Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.11.2022.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu
("Sl. glasnik RS", br. 125/2022)


Član 1.

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/21), član 1. menja se i glasi:

„Član 1.

Ovim zakonom uređuju se opšti prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2022. godinu, njihovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Budžet Republike Srbije za 2022. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA

u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine

1.709.543.207.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.817.283.516.000

Budžetski suficit/deficit

-107.740.309.000

Izdaci za otplatu glavnice

(u cilju sprovođenja javnih politika)

18.200.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

(u cilju sprovođenja javnih politika)

153.159.691.000

Ukupan fiskalni suficit/deficit

-279.100.000.000

B. RAČUN FINANSIRANjA

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

756.600.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

538.784.874.000

Neto finansiranje

279.100.000.000

Promena stanja na računu
(pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava
negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)

-61.284.874.000

Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA

1.709.543.207.000

1. Poreski prihodi

71

1.490.600.000.000

1.1. Porez na dohodak građana

7111

98.300.000.000

1.2. Porez na dobit pravnih lica

7112

186.000.000.000

1.3. Porez na dodatu vrednost

7141

777.000.000.000

– Porez na dodatu vrednost u zemlji

64.500.000.000

– Porez na dodatu vrednost iz uvoza

712.500.000.000

1.4. Akcize

717

336.800.000.000

– Akcize na derivate nafte

177.300.000.000

– Akcize na duvanske prerađevine

119.500.000.000

– Ostale akcize

40.000.000.000

1.5. Carine

715

79.500.000.000

1.6. Ostali poreski prihodi

7145

13.000.000.000

2. Neporeski prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine

199.719.482.000

Redovni neporeski prihodi

126.100.000.000

– Prihodi od imovine

741

23.600.000.000

– Takse

742

20.100.000.000

– Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

32.600.000.000

– Novčane kazne

743

10.600.000.000

– Ostali redovni neporeski prihodi

714,745,73

32.200.000.000

– Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

7.000.000.000

– Vanredni neporeski prihodi

30.000.000.000

– Dobit javnih agencija

741

2.500.000.000

– Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budžeta

741, 745

16.000.000.000

– Ostali vanredni prihodi

74, 77, 78

11.500.000.000

Ostali neporeski prihodi indirektnih korisnika

43.619.482.000

– Transferi između budžetskih korisnika na različitom nivou vlasti

733

21.643.223.000

– Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

21.976.259.000

3. Donacije

731,732,744

19.223.725.000

Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine, izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.988.643.207.000

1.Tekući rashodi

4

1.394.282.505.576

1.1. Rashodi za zaposlene

41

369.917.013.455

– Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

411

287.960.897.129

– Socijalni doprinosi na teret poslodavca

412

52.913.218.361

– Ostali rashodi za zaposlene

413 do 417

29.042.897.965

1.2. Korišćenje usluga i roba

42

174.303.945.595

1.3. Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja

44

113.195.049.931

– Otplata domaćih kamata

441

58.898.496.000

– Otplata stranih kamata

442

40.301.067.000

– Otplata kamata po garancijama

443

2.100.498.000

– Prateći troškovi zaduživanja

444

11.894.988.931

1.4. Subvencije

45

174.761.125.476

– Subvencije u oblasti nauke i obrazovanja

 

3.017.002.610

– Subvencije u oblasti energetike

 

16.734.500.000

– Subvencije u oblasti zaštite životne sredine

 

4.340.361.000

– Subvencije za vazdušni saobraćaj

 

0

– Subvencije u privredi

 

19.661.812.000

– Subvencije u poljoprivredi

 

65.773.866.000

– Subvencije za železnički saobraćaj

 

18.486.060.000

– Subvencije za drumski saobraćaj

 

31.884.000.000

– Subvencije u oblasti turizma

 

5.604.001.866

– Subvencije u oblasti kulture

 

2.051.862.000

– Ostale subvencije

 

7.207.660.000

1.5. Donacije stranim vladama

461

23.300.000

1.6. Dotacije međunarodnim organizacijama

462

9.914.265.564

1.7. Transferi ostalim nivoima vlasti

463

104.766.788.707

– Nenamenski transferi opštinama i gradovima

463

33.587.790.000

– Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV

463

41.580.137.000

– Ostali transferi

463

29.598.861.707

1.8. Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

464

218.429.364.000

– Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

114.285.000.000

– Nacionalna služba za zapošljavanje

5.497.300.000

– Republički fond za zdravstveno osiguranje

90.554.100.000

– Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

440.000.000

– Ostale dotacije

7.652.964.000

1.9. Ostale dotacije i transferi

465

7.968.046.000

1.10. Socijalno osiguranje i socijalna zaštita

47

136.609.735.797

– Dečja zaštita

80.143.788.000

– Boračko-invalidska zaštita

17.313.450.000

– Socijalna zaštita

31.751.316.000

– Tranzicioni fond

115.000.000

– Učenički standard

810.600.000

– Studentski standard

1.000.560.000

– Stipendije za mlade talente

825.362.000

– Sportske stipendije, nagrade i priznanja

1.597.408.000

– Izbegla i raseljena lica

876.513.000

– Ostala socijalna zaštita iz budžeta

2.175.738.797

1.11. Ostali tekući rashodi

43, 48 i 49

84.393.871.051

– Sredstva rezervi

499

3.816.807.000

– Ostali tekući rashodi

43 i 48

80.577.064.051

2. Izdaci za nefinansijsku imovinu

5

423.001.010.424

3. Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

61

18.200.000.000

4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

62

153.159.691.000

Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANjA

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

Neto finansiranje

279.100.000.000

Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine

9

756.600.000.000

Primanja od zaduživanja

91

750.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu (zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – diskontovana prodajna vrednost)

9111

300.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (Evroobveznice – državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – priliv po prodajnoj ceni)

9121

0

Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i inostranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada)

9112-9119

9122-9129

450.000.000.000

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

92

6.600.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

6

538.784.874.000

Izdaci za otplatu kredita

61

406.812.517.000

Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

279.195.626.000

Otplata glavnice stranim kreditorima

612

123.916.891.000

Otplata glavnice po garancijama

613

3.700.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

62

131.972.357.000

Promena stanja na računu
(pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava
negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)

-61.284.874.000

”.

Član 2.

Član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije (uključujući i operacije sa zamenom duga pre roka dospeća) iz člana 1. ovog zakona iznose ukupno 817.884.874.000 dinara. Navedena sredstva obezbediće se iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada, kao i iz sredstava opšte alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih Republici Srbiji odlukom Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda o opštoj alokaciji specijalnih prava vučenja, u iznosu od najviše 450.000.000.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa i obveznica na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 300.000.000.000 dinara i po potrebi, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, od primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti), kao i iz primanja od prodaje domaće finansijske imovine u iznosu od najviše 6.600.000.000 dinara.

Primanja navedena u stavu 1. ovog člana, predstavljaju maksimalna sredstva koja se obezbeđuju iz navedenog izvora, stoga ista predstavljaju potencijalno maksimalno zaduživanje Republike Srbije, u skladu sa uslovima na finansijskom tržištu i potrebama za finansiranje u toku godine. U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između zajmova i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, kao i da je moguće obezbediti bolje uslove finansiranja iz drugih izvora, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 756.600.000.000 dinara.

U slučaju ostvarenja maksimalnih planiranih primanja po osnovu zaduživanja iz stava 1. ovog člana, neophodnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine, iznos od 61.284.874.000 dinara, predstavljaće negativnu promenu stanja na računu. Sredstva od planiranih primanja se mogu koristiti i za otplatu obaveza koje dospevaju u narednoj godini.

Za finansiranje budžetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu javnog duga, mogu se tokom 2022. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2022. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije ili povoljnijih dugoročnih koncesionalnih zajmova, proporcionalno će se smanjivati drugi kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.”.

Član 3.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

A. U 2022. godini mogu se izdati garancije Republike Srbije do iznosa od 143.132.828.040 dinara (EUR 1.218.151.728), i to:

Red.

broj

Iznos

u dinarima

Originalna

valuta

Iznos u originalnoj valuti

I.

Evropskoj banci za obnovu i razvoj

1.

Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika ,,Srbija Voz”, Beograd – Rekonstrukcija i modernizacija regionalnih depoa

2.937.500.000

EUR

25.000.000

2.

Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe ,,Srbija Kargo”, Beograd – Nabavka i rekonstrukcija voznih sredstava

5.052.500.000

EUR

43.000.000

3.

„Elektrodistribucija Srbijeˮ d.o.o. Beograd – Projekat za pametna brojila

4.700.000.000

EUR

40.000.000

Ukupno:

12.690.000.000

EUR

108.000.000

II.

Nemačkoj razvojnoj banci (KfW)

1.

AD ,,Elektromreža Srbije” – Transbalkanski koridor, sekcija 4 – 2x400 kV DV Bajina Bašta (RS) – Pljevlja (ME) – Višegrad (BiH)

3.525.000.000

EUR

30.000.000

Ukupno:

3.525.000.000

EUR

30.000.000

III.

Domaćim i stranim poslovnim bankama

1.

JP ,,Srbijagas” – Jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji

21.150.000.000

EUR

180.000.000

2.

JP ,,Elektroprivreda Srbije” – Projekat izgradnje hidroelektrane Buk Bijela u Republici Srpskoj kroz ulaganje u kapital

29.375.000.000

EUR

250.000.000

3.

„Elektrodistribucija Srbijeˮ d.o.o. Beograd – Projekat automatizacije srednjenaponske distributivne mreže

11.415.328.040

EUR

97.151.728

4.

Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe ,,Srbija Kargo”, Beograd – Program obnove voznih sredstava

1.762.500.000

EUR

15.000.000

5.

JP ,,Elektroprivreda Srbije” – Odsumporavanje dimnih gasova i izrada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na TE Kostolac A

14.100.000.000

EUR

120.000.000

Ukupno:

77.802.828.040

EUR

662.151.728

IV.

Ruskoj Federaciji (Državna razvojna korporacija „VEB.RF”)

1.

JP „Elektroprivreda Srbije” – Revitalizacija hidroelektrane ,,Đerdap 2”

19.975.000.000

EUR

170.000.000

2.

JP „Elektroprivreda Srbije” – Revitalizacija blokova TENT A1 i A2

24.440.000.000

EUR

208.000.000

Ukupno:

44.415.000.000

EUR

378.000.000

V.

Evropskoj investicionoj banci

1.

„Elektrodistribucija Srbijeˮ d.o.o. Beograd – Projekat za pametna brojila

4.700.000.000

EUR

40.000.000

Ukupno:

4.700.000.000

EUR

40.000.000

UKUPNO:

143.132.828.040

EUR

1.218.151.728

B. Republika Srbija u 2022. godini može odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 2.692.257.037.622 dinara (USD 2.263.384.610, EUR 20.311.809.200 i RSD 49.900.000.000), i to sa:

Red.

broj

 

Iznos

u dinarima

Originalna

valuta

Iznos u originalnoj

valuti

I.

Svetskom bankom

1.

Projekat upravljanja tranzicijom rudarskog sektora za budući razvoj

7.908.670.000

USD

70.000.000

2.

Modernizacija železničkog sektora

u Srbiji – druga faza

5.649.050.000

USD

50.000.000

3.

Projekat čiste energije i energetske efikasnosti za građane

5.275.750.000

EUR

44.900.000

4.

Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava

10.387.000.000

EUR

88.400.000

5.

Razvoj tržišta kapitala

5.649.050.000

USD

50.000.000

6.

DPL zajam za razvojnu politiku zelenog rasta

18.076.960.000

USD

160.000.000

7.

Treći zajam za zdravstvo

8.473.575.000

USD

75.000.000

8.

Drugi zajam za konkurentnost i zapošljavanje

5.649.050.000

USD

50.000.000

9.

Unapređenje upravljanja javnim finansijama za pružanje usluga i zeleni rast

8.473.575.000

USD

75.000.000

Ukupno:

59.879.930.000 15.662.750.000

USD

EUR

530.000.000

133.300.000

II.

Evropskom investicionom bankom

1.

Rehabilitacija regionalnih i lokalnih puteva

5.875.000.000

EUR

50.000.000

2.

Rekonstrukcija i izgradnja četiri Klinička centra u Srbiji

13.278.675.000

EUR

113.010.000

3.

Dodatno finansiranje za Program modernizacije škola

4.700.000.000

EUR

40.000.000

4.

Rekonstrukcija deonica pruge na pruzi Beograd Centar – Rasputnica „G” – Rakovica – Mladenovac – Lapovo – Niš

129.250.000.000

EUR

1.100.000.000

5.

Finansijski ugovor o obezbeđivanju dodatnog finansiranja za Projekat razvoja rečne transportne infrastrukture

3.642.500.000

EUR

31.000.000

6.

Razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji „Povezane školeˮ – Faza III

1.245.500.000

EUR

10.600.000

7.

Projekat izgradnje Sektora II Autoputa Niš – Merdare – deonica Beloljin – Merdare

21.150.000.000

EUR

180.000.000

Ukupno:

179.141.675.000

EUR

1.524.610.000

III.

Evropskom bankom za obnovu i razvoj

1.

Rehabilitacija regionalnih i lokalnih puteva

5.875.000.000

EUR

50.000.000

2.

Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji – faza II

1.762.500.000

EUR

15.000.000

3.

Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima 2

11.750.000.000

EUR

100.000.000

4.

Program čvrstog otpada u Srbiji

8.812.500.000

EUR

75.000.000

5.

Rekonstrukcija deonica pruge na pruzi Beograd Centar – Rasputnica „G” – Rakovica – Mladenovac – Lapovo – Niš

64.625.000.000

EUR

550.000.000

6.

