Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.11.2022.

Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
("Sl. glasnik RS", br. 125/2022)


Član 1.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – US, 86/19 i 62/21), posle člana 80a dodaje se član 80v koji glasi:

„Član 80v

Izuzetno od člana 80. ovog zakona, penzija se počev od penzije za mesec novembar 2022. godine usklađuje za 9%.

Usklađeni iznos penzije iz stava 1. ovog člana predstavlja osnov za dalje usklađivanje penzije u skladu sa članom 80. ovog zakona.”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print