Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.06.2017.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2017)


Na osnovu člana 30. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15, 62/16 – US),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Član 1.

U Pravilniku o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 17/15 i 7/16) posle dela: „NORMATIV U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA ZA STRUČNE PREDMETE ZA TROGODIŠNjE I ČETVOROGODIŠNjE OBRAZOVNE PROFILE U STRUČNIM ŠKOLAMA ZA PODRUČJE RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ZA OBRAZOVNI PROFIL MAŠINSKI TEHNIČAR ZA REPARATURU” dodaje se deo koji glasi: „NORMATIV U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA ZA STRUČNE PREDMETE ZA TROGODIŠNjE I ČETVOROGODIŠNjE OBRAZOVNE PROFILE U STRUČNIM ŠKOLAMA ZA PODRUČJE RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ZA OBRAZOVNE PROFILE AVIO-TEHNIČAR I MEHATRONIČAR ZA TRANSPORTNE SISTEME AERODROMA”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.

NORMATIV U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA ZA STRUČNE PREDMETE ZA TROGODIŠNjE I ČETVOROGODIŠNjE OBRAZOVNE PROFILE U STRUČNIM ŠKOLAMA ZA PODRUČJE RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ZA OBRAZOVNE PROFILE AVIO-TEHNIČAR I MEHATRONIČAR ZA TRANSPORTNE SISTEME AERODROMA

A) Školski prostor

1. Specijalizovana učionica (kabinet), veličine – 40 m², za nastavne predmete: Materijali vazduhoplova, Aerodinamika, Aerodinamika i struktura helikoptera, Elementi letelica, Poznavanje vazduhoplova, Struktura aviona, Električna i elektronska oprema, Konstrukcija aviona, Konstrukcija klipnih motora, Hidraulični i pneumatski sistemi, Hidro-pneumatski sistemi aviona, Konstrukcija turbomlaznih motora, Sistemi klipnih motora i elisa, Sistemi aviona, Oprema aviona, Sistemi turbomlaznih motora, Čvrstoća aviona, Sistemi helikoptera.

2. Školska radionica za praktičnu nastavu – veličine 100 m², za nastavne predmete: Alati i merenja, Elementi letelica, Struktura aviona, Konstrukcija klipnih motora, Konstrukcija turbomlaznih motora.

B) Školska oprema

Predmeti:

MATERIJALI VAZDUHOPLOVA

AERODINAMIKA

AERODINAMIKA I STRUKTURA HELIKOPTERA

ELEMENTI LETELICA

POZNAVANjE VAZDUHOPLOVA

STRUKTURA AVIONA

ELEKTRIČNA I ELEKTRONSKA OPREMA

KONSTRUKCIJA AVIONA

KONSTRUKCIJA KLIPNIH MOTORA

HIDRAULIČNI I PNEUMATSKI SISTEMI

HIDRO-PNEUMATSKI SISTEMI AVIONA

KONSTRUKCIJA TURBOMLAZNIH MOTORA

SISTEMI KLIPNIH MOTORA I ELISA

SISTEMI AVIONA

OPREMA AVIONA

SISTEMI TURBOMLAZNIH MOTORA

ČVRSTOĆA AVIONA

SISTEMI HELIKOPTERA

R.b. Vrsta i naziv nastavnog sredstva Jed. mere Kol.
1.

Jednomotorni mlazni avion Kom. 1
Jednomotorni klipni avion Kom. 1
Dvomotorni klipni avion Kom. 1

Predmet: KONSTRUKCIJA KLIPNIH MOTORA

SISTEMI KLIPNIH MOTORA I ELISA

R.b. Vrsta i naziv nastavnog sredstva Jed. mere Količina
1.

V12 avionski motor - četvrtinski presek Kom. 1
Četrnaestocilindrični, dupla zvezda avionski motor - četvrtinski presek Kom. 1
Šestocilindrični bokser avionski motor Kom. 1
Šestocilindrični linijski avionski motor Kom. 1
Sedmocilindrični zvezdasti avionski motor Kom. 1
Devetocilindrični zvezdasti avionski motor Kom. 1
Uređaj za magnetno paljenje Kom. 1

Predmet: KONSTRUKCIJA TURBOMLAZNIH MOTORA SISTEMI TURBOMLAZNIH MOTORA

R.b. Vrsta i naziv nastavnog sredstva Jed. mere Količina
1.