Izgradnja brane sa akumulacijom Pambukovica

4.230.000.000

EUR

36.000.000

7.

Obnovljivi izvori energije u sistemima daljinskog grejanja u Srbiji

3.525.000.000

EUR

30.000.000

8.

Energetska sanacija stambenih i javnih objekata

2.350.000.000

EUR

20.000.000

9.

Projekat izgradnje Sektora II Autoputa Niš -Merdare – deonica Beloljin- Merdare

21.150.000.000

EUR

180.000.000

Ukupno:

124.080.000.000

EUR

1.056.000.000

IV.

Bankom za razvoj Saveta Evrope

1.

Projekat izgradnje nacionalne koncertne dvorane

14.100.000.000

EUR

120.000.000

2.

Programski zajam – vodosnabdevanje i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

35.250.000.000

EUR

300.000.000

3.

Univerzitetska infrastruktura

11.162.500.000

EUR

95.000.000

4.

Izgradnja nove Univerzitetske dečje klinike, Tiršova 2 u Beogradu, faza 2

3.055.000.000

EUR

26.000.000

5.

Izgradnja i opremanje novog zatvora u Kruševcu i novog paviljona u Sremskoj Mitrovici

3.525.000.000

EUR

30.000.000

6.

Univerzitetski sportski centar

2.350.000.000

EUR

20.000.000

7.

Centar za obuku za dualno obrazovanje

2.350.000.000

EUR

20.000.000

8.

Stambena podrška ranjivim grupama stanovništva

2.350.000.000

EUR

20.000.000

9.

Zajam za podršku zdravstvu

23.500.000.000

EUR

200.000.000

10.

Projekat stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu

599.250.000

EUR

5.100.000

Ukupno:

98.241.750.000

EUR

836.100.000

V.

Nemačkom razvojnom bankom (KfW)

1.

Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji VI – faza II

8.225.000.000

EUR

70.000.000

2.

Program „Integrisano upravljanje čvrstim otpadom, faza Iˮ

2.585.000.000

EUR

22.000.000

3.

Program integrisanog upravljanja čvrstim otpadom, Faze II i III

7.637.500.000

EUR

65.000.000

4.

Program Zeleni gradovi

8.225.000.000

EUR

70.000.000

5.

DPL zajam za razvojnu politiku zelenog rasta

15.862.500.000

EUR

135.000.000

6.

Intervencija na izgradnji i rehabilitaciji kanalizacione mreže i glavnog kolektora u jedinicama lokalne samouprave

11.750.000.000

EUR

100.000.000

7.

Projekat unapređenja zapošljavanja „Good Jobs for Serbiaˮ

5.875.000.000

EUR

50.000.000

Ukupno:

60.160.000.000

EUR

512.000.000

VI.

Francuskom agencijom za razvoj (AFD)

1.

Program čvrstog otpada u Srbiji

8.812.500.000

EUR

75.000.000

2.

DPL Zajam za razvojnu politiku zelenog rasta

15.862.500.000

EUR

135.000.000

3.

Modernizacija železničkog sektora u Srbiji – druga faza

5.649.050.000

USD

50.000.000

4.

Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava

20.774.000.000

EUR

176.800.000

5.

Unapređenje upravljanja javnim finansijama za pružanje usluga i zeleni rast

8.473.575.000

USD

75.000.000

Ukupno:

14.122.625.000 45.449.000.000

USD

EUR

125.000.000

386.800.000

VII.

Stranim vladama

1.

Ruska Federacija

1.1.

Realizacija projekata železničke infrastrukture – druga faza

88.125.000.000

EUR

750.000.000

1.2.

Razvoj sistema gradske železnice – Projekat Beogradski dijametri

152.750.000.000

EUR

1.300.000.000

2.

Republika Francuska – Trezor

2.1.

Projekat izgradnje beogradskog metroa, faza I

9.400.000.000

EUR

80.000.000

2.2.

Projekat automatizacije srednjenaponske distributivne mreže

2.860.921.960

EUR

24.348.272

3.

Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata -Fond za razvoj Abu Dabija

3.1.

Finansiranje podrške budžetu Republike Srbije

112.981.000.000

USD

1.000.000.000

Ukupno:

112.981.000.000

253.135.921.960

USD

EUR

1.000.000.000

2.154.348.272

VIII.

Institucionalnim investitorima

1.

Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu

117.500.000.000

EUR

1.000.000.000

Ukupno:

117.500.000.000

EUR

1.000.000.000

IX.

Stranim investicionim korporacijama, fondovima i bankama

1.

Projekat izgradnje autoputa E-761, deonica Pojate -Preljina (Moravski koridor)

94.000.000.000

EUR

800.000.000

2.

Projekat izgradnje novog mosta preko reke Save u Beogradu

9.400.000.000

EUR

80.000.000

3.

Projekat za izgradnju urbane infrastrukture i nacionalnog stadiona sa pristupnim saobraćajnicama

41.125.000.000

EUR

350.000.000

4.

Projekat izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu

22.325.000.000

EUR

190.000.000

5.

Projekat izgradnje beogradskog metroa, faza I

82.250.000.000

EUR

700.000.000

6.

Projekat izgradnje obilaznice oko Kragujevca

17.625.000.000

EUR

150.000.000

7.

Projekat izgradnje autoputa na deonici Kragujevac -Mrčajevci

35.250.000.000

EUR

300.000.000

8.

Projekat izgradnje Šumadijskog koridora

17.625.000.000

EUR

150.000.000

9.

Projekat izgradnje brze saobraćajnice Bački Breg-Kikinda

11.750.000.000

EUR

100.000.000

10.

Projekat izgradnje komunalne (kanalizacione) infrastrukture i infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u Republici Srbiji sa radnim nazivom „Čista Srbija”

76.375.000.000

EUR

650.000.000

11.

Projekat izgradnje deponija čvrstog otpada

32.900.000.000

EUR

280.000.000

12.

Projekat izgradnje autoputa, deonica Beograd – Zrenjanin – Novi Sad

83.425.000.000

EUR

710.000.000

13.

Projekat izgradnje autoputa Beograd-Južni Jadran E-763, deonica: Požega – Boljare

182.125.000.000

EUR

1.550.000.000

14.

Projekat sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda centralnog kanalizacionog sistema grada Beograda

23.943.562.500

EUR

203.775.000

15.

Rekonstrukcija deonica pruge na pruzi Beograd Centar – Rasputnica „G”-Rakovica -Mladenovac -Lapovo-Niš

58.750.000.000

EUR

500.000.000

16.

Projekat izgradnje autoputa E-761, deonica Požega -Kotroman

97.525.000.000

EUR

830.000.000

17.

Hibridna reverzibilna hidroelektrana „Đerdap 3”

176.250.000.000

EUR

1.500.000.000

18.

Solarne elektrane instalisane snage 1GW na teritoriji Republike Srbije

94.000.000.000

EUR

800.000.000

19.

Vetroelektrane 800MW-1GW

58.750.000.000

EUR

500.000.000

20.

Nabavka 5 novih brzih vozova

6.403.750.000

EUR

54.500.000

21.

Finansiranje podrške budžetu Republike Srbije

94.000.000.000

EUR

800.000.000

Ukupno:

1.315.797.312.500

EUR

11.198.275.000

X.

Izvozno-uvoznim bankama

1.

Mađarska Export – Import banka

1.1.

Projekti u oblasti komunalno -ekološkog uređenja, sistema prečišćavanja otpadnih voda i vodosnabdevanja, putne i rečne infrastrukture

9.987.500.000

EUR

85.000.000

2.

Češka eksportna banka

2.1.

Nastavak radova na bloku B-6 istočnog polja u RMU „Soko”

998.750.000

EUR

8.500.000

Ukupno:

10.986.250.000

EUR

93.500.000

XI.

Kineskim bankama

1.

Projekat izgradnje beogradske obilaznice (deonica: Bubanj Potok- Pančevo) Sektor C

79.900.000.000

EUR

680.000.000

2.

Projekat izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma (Fruškogorcki koridor)

68.735.901.622

USD

608.384.610

3.

Projekat izgradnje državnog puta 1.B reda br. 27 Loznica-Valjevo-Lazarevac, deonica Iverak-Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd-Požega)

15.780.250.000

EUR

134.300.000

4.

Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa izgradnjom mosta preko Dunava i pristupnim saobraćajnicama

17.528.062.500

EUR

149.175.000

68.735.901.622

USD

608.384.610

Ukupno:

113.208.312.500

EUR

963.475.000

XII.

Poslovnim bankama

1.

Izgradnja saobraćajnice Ruma – Šabac – Loznica

14.900.000.000

RSD

14.900.000.000

2.

Izgradnja saobraćajnice Ruma – Šabac – Loznica

29.375.000.000

EUR

250.000.000

3.

Projekat izgradnje brze saobraćajnice E-75, petlja Požarevac-Golubac (Dunavska magistral a)

35.000.000.000

RSD

35.000.000.000

4.

Projekat izgradnje komunalne (kanalizacione) infrastrukture i infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u Republici Srbiji sa radnim nazivom „Čista Srbija”

23.899.609.040

EUR

203.400.928

49.900.000.000

RSD

49.900.000.000

Ukupno:

53.274.609.040

EUR

453.400.928

USD

2.263.384.610

EUR

20.311.809.200

UKUPNO:

2.692.257.037.622

RSD

49.900.000.000

U cilju racionalizacije troškova zaduživanja na predlog Ministarstva finansija, umesto projektnih zajmova Republika Srbija može emitovati državne hartije od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu za finansiranje projekata do iznosa navedenih u ovom članu.

U slučaju da nije moguće realizovati zajam sa navedenim zajmodavcem i/ili je moguće obezbediti bolje uslove finansiranja kod drugih zajmodavaca, moguća je promena zajmodavca za finansiranje projekata do iznosa planiranog zaduživanja navedenog u ovom članu.

V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 31. avgust 2022. godine, iznosilo je 3.784.526.272.615 dinara (32.244.793.522 EUR). Projekcije rata glavnice indikativnog su karaktera i date su na osnovu stanja duga na dan 31. avgust 2022. godine i ostalih raspoloživih informacija.

I. DIREKTNE OBAVEZE:

1. Direktne obaveze – unutrašnji dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga

u EUR

Stanje duga

u RSD

1.1

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika

22.525.086

2.643.737.855

Prvi datum otplate glavnice

17.11.2006.

Poslednji datum otplate glavnice

-

Rata glavnice za 2022. god.

2.000.000 RSD

Kamatna stopa

8,50%

1.2

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih

6.205.746

728.359.672

Prvi datum otplate glavnice

2005.

Poslednji datum otplate glavnice

-

Rata glavnice za 2022. god.

1.000.000 RSD

Kamatna stopa

8,50%

1.3

Stara devizna štednja – građani

371.092.852

43.554.648.539

Prvi datum otplate glavnice

31.05.2002.

Poslednji datum otplate glavnice

-

Rata glavnice za 2022. god.

4.000.000 EUR

Kamatna stopa

2,00%

1.4

Neisplaćena devizna štednja građana položena kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ

25.200.979

2.957.803.612

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

31.08.2023.

Rata glavnice za 2022. god.

24.000.000 EUR

Kamatna stopa

-

1.5

Obveznice zajma za privredni razvoj

7.600.826

892.098.301

Prvi datum otplate glavnice

31.08.2004.

Poslednji datum otplate glavnice

-

Rata glavnice za 2022. god.

100.000 EUR

Kamatna stopa

2,00%

1.6

Dugoročne štedne obveznice denominovane u dinarima

1.334.037

156.574.000

Prvi datum otplate glavnice

04.03.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2027.

Rata glavnice za 2022. god.

80.222.000 RSD

Kuponska stopa

5,25% – 6,25%

1.7

Dugoročne štedne obveznice denominovane u evrima

13.845.600

1.625.038.688

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2027.

Rata glavnice za 2022. god.

3.217.400 EUR

Kuponska stopa

2,50% – 4,00%

1.8

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima

7.914.889.828

928.959.538.250

Prvi datum otplate glavnice

-

Poslednji datum otplate glavnice

-

Rata glavnice za 2022. god.

158.477.370.000 RSD

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

–dvanaestomesečni zapisi

3,90%

–dvogodišnje obveznice

1,75%-2,75%

–trogodišnje obveznice

2,00%

–petogodišnje obveznice

4,00%-4,50%

–petipogodišnje obveznice

3,00%

–sedmogodišnje obveznice

4,50%-5,75%

–desetogodišnje obveznice

–dvanaestipogodišnje obveznice

5,875%-10,00%

4,50%

1.9

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima

2.417.370.000

283.723.332.582

Prvi datum otplate glavnice

-

Poslednji datum otplate glavnice

-

Rata glavnice za 2022. god.

973.420.000 EUR

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

–pedesettronedeljna obveznica

2,40%

–dvogodišnje obveznice

0,75%

–dvoipogodišnje obveznice

0,85%

–petogodišnje obveznice

1,00%-2,25%

–sedmogodišnje obveznice

2,50%

–desetogodišnje obveznice

3,25%-5,00%

–dvanaestogodišnje obveznice

1,50%-2,00%

–petnaestogodišnje obveznice

3,50%-5,85%

–dvadesetogodišnje obveznice

2,25%-3,50%

–dvadesetpetogodišnje obveznice

2,30%

1.10

Državne obveznice emitovane radi regulisanja obaveza po osnovu obeštećenja za oduzetu imovinu

69.445.330

8.150.701.135

Prvi datum otplate glavnice

14.01.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2022. god.

