Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.05.2017.

UREDBA O IZMENI UREDBE O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POD KOJIMA SE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI MOŽE OTUĐITI ILI DATI U ZAKUP PO CENI MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE ILI BEZ NAKNADE, KAO I USLOVE, NAČIN I POSTUPAK RAZMENE NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)


Na osnovu člana 99. st. 4, 11. i 12. i člana 100. stav 5. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

UREDBA
o izmeni Uredbe o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti

Član 1.

U Uredbi o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, br. 61/15 i 88/15), član 13. menja se i glasi:

„Član 13.

Kada se radi o raspolaganju iz člana 7. stav 1. tač. 2) i 3) i člana 8. ove uredbe ne sačinjava se elaborat o opravdanosti.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print