Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
12.05.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)


Na osnovu člana 49. stav 2. i člana 96. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

Član 1.

U Pravilniku o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS”, br. 16/16, 49/16 i 107/16), u Prilogu 1 − Plan računa za uplatu javnih prihoda, na rednom broju 147, u koloni 5 − Opis, reči: „Evropsko prvenstvo u vaterpolu 2016” zamenjuju se rečima: „Evropsko atletsko prvenstvo u dvorani 2017”.

Na rednom broju 149, u koloni 5 − Opis, reči: „Krov 2016” zamenjuju se rečima: „KROV 2017”.

Na rednom broju 150, u koloni 5 − Opis, reči: „Medalja se osvaja srcem − Rio 2016” zamenjuju se rečima: „Prvenstvo Evrope u rvanju za seniore, Novi Sad 2017”.

Na rednom broju 458, u koloni 5 − Opis, reči: „Naknada za korišćenje vodnog dobra” zamenjuju se rečima: „Naknada za korišćenje voda”.

Na rednom broju 461, u koloni 5 − Opis, reči: „Naknada za odvodnjavanje od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave” zamenjuju se rečima: „Naknada za odvodnjavanje od fizičkih lica”, a u koloni 8 – Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja, oznaka: „PU” briše se.

Računi na red. br. 464. i 465. brišu se.

Na rednom broju 602, u koloni 5 − Opis, reči: „Prihodi od uvećanja celokupnog poreskog duga koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate” zamenjuju se rečima: „Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate”.

Na rednom broju 603, u koloni 5 − Opis, reči: „Prihodi od uvećanja celokupnog poreskog duga koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate, koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave” zamenjuju se rečima: „Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate, koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print