Kamatna stopa

2,00%

1.11

Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije

4.974.346

583.832.029

Prvi datum otplate glavnice

-

Poslednji datum otplate glavnice

-

Rata glavnice za 2022. god.

-

Kamatna stopa

-

1.12

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 840 od 26. septembra 1995. godine

1.832.738

215.105.847

Prvi datum otplate glavnice

-

Poslednji datum otplate glavnice

-

Rata glavnice za 2022. god.

-

Kamatna stopa

-

1.13

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 132 od 23. februara 2000. godine

26.134.730

3.067.396.623

Prvi datum otplate glavnice

-

Poslednji datum otplate glavnice

-

Rata glavnice za 2022. god.

-

Kamatna stopa

-

1.14

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd – Finansiranje projekta Ruma – Šabac – Loznica

96.180.746

11.288.599.547

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2029.

Rata glavnice za 2022. god.

0 RSD

Kamatna stopa

3M BELIBOR + 2,70%

1.15

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – Projekat rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica – Horgoš granica sa Mađarskom (Segedin)

65.924.656

7.737.484.522

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2028.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,85%

1.16

Banca Intesa a.d. Beograd – Finansiranje projekta Ruma – Šabac – Loznica

21.717.346

2.548.934.543

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2031.

Rata glavnice za 2022. god.

0 RSD

Kamatna stopa

6M BELIBOR + 2,00%

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE -UNUTRAŠNjI DUG

11.066.274.846

1.298.833.185.745

II. Direktne obaveze – spoljni dug

IBRD

1.1

IBRD – Konsolidacioni zajam A

178.033.651

20.895.560.340

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

15.09.2031.

Rata glavnice za 2022. god.

18.810.742 EUR

Kamatna stopa

G1, G2 = 6M EURIBOR + 0,55%, G3=5,81%

1.2

IBRD – Konsolidacioni zajam B

338.318.757

39.707.998.868

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2031.

Rata glavnice za 2022. god.

35.746.203 EUR

Kamatna stopa

G1, G2= 6M EURIBOR + 0,55%, G3=5,79%

1.3

IBRD – Dodatno finansiranje Projekta energetske efikasnosti za Srbiju

1.670.034

196.009.508

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

1.119.858 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

1.4

IBRD – Projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou”

1.692.064

198.595.168

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2022.

Rata glavnice za 2022. god.

3.387.082 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,07%

1.5

IBRD – Projekat „Regionalni razvoj Bora”

905.613

106.290.529

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

607.850 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

1.6

IBRD – Dodatno finansiranje Projekta rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje

4.351.777

510.761.968

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

2.920.067 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

1.7

IBRD – Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji

997.377

117.060.728

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

669.152 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

1.8

IBRD – Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

20.346.700

2.388.063.682

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2029.

Rata glavnice za 2022. god.

2.910.660 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.9

IBRD – Projekat autoput Koridor 10

161.332.323

18.935.348.857

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2029.

Rata glavnice za 2022. god.

23.078.617 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.10

IBRD – Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

41.276.400

4.844.553.281

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2029.

Rata glavnice za 2022. god.

5.904.720 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.11

IBRD – Programski zajam za razvoj javnih finansija

43.791.470

5.139.743.515

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2029.

Rata glavnice za 2022. god.

5.846.340 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.12

IBRD – Dodatno finansiranje projekat zdravstva

2.955.998

346.941.389

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2026.

Rata glavnice za 2022. god.

846.892 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.13

IBRD – Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja

4.516.850

530.136.368

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

3.028.653 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

1.14

IBRD – Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija

73.529.412

8.630.044.117

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2026.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2031.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,01%

1.15

IBRD – Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita

961.439

112.842.779

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2031.

Rata glavnice za 2022. god.

297.630 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.16

IBRD – Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

33.346.683

3.913.853.542

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2027.

Rata glavnice za 2022. god.

6.067.365 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,55%

1.17

IBRD – Projekat hitne sanacije od poplava

219.524.502

25.765.283.450

Prvi datum otplate glavnice

01.11.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

01.05.2044.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.18

IBRD – Drugi Projekat razvoja zdravstva Srbije

19.532.755

2.292.532.114

Prvi datum otplate glavnice

01.08.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

01.02.2029.

Rata glavnice za 2022. god.

2.956.277 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.19

IBRD – Prvi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

88.300.000

10.363.647.380

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2034.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.20

IBRD – Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji

26.665.846

3.129.733.040

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2029.

Rata glavnice za 2022. god.

3.508.823 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.21

IBRD – Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja

84.927.236

9.967.790.752

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2026.

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2040.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.22

IBRD – Program modernizacije i optimizacije javne uprave

50.709.204

5.951.668.281

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2032.

Rata glavnice za 2022. god.

4.833.864 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.23

IBRD – Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

89.800.000

10.539.700.280

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2031.

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2031.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.24

IBRD – Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10

31.500.000

3.697.110.902

Prvi datum otplate glavnice

01.12.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

01.06.2031.

Rata glavnice za 2022. god.

3.500.000 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,85%

1.25

IBRD – Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća

182.600.000

21.431.506.360

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2036.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.26

IBRD – Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava

66.100.000

7.758.064.460

Prvi datum otplate glavnice

01.06.2027.

Poslednji datum otplate glavnice

01.12.2036.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.27

IBRD – Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture

61.326.923

7.197.855.095

Prvi datum otplate glavnice

01.12.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

01.06.2037.

Rata glavnice za 2022. god.

2.042.187 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.28

IBRD – Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja

21.697.972

2.546.660.572

Prvi datum otplate glavnice

01.06.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

01.12.2037.

Rata glavnice za 2022. god.

1.402.181 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.29

IBRD – Dodatno finansiranje za Drugi Projekat razvoja zdravstva Srbije

13.913.772

1.633.039.924

Prvi datum otplate glavnice

01.08.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2032.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.30

IBRD – Projekat pružanja podrške finansijskim institucijama u državnom vlasništvu

31.416.241

3.687.280.254

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2032.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.31

IBRD – Drugi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća

160.600.000

18.849.397.160

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2027.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2037.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.32

IBRD – Projekat unapređenja usluga elektronske uprave

5.842.605

685.738.388

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2033.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,70%

1.33

IBRD – Projekat modernizacije poreske administracije

4.713.250

553.187.554

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2033.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,70%

1.34

IBRD – Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa

1.027.035

120.541.660

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2030.

Rata glavnice za 2022. god.

120.930 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

1.35

IBRD – Projekat za konkurentnu poljoprivredu

14.114.500

1.656.599.105

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2031.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

1.36

IBRD – Dodatno finansiranje za Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji

8.477.837

995.031.915

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2031.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

1.37

IBRD – Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji

9.226.324

1.082.880.763

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2031.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

1.38

IBRD – Projekat „Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19”

40.367.267

4.737.849.585

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2031.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

1.39

IBRD – Projekat integrisanog razvoja koridora reke Save i Drine primenom višefaznog programskog pristupa

10.195.500

1.196.631.561

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2032.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,65%

1.40

IBRD – Programski zajam za razvojne politike za efikasnost javnog sektora i zeleni oporavak

82.600.000

9.694.646.360

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2026.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2035.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,63%

1.41

IBRD – Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji primenom višefaznog programskog pristupa

1.127.500

132.333.097

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2032.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,65%

1

Ukupno

2.234.332.817

262.240.514.651

IDA

2.1

IDA – Drugi kredit za strukturno prilagođavanje

7.817.728

917.555.758

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

3.010.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.2

IDA – Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora

0

0

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

Rata glavnice za 2022. god.

3.405.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.3

IDA – Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora

3.811.467

447.346.537

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

Rata glavnice za 2022. god.

5.870.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.4

IDA – Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora

3.921.850

460.302.058

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

Rata glavnice za 2022. god.

6.040.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.5

IDA – Projekat razvoja školstva

0

0

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

Rata glavnice za 2022. god.

365.286 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.6

IDA – Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi

0

0

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

Rata glavnice za 2022. god.

217.276 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.7

IDA – Projekat omogućavanja finansiranja izvoza

0

0

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2022.

Rata glavnice za 2022. god.

417.262 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.8

IDA – Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restrukturiranju banaka i preduzeća

500.694

58.765.698

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2022.

Rata glavnice za 2022. god.

771.104 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.9

IDA – Projekat promocije zapošljavanja

231.156

27.130.478

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2023.

Rata glavnice za 2022. god.

177.984 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.10

IDA – Projekat zdravstva

954.019

111.971.868

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

Rata glavnice za 2022. god.

1.469.275 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.11

IDA – Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji

3.754.538

440.664.894

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

1.927.442 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.12

IDA – Projekat energetske efikasnosti u Srbiji

2.745.525

322.238.382

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

1.409.451 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.13

IDA – Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji

5.280.390

619.751.974

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2025.

Rata glavnice za 2022. god.

1.626.455 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.14

IDA – Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije

6.239.457

732.316.277

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2025.

Rata glavnice za 2022. god.

1.601.554 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.15

IDA – Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru

14.804.335

1.737.564.060

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2025.

Rata glavnice za 2022. god.

3.800.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.16

IDA – Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji

7.142.198

838.269.817

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

3.666.541 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.17

IDA – Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

3.667.624

430.463.930

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2027.

Rata glavnice za 2022. god.

627.608 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2

Ukupno

60.870.981

7.144.341.731

EIB

3.1

EIB – Obnova regionalnih bolnica

12.588.036

1.477.440.136

Prvi datum otplate glavnice

05.11.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

21.12.2026.

Rata glavnice za 2022. god.

3.285.032 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

3.2

EIB – Projekat obnove škola

9.359.375

1.098.496.724

Prvi datum otplate glavnice

07.02.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

26.03.2029.

Rata glavnice za 2022. god.

1.661.012 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

3.3

EIB – Apeks zajam za mala i srednja preduzeća

802.131

94.144.997

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2022.

Rata glavnice za 2022. god.

4.193.260 EUR

Kamatna stopa

varijabilna po tranšama

3.4

EIB – Opštinska i regionalna infrastruktura

33.088.647

3.883.568.202

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

27.04.2037.

Rata glavnice za 2022. god.

3.318.416 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.5

EIB – Istraživanje i razvoj u javnom sektoru

143.205.357

16.807.812.287

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2042.

Rata glavnice za 2022. god.

6.279.762 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

3.6

EIB – Projekat modernizacije škola

44.585.880

5.232.982.315

Prvi datum otplate glavnice

18.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

16.04.2046.

Rata glavnice za 2022. god.

1.391.450 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.7

EIB – Klinički centri/A

72.743.539

8.537.807.388

Prvi datum otplate glavnice

06.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.03.2044.

Rata glavnice za 2022. god.

2.804.326 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.8

EIB – Klinički centri/B

63.000.000

7.394.221.800

Prvi datum otplate glavnice

22.03.2027.

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2046.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

3.9

EIB – Klinički centri/C

0

0

Prvi datum otplate glavnice

-

Poslednji datum otplate glavnice

-

Rata glavnice za 2022. god.

-

Kamatna stopa

-

3.10

EIB – Apeks zajam za mala i srednja preduzeća II/A, II/B i II/C

2.955.777

346.915.354

Prvi datum otplate glavnice

13.09.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

25.06.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

3.365.580 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.11

EIB – Koridor 10-Autoput (E80)-faza I

252.405.329

29.624.460.082

Prvi datum otplate glavnice

22.10.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

24.08.2048.

Rata glavnice za 2022. god.

6.466.225 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.12

EIB – Koridor 10-Autoput (E75)

306.982.516

36.030.108.117

Prvi datum otplate glavnice

02.03.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

03.08.2048.

Rata glavnice za 2022. god.

4.317.932 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

3.13

EIB – Unapređenje objekata pravosudnih organa

13.842.146

1.624.633.302

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

03.02.2042.

Rata glavnice za 2022. god.

628.927 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

3.14

EIB – Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/A

46.477.056

5.454.946.946

Prvi datum otplate glavnice

21.11.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

26.04.2028.

Rata glavnice za 2022. god.

10.566.354 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.15

EIB – Rehabilitacija i bezbednost puteva

62.722.944

7.361.704.097

Prvi datum otplate glavnice

27.01.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

25.01.2036.

Rata glavnice za 2022. god.

2.411.255 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

3.16

EIB – Opštinska i regionalna infrastruktura B

23.746.018

2.787.036.946

Prvi datum otplate glavnice

25.10.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2039.

Rata glavnice za 2022. god.

97.732 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

3.17

EIB – Unapređenje objekata pravosudnih organa B

14.270.967

1.674.963.373

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2044.

Rata glavnice za 2022. god.

100.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

3.18

EIB – Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/B

95.194.792

11.172.879.447

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

02.12.2032.

Rata glavnice za 2022. god.

16.686.087 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.19

EIB – Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji

25.735.000

3.020.480.921

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2052.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

3.20

EIB – Železnička pruga Niš – Dimitrovgrad

0

0

Prvi datum otplate glavnice

-

Poslednji datum otplate glavnice

-

Rata glavnice za 2022. god.

-

Kamatna stopa

-

3.21

EIB – Revitalizacije javne infrastrukture u najugroženijim i najsiromašnijim opštinama u zemlji Partnerstvo za lokalni razvoj

14.286.786

1.676.820.071

Prvi datum otplate glavnice

20.05.2025.

Poslednji datum otplate glavnice

21.05.2047.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

3.22

EIB – Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture

12.000.000

1.408.423.200

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2039.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

0,328%

3.23

EIB – Autoput E-80 deonica Niš-Merdare faza I

4.742.640

556.636.958

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2027.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2051.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

1,861%

3.24

EIB – Gasni interkonektor Niš -Dimitrovgrad – Bugarska (granica)

0

0

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

-

Rata glavnice za 2022. god.

