz tih oblasti."

Član 32.

U članu 92lj dodaje se stav 3, koji glasi:

"Poslove fiskalnog analitičara obavlja lice koje ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, koje je master ekonomije ili diplomirani ekonomista, koje ima položen državni stručni ispit i najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti javnih finansija, fiskalne politike i makroekonomske analize."

Član 33.

U članu 92o stav 1. reči: "Vrhovni specijalni savetnik" zamenjuju se rečima: "Glavni ekonomista".

U stavu 2. reči: "vrhovnog specijalnog savetnika" zamenjuju se rečima: "glavnog ekonomiste".

U stavu 3. reči: "Vrhovni specijalni savetnik" zamenjuju se rečima: "Glavni ekonomista".

Član 34.

U članu 92r stav 1. posle reči: "Broj specijalnih savetnika" dodaju se reči: "i fiskalnih analitičara".

Dodaju se st. 6, 7. i 8, koji glase:

"Fiskalni analitičar je u radnom odnosu na neodređeno vreme.

Fiskalni analitičar ima pravo na osnovnu platu u visini od 65 procenata plate koja je određena za specijalnog savetnika.

U pogledu drugih primanja i prava fiskalnog analitičara primenjuju se odredbe zakona koje uređuju ova prava za državne službenike i nameštenike, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano."

Član 35.

U članu 92t stav 1. reči: "i članom 92r stav 3." zamenjuju se rečima: "i članom 92r st. 3. i 7. ovog zakona".

Član 36.

U članu 93. tačka 2) alineja četvrta briše se.

Dosadašnja al. peta i šesta postaju al. četvrta i peta.

Tač. 3) i 4) brišu se.

U tački 6) reči: "programskog dela" brišu se.

U tački 9) alineja jedanaesta menja se i glasi:

" – izvršenje naloga prinudne naplate;".

U alineji trinaestoj posle reči: "prema korisnicima javnih sredstava" dodaju se reči: "i prijem gotovinskih uplata korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora na njihove podračune kod Uprave za trezor".

U alineji četrnaestoj reč: "budžetskih" zamenjuje se rečju: "javnih".

U tački 14) reč: "javnih" briše se.

Član 37.

U članu 93b stav 1. menja se i glasi:

"Uprava za trezor vrši centralizovani obračun primanja zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije, izuzev Vojnobezbednosne agencije, Vojnoobaveštajne agencije i Bezbednosno-informativne agencije i njenog indirektnog korisnika."

Stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 3, reči: "tačka 1)" brišu se.

U dosadašnjem st. 5. i 6, koji postaju st. 4. i 5, reči: "st. 3. i 4." zamenjuju se rečima: "st. 2. i 3.".

Član 38.

U članu 104. stav 2. reči: "proteknu tri godine" zamenjuju se rečima: "protekne pet godina".

Član 39.

U članu 112. stav 1. posle reči: "i odluka o budžetima lokalne vlasti za 2015. godinu" dodaju se zapeta i reči: "a za korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje shodno će se primenjivati od donošenja finansijskih planova za 2020. godinu".

Član 40.

U članu 113. stav 1. reči: "iz člana 56." zamenjuju se rečima: "iz člana 56a".

Član 41.

U članu 18. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 142/14), reči: "u 2015. i 2016. godini" zamenjuju se rečima: "u 2015, 2016. i 2017. godini".

Član 42.

U članu 43. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 73/10, 93/12, 142/14 i 103/15), reči: "za 2016. godinu" zamenjuju se rečima: "za 2017. godinu".

Član 43.

Korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, koji su visinu takse utvrdili primenom metodologije iz člana 17. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon i 103/15), dužni su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona iniciraju dopunu zakona kojim se uređuju republičke administrativne takse, radi propisivanja tim zakonom visine taksi za javne usluge koje pružaju fizičkim i pravnim licima.

Do dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuju republičke administrativne takse iz stava 1. ovog člana, korisnici javnih sredstava iz tog stava nastavljaju da primenjuju akta kojima su propisane visine taksi za usluge koje pružaju.

Član 44.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na izveštavanje o učinku programa primenjivaće se počev od 1. januara 2017. godine.

Član 45.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print