Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.06.2017.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2017)


Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj

Član 1.

U Pravilniku o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 10/15 i 3/16), posle nastavnog plana i programa za obrazovni profil tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje, dodaje se nastavni plan i program za obrazovni profil tehničar za logistiku i špediciju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”, a primenjivaće se od školske 2017/2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print