-

Kamatna stopa

-

3.25

EIB – COVID-19 Podrška Vladi Srbije za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije

86.084.977

10.103.673.261

Prvi datum otplate glavnice

25.07.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

25.01.2027.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

3.26

EIB – Povezane škole u Srbiji

33.085.502

3.883.199.015

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2025.

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2032.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

3

Ukupno

1.373.905.415

161.253.354.939

EBRD

4.1

EBRD – Koridor X

54.029.304

6.341.343.725

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

24.776.244 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

4.2

EBRD – Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

55.830.048

6.552.694.520

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2028.

Rata glavnice za 2022. god.

8.919.512 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

4.3

EBRD – Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji – faza I

184.990

21.712.017

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

25.10.2034.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

4.4

EBRD – Izgradnja autoputa E-80 Niš-Merdare, deonica Niš-Pločnik, faza I

3.323.145

390.032.927

Prvi datum otplate glavnice

25.10.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2035.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

4.5

EBRD – Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima

740.000

86.852.764

Prvi datum otplate glavnice

22.12.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

22.06.2035.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

4.6

EBRD – Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu

Prvi datum otplate glavnice

25.10.2024.

9.403.646

1.103.692.766

Poslednji datum otplate glavnice

25.10.2036.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

4.7

EBRD – Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji – faza II

Prvi datum otplate glavnice

25.10.2025.

150.000

17.605.290

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2037.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

4.8

EBRD – Program čvrstog otpada u Srbiji

0

0

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2027.

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2036.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

4.9

EBRD – Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima II

0

0

Prvi datum otplate glavnice

22.12.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

22.06.2036.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

4

Ukupno

123.661.133

14.513.934.009

CEB

5.1

CEB – Klizišta 1: Rekonstrukcija i obnova stambene i prateće infrastrukture pogođene nizom klizišta na teritoriji jednog broja opština centralne Srbije

1.626.000

190.841.344

Prvi datum otplate glavnice

09.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

27.01.2027.

Rata glavnice za 2022. god.

945.200 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

5.2

CEB – Izbeglice: Obezbeđenje trajnih stambenih jedinica

446.383

52.391.356

Prvi datum otplate glavnice

30.09.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

30.09.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

148.794 EUR

Kamatna stopa

2,50%

5.3

CEB – Klizišta 2: Radovi na rehabilitaciji posledica klizišta nastalih u proleće 2006. godine na teritoriji Srbije

2.370.000

278.163.582

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

790.000 EUR

Kamatna stopa

3,62%

5.4

CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 1

10.449.328

1.226.422.985

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

Rata glavnice za 2022. god.

3.237.789 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

5.5

CEB – Obrazovanje za socijalnu inkluziju

13.757.181

1.614.661.081

Prvi datum otplate glavnice

05.04.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

12.07.2033.

Rata glavnice za 2022. god.

3.262.830 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

5.6

CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 2

47.584.615

5.584.939.693

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

28.12.2034.

Rata glavnice za 2022. god.

6.170.940 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

5.7

CEB – Zajam za delimično finansiranje izgradnje i opremanja nove zatvorske ustanove u Pančevu

14.987.312

1.759.039.840

Prvi datum otplate glavnice

10.12.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

11.12.2032.

Rata glavnice za 2022. god.

1.462.483 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

5.8

CEB – Saniranje posledica zemljotresa u Kraljevu

2.444.444

286.901.022

Prvi datum otplate glavnice

02.04.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

29.07.2030.

Rata glavnice za 2022. god.

388.889 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

5.9

CEB – Zajam za Projekat izgradnje zatvora u Kragujevcu

15.066.667

1.768.353.575

Prvi datum otplate glavnice

08.02.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

08.02.2034.

Rata glavnice za 2022. god.

1.755.556 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

5.10

CEB – Projekat rehabilitacije javnih bolnica

153.939.394

18.067.651.152

Prvi datum otplate glavnice

12.09.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

14.10.2042.

Rata glavnice za 2022. god.

13.030.303 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

5.11

CEB – Projekat izgradnje nove Univerzitetske dečje klinike, Tiršova 2 u Beogradu

19.500.000

2.288.687.700

Prvi datum otplate glavnice

06.11.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

28.06.2032.

Rata glavnice za 2022. god.

500.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

5.12

CEB – Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti

0

0

Prvi datum otplate glavnice

-

Poslednji datum otplate glavnice

-

Rata glavnice za 2022. god.

-

Kamatna stopa

-

5.13

CEB – Vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

11.228.710

1.317.898.014

Prvi datum otplate glavnice

01.12.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

05.10.2032.

Rata glavnice za 2022. god.

50.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

5.14

CEB – Podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID-19

195.000.000

22.886.877.000

Prvi datum otplate glavnice

28.05.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

12.08.2037.

Rata glavnice za 2022. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

5.15

CEB – Infrastruktura u kulturi

5.000.000

586.843.000

Prvi datum otplate glavnice

10.12.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

10.12.2031.

Rata glavnice za 2022. god.

500.000 EUR

Kamatna stopa

0,27%

5.16

CEB – Studentsko stanovanje

1.000.000

117.368.600

Prvi datum otplate glavnice

11.03.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

11.03.2032.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

0,91%

5.17

CEB – Univerzitetska infrastruktura

0

0

Prvi datum otplate glavnice

-

Poslednji datum otplate glavnice

-

Rata glavnice za 2022. god.

-

Kamatna stopa

-

5.18

CEB – Centar za obuku za dualno obrazovanje

0

0

Prvi datum otplate glavnice

-

Poslednji datum otplate glavnice

-

Rata glavnice za 2022. god.

-

Kamatna stopa

-

5

Ukupno

494.400.034

58.027.039.944

Krediti Export – Import Bank of China

6.1

Export – Import Bank of China – Projekat sistem NUCTECH za inspekciju kontejnera/vozila

8.631.474

1.013.064.019

Prvi datum otplate glavnice

21.03.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

21.09.2025.

Rata glavnice za 2022. god.

17.075.000 CNY

Kamatna stopa

3,00%

6.2

Export – Import Bank of China – Projekat most Zemun – Borča sa pripadajućim saobraćajnicama

103.914.301

12.196.276.044

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2029.

Rata glavnice za 2022. god.

16.055.556 USD

Kamatna stopa

3,00%

6.3

Export – Import Bank of China -Projekat izgradnje autoputa E763 (Obrenovac – LJig)

229.778.666

26.968.800.346

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2034.

Rata glavnice za 2022. god.

20.066.667 USD

Kamatna stopa

2,50%

6.4

Export – Import Bank of China – Paket projekat Kostolac B / I faza

131.070.440

15.383.553.993

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2027.

Rata glavnice za 2022. god.

29.252.003 USD

Kamatna stopa

3,00%

6.5

Export – Import Bank of China – Paket projekat Kostolac B / II faza

318.780.479

37.414.818.496

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2035.

Rata glavnice za 2022. god.

11.114.638 USD

Kamatna stopa

2,50%

6.6

Export – Import Bank of China – Projekat izgradnje autoputa E-763 (Surčin-Obrenovac)

191.176.240

22.438.087.662

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

Rata glavnice za 2022. god.

13.241.259 USD

Kamatna stopa

2,50%

6.7

Export – Import Bank of China – Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Beograd Centar – Stara Pazova

265.715.619

31.186.670.191

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2037.

Rata glavnice za 2022. god.

0 USD

Kamatna stopa

2,00%

6.8

Export – Import Bank of China – Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice – Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6)**

186.052.986

21.836.778.488

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2038.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

- 0,07%

6.9

Export – Import Bank of China – Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina – Požega

240.911.010

28.275.387.978

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2039.

Rata glavnice za 2022. god.

0 USD

Kamatna stopa

3,00%

6.10

Export – Import Bank of China – Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)

246.039.207

28.877.277.320

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2039.

Rata glavnice za 2022. god.

0 USD

Kamatna stopa

2,00%

6.11

Export – Import Bank of China – Projekat izgradnje toplovoda Obrenovac – Novi Beograd

32.937.160

3.865.788.357

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2026.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 2,70%

6.12

Export – Import Bank of China – Projekat izgradnje državnog puta 1b reda br. 27 Loznica-Valjevo -Lazarevac, deonica Iverak -Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd – Požega)

65.201.154

7.652.568.187

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2026.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 2,35%

6.13

Export – Import Bank of China – Projekat izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad – Ruma (,,Fruškogorski koridor”)

121.155.976

14.219.907.334

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2027.

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2030.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

3,00%

6

Ukupno

2.141.364.712

251.328.978.415

Krediti stranih vlada

7.1

Ostale strane vlade – Reprogramirane obaveze – Kuvajt**

186.012.891

21.832.072.575

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2034.

Rata glavnice za 2022. god.

15.501.074 EUR

Kamatna stopa

0,393%

7.2

Vlada Republike Francuske – NATIXIS

10.975.000

1.288.120.385

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2031.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2054.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

0,20%

7.3

Libija – neregulisani dug SFRJ

44.471.474

5.219.554.655

Prvi datum otplate glavnice

-

Poslednji datum otplate glavnice

-

Rata glavnice za 2022. god.

-

Kamatna stopa

-

7.4

Vlada Ruske Federacije – Finansiranje budžetskog deficita 2

37.339.448

4.382.478.750

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2022.

Rata glavnice za 2022. god.

37.500.000 USD

Kamatna stopa

3,50%

7.5

Vlada Ruske Federacije – Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije

759.705.913

89.165.619.399

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2035.

Rata glavnice za 2022. god.

32.708.007 USD

Kamatna stopa

4,10%

7.6

Vlada Ruske Federacije – Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije

67.418.720

7.912.840.754

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2026.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2030.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

2,00%

7.7

Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati)

995.718.616

116.866.100.000

Prvi datum otplate glavnice

14.08.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

14.08.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

0 USD

Kamatna stopa

2,00%

7.8

Fond za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku**

713.159.013

83.702.474.973

Prvi datum otplate glavnice

05.10.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

05.04.2026.

Rata glavnice za 2022. god.

178.289.753 EUR

Kamatna stopa

0,96%

7.9

Fond za razvoj Abu Dabija – Razvoj sistema za navodnjavanje I faza

29.982.890

3.519.049.812

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2033.

Rata glavnice za 2022. god.

23.752.000 AED

Kamatna stopa

2,50% + 0,50% administrativni troškovi

7

Ukupno

2.844.783.965

333.888.311.303

Ostali strani kreditori

8.1

Pariski klub

695.089.814

81.581.718.299

Prvi datum otplate glavnice

22.09.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

22.03.2041.

Rata glavnice za 2022. god.

73.081.082 EUR

63.636.672 USD

720.901 GBP

15.295.753 CHF

974.954.240 JPY

7.953.090 DKK

5.019.213 SEK

8.041.076 NOK

Kamatna stopa

različita za svaku

zemlju članicu

Pariskog kluba

8.2

KfW – Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza IV

7.909.438

928.319.722

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2023.

Rata glavnice za 2022. god.

5.272.292 EUR

Kamatna stopa

2,50%

8.3

KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji I – faza 2

5.288.111

620.658.202

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

2.117.613 EUR

Kamatna stopa

6,17%

8.4

KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji II – faza 2

6.298.870

739.289.591

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

Rata glavnice za 2022. god.

1.400.000 EUR

Kamatna stopa

3,49%

8.5

KfW – Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III

25.635.428

3.008.794.242

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2027.

Rata glavnice za 2022. god.

4.667.333 EUR

Kamatna stopa

2,00%

8.6

KfW – Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima

0

0

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

Rata glavnice za 2022. god.

-

Kamatna stopa

2,10%

8.7

KfW – Program podsticanja obnovljive energije – Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta)

7.880.226

924.891.114

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2032.

Rata glavnice za 2022. god.

1.904.000 EUR

Kamatna stopa

1,10%

8.8

KfW – Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji V

9.489.240

1.113.738.765

Prvi datum otplate glavnice

30.05.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

30.05.2032.

Rata glavnice za 2022. god.

1.618.000 EUR

Kamatna stopa

1,10%

8.9

KfW – Projekat energetske efikasnosti u objektima javne namene – faza II

4.000.000

469.474.400

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2034.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

0,90%

8.10

KfW – Projekat Energetska efikasnost u zgradama javne namene i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja – Ozelenjavanje javnog sektora

0

0

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2025.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2035.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

KfW stopa + 0,40%

8.11

KfW – Program „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – Faza V”

52.500

6.161.852

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2034.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

0,90%

8.12

KfW – Program „Integrisano upravljanje čvrstim otpadom – Faza Iˮ

0

0

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2034.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

0,90%

8.13

MMF – alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja

504.348.564

59.194.684.925

Prvi datum otplate glavnice

-

Poslednji datum otplate glavnice

-

Rata glavnice za 2022. god.

-

Kamatna stopa

Kamatna stopa za alokacije MMF-a

8.14

MMF – alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja

733.463.890

86.085.629.920

Prvi datum otplate glavnice

-

Poslednji datum otplate glavnice

-

Rata glavnice za 2022. god.

-

Kamatna stopa

Kamatna stopa za alokacije MMF-a

8.15

T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. i DENİZBANK A. S. – Novi Pazar – Tutin; Sremska Rača – Kuzmin, i most preko reke Save

136.295.128

15.996.768.321

Prvi datum otplate glavnice

31.10.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

17.08.2032.

Rata glavnice za 2022. god.

894.468 EUR

Kamatna stopa

2,50%

8.16

JP MORGAN CHASE BANK – Projekat izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate -Preljina (Moravski koridor)UKEF garancija

300.079.901

35.219.957.849

Prvi datum otplate glavnice

16.12.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

16.06.2034.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

8.17

Francuska agencija za razvoj – Projekat modernizacije železničkog sektora, faza 1

1.000.000

117.368.600

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2027.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2031.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

0,25%

8.18

Francuska agencija za razvoj – Realizacija programa urbane sredine otporne na klimatske promene

50.000.000

5.868.430.000

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2033.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

1,13%

8.19

Francuska agencija za razvoj – Program čvrstog otpada u Srbiji

0

0

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2028.

Poslednji datum otplate glavnice

25.10.2036.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

8.20

JP MORGAN CHASE BANK – Projekat izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate -Preljina (Moravski koridor) -MIGA garancija

107.272.314

12.590.401.318

Prvi datum otplate glavnice

10.05.2025.

Poslednji datum otplate glavnice

10.11.2034.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,55%

8.21

UNICREDIT BANK AG/ BNP PARIBAS FORTIS SA NV/ BNP PARIBAS SA – Prva faza Projekta sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda centralnog kanalizacionog sistema grada Beograda

0

0

Prvi datum otplate glavnice

-

Poslednji datum otplate glavnice

-

Rata glavnice za 2022. god.

-

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,75%

8.22

BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH – Projekat izgradnje kanalizacione infrastrukture u Varvarinu, Mionici, Krupnju, Lajkovcu, Banji Vrujci, Svrljigu, Kladovu, Lazarevcu, Velikim Crljenima, Obrenovcu i Vranju u Republici Srbiji

0

0

Prvi datum otplate glavnice

-

Poslednji datum otplate glavnice

-

Rata glavnice za 2022. god.

-

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

8.23

Eurobond 2029

1.550.000.000

181.921.330.000

Prvi datum otplate glavnice

26.06.2029.

Poslednji datum otplate glavnice

26.06.2029.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

1,50%

8.24

Eurobond 2027

2.000.000.000

234.737.200.000

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2027.

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2027.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

3,125%

8.25

Eurobond 2030**

1.016.432.323

119.297.238.694

Prvi datum otplate glavnice

1.12.2030.

Poslednji datum otplate glavnice

1.12.2030.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

1,066%

8.26

Eurobond 2033

1.000.000.000

117.368.600.000

Prvi datum otplate glavnice

03.03.2033.

Poslednji datum otplate glavnice

03.03.2033.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

1,65%

8.27

Eurobond 2036

750.000.000

88.026.450.000

Prvi datum otplate glavnice

23.09.2036.

Poslednji datum otplate glavnice

23.09.2036.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

2,05%

8.28

Eurobond 2028

1.000.000.000

117.368.600.000

Prvi datum otplate glavnice

23.09.2028.

Poslednji datum otplate glavnice

23.09.2028.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

1,00%

8.29

Dugoročne državne hartije od vrednosti (NSV Notes)

340.000.000

39.905.324.000

Prvi datum otplate glavnice

23.02.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

24.08.2026.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

–trogodišnje NSV Notes

6M EURIBOR + 3,75%

–četvorogodišnje NSV Notes

6M EURIBOR + 3,95%

8

Ukupno

10.250.535.747

1.203.091.029.814

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – SPOLJNI DUG

19.523.854.804

2.291.487.504.806

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug)

30.590.129.650

3.590.320.690.551

II. INDIREKTNE OBAVEZE:

1. Indirektne obaveze – unutrašnji dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga

u EUR

Stanje duga

u RSD

1.1

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas”

Dugoročni kredit za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin

0

0

Prvi datum otplate glavnice

24.05.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

24.02.2022.

Rata glavnice za 2022. god.

1.666.667 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,09%

1.2

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas”

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

2.678.750

314.401.137

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

1.071.500 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,44%

1.3

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd – JP „Srbijagas”

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

3.571.250

419.152.613

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

1.428.500 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,44%

1.4

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd – JP „Srbijagas”

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

6.250.000

733.553.750

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

2.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,48%

1.5

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas”

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

6.250.000

733.553.750

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

2.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,50%

1.6

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas”

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

2.678.750

314.401.137

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

1.071.500 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,37%

1.7

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd – JP „Srbijagas”

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

3.571.250

419.152.613

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

1.428.500 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,37%

1.8

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas”

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

18.750.000

2.200.661.250

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

7.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,50%

1.9

Banca Intesa a.d. Beograd – JP „Srbijagas”

Kredit za izgradnju razvodnog

gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin (II faza)

10.000.000

1.173.685.998

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2023.

Rata glavnice za 2022. god.

6.666.667 EUR

Kamatna stopa

1,45%

1.10

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd – JP „Srbijagas”

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

20.625.000

2.420.727.375

Prvi datum otplate glavnice

10.08.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

10.05.2025.

Rata glavnice za 2022. god.

7.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,38%

1.11

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas”

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

20.625.000

2.420.727.375

Prvi datum otplate glavnice

13.08.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

13.05.2025.

Rata glavnice za 2022. god.

7.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,42%

1.12

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas”

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

6.874.986

806.907.429

Prvi datum otplate glavnice

13.08.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

13.05.2025.

Rata glavnice za 2022. god.

2.499.995 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

1.13

Banca Intesa a.d. Beograd – JP „Srbijagas” – Investiciona izgradnja razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik-Raška – Novi Pazar – Tutin III faza

16.000.000

1.877.897.600

Prvi datum otplate glavnice

09.01.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

09.10.2025.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,39%

1.14

Raiffeisen banka a.d. Beograd – JP „Srbijagas” – Investiciona izgradnja razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin III faza

4.000.000

469.474.400

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2025.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,45%

1.15

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd – „JAT Tehnika” d.o.o. – Finansiranje realizacije projekta izgradnje Hangara 2

1.600.000

187.789.760

Prvi datum otplate glavnice

20.01.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

20.07.2023.

Rata glavnice za 2022. god.

600.000 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 3,35%

1.16

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd -JP „Skijališta Srbije” – Izgradnja žičare-gondole Brzeće (Bela reka) -Mali Karaman na Kopaoniku, sa pratećim sadržajima

27.214.263

3.194.100.000

Prvi datum otplate glavnice

10.09.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

10.03.2027.

Rata glavnice za 2022. god.

319.410.000 RSD

Kamatna stopa

1M BELIBOR + 1,80%

1.17

Banca Intesa a.d. Beograd – JP „Srbijagas” – Gasifikacija Kolubarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Beograd – Valjevo – Loznica

75.000.000

8.802.645.000

Prvi datum otplate glavnice

21.09.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

21.06.2029.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,85%

1.18

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas” – Finansiranje razvodnog gasovoda Leskovac – Vranje

28.000.000

3.286.320.800

Prvi datum otplate glavnice

19.10.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

19.07.2029.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,78%

1.19

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas” – Gasifikacija Borskog i Zaječarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Paraćin – Boljevac – Rgotina – Negotin – Prahovo

66.000.000

7.746.327.600

Prvi datum otplate glavnice

20.01.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

20.10.2029.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,78%

1.20

Raiffeisen banka a.d. Beograd – JP „Srbijagas” – Jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji

10.000.000

1.173.686.000

Prvi datum otplate glavnice

14.04.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

14.01.2030.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,48%

1.21

Banca Intesa a.d. Beograd – JP „Srbijagas” – Jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji

0

0

Prvi datum otplate glavnice

-

Poslednji datum otplate glavnice

-

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,57%

1.22

Raiffeisen banka a.d. Beograd – JP „Srbijagas” – Jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji

Prvi datum otplate glavnice

14.04.2024.

10.000.000

1.173.686.000

Poslednji datum otplate glavnice

14.01.2030.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,53%

1.23

Banca Intesa a.d. Beograd – JP „Srbijagas”

30.000.000

3.521.058.000

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

8.571.429 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,77%

1.24

Banca Intesa a.d. Beograd – JP „Srbijagas”

30.000.000

3.521.058.000

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2025.

Rata glavnice za 2022. god.

5.454.545 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,80%

1.25

Naša AIK Banka a.d. Beograd – JP „Srbijagas”

10.000.000

1.173.686.000

Prvi datum otplate glavnice

07.09.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

07.03.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

2.857.143 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,80%

1.26

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd – JP „Srbijagas”

20.000.000

2.347.372.000

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

5.714.286 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,71%

1.27

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas”

10.000.000

1.173.686.000

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2025.

Rata glavnice za 2022. god.

1.818.182 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,69%

1.28

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas”

40.000.000

4.694.744.000

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2025.

Rata glavnice za 2022. god.

7.272.727 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,82%

1.29

Raiffeisen banka a.d. Beograd – JP „Srbijagas”

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

10.000.000

1.173.686.000

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2025.

Rata glavnice za 2022. god.

1.818.182 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,37%

1.30

Raiffeisen banka a.d. Beograd – JP „Srbijagas”

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

10.000.000

1.173.686.000

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2025.

Rata glavnice za 2022. god.

1.818.182 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,35%

1.31

Raiffeisen banka a.d. Beograd – JP „Srbijagas”

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

10.000.000

1.173.686.000

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2025.

Rata glavnice za 2022. god.

1.818.182 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,42%

1.32

Raiffeisen banka a.d. Beograd – JP „Srbijagas”

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

10.000.000

1.173.686.000

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2025.

Rata glavnice za 2022. god.

1.818.182 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,45%

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE–UNUTRAŠNjI DUG

519.689.249

60.995.199.587

II Indirektne obaveze – spoljni dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga

u EUR

Stanje duga

u RSD

1.1

EBRD – JP „Putevi Srbije” -Obilaznica oko Beograda

7.457.913

875.324.796

Prvi datum otplate glavnice

17.01.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.07.2023.

Rata glavnice za 2022. god.

7.457.913 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.2

EBRD – AD „Železnice Srbije” -Vozna sredstva – višedelne elektromotorne garniture

21.449.339

2.517.478.921

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

10.724.670 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.3

EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Nabavka i ugradnja elektronskih pametnih brojila

0

0

Prvi datum otplate glavnice

02.09.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

02.03.2022.

Rata glavnice za 2022. god.

348.984 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.4

EBRD – JP „Srbijagas” – Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa

0

0

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

02.05.2022.

Rata glavnice za 2022. god.

2.631.579 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.5

EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat za male hidroelektrane

9.418.775

1.105.468.485

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

31.10.2023.

Rata glavnice za 2022. god.

6.282.602 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.6

EBRD – AD „Infrastruktura železnice Srbije” – Rehabilitacija pruga duž Koridora X, uključujući nabavku mehanizacije

10.740.234

1.260.566.281

Prvi datum otplate glavnice*

10.11.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

12.05.2025.

Rata glavnice za 2022. god.

3.580.078 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.7

EBRD – AD „Srbija Kargo” – Nabavka novih i modernizacija postojećih elektrolokomotiva

31.432.850

3.689.229.654

Prvi datum otplate glavnice*

12.11.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

12.05.2025.

Rata glavnice za 2022. god.

10.477.617 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.8

EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat za Kolubaru

5.179.466

607.906.617

Prvi datum otplate glavnice

02.02.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

31.01.2023.

Rata glavnice za 2022. god.

10.358.931 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.9

EBRD – AD „Infrastruktura železnice Srbije” – Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru X

45.044.528

5.286.813.150

Prvi datum otplate glavnice*

10.08.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

Rata glavnice za 2022. god.

10.708.673 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.10

EBRD – AD „Srbija Voz” – Remont i modernizacija pet elektromotornih garnitura

1.761.690

206.767.051

Prvi datum otplate glavnice*

10.08.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

Rata glavnice za 2022. god.

440.422 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.11

EBRD – Grad Subotica – Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici

3.370.770

395.622.529

Prvi datum otplate glavnice

27.01.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

29.07.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

1.685.385 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.12

EBRD – JP „Emisiona tehnika i veze” – Prelazak sa analognog na digitalni signal

4.460.764

523.553.642

Prvi datum otplate glavnice

05.12.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

05.06.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

2.230.382 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.13

EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat restrukturiranja EPS-a

118.518.518

13.910.352.589

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

17.06.2030.

Rata glavnice za 2022. god.

14.814.815 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.14

EBRD – AD „Srbija Voz” – Projekat tehničko – putničke stanice Zemun – faza I

26.478.529

3.107.747.894

Prvi datum otplate glavnice

17.05.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2032.

Rata glavnice za 2022. god.

2.521.765 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.15

EBRD – AD „Srbija Voz” – Projekat tehničko – putničke stanice Zemun – faza II

9.398.618

1.103.102.597

Prvi datum otplate glavnice

16.05.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2033.

Rata glavnice za 2022. god.

653.477 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.16

EBRD – AD „Srbija Voz” – Nabavka voznih sredstava

57.160.000

6.708.789.172

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2034.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.17

EBRD – Elektrodistribucija Srbije d.o.o – Pametna brojila

400.000

46.947.440

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2025.

Poslednji datum otplate glavnice

10.05.2034.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1

Ukupno

352.271.994

41.345.670.818

EIB

2.1

EIB – AD „Železnice Srbije” – Obnova železničke infrastrukture

4.613.978

541.536.181

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2007.

Poslednji datum otplate glavnice

15.07.2025.

Rata glavnice za 2022. god.

4.627.957 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2.2

EIB – JP „Putevi Srbije” – Rehabilitacija postojećih puteva

17.246.667

2.024.217.110

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

17.08.2026.

Rata glavnice za 2022. god.

6.333.333 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2.3

EIB – AD „Elektromreža Srbije” -Rekonstrukcija energetskog sistema

8.301.244

974.305.408

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

10.11.2028.

Rata glavnice za 2022. god.

1.684.807 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2.4

EIB – Grad Beograd – Projekat obnove Grada Beograda

36.563.076

4.291.357.027

Prvi datum otplate glavnice

10.08.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

10.09.2032.

Rata glavnice za 2022. god.

5.767.587 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2.5

EIB – JP „Putevi Srbije” – Hitna sanacija saobraćaja

789.247

92.632.868

Prvi datum otplate glavnice

05.07.2007.

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2023.

Rata glavnice za 2022. god.

1.778.495 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2.6

EIB – JP „Elektroprivreda Srbije” – Uređaji za energetski sistem

5.893.333

691.692.213

Prvi datum otplate glavnice

25.11.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

09.12.2027.

Rata glavnice za 2022. god.

1.466.667 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2.7

EIB – JP „Putevi Srbije” – Projekat evropskih puteva B

75.771.111

8.893.149.228

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2038.

Rata glavnice za 2022. god.

6.720.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2.8

EIB – Grad Novi Sad – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja

10.315.802

1.210.751.249

Prvi datum otplate glavnice

21.08.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

22.08.2033.

Rata glavnice za 2022. god.

944.400 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2.9

EIB – Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

0

0

Prvi datum otplate glavnice

21.12.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

01.07.2022.

Rata glavnice za 2022. god.

319.982 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2.10

EIB – AD „Železnice Srbije” – Projekat obnove železnica II

48.785.658

5.725.904.415

Prvi datum otplate glavnice

18.06.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.07.2037.

Rata glavnice za 2022. god.

4.915.861 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna

po tranšama

2.11

EIB – JP „Putevi Srbije” – Rehabilitacija mosta Gazela

17.766.667

2.085.248.794

Prvi datum otplate glavnice

17.08.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

17.02.2031.

Rata glavnice za 2022. god.

2.200.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2.12

EIB – JP „Putevi Srbije” – Rehabilitacija puteva i mostova B2

18.800.000

2.206.529.680

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2033.

Rata glavnice za 2022. god.

2.200.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2.13

EIB – JP „Putevi Srbije” – Obilaznica oko Beograda

51.775.000

6.076.759.265

Prvi datum otplate glavnice

16.08.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

16.08.2044.

Rata glavnice za 2022. god.

2.200.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2.14

EIB – AD „Elektromreža Srbije” – Projekat unapređenja elektromreže

15.808.390

1.855.408.657

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

17.04.2034.

Rata glavnice za 2022. god.

1.463.075 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2.15

EIB – JP „Putevi Srbije” – Obilaznica oko Beograda B

36.222.222

4.251.351.514

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2043.

Rata glavnice za 2022. god.

1.166.667 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2.16

EIB – Grad Beograd – Most na Savi A

49.021.191

5.753.548.504

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2037.

Rata glavnice za 2022. god.

3.414.634 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna

po tranšama

2.17

EIB – Grad Beograd – Most na Savi B

70.054.608

8.222.211.212

Prvi datum otplate glavnice

17.04.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2042.

Rata glavnice za 2022. god.

4.278.522 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2

Ukupno

467.728.194

54.896.603.325

KfW

3.1

KfW – JP „Elektroprivreda Srbije” – Mere ekološke zaštite u termoelektranama na lignit

322.734

37.878.858

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2022.

Rata glavnice za 2022. god.

710.101 EUR

Kamatna stopa

1,00%

3.2

KfW – JP „Elektroprivreda Srbije” – Revitalizacija HE Zvornik

25.468.170

2.989.163.412

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2025.

Rata glavnice za 2022. god.

10.000.000 EUR

Kamatna stopa

KfW stopa – 0,50%

3.3

KfW – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat energetske efikasnosti putem ekološkog upravljanja kvalitetom uglja u RB Kolubara

24.999.933

2.934.207.141

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

10.000.004 EUR

Kamatna stopa

KfW stopa + 1,15%

3.4

KfW – JP „Elektroprivreda Srbije” – Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A

0

0

Prvi datum otplate glavnice

14.02.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

14.02.2022.

Rata glavnice za 2022. god.

146.748 EUR

Kamatna stopa

0,80%

3.5

KfW – AD „Elektromreža Srbije” – Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu

10.953.841

1.285.637.034

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2031.

Rata glavnice za 2022. god.

1.477.025 EUR

Kamatna stopa

0,80%

3.6

KfW – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat obnovljivi izvori energije – Vetropark Kostolac

26.495.720

3.109.765.515

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2034.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

0,85%

3.7

KfW – AD „Elektromreža Srbije” – Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu II

0

0

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2025.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2035.

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

Kamatna stopa

KfW stopa + 0,45%

3

Ukupno

88.240.398

10.356.651.960

EUROFIMA

4.1

Eurofima 2771 – AD „Železnice Srbije”

15.404.547

1.808.010.153

Prvi datum otplate glavnice

11.08.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

07.10.2022.

Rata glavnice za 2022. god.

31.159.200 CHF

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

4

Ukupno

15.404.547

1.808.010.153

Ostali kreditori

5.1

Vlada Poljske – JP „Elektroprivreda Srbije” – Obnova elektroprivrede Srbije

1.347.729

158.181.014

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

1.126.713 USD

Kamatna stopa

0,75%

5.2

IDA – 4090 – YF – JP „Elektroprivreda Srbije” – Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju

4.596.687

539.506.727

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

Rata glavnice za 2022. god.

1.179.885 SDR

Kamatna stopa

0,75 % troškovi servisiranja

5.3

IDA – 4090 – YF – AD „Elektromreža Srbije” – Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju

575.213

67.511.931

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

Rata glavnice za 2022. god.

147.647 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

5.4

Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP „Jugoimport” – SDPR po osnovu izvoznog posla sa Ministarstvom odbrane NDR Alžir

9.747.847

1.144.091.133

Prvi datum otplate glavnice

-

Poslednji datum otplate glavnice

-

Rata glavnice za 2022. god.

-

Kamatna stopa

-

5.5

JICA – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE „Nikola Tesla”

154.521.250

18.135.942.751

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2026.

Rata glavnice za 2022. god.

3.120.481.144 JPY

Kamatna stopa

0,60% i 0,01%

5.6

Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj – AD „Železnice Srbije” – Projekat železnička stanica Beograd centar

20.540.764

2.410.840.665

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2031.

Rata glavnice za 2022. god.

714.000 KWD

Kamatna stopa

3,00 % + 0,50% administrativni troškovi

5.7

Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana – JP „Srbijagas”

20.000.000

2.347.372.000

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2024.

Rata glavnice za 2022. god.

5.714.286 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,71%

5

Ukupno

211.329.490

24.803.446.221

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE – SPOLJNI DUG

1.134.974.623

133.210.382.477

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji)

1.654.663.872

194.205.582.064

UKUPNO UNUTRAŠNjI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

11.585.964.095

1.359.828.385.332

UKUPNO SPOLJNI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

20.658.829.427

2.424.697.887.283

UKUPNO STANjE DUGA

32.244.793.522

3.784.526.272.615

* Prema Ugovoru o novaciji

** Posle realizovane swap transakcije prikazano u EUR”.

Član 4.

Član 4. menja se i glasi:

„Član 4.

Sredstva za sufinansiranje i predfinansiranje projekata u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije u 2022. godini utvrđena su u Posebnom delu ovog zakona i odnose se na sledeće projekte:

IPA godina

Naziv projekta

Naziv korisnika

sufinansiranje/ predfinansiranje

Sredstva Evropske unije

IPA 2008 prva komponenta

IPA 2008 – Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU

MINISTARSTVO FINANSIJA

13.000.000

 

IPA 2008 prva komponenta ukupno

13.000.000

 

IPA 2010 prva komponenta

IPA 2010 – Podrška opštinama u Republici Srbiji u pripremi i sprovođenju infrastrukturnih projekata (MISP 2010)

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

14.937.000

 

IPA 2010 prva komponenta ukupno

14.937.000

 

IPA 2013

IPA 2013 – Energetski sektor

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

9.780.000

87.779.000

IPA 2013 – Reforma javne uprave

KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE

 

32.708.000

IPA 2013 – Životna sredina i klimatske promene

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

1.781.000

5.322.000

IPA 2013 – Sektor saobraćaja

DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

107.239.000

60.744.000

IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

7.586.000

75.654.000

IPA 2013 – Društveni razvoj

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

1.656.000

9.380.000

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

2.454.000

22.078.000

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

499.000

4.478.000

IPA 2013 – Društveni razvoj 2

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

2.236.000

2.117.000

IPA 2013 ukupno

133.231.000

300.260.000

IPA 2014

IPA 2014 – Sektor unutrašnjih poslova

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

1.224.000

14.132.000

UPRAVA CARINA

474.000

2.373.000

IPA 2014 – Sektor konkurentnosti

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA

23.998.000

30.002.000

MINISTARSTVO PRIVREDE

3.100.000

27.820.000

IPA 2014 – Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

14.777.000

132.778.000

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

3.246.000

19.261.000

MINISTARSTVO SPORTA

606.399

5.534.321

MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE

1.356.000

 

IPA 2014 – Sektor celoživotnog učenja

MINISTARSTVO PROSVETE

 

41.068.000

MINISTARSTVO SPORTA

362.000

2.637.000

IPA 2014 – Energetski sektor

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

9.853.000

88.671.000

IPA 2014 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 nealocirana sredstva

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 

140.431.000

IPA 2014 – Pomoć pristupanju EU

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

10.651.000

76.352.000

MINISTARSTVO FINANSIJA

 

86.917.000

IPA 2014 ukupno

69.647.399

667.976.321

IPA prekogranična saradnja

IPA program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija-tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

16.520.000

11.054.000

IPA program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija-tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

18.840.000

12.178.000

IPA program prekogranične saradnje Mađarska- Srbija-tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

10.240.000

3.421.000

IPA program prekogranične saradnje Hrvatska- Srbija-tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

10.560.000

5.678.000

Transnacionalni program Dunav – tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

8.580.000

3.801.000

Jadransko Jonski transnacionalni program-tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

5.990.000

1.842.000

IPA program prekogranične saradnje Mađarska- Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA

3.846.000

2.114.000

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

7.090.000

 

USTANOVE KULTURE

5.931.000

 

IPA program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora i Srbija-Bosna i Hercegovina-tehnička pomoć 2014-2020

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

1.400.000

24.377.000

IPA program prekogranične saradnje Srbija – Makedonija-tehnička pomoć 2016-2020

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

698.000

10.313.000

IPA prekogranična saradnja – Fokalna tačka-podrška upravljanju makroregionalne strategije za Jadransko-jonski region

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

6.005.000

10.560.000

IPA program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora – Da budemo spremni

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

160.000

2.591.000

IPA – Sigurnije prekogranično područje kroz unapređeno reagovanje u vanrednim situacijama i zajedničke obuke

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

6.000

 

IPA Sigurnija klima u rumunsko – srpskom prekograničnom području

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

72.000

 

IPA prekogranična saradnja – Priprema stanovništva za akcije u slučaju katastrofe i poboljšanje kapaciteta stučnih timova za reagovanje u vanrednim situacijama u prekograničnom bugarsko-srpskom regionu

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

6.000

 

IPA 2017 – Izgradnja gasnog interkonektora Srbija-Bugarska

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

821.841.000

1.164.391.000

IPA prekogranična saradnja ukupno

917.785.000

1.252.320.000

IPA članarine

IPA Podrška za učešće u programima EU

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

 

26.644.000

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANjINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG

1.000

 

MINISTARSTVO KULTURE

94.000.000

 

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA

145.000.000

 

MINISTARSTVO PROSVETE

2.452.000.000

 

PORESKA UPRAVA

12.500.000

11.250.000

UPRAVA CARINA

20.990.000

15.000.000

IPA članarine ukupno

2.724.491.000

52.894.000

IPA 2015

IPA 2015 Saobraćaj

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

295.172.000

1.337.129.000

IPA 2015 ukupno

295.172.000

1.337.129.000

IPA 2016

IPA 2016 Podrška vidljivosti EU pomoći

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

27.750.000

 

IPA 2016 – nealocirana sredstva

UPRAVA ZA ŠUME

 

49.299.000

IPA 2016 ukupno

27.750.000

49.299.000

IPA 2017

IPA 2017 – Sektor zaštite životne sredine

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

168.766.000

420.635.000

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

308.779.000

253.666.000

IPA 2017 – Podrška evropskim integracijama

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

 

35.275.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

 

143.664.000

IPA 2017 – Evaluacija IPA II pomoći i Nacionalnog programa IPA TAIB 2013 (nealocirana sredstva)

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

 

5.760.000

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA

 

43.476.000

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA

 

56.783.000

IPA 2017 ukupno

477.545.000

959.259.000

IPA 2018

IPA 2018 – Nacionalni program

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

1.398.750.000

1.472.288.000

IPA 2018 – Konkurentnost

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA

1.000

464.897.000

MINISTARSTVO PROSVETE

151.963.935

 

IPA 2018 – Sektor zaštite životne sredine

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

754.883.000

1.152.814.000

IPA 2018 – Podrška unapređenju kapaciteta relevantnih institucija u „SoHo” sistemu

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

53.166.000

131.787.000

IPA 2018 – Demokratija i upravljanje

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

22.982.000

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

 

180.542.000

IPA 2018 – Jačanje zaštite potrošača u Republici Srbiji kao odgovor na nove izazove na tržištu

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjE I SPOLJNE TRGOVINE

 

37.036.000

IPA 2018 ukupno

2.358.763.935

3.462.346.000

IPA 2019

Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju

NACIONALNA AKADEMIJA ZA JAVNU UPRAVU

 

59.992.000

IPA 2019 – Konkurentnost i inovacije

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA

1.000

1.000

MINISTARSTVO PROSVETE

108.429.427

173.054.032

IPA 2019 ukupno

108.430.427

233.047.032

IPA 2020

IPA 2020 – Modernizacija sistema socijalne zaštite

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

 

253.500.000

IPA 2020 ukupno

 

253.500.000

IPA 2021

IPA 2021 – Podržavanje integracije Srbije u jedinstveno tržište

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjE I SPOLJNE TRGOVINE

 

320.000.000

IPA 2021 ukupno

 

320.000.000

IPA 2022

IPA 2022 – Nealocirana sredstva

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjE I SPOLJNE TRGOVINE

 

8.050.000

IPA 2022 ukupno

 

8.050.000

ukupno

7.140.752.761

8.896.080.353

”.

Član 5.

Član 5. menja se i glasi:

„Član 5.

Pregled planiranih kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za tekuću i naredne dve budžetske godine:

Razdeo

Glava

Naziv organizacije

Program

Projekat

Naziv projekta

2022

2023

2024

3

3.22

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

0614

5001

Održavanje softverskih licenci

1.204.899.869

 

 

5002

Uspostavljanje CERT-a

168.794.575

 

 

5003

Implementacija elektronskih registara organa i organizacija javne uprave i ljudskih resursa u sistemu javne uprave

478.605.654

 

 

5005

Implementacija „Oracle” tehnologije

48.171.429

 

 

5006

Izgradnja Data centra u Kragujevcu

1.495.518.302

 

 

5007

Unapređenje usluga elektronske uprave

301.892.098

 

 

5010

Softversko rešenje za obradu i čuvanje elektronskih faktura

95.390.460

 

 

5013

VM WARE licence

647.909.218

 

 

5014

Jedinstvena informaciona komunikaciona mreža e Uprave

789.159.090

 

 

5018

Kreativno inovativni/multifunkcionalni centar „Ložionica”

624.015

 

 

UKUPNO VLADA

5.230.964.710

 

 

15

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

1407

5005

Zaštita i spasavanje građana, dobara, imovine i životne sredine RS od posledica vanrednih događaja

244.000.000

444.000.000

 

5006

Izgradnja i adaptacija objekta Sektora za vanredne situacije

343.000.000

 

 

5007

Podizanje kapaciteta Sektora za vanredne situacije nabavkom vozila različite namene u periodu od 2022. do 2024. godine

1.680.332.000

125.000.000

175.000.000

5008

Podizanje kapaciteta SVS-a kroz stvaranje uslova za adekvatan smeštaj, izgradnjom novih objekata kao i rekonstrukcijom, sanacijom i adaptacijom postojećih u periodu od 2022. do 2024. godine

150.000.000

125.000.000

275.000.000

1408

5008

Povećanje informatičkih kapaciteta za obavljanje poslovnih procesa u Ministarstvu unutrašnjih poslova – faza II

 

50.000.000

50.000.000

5010

Izgradnja centra za informacionu bezbednost

125.000.000

320.000.000

 

5011

Nabavka naoružanja, oružne opreme, tehničke, komunikacione i zaštitne opreme za potrebe organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

62.000.000

200.000.000

500.000.000

5012

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata radi unapređenja kapaciteta za realizaciju obuka u nastavnom centru „Makiš”

1.116.000.000

800.000.000

640.000.000

5013

Nadogradnja i proširenje sistema IP telefonije u Ministarstvu unutrašnjih poslova

 

100.000.000

232.000.000

5014

Proširenje sistema eLTE u Republici Srbiji

10.000.000

505.000.000

795.000.000

5015

Jačanje informatičko-komunikacionih i analitičkih kapaciteta Uprave kriminalističke policije

100.000.000

425.000.000

425.070.000

5016

Podizanje operativnih kapaciteta posebnih i specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova – faza II

150.000.000

300.000.000

1.200.000.000

5017

Unapređenje informacione bezbednosti i Data centra MUP

250.000.000

145.000.000

145.000.000

5019

Unapređenje kapaciteta za realizaciju obuka u Centru za policijsku obuku

100.000.000

150.000.000

377.011.000

1409

5014

Nabavka opreme za potrebe organizacionih jedinica Direkcije policije

429.250.000

534.230.000

 

5015

Podizanje operativnih kapaciteta posebnih i specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova – faza I

340.000.000

 

 

5016

Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata organizacionih jedinica Direkcije policije

377.000.000

467.080.000

 

5017

Osavremenjavanje voznog parka i remont vozila organizacionih jedinica Direkcije policije

505.620.000

 

 

5018

Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje kompleksa Helikopterske jedinice

286.500.000

211.500.000

 

5019

Nabavka, remont i modernizacija vozila za potrebe organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

50.000.000

200.000.000

250.000.000

5020

Opremanje i rekonstrukcija objekata Sektora unutrašnje kontrole u cilju podizanja kapaciteta za prevenciju i suzbijanje korupcije u Ministarstvu unutrašnjih poslova

 

30.000.000

30.000.000

5021

Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

250.000.000

150.000.000

200.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

6.568.702.000

5.281.810.000

5.294.081.000

16

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

0702

5073

Izgradnja Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima

1.000.000

22.940.000.000

19.435.000.000

2301

5014

Registar zaposlenih

2.220.000.000

1.269.754.000

1.161.000.000

5015

Integrisani komunikacioni sistem

98.001.000

69.000.000

 

5016

Informacioni sistem – PIMIS

 

123.000.000

 

5017

Centralizovana platforma za elektronske fakture pravnih lica i preduzetnika

1.126.000.000

2.612.151.000

58.000.000

5018

Dokument menadžment sistem

18.001.000

18.000.000

18.000.000

5020

Nadogradnja sistema za konsolidaciju podataka i poslovno izveštavanje

448.001.000

372.000.000

365.000.000

5021

Rekonstrukcija i adaptacija nepokretnosti Ministarstva finansija

1.810.500.000

839.100.000

 

5022

Nadogradnja sistema za upravljanje sredstvima pretpristupne pomoći EU

25.000.000

98.500.000

 

5028

Informacioni sistem E – akcize

141.000.000

840.000.000

420.000.000

MINISTARSTVO FINANSIJA

5.887.503.000

29.181.505.000

21.457.000.000

16.1

UPRAVA CARINA

2303

5001

Izgradnja graničnog prelaza Gostun

243.600.000

 

 

5008

Izgradnja kompleksa carinske ispostave pri GP Gradina

209.600.000

 

 

5012

Implementacija nove verzije NCTS-a (faza 5)

174.100.000

 

 

5013

Obezbeđenje razvoja jedinstvenog informacionog sistema carinske službe

 

120.000.000

69.600.000

UPRAVA CARINA

627.300.000

120.000.000

69.600.000

16.3

UPRAVA ZA TREZOR

2301

5002

Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju efikasnijeg poslovanja

133.000.000

267.000.000

267.000.000

5005

Unapređenje automatizacije poslovnih procesa

185.000.000

 

 

5008

Rezervna i „bekap” lokacija

71.800.000

 

 

5013

Praćenje izvršenja Jedinica lokalne samouprave – JLS

288.000.000

 

 

5019

Jedinstveni informacioni sistem za budžetsko računovodstvo

201.000.000

437.000.000

437.000.000

5023

Sistem javnih finansija – JAFIN

496.800.000

496.800.000

 

5025

Platforma za servisno orijentisanu arhitekturu – SOA

36.000.000

14.000.000

 

5026

Objedinjeni računovodstveni informacioni sistem korisnika budžetskih sredstava – ORIS

72.000.000

72.000.000

 

5027

Portal za administraciju korisničkih naloga (IAM&SSO)

24.000.000

24.000.000

24.000.000

UPRAVA ZA TREZOR

1.507.600.000

1.310.800.000

728.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO FINANSIJA

8.022.403.000

30.612.305.000

22.254.600.000

17

 

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

0301

5001

Rekonstrukcija fasade objekta MSP

73.575.000

 

 

17.1

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

0302

5004

Pribavljanje objekata u svojinu Republike Srbije za potrebe DKP-a

1.770.077.000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

1.843.652.000

 

 

19

 

MINISTARSTVO ODBRANE

1703

5007

Vozila i oprema

1.700.000.000

1.800.000.000

 

5008

Opremanje NVO po tripartitnom sporazumu

5.488.929.000

6.662.229.000

4.295.444.000

5009

Transportna i vojnopolicijska sredstva Vojske Srbije

160.000.000

390.000.000

490.000.000

5010

Opremanje VMA medicinskom opremom

200.000.000

690.000.000

700.000.000

5011

Izgradnja, rekonstrukcija i kapitalno održavanje objekata za smeštaj NVO i osoblja MO i VS

407.000.000

700.000.000

800.000.000

5012

Informatička i telekomunikaciona oprema MO i VS

170.000.000

500.000.000

500.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO ODBRANE

8.125.929.000

10.742.229.000

6.785.444.000

20

 

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

0608

5001

Partnerstvo za lokalni razvoj

1.929.853.000

139.845.000

98.482.000

UKUPNO MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

1.929.853.000

139.845.000

98.482.000

22

 

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

0702

5008

Brza saobraćajnica Ib reda Novi Sad-Ruma

16.414.726.000

20.600.000.000

20.600.000.000

5011

Izrada Generalnog projekta robno-transportnog centra i Studije opravdanosti, Idejnog i Glavnog projekta kontejnerskog terminala u Makišu

25.000.000

 

 

5012

Izrada Studije opravdanosti sa Idejnim projektom i Glavnog projekta za denivelaciju ukrštaja železničke pruge br.5 Beograd-Šid-državna granica i državnog puta IIb reda broj 319 na km 20+993, u Batajnici

4.000.000

 

 

5013

Izrada Idejnog rešenja i Glavnog projekta izmeštanja puta Beograd-Sremčica u Železniku

3.000.000

 

 

5015

Projekat mađarsko – srpske železnice

25.885.356.000

45.950.000.000

13.689.476.000

5017

Izvođenje dela radova na izgradnji autoputa E-75, deonica: GP Kelebija-petlja Subotica Jug

57.000.000

 

 

5019

Izgradnja beogradske obilaznice na autoputu E-70/E-75, deonica: Most preko reke Save kod Ostružnice-Bubanj Potok (sektori 4, 5 i 6)

6.144.879.000

 

 

5022

Izgradnja autoputa E-80, deonice: Crvena Reka-Čiflik i Pirot (istok)-Dimitrovgrad i Paralelni nekomercijalni put Bela Palanka – Pirot (Zapad)

1.900.000.000

 

 

5023

Rehabilitacija puteva i unapređenje bezbednosti saobraćaja

3.000.000.000

8.400.000.000

 

5027

Rekonstrukcija železničke pruge Niš – Dimitrovgrad

1.622.250.000

16.581.580.000

15.575.624.000

5029

Rekonstrukcija starog mosta na graničnom prelazu LJubovija – Bratunac

346.500.000

20.000.000

 

5030

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu – Karakaj (Zvornik)

300.000.000

50.000.000

 

5032

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu – Šepak

300.000.000

50.000.000

 

5033

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu – Skelani (Bajina Bašta)

15.000.000

213.000.000

 

5034

Izgradnja autoputa E-763, deonica: Preljina – Požega

16.170.734.000

20.700.000.000

 

5035

Izgradnja autoputa E-761, deonica: Pojate – Preljina

39.938.887.000

45.600.000.000

5.790.000.000

5038

Adaptacija brodske prevodnice u sastavu HEPS „Đerdap 1”

2.000.000

2.800.000

 

5039

Implementacija sistema hidro-meteo stanica i sistema nadzora klirensa mostova

550.000.000

165.320.000

660.000.000

5040

Uspostavljanje VTS i VHF radio-telefonskog sistema na unutrašnjim vodnim putevima Republike Srbije

419.600.000

235.000.000

715.000.000

5042

Vađenje potonule nemačke flote iz Drugog svetskog rata

893.300.000

640.000.000

1.100.000.000

5043

Izgradnja autoputa E-761 Beograd-Sarajevo

7.225.751.000

7.521.600.000

2.495.200.000

5044

Rekonstrukcija državnog puta IIa reda, broj 203, Novi Pazar – Tutin

1.584.658.000

 

 

5045

Izgradnja saobraćajnice Ruma – Šabac – Loznica

11.500.000.000

12.920.000.000

14.310.000.000

5046

Realizacija projekata železničke infrastrukture

3.700.000.000

6.152.826.000

2.801.531.000

5048

Izgradnja autoputa E-763, deonica: Novi Beograd-Surčin

4.760.000.000

 

 

5050

Izgradnja autoputa Niš-Merdare, deonica: Niš-Pločnik

867.880.000

5.433.658.000

1.517.801.000

5051

Hidrotehnički i bagerski radovi na kritičnim sektorima za plovidbu na reci Savi

100.120.000

434.830.000

216.149.000

5052

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode za piće u Kikindi

200.000.000

280.000.000

 

5054

Unapređenje uslova za prevođenje brodova u okviru brane na Tisi kod Novog Bečeja

10.000.000

1.010.000.000

900.000.000

5055

Izgradnja nove Luke u Beogradu

200.000.000

1.200.000.000

5.600.000.000

5056

Proširenje kapaciteta Luke Sremska Mitrovica

41.000.000

2.185.000.000

1.685.000.000

5057

Proširenje kapaciteta Luke Bogojevo

1.150.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

5058

Proširenje kapaciteta Luke Prahovo

1.000.000.000

1.900.000.000

 

5059

Adaptacija brodske prevodnice u sastavu HEPS „Đerdap 2”

1.340.000.000

2.377.000.000

 

5061

Rekonstrukcija i dogradnja graničnog prelaza Horgoš

720.000.000

900.000.000

 

5062

Izgradnja autoputa, deonica: Beograd – Zrenjanin

1.000.000

4.200.000.000

4.200.000.000

5063

Rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge Subotica – Segedin

8.518.274.000

700.000.000

 

5064

Izgradnja novog mosta preko reke Save u Beogradu

600.000.000

4.475.000.000

3.111.000.000

5066

Izgradnja brze saobraćajnice, deonica: Iverak-Lajkovac

8.913.637.000

 

 

5067

Izgradnja mosta – obilaznice oko Novog Sada sa pristupnim saobraćajnicama

100.000.000

500.000.000

500.000.000

5068

Nabavka voznih sredstava za „Srbija Voz” a.d.

3.052.528.000

 

 

5069

Projekat izgradnje obilaznica i tunela

1.471.200.000

5.800.000.000

4.168.400.000

5070

Projekat izgradnje komunalne (kanalizacione) infrastrukture i infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u Republici Srbiji

5.750.000.000

25.000.000.000

103.583.624.000

5071

Projekat sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Centralnog kanalizacionog sistema Grada Beograda

2.000.000

7.236.000.000

 

5074

Izgradnja severne obilaznice oko Kragujevca

1.000.000

5.500.000.000

 

5076

Brza saobraćajnica E-75, petlja Požarevac – Golubac

7.700.000.000

1.700.000.000

2.800.000.000

5077

Izgradnja centra za obuku članova posade brodova

376.020.000

530.740.000

530.740.000

5078

Modernizacija železničkog sektora u Srbiji

190.001.000

3.354.000.000

2.399.000.000

5079

Realizacija projekta obilaznica oko Beograda, sektor C

1.000.000

3.200.000.000

14.200.000.000

5080

Rekonstrukcija putnih mostova-na granici sa Republikom Hrvatskom

1.000.000

193.000.000

193.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

185.069.301.000

265.911.354.000

225.341.545.000

23

 

MINISTARSTVO PRAVDE

1602

5006

Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

261.200.000

70.000.000

200.000.000

5009

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Nišu

335.000.000

380.000.000

100.000.000

5010

Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

122.852.000

50.000.000

100.000.000

5027

Zgrada pravosudnih organa u ulici Ustanička Beograd

15.206.000

150.000.000

150.000.000

5028

Izgradnja zgrade pravosudnih organa u Kruševcu

2.000.000

100.000.000

200.000.000

5030

Rekonstrukcija zgrade trećeg osnovnog suda u Beogradu

1.700.000

100.000.000

 

5031

Izgradnja zgrade Upravnog suda u Beogradu

 

354.580.000

118.200.000

5032

Rekonstrukcija i adaptacija objekta Privrednog suda u Somboru

6.000.000

69.120.000

69.120.000

MINISTARSTVO PRAVDE

743.958.000

1.273.700.000

937.320.000

23.1

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

1607

5001

Izrada projektno-tehničkih dokumentacija za nove objekte i objekte koje treba rekonstruisati

29.800.000

56.000.000

55.000.000

5003

Adaptacija pritvoreničkih blokova u Okružnom zatvoru Beograd

50.400.000

88.000.000

6.000.000

5006

Izgradnja novog zatvora u Kragujevcu

1.540.587.000

 

 

5008

Rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta po zavodima u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

37.000.000

52.000.000

52.000.000

5009

KPZ za žene u Požarevcu, izgradnja i rekonstrukcija objekata

160.000.000

210.000.000

160.000.000

5010

Izgradnja i rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta u KPZ Požarevac-Zabela

500.000

262.000.000

382.000.000

5011

Radovi na rekonstrukciji i izgradnji objekata u okviru KPZ u Sremskoj Mitrovici

53.000.000

164.000.000

92.000.000

5014

Izgradnja smeštajnih kapaciteta zatvorenog tipa

7.000.000

57.000.000

43.000.000

5015

Izgradnja i opremanje novog zatvora u Kruševcu

1.500.000

10.000.000

12.000.000

5017

Izgradnja i opremanje novog zatvora u Subotici

12.814.000

61.000.000

30.000.000

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

1.892.601.000

960.000.000

832.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO PRAVDE

2.636.559.000

2.233.700.000

1.769.320.000

24

24.3

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

0401

5001

Izgradnja sistema za navodnjavanje – prva faza

1.308.242.000

157.225.000

 

5003

Brana sa akumulacijom „ARILJE” profil „SVRAČKOVO” Arilje

1.180.921.000

700.409.000

700.409.000

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

2.489.163.000

857.634.000

700.409.000

24.5

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

0109

5003

Unapređenje energetske efikasnosti laboratorije

7.187.000

538.000

538.000

UKUPNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

2.496.350.000

858.172.000

700.947.000

25

 

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

0406

5003

Nabavka opreme za sakupljanje i reciklažu

360.000.000

300.000.000

300.000.000

5004

Izgradnja sistema za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Zubinom Potoku

200.000.000

250.000.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

560.000.000

550.000.000

300.000.000

27

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1807

5001

Rekonstrukcija Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Beograd

2.346.271.000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2.346.271.000

 

 

28

28.1

UPRAVA ZA REZERVE ENERGENATA

2403

5001

Izgradnja rezervoara u skladištu derivata nafte u Smederevu

1.110.000.000

600.000.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

1.110.000.000

600.000.000

 

29

29.1

USTANOVE KULTURE

1202

5004

Istraživanje, zaštita i prezentacija arheološkog nalazišta Belo brdo u Vinči

51.700.000

262.000.000

 

5005

Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta i konstruktivna sanacija objekta i krova Arhiva Jugoslavije

 

644.976.000

176.424.000

5006

Konzervacija, restauracija i prezentacija arheološkog nalazišta „Caričin grad” u opštini Lebane

900.000

143.220.000

167.830.000

UKUPNO MINISTARSTVO KULTURE

52.600.000

1.050.196.000

344.254.000

30

 

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

0802

5001

Dogradnja EDMS sistema sa integracijom sa drugim sistemima

70.000.000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

70.000.000

 

 

32

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjE I SPOLJNE TRGOVINE

0703

5004

Digitalizacija turističke ponude Srbije

13.185.000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNjE I SPOLJNE TRGOVINE

13.185.000

 

 

36

 

BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA

1405

5001

Kapitalni projekti Bezbednosno-informativne agencije

416.001.000

416.000.000

416.000.000

UKUPNO BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA

416.001.000

416.000.000

416.000.000

40

 

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

0108

5001

Modernizacija mreže meteoroloških radara Republike Srbije

 

105.000.000

 

5002

Izgradnja, opremanje objekata radarskih centara Valjevo, Užice, Petrovac, Bešnjaja, Kruševac

74.000.000

 

 

5003

Osavremenjavanje automatskog sistema sprovođenja metodologije odbrane od grada

12.000.000

 

 

UKUPNO REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

86.000.000

105.000.000

 

43

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

0605

5003

Izgradnja GP Kotroman – druga faza

157.476.000

 

 

5004

Izgradnja GP Kusjak

71.995.000

107.000.000

112.000.000

5005

Izgradnja GP Neštin

54.000.000

107.000.000

112.000.000

UKUPNO REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

283.471.000

214.000.000

224.000.000

55

 

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

0606

5010

Rekonstrukcija i dogradnja ugostiteljsko-rezidencijalnog objekta „Klub poslanika”

277.623.000

 

 

UKUPNO UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

277.623.000

 

 

57

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

2401

5002

Skladište naftnih derivata „Smederevo” u Smederevu

450.000.000

450.000.000

 

5003

Nabavka robnih rezervi

13.200.000.000

5.000.000.000

 

UKUPNO REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

13.650.000.000

5.450.000.000

 

61

 

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA

0201

5002

Naučno tehnološki park u Novom Sadu

137.000.000

 

 

5003

Izgradnja Obrazovno-istraživačkog centra u Beloj Crkvi

500.000

149.971.000

45.600.000

UKUPNO MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA

137.500.000

149.971.000

45.600.000

62

 

MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE

1507

5002

Unapređenje infrastrukture u oblasti nautičkog turizma

60.000.000

235.740.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE

60.000.000

235.740.000

 

63

 

MINISTARSTVO INFORMISANjA I TELEKOMUNIKACIJA

0703

5004

Digitalizacija turističke ponude Srbije

1.776.000

254.942.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO INFORMISANjA I TELEKOMUNIKACIJA

1.776.000

254.942.000

 

65

 

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

0614

5001

Održavanje softverskih licenci

133.101.000

1.340.000.000

1.340.000.000

5002

Uspostavljanje CERT-a

6.000

170.000.000

170.000.000

5003

Implementacija elektronskih registara organa i organizacija javne uprave i ljudskih resursa u sistemu javne uprave

315.395.000

1.100.000.000

1.358.000.000

5004

Uspostavljanje Data centra za registre, „Backup” centar i „Disaster Recovery”

150.000.000

410.000.000

1.008.319.000

5005

Implementacija „Oracle” tehnologije

671.829.000

720.000.000

720.000.000

5006

Izgradnja Data centra u Kragujevcu

1.095.363.000

1.500.000.000

 

5007

Unapređenje usluga elektronske uprave

245.915.000

 

 

5008

Specijalizovana platforma za sigurnu razmenu zvaničnih elektronskih dokumenata između organa državne uprave

72.000.000

 

 

5009

Integralni „CRM”, „TICKETING” i multikanalni komunikacioni sistem

28.800.000

 

 

5010

Softversko rešenje za obradu i čuvanje elektronskih faktura

84.610.000

96.000.000

96.000.000

5013

VM WARE licence

432.091.000

 

432.000.000

5014

Jedinstvena informaciona komunikaciona mreža e Uprave

253.041.000

1.000.000.000

576.000.000

5015

SMART CITY

 

750.000.000

750.000.000

5016

IBM licence

 

290.000.000

290.000.000

5018

Kreativno inovativni/multifunkcionalni centar „Ložionica”

376.000

1.700.000.000

2.800.000.000

UKUPNO KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

3.482.527.000

9.076.000.000

9.540.319.000

UKUPNO

244.470.667.710

333.881.264.000

273.114.592.000

”.

Član 6.

Član 6. menja se i glasi:

„Član 6.

U okviru Razdela 21 – Ministarstvo privrede, Program 1510 – Privlačenje investicija, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programska aktivnost/Projekat 0003 – Ulaganja od posebnog značaja, planirana su sredstva za izmirenje obaveza po ugovorima radi podsticanja investicija u privredi, i to:

– u 2022. godini u iznosu do 17.034.312.000 dinara;

– u 2023. godini u iznosu do 23.000.000.000 dinara;

– u 2024. godini u iznosu do 23.000.000.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstava u stavu 1. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina, uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa zakonom koji uređuje ulaganja i zakonom koji uređuje opšte uslove i postupak kontrole državne pomoći, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Ukoliko se obaveze preuzimaju i po isteku tri fiskalne godine, ukupan iznos tih obaveza za svaku godinu ne može biti veći od iznosa opredeljenog u 2022. godini.

U okviru Razdela 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 – Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/Projekat 4005 – IPARD, planirana su sredstva za izmirenje obaveza za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz IPARD 2 programa, i to:

– u 2022. godini u iznosu do 5.494.000.000 dinara;

– u 2023. godini u iznosu do 6.294.000.000 dinara;

– u 2024. godini u iznosu do 6.294.000.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstava u stavu 4. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina, uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 19/14), sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD), kao i zakonom koji uređuje poljoprivredu i ruralni razvoj, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Ukoliko se obaveze preuzimaju i po isteku tri fiskalne godine, ukupan iznos tih obaveza za svaku godinu ne može biti veći od iznosa opredeljenog u 2022. godini.”.
Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se iz Registra može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".Član 8.

U članu 9. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Izuzetno od stava 3. ovog člana, usled smanjenog obima prihoda ostvarenih po osnovu naplate sudskih taksi, osnovica iz stava 2. ovog člana u delu koji se odnosi na sudije isplaćivaće se do 30% iz prihoda ostvarenih po osnovu naplate sudskih taksi koje pripadaju pravosudnim organima, a preostali deo iz izvora 01 – Opšti prihodi i primanja budžeta.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 9.

Član 41. menja se i glasi:

„Član 41.

Izuzetno od odredaba člana 3. ovog zakona, Vlada može da odluči o pokretanju postupka za zaduživanje (uključujući emitovanje i otkup državnih hartija od vrednosti na domaćem i/ili međunarodnom tržištu) i davanje garancija Republike Srbije radi očuvanja i jačanja finansijske stabilnosti ili sprečavanja nastupanja ili otklanjanja posledica vanrednih okolnosti koje mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili da prouzrokuju štetu većih razmera, u iznosu do 102.000.000.000 dinara, a na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Zaduživanje i davanje garancija iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa postupkom koji je uređen Zakonom o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05,107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 i 149/20).ˮ.

Član 10.

U članu 42. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Vlada može odlučiti da organizacije za obavezno socijalno osiguranje deo povučenih transfernih sredstava uplate u budžet Republike Srbije, ukoliko se u toku godine ostvari viši nivo prihoda i primanja kojima se finansiraju prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, usled nejednakosti dinamike priliva prihoda i primanja i odliva rashoda i izdataka za navedene namene.ˮ.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print