Turbomlazni avionski motor, četvrtinski presek Kom. 2
Mlazni avionski motor sa centrifugalnim kompresorom - četvrtinski presek Kom. 1
Motor Rolls - Royce Viper Mk531 Kom. 1
Motor Allison J - 35 Kom. 1
Motor Pratt & Whitney JT8D i prateći alat Komplet 1
Motor Tumanski R - 13 Kom. 1
Motor Klimov TV2 - 117A Kom. 1
Motor General Electric CJ610 - 6 Kom. 1
APU TA - 8 Kom. 1

Predmet: ELEMENTI LETELICA STRUKTURA AVIONA SISTEMI AVIONA

R.b. Vrsta i naziv nastavnog sredstva Jed. mere Kol.
1.

Izbacivo sedište Kom. 1
Bure sa trupa sa mehanizmom vazdušnih kočnica Kom. 1
Krilo aviona Kom. 1
Konstrukcija krila Kom. 1
Veza krilo - trup sendvič konstrukcija Kom. 1
Veza krilo trup - centroplan Kom. 1
Vertikalna repna površina Kom. 1
Horizontalna repna površina Kom. 1
Uzgonske površine Kom. 1
Horizontalni stabilizator Kom. 1
Amortizaciona noga mlaznog aviona - četvrtinski presek Kom. 1
Prednja noga mlaznog aviona sklop - veza sa trupom Kom. 1
Deo strukture trupa sa instalacijom za vatreno naoružanje Kom. 1
Mašina za kružno savijanje lima Kom. 1
Mašina za ugaono savijanje lima Kom. 1
Mašina za izradu žlebova Kom. 1
Makaze za sečenje lima Kom. 1

Predmet: AERODROMI

  Vrsta i naziv nastavnog sredstva Jed. mere Količina
Šeme i slike

1.

Shematski prikaz generalnog rešenja aerodroma kom. 1
Shematski prikaz dijagrama buke u vazdušnom saobraćaju kom. 1
Shematski prikaz sredstava za zaštitu od buke i mraza kom. 1
Shematski prikaz saobraćajno funkcionalnog rešenja pristanišne zgrade kom. 1
Shematski prikaz sredstava protivpožarne zaštite vazduhoplova i aerodroma kom. 1
Shematski prikaz pogonskog skladišta kom. 1
Shematski prikaz načina parkiranja vazduhoplova kom. 1
Shematski prikaz sheckin šaltera kom. 1
Komplet putničke dokumentacije koja se obrađuje službi kontrole opterećenja kom. 1
Shematski prikaz, sistema informisanja putnika kom. 1
Shematski prikaz vremenskih normi prihvata i otprema vazduhoplova - po tipu kom. 1
Dokumentacija koja prati specijalne kategorije putnika kom. 1
Shematski prikaz načina održavanja aerodroma u zimskim uslovima eksploatacije kom. 1
Shematski prikaz sredstava za zimsko održavanje vazduhoplovnog pristaništa kom. 1
Shematski prikaz sredstava za letnje održavanje vazduhoplovnog pristaništa kom. 1

Predmet: BEZBEDNOST CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA

R.b. Vrsta i naziv nastavnog sredstva Jed. mere Kol.
Modeli, aparati i uređaji

1.

Torbica prve pomoći kom. 2
Sanduče prve pomoći kom. 2
Zaštitne maske kom. 5
Nosila kom. 2
Monitor za video nadzor kom. 2
Video kamera kom. 2
Model plana za vanredne situacije kom. 2
Procedure za vanredne situacije kom. 3

Predmet: ELEKTRIČNI POGON I OPREMA MIKROKONTROLERI MERNI PRETVARAČI SISTEMI UPRAVLJANjA

R.b. Vrsta i naziv nastavnog sredstva Jed. mere Količina
1.

Upravljački panel sistema za presurizaciju Kom. 1
Relay - Voltage Sensing - instrument za očitavanje napona Kom. 1
Elektro - pokretač „PA - 250” Kom. 1
Visoko naponski transformator Kom. 1
Invertor struje - pretvarač Kom. 1
Detektor požara Kom. 1
Senzor pritiska Kom. 1
Indikator količine goriva Kom. 1
Davač visinske korelacije Kom. 1
Davač broja obrtaja Kom. 1
Davač ukupnog pritiska Kom. 1
Pokazivač pritiska hidro ulja Kom. 1
Pokazivač broja obrtaja motora Kom. 1

Alat koji se koristi pri izvođenju praktične nastave iz predmeta:

ALATI I MERENjA

ELEMENTI LETELICA

STRUKTURA AVIONA

KONSTRUKCIJA KLIPNIH MOTORA

KONSTRUKCIJA TURBOMLAZNIH MOTORA

Red. br. Vrsta i naziv nastavnog sredstva Količina
  NAZIV ALATA:  
1.

Set mikrometara 2
Ključ nasadni sa račnom ¼” 2
Ključ okasto vilasti set 12 kom. 2
Klešta špic ravna 200 mm 2
Klešta sečice 160 mm 2
Klešta kombinovana 180 mm 2
Klešta špic kriva 200 mm 2
Klešta Seger ravna unutrašnja 2
Klešta Seger ravna spoljašnja 2
Ključ TORX set 9 kom. 2
Lenjir 500x27 mm 2
Merač zazora set 26 kom. 2
Merač zaobljenja set 2
Ugaonik bravarski 200 mm sa graničnikom 2
Uglomer 150 mm 2
Odvijači set 20 kom. 2
Obeleživač 120x12 mm 2
Izbijač 100x8x3 mm 2
Izbijač 100x8x6 mm 2
Probijač 100x8x3 mm 2
Probijač 100x8x4 mm 2
Probijač 100x8x5 mm 2
Probijač 100x8x6 mm 2
Sekač ravni 200x16x23 mm 2
Makaze za armaturu 200 mm 2
Skalper 2

Red. br. NAZIV ALATA OZNAKA ALATA Količina
1.

Ručka sa zglobom 190.2 450 - 1/2 1
2.

Zglob kardanski 190.6 75 - 1/2 1
3.

Ručica brza kriva 1985 1
4.

Nastavak 238.4 45 - 3/8 1
5.

T-ručica 190.3 300 - 1/2 1
6.

Nastavak 190.4 250 - 1/2 1
7.

Nastavak 190.4 125 - 1/2 1
8.

Čegrtaljka 1901A 1/2 - 12,5 mm 1
9.

Nasadni ključ 190 1/2 1 1/4” 1
190 1/2 1 3/16” 1
190 1/2 1 1/8” 1
190 1/2 1 1/16” 1
190 1/2 15/16” 1
190 1/2 7/8” 1
190 1/2 13/16” 1
190 1/2 3/4” 1
190 1/2 11/16” 1
190 1/2 5/8” 1
190 1/2 9/16” 1
190 1/2 1/2” 1
190 1/2 7/16” 1
190 1/2 3/8” 1
10.

Viljuškasti ključ No.6 7/8 - 15/16” 1
No.6 25/32 - 13/16” 1
No.6 5/8 - 3/4” 1
No.6 9/32 - 11/16” 1
11.

Imbus ključ 220/3 3/8” 1
220 5/16” 1
220/3 1/4” 1
220 7/32” 1
220/3 3/16” 1
220/3 5/32” 1
220 9/64” 1
220/3 1/8 1
220/3 3/32 1
220/3 5/64 1
220/3 1/16 1
7/64 1
3/64 1
12.

Čekić plastični 820/2 1
13.

Čekić bravarski 812-300 1
14.

Okasti ključ No.2 25/32 - 13/16” 1
No.2 5/8 - 3/4” 1
No.2 3/4 - 7/8” 1
15.

Odvijač krstasti 615 CR PH 3x150 1
615 CR PH 2x100 1
615 CR PH 1x80 1
16.

Odvijač pljosnati 605 CR 1,2x8,0x175 1
605 CR 1,2x6,5x100 1
605 CR 1,0x5,5x100 1
Odvijač pljosnati kratki 627 CR 1,2x6,5x25 1
17.

Zglob kardanski 238.6/1 - 3/8” 1
18.

Adapter 190.7 38 - 1/2-3/8” 1
19.

Adapter 238.7/1 3/8 - 1/2” max 202 Nm 1
20.

Adapter 238.7/1 3/8 - 1/4 max 62Nm 1
21.

Nastavak duži 238.4/1 250 - 3/8 1
22.

Nastavak kraći 238.4/1 125 - 3/8 1
23.

T-ručka 2383 1
24.

Ručica sa zglobom 2382 200 3/8 1
25.

Nasadni ključ 238L 7/8 1
238L 13/16 1
238L 3/4 1
238L 11/16 1
238L 5/8 1
238L 9/16 1
238L 9/16 1
238L 1/2 1
238L 7/16 1
238L 3/8 1
238L 5/16 1
238L 1/4 1
26.

Ručka za gedoru (krckalica) 2381A 3/8 - 10 mm 1
27.

Nasadni ključ 238 7/8 1
238 13/16 1
238 3/4 1
239 2/9 1
238 5/8 1
238/1 12p 3/8 9/16 1
238 1/2 1
238 7/16 1
238 3/8 1
238 5/16 1
238/1 12p 3/8 1/4 1
238/1 12p 3/8 1/4 1
28.

Obeleživač 642/6 4 1
29.

Izbijač 641/6 5 1
30.

Pljosnati sekač 660/6 200 1
31.

Montirač za gume 300 - 500 1
32.

Klešta kljunasta / Klešta špicasta ravna 508/1 BI 200 1
33.

Sečice kose 461/1 BI 160 1
34.

Klešta papagajke 445/1 BI - 240 1
35.

Digitalno pomično merilo 1012 - 150 1
36.

Merilo pomično insize 150 0,05 1
37.

Ključevi okasti No. 180 1 - 1 1/8 1
No. 180 15/16 - 1 1
No. 180 5/8 11/16 1
No. 180 1/2 9/16 1
No. 180 7/16 1/2 1
No. 180 3/8 7/16 1
No. 180 5/16 3/8 1
No. 180 1/4 5/16 1
38.

Zglob kardanski 1886 1
39.

Adapter 1887 1
40.

Nastavak duži 188.8 150 - 1/4 1
41.

Nastavak 911. 14/24 1
42.

Nastavak 188.4 55 - 1/4 1
43.

Nastavak savitljiv 188.4/2F 150 - 1/4 1
44.

T-ručka 188.3 1/4 1
45.

Ručica sa zglobom 1882 1
46.

Nastavak sa odvijač drškom 188.8 150 - 1/4 1
47.

Nasadni ključ No.D20 L 1/2 1
No.D20 L 7/16 1
No.D20 L 3/8 1
188L 11/32 1
No.D20 L 5/16 1
188L 9/32 1
No.D20 L 1/4 1
188L 7/32 1
No.D20 L 3/16 1
48.

Nasadni ključ 188 9/16 1
188 1/2 1
188 7/16 1
188 3/8 1
188 11/32 1
188/2 12p 1/4 5/16 1
188 9/32 1
188 1/4 1
188/2 12p 1/4 7/32 1
188 3/16 1
49.

Gedora (čegrtaljka) 188A 1/4 6,3 mm 1
50.

Viljuškasti ključ No. 110 1 1/4 - 1 1/16 1
No. 110 1 1/8 - 1 1
No. 110 9/16 - 1/2 1
No. 110 7/16 - 3/8 1
No. 110 5/16 1/4 1
51.

Dvometar No. 710R 1
52.

Klešta za osiguranje žicom 1.161.301 1
53.

Smrt klešta (grip klešta) 430/3 - 250 1
54.

Cevna ravna klešta 480/6 1” 1


